KAPYIIŊKII 24

1Ɲyɛ canmpyaa kaŋkur'à tòro ke, Ananiyasi u ɲyɛ Kile sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe ke, ka uru si mpa Sezare kànhe e ná Yahutuubii kacwɔnribii pìl'e mà bâra Tɛritulusi na, uru na mpyi yoge tùpyikɔrɔwɔ. Karigii cyi à tòro pi ná Poli shwɔhɔl'e ke, ka pi i mpa cyire tìgire cyán u na fànhafooŋi Felisi á. 2Ka pi i Poli yyer'a pa. Nde na pi à u cɛ̂ɛgɛ ke, ka Tɛritulusi si jwumpe lwɔ́ si lire yyaha jwo Felisi á. U à jwo: «Fànhafooŋi niɲcɛnŋi, mu u à wuu kìni pyi l'à tɛ̀ɛn yyeɲiŋke e. Mu yákilifente kurugo, ŋkɛ̀ɛnŋɛ niɲyahawa à pyi kìni i, li yyaha yyére zhèŋi kurugo. 3Cyire shiŋi mu ɲyɛ na mpyi wuu á cyeyi puni ná tèrigii puni i ke, wuu fwù na ɲyɛ mu na sèe sèl'e cyire kurugo. 4Ŋka mii la ɲyɛ sì mu cû ɲjaha mɛ, lire kurugo mii na li caa mu á ma a maye sanŋa yaha ma a lógo wuu ɲwɔ na tère nimbilere funŋ'i. 5Wuu à li kàanmucya mà li ɲya na ŋge nàŋ'à pyi yapege sùpyire shwɔhɔl'e. U à Yahutuubii puni yákilibii ɲyàha a wùrugo diɲyɛŋi cyeyi puni i. Uru u ɲyɛ Nazarɛti shiinbii Kile kuni yyaha yyére shinŋi. 6U la bá mpyi si wuu Kileɲaarebage pyi ɲjirivaha yaaga, ka wuu u u cû. [Wuu la mpyi si yoge kwɔ̀n u na, si ntàanna ná wuu Saliyaŋi i, 7ŋka sòrolashiibii ɲùŋufembwɔhe Lisiyasi à u cyán a shwɔ wuu na fànhe e, maa jwo na wuu pa u kacɛgɛni ɲùŋke jwo naha mu á.] 8Wuu à u cɛ̂ɛgɛ yaaga maha yaaga na ke, mu yabiliŋi ká u yíbe, mu sí li cè na yire puni na ɲyɛ sèe.» 9Yahutuubii sanmpii pi mpyi wani ke, ka pire si sogo puru jwumpe na, maa jwo: «Sèe u à jwo!» 10Ɲyɛ ka fànhafooŋi si kuni kan Poli á u jwumpe lwɔ́. Ka u u jwo: «Mii à li cè, cyi à yyee niɲyahagii kwɔ̀, mu u ɲyɛ wuu shiŋi yukyaalaŋi. Lire kurugo mii sì n‑fyá si naye tànga jwo mu á mɛ. 11Li sàha ŋkwɔ̀ a tòro canmpyaa kɛ ná shuunni na mɛ, mii à kàr'a sà Kile pêe Zheruzalɛmu kànhe e. Li mɛ́ɛ ká bɛ̂ mu á, mu sí n‑jà puru jwumpe kàanmucya si pu sèe ná pu kafinara cè. 12Canŋa niŋkin wà ɲyɛ a mii ɲya mii i nàkaana pyi ná sùpya e, lire ɲyɛ mɛ na sùpyire ɲùŋɔ kyánge Kileɲaarebage e, lire ɲyɛ mɛ Kile Jwumpe kàlambayi i, lire ɲyɛ mɛ kànhe yyaha kurugo mɛ. 13Nte sùpyire sì yafyin ta si ɲjwo na lire li ɲyɛ mii kacɛgɛni ɲùŋke mɛ. 14Mii sí yi jwo mu á, mii na báaraŋi pyi wuu tulyeyi u Kileŋi á kuni labɛr'e. Pi à jwo na lire Kile kuni ɲyɛ sèe mɛ. Yaaga maha yaaga sí k'à sémɛ Saliyaŋi sémɛŋi ná Kile tùnntunmpii sémɛbil'e ke, mii à dá yire puni na. 15Mii à na sɔ̀nŋɔre taha yaage ŋkemu na ke, kuru ninuge na pi à pi sɔ̀nŋɔre taha, na shincɛnŋɛ bâra shinpi na, Kile sí sùpyire puni ɲɛ̀ nùmpanŋa. 16Lire kurugo mii à naye waha bà mii si mpyi si mpyi tìgire cyaga baa Kile ná sùpyir'á mɛ. 17Yyee niɲyahagii toroŋkwooni kàntugo, mii à núr'a kàre Zheruzalɛmu i, mii shiŋi sùpyiibii pi ɲyɛ wani ke, maa sà wyɛ́rɛ kan fòŋɔfeebil'á, maa sáraya wwû Kile á. 18Ɲyɛ yire na mii mpyi, ka pi i sà mii ta wani Kileɲaarebage ntàani na. Karigii sùpyaŋi maha mpyi si nta víniŋɛ Kile yyahe taan ke, cyire nizanŋkii mii mpyi na mpyi. Shinɲyahara ɲyɛ a mpyi wani mɛ, ɲyàhaŋgurugo ɲyɛ a mpyi wani mɛ. 19Mii ná Azi kùluni Yahutuubii pìi pi mpyi wani. Pire pi mpyi a yaa pi pyi naha, kampyi mii à kapyimbaala pyi, pire mpyi na sí mii cɛ̂ɛgɛ mu á. 20Lire ɲyɛ mɛ, tèni i pi à mii yyéeŋɛ sùpyire yyaha yyére maa yoge kwɔ̀n mii na ke, kampyi mii à kapyimbaala pyi, sùpyire ti naha naha ke, pi yi jwo. 21Mà mii niɲjyereŋi yaha pi yyaha yyére, mii à jwo fànha na “Mii à tɛ̀ɛn ná l'e na kwùubii sí ɲɛ̀ n‑fworo kwùŋi i nùmpanŋa. Lire kurugo yoge ɲyɛ na ŋkwùun mii na yii yyaha yyére niɲjaa.” Puru jwumpe mii à jwo ke, mii kacɛgɛni ɲùŋke ku ɲyɛ kuru la?» 22Ɲyɛ Felisi mpyi a Kafooŋi Yesu kuni karigii yyaha cè sèl'e, lire e u à jwumpe núruŋ'a yaha canŋke kabɛrɛ na maa pi pyi: «Yii a sì, sòrolashiibii ɲùŋufembwɔhe Lisiyasi ká bú mpa, mii sí yii kataanmpe kàanmucya.» 23Lire kàntugo ka u u sòrolashiibii yyaha yyére shinŋi wà pyi na u Poli lèŋɛ kasubage e u raa u kàanmucaa, na u àha u fége n‑tòro mɛ, na u shinceŋi wà la ká mpyi si mpa fworo u na, si yaage kà kan u á, u àha urufoo sige lire na mɛ. 24Canmpyal'à tòro ke, ka fànhafooŋi Felisi si mpa ná u cwoŋi Durusili i. Yahutu u mpyi u cwoŋi, maa pi pyi pi a sà Poli yyere. Poli a pa ke, pyiŋkanni na sùpyaŋi sí n‑jà n‑dá Yesu Kirisita na ke, maa yire yyaha jwo pi á. 25Pyiŋkanni na sùpyaŋ'à yaa u a ɲaare ntìiŋi i, ná pyiŋkanni na u à yaa u cû uye na ke, ná pyiŋkanni na Kile sí n‑pa sùpyire puni sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e ke, mà Poli yaha u u yire yyaha yu, ka Felisi fyagara wuŋi si u pyi: «Wuu niɲjaa wuyi yaha amɛ, mu sí n‑jà raa sì, mii aha tèni labɛrɛ ta, mii sí núru mu yyere.» 26Felisi la mpyi Poli si wyɛ́rɛ kan ur'á, lire kurugo u mpyi maha u yîri tère maha tère maa yu ná u e. 27Pi a yyee shuunni pyi pur'e, lire kàntugo, ka Pɔrisusi Fɛsitusi si mpa Felisi fáa kìni ɲùŋufente na. Felisi la mpyi si uye kyaa táan Yahutuubil'á, lire kurugo u mpyi a Poli tò a yaha kàsuŋi i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\