KAPYIIŊKII 4

1Ɲyɛ mà Pyɛri ná Yuhana yaha jwumpe na, Kile sáragawwuubii ná Kileɲaarebage saɲcwɔnsigibii ɲùŋufooŋi ná Sadusiibii pìl'à nɔ wani. 2Li mpyi a sàa pɛn pi e mà Pyɛri ná Yuhana ɲya pi i sùpyire yɛrɛge ná Kile Jwumpe e na Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, na lir'à li cyêe na sùpyire sí n‑pa ɲɛ̀ n‑fworo kwùŋi i nùmpanŋa. 3Ka pi i pi cû a le kàsuŋi i fo mà sà nɔ kuru canŋa nùmpanŋa na, ɲaha na yɛ numpilage mpyi a wwɔ̀ a kwɔ̀. 4Ŋka lire ná li wuuni mú i, mpii pi mpyi na Pyɛri ná Yuhana jwumpe núru ke, pire niɲyahamil'à dá Yesu na, ka lire si dánafeebii kuruŋke shiinbii pyi pi à kampwɔhii kaŋkuro (5.000) kwɔ̀. 5Kuru canŋa nùmpanŋa, Yahutuubii ɲùŋufeebii ná kacwɔnribii ná Kile Saliyaŋi cyelentiibil'à pa piye bínni Zheruzalɛmu kànhe e. 6Kile sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe Ana mú mpyi wani, mà bâra Kayifu ná Yuhanaŋi wabɛrɛ ná Alɛzandiri ná sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe pyɛngɛ shiinbii puni. 7Ka pi i ŋkàr'a sà Pyɛri ná Yuhana yige kàsuŋi i mà pa yyéeŋɛ piye shwɔhɔl'e, maa pi yíbe: «Ná fànhe ŋkire e, lire ɲyɛ mɛ ná mɛge ŋkire e yii à ŋge nàŋi cùuŋɔ yɛ?» 8Ɲyɛ mà Pyɛri yaha u à ɲî Kile Munaani na u à jwo: «Yii pi ɲyɛ wuu Yahutuubii ɲùŋufeebii ná kacwɔnribii ke, 9ná yii sí naha a wuu yíbe faanŋi ná u cuuŋɔŋkanni kyaa na niɲjaa, 10yii puni, mà bâra Izirayɛli shiinbii sanmpii puni na, yii li cè na Nazarɛti kànhe shinŋi Yesu Kirisita mɛge na ŋge nàŋ'à cùuŋɔ. Yesu yii à kwòro cige na mà bò, ka Kile si u ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ke, uru mɛge na ŋge nàŋi niɲjyereŋi u ŋge yii yyaha na ke, u à cùuŋɔ. 11Yesu kyaa l'à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi i na “Yii bafaanribil'à cyé kafaage ŋkemu na ke, kuru k'à pa mpyi bage kafaage sèe woge bage mbìini na.” 12Ɲyɛ shwofooŋi wà saha ɲyɛ uru baare e mɛ. Mɛge cye kurugo wuu sí nùmpanŋa ta ke, kuru ɲyɛ a le sùpyaŋi wà tufiige na ŋke ɲìŋke na Yesu baare e mɛ.» 13Yahutuubii ɲùŋufeebii ná kacwɔnribil'à Pyɛri ná Yuhana ɲya pi i yu fyagara baa ke, ka li i pi kàkyanhala, ɲaha na yɛ pi mpyi a li cè na Pyɛri ná Yuhana ɲyɛ a kâla sèl'e mɛ, ka pi i li kàanmucya mà li ɲya na pi ná Yesu u mpyi. 14Ɲyɛ nàŋi u à cùuŋɔ ke, pi à uru niɲjyereŋi ɲya Pyɛri ná Yuhana taan ke, pi ɲyɛ a yà ta si ɲjwo mɛ. 15Ka pi i Pyɛri ná Yuhana pyi pi à fworo ntàani na, maa ŋkwôro na piye yíbili: 16«Ɲaha wuu à yaa wuu pyi mpii shiinbii na bɛ? Kakyanhala kani pi à pyi ke, Zheruzalɛmu shiinbii pun'à li cè, wuu mú sì n‑jà nàkaana pyi lire e mɛ. 17Ŋka nde kani ɲyɛ a yaa li cɛɛg'a nɔ cyeyi puni i mɛ, lire e ke wuu pi yyere, wuu u pi fùguro, bà li si mpyi pi àha núru kuru mɛge kyaa jwo sùpyaŋi wà tufiig'á mɛ.» 18Ka pi i Pyɛri ná Yuhana yyere maa yi jwo a waha pi á, na pi àha núru Yesu kyaa jwo sùpyaŋi wà tufiig'á, lire ɲyɛ mɛ si sùpyaŋi wà kâla ná u kani i mɛ. 19Ka Pyɛri ná Yuhana si pi pyi: «Ɲcyii kapyaagii mú shuunniŋi i, li ndi l'à tíi Kile á yɛ? Mà yii ɲwɔmɛɛni cû laa, mà Kile ɲwɔmɛɛni cû? Yii yabilimpii pi yi kàanmucya dɛ! 20Nde wuu kɔn'à ɲya maa li lógo ke, wuu sì n‑jà n‑pyi ná wuu ɲyɛ na lire yu mɛ.» 21Ka pi i pi fùguro sahaŋki maa pi yaha. Pi ɲyɛ a mpyi a cè yaage pi sí n‑pyi pi na mɛ, ɲaha na yɛ kakyanhala kani li mpyi a pyi ke, sùpyire mpyi na Kile kêre lire kurugo. 22Nàŋi u mpyi a cùuŋɔ lire kakyanhala cuuŋɔŋkanni na ke, uru shìŋi mpyi a ɲyaha yyee beeshuunni na. 23Pi à Pyɛri ná Yuhana cye yaha ke, ka pi i ŋkàre Yesu tùnntunmpii sanmpii cyage e. Ɲje Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Yahutuubii kacwɔnribil'à jwo pi á ke, maa sà yire puni yyaha jwo pi á. 24Ɲyɛ pi à yire lógo ke, ka pi puni si wwɔ̀ sɔ̀nŋɔrɔ niŋkin na maa Kile ɲáare fànha na: «Kafooŋi, mu u à nìɲyiŋi ná ɲìŋke dá, maa suumpe lwɔhe ná ku funŋɔ yaayi puni dá. 25Wuu tulyage Dawuda u ɲyɛ mu báarapyiŋi ke, mu à ma Munaani pyi l'à u yyaha cû, ka u u jwo “Ɲaha kurugo supyishiŋ'à ɲùŋɔ kyán yɛ? Ɲaha na kìrigii sùpyire maha vùnmpwɔɔre pyi yɛ? Ti ɲyɛ ɲùŋɔ baa. 26Saanbii pi ɲyɛ ɲìŋke na ke, pir'à piye bégele kàshige mɛɛ na, ka ɲùŋufeebii si piye bégele Kafooŋi Kile ná u Niɲcwɔnrɔŋi mɛɛ na.” 27Sèe wi dɛ! Ŋke kànhe e, saanŋi Erɔdi ná Pɔnse Pilati à wwɔ̀ ná Izirayɛli shiinbii ná supyishiŋi sanŋi i, báarapyiŋi mu à cwɔɔnr'a yaha maye mɛɛ na, ná uru u ɲyɛ Yesu ke, maa ntùŋke taha uru na. 28Lire mpyiŋi cye kurugo, kyaa maha kyaa mu à kyaala a yaha fo tèemɔni i mà tàanna ná ma sífente ná ma ɲyii wuuni i ke, cyire pi à pyi. 29Ŋka Kafooŋi, pi à wuu fùguro ná jwumpe mpemu i numɛ ke, mu à puru lógo. Wuu pi ɲyɛ mu báarapyii ke, wuu tɛ̀gɛ, wuu raa mu jwumpe yu fyagara baa. 30Li síŋi yaha wuu na, wuu jà wuu a yampii cùuŋi, wuu raa kacyeeŋkii ná kakyanhala karigii pyi mu báarapyiŋi niɲcɛnŋi Yesu mɛge na.» 31Pi à Kile ɲáar'a kwɔ̀ ke, cyage e pi mpyi a bínni ke, ka kuru cyage ɲìŋke si ɲcyɛ̂ɛnnɛ, ka Kile Munaani si pi puni ɲî, ka pi i wá na Kile jwumpe yu fyagara baa. 32Dánafeebii kuruŋke mpyi a wwɔ̀ maa pi zòompii ná pi sɔ̀nŋɔre pyi niŋkin, fèreŋɛ yaaga saha ɲyɛ a mpyi pi wà á mɛ, pi yaayi puni mpyi kàŋgwɔrɔ wuyo. 33Sífente na mpyi Yesu tùnntunmpil'á sèe sèl'e pi i yi yu sùpyir'á na Kafooŋi Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i. Kile mpyi a ɲwɔ pi puni na maa pi tɛ̀gɛ sèl'e. 34Kanhamafoo ɲyɛ a mpyi pi e mɛ, ɲaha na yɛ mpii pi mpyi ná taare e, lire ɲyɛ mɛ pyɛnyi i ke, pire mpyi maha yire pɛ́rɛli, 35maa ma na uru wyɛ́rɛŋi kaan Yesu tùnntunmpil'á. Pi mpyi maha uru wyɛ́rɛŋi táali piye na, maha ntàanna ná pi shin maha shin ɲùŋɔ tugure e. 36Ɲyɛ nàŋi wà na mpyi wani, uru mɛge na mpyi Yusufu, Levi tùluge shin u mpyi u wi, u mpyi na yîri Sipiri kìni i. Yesu tùnntunmpii mpyi a u mɛge le Barinabasi, kuru mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Ŋgemu u maha màban leni sùpyire e ke.» 37Kɛrɛgɛ na mpyi uru nàŋ'á, ka u u ku pɛ́rɛ, maa mpa ná ku wyɛ́rɛŋi i mà pa ŋkan Yesu tùnntunmpil'á.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\