KAPYIIŊKII 25

1Canŋke Fɛsitusi à tɛ̀ɛn kùluni ɲùŋufente na ke, canmpyaa taanr'à tòro ke, u à yîri Sezare kànhe na mà kàre Zheruzalɛmu kànhe e. 2U à nɔ wani ke, nàvunŋke ku ɲyɛ Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Yahutuubii yyaha yyére shiinbil'e mà yyaha tíi ná Poli i ke, ka pire si sà kuru paara u á, 3maa li ɲáare u á na u Poli yaha u núru u a ma Zheruzalɛmu i. Yii li cè na pi mpyi a vùnŋɔ pwɔ Poli na si u cya mbò mà u yaha kuni na. 4Ka Fɛsitusi si yi jwo pi á na Poli na ɲyɛ kàsuŋi i Sezare kànhe e, na ɲcyɛ̀rɛ uru mú sí núru n‑kàre wani. 5Maa yi jwo pi á na: «Kampyi yii la ɲyɛ si tìgire cyán ŋge nàŋi na, yii yii yyaha yyére shiinbii yaha pi a ma Sezare kànhe e. Pi aha nɔ wani, nde na pi ɲyɛ na tìgire cyáan u na ke, pi i sà lire jwo.» 6Fɛsitusi ɲyɛ a tòro canmpyaa baataanre, lire ɲyɛ mɛ canmpyaa kɛ na Zheruzalɛmu i mɛ, maa núr'a kàre Sezare kànhe e. Canŋke u à shà ke, kuru canŋa nùmpanŋa, u à kàr'a sà ntɛ̀ɛn yukyaala bage e, maa pi pyi pi à sà Poli yyere. 7Poli à pa ke, Yahutuubii pi mpyi a yîri Zheruzalɛmu i mà pa ke, ka pire si mpa yyér'a u kwûulo, karigii cyi à pi ke, maa u cɛ̂ɛgɛ na u à cyire niɲyahagii pyi, mà li ta pi yabilimpii mpyi na sì n‑jà pi jwumpe pyàagii cyêe sùpya na mɛ. 8Ɲyɛ ka Poli si jwumpe lwɔ́ si uye fíniŋɛ maa jwo: «Mii ɲyɛ a yafyin pyi ndemu l'à para Yahutuubii Saliyaŋi i, lire ɲyɛ mɛ mà Kileɲaarebage kafuun pyi, lire ɲyɛ mɛ mà saanbwɔhe Sezari mùmpɛnmɛ pyi mɛ.» 9Ɲyɛ Fɛsitusi la mpyi si uye kyaa táan Yahutuubil'á, lire e u à Poli pyi: «Mu la ɲyɛ si ŋkàre Zheruzalɛmu i pi i sà mu karigii cwɔɔnrɔ mii ɲyii na la?» 10Ka Poli si u pyi: «Cyage e saanbwɔhe Sezari maha pi pyi pi i karigii cwɔɔnre ke, mii niɲjyereŋi u ŋge kuru cyage e mà kwɔ̀, naha mii karigil'à yaa cyi cwɔɔnrɔ. Mii ɲyɛ a yafyin pyi Yahutuubii na mɛ, mu yabiliŋ'à lire cè. 11Mii n'a mpyi a ta mii à wurugo, lire ɲyɛ mɛ mà kapii pyi ndemu l'à mii kabonɔ kwɔ̀ ke, mii mpyi na sì n‑cyé na mbòŋi i mɛ. Ŋka pi na mii cɛ̂ɛge ndemu na ke, sèe ká mpyi u ɲyɛ a ta lire e mɛ, wà ɲyɛ a yaa u mii le pi cye e mɛ. Mii la na ɲyɛ saanbwɔhe Sezari u mii karigii cwɔɔnrɔ.» 12Ɲyɛ ka Fɛsitusi ná u jwuɲɛɛbii si sà piye taanna. Pi à kwɔ̀ ke, ka u u Poli pyi: «Ná mu s'à jwo na mu karigii cyi sà ɲcwɔɔnrɔ saanbwɔhe yyére, mu sí sà yyéeŋɛ saanbwɔhe yyahe taan.» 13Canmpyal'à tòro ke, ka saanŋi Agiripa ná u cɔɔnŋi Berenishi si ŋkàre Sezare kànhe e mà sà fworo Fɛsitusi na. 14Ɲyɛ pi à canmpyaa niɲyahagii pyi Sezare kànhe e ke, ka Fɛsitusi si Poli kyaa jwo saanŋ'á na: «Nàŋi wà na ɲyɛ Felisi u à le kàsuŋi i naha. 15Tèni i mii à shà Zheruzalɛmu kànhe e ke, Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Yahutuubii kacwɔnribil'à ŋge nàŋi kyaa jwo mii á, maa li cya mii á na mii u tùn. 16Ka mii i pi pyi na Ɔrɔmu fànhafeebii ɲyɛ na ɲɛɛg'a sùpya tùn, mà li ta mpii pi ɲyɛ na urufoo cɛ̂ɛge ke, u ná pirefee ɲyɛ a tɛ̀ɛn maa jwo piye ɲyii na urufoo sí uye taŋkanna jwo mà yɛ. 17Ɲyɛ ka pi pìi si mpa ná mii i naha. Wuu à nɔ naha ke, mii ɲyɛ a yi le shuunni i mɛ, kuru canŋa nùmpanŋa ka mii i ŋkàre yukyaala bage e maa ntíl'a pi pyi pi à u yyer'a pa. 18Mpii pi mpyi na u cɛ̂ɛge ke, ka pire si jwumpe lwɔ́ maa pi wumpe jwo. Ŋka kapii maha kapii mii mpyi na sɔ̂nŋi u sí n‑ta u à pyi ke, pi ɲyɛ a lire là jwo mɛ. 19Pi Kile kuni karigii na pi mpyi na piye kyáali kanna. Tire nàkaante mpyi a yyaha tíi ná nàŋi wà kyal'e, uru mɛge na ɲyɛ Yesu. Pi mpyi na ŋko na u à kwû, Poli sí i ŋko na u à ɲɛ̀. 20Mii wi ke, mii ɲyɛ a mpyi a cè nde mii sí n‑pyi mpe kataanmpe e mɛ. Ɲyɛ ka mii i Poli yíbe kampyi u sí ɲɛɛ n‑kàre Zheruzalɛmu i, u kataanmpe si sà ɲcwɔɔnrɔ wani. 21Ŋka Poli à jwo na mà uru karigii yaha saanbwɔhe ku cwɔɔnrɔ, lire kurugo mii à pi pyi pi à u yaha kasubage e fo mii aha a si u tùugo saanbwɔhe yyére tèni ndemu i ke.» 22Ka Agiripa si Fɛsitusi pyi: «Mii yabiliŋi la na ɲyɛ si lógo uru nàŋi ɲwɔ na.» Ka Fɛsitusi si jwo: «Nùmpanŋa mu sí n‑lógo u ɲwɔ na.» 23Ɲyɛ kuru canŋa nùmpanŋa, ka Agiripa ná Berenishi si piye yal'a le vàanɲyi i, ka shinɲyahara si pi ɲùŋɔ bɛ̂ mà lèŋɛ bàanni i. Pi ná sòrolashiibii ɲùŋufembwoyi ná kànhe shinbwoobii pi mpyi. Ka Fɛsitusi si pi pyi pi à pa ná Poli i. 24U à pa ke, ka Fɛsitusi si jwumpe lwɔ́ maa jwo: «Saanŋi Agiripa ná yii mpii pi naha naha ná wuu e ke, yii ɲyii ɲyɛ ŋge nàŋi na, mà lwɔ́ Zheruzalɛmu na, mà pa nɔ naha, Yahutuubii pun'à piye nàvunŋɔ jwo mii á u kyaa na, maa jwo na u saha ɲyɛ a sàa yaa u yaha shì na mɛ. 25Mii sí wi ke, mii u kàanmucyage e, mii ɲyɛ a yafyin ɲya u à pyi ndemu l'à u kabonɔ kwɔ̀ mɛ. Ná u yabiliŋi s'à jwo na uru kataanmpe pu le saanbwɔhe cye e, lire kurugo mii à li lwɔ́ si u tùugo wani. 26Mii nàha a jwumɔ ta si zémɛ u kyaa na si ŋkan saanbwɔh'á mɛ, lire kurugo mii à pa u yyéeŋɛ yii yyahayi taan, mu saanŋi Agiripa kaɲyɛɛ na, bà li si mpyi u aha bú yíbe, ka u u ɲjemu jwo ke, si yire sémɛ mɛ. 27Ɲaha kurugo yɛ mà kàsujyi tùugo Ɔrɔmu i, ɲùŋke na u à le kàsuŋi i ke, mà li ta kuru ɲyɛ a cè mɛ, ɲùŋɔ ɲyɛ lire na mii á mɛ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\