KAPYIIŊKII 5

1Ɲyɛ nàŋi wà na mpyi wani, uru mɛge na mpyi Ananiyasi, u cwoŋi mɛge sí ɲyɛ Safira, ka pire mú si taare tà pɛ́rɛ. 2Ka pi mú shuunni si bɛ̂ li na, ka u u taare wyɛ́rɛŋi táa, maa taaga ŋwɔhɔ, maa ŋkàre ná ku sanŋke e mà sà ŋkan Yesu tùnntunmpil'á. 3Ka Pyɛri si u pyi: «Ananiyasi, di mu à pyi maa Sitaanniŋi yaha u à sɔ̀nŋɔpeere tɛ̀g'a mu zòmbilini ɲî fo mu à ma taare wyɛ́rɛŋi wà ŋwɔhɔ maa mpa finɛ Kile Munaani á yɛ? 4Mà mu yaha mu sàha ŋkwɔ̀ a taare pɛ́rɛ mɛ, taha mu woro bà ti mpyi ti ti mɛ? Mu à ti pɛ́rɛ ke, taha mu wu bà u mpyi ti wyɛ́rɛŋi mɛ? Ɲaha k'à nde kani mpyiŋi sɔ̀nŋɔre tîrige mu funŋke e yɛ? Sùpya á bà mu à finɛ mà dɛ! Kile á mu à finɛ.» 5Ananiyasi à puru lógo ke, maa ɲcwo ɲìŋke na mà kwû. Mpii pi à yire lógo ke, ka pire puni si fyá sèl'e. 6Ka nàɲjiibii si yîri maa u buwuŋi pwɔ a sà ntò. 7Ɲyɛ tèr'à pyi ke, ka Ananiyasi cwoŋi si nɔ wani, nde l'à u pooŋi ta ke, u mpyi a lire cè mɛ. 8Ka Pyɛri si u pyi: «Sèeŋi jwo na á, kampyi ŋge dáŋi na taar'à pɛ́rɛ.» Ka ceeŋi si jwo: «Ɔɔn, uru na t'à pɛ́rɛ.» 9Ka Pyɛri si u pyi: «Ɲaha k'à pa ná l'e, ka yii i jwo a ɲwɔ si Kafooŋi Munaani ɲwɔ cû yɛ? Ɲyɛ mpii pi à sà mu pooŋi tò ke, pire pi mpii cyíinŋi na, pi mú si n‑kàre ná mu i.» 10Ka ceeŋi si ntíl'a cwo ɲìŋke na Pyɛri fere e mà kwû. Ka nàɲjiibii si jyè pyɛnge e, mà u ta u à kwû. Ka pi i u lwɔ́ a kàr'a sà ntò u pooŋi taan. 11Ɲyɛ dánafeebii kuruŋke ná sùpyire puni t'à puru jwumpe lógo ke, ka pire puni si fyá sèl'e. 12Kacyeeŋii niɲyahagii ná kakyanhala karii niɲyahagii mpyi maha mpyi sùpyire shwɔhɔl'e Yesu tùnntunmpii cye kurugo. Dánafeebii puni mpyi maha piye bínnini Kileɲaarebage ntàani na, saanŋi Solomani ŋkubabwɔhe ɲwɔh'i. 13Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a dá Yesu na mɛ, pire wà ɲyɛ a mpyi na ɲɛɛg'a bâra pi na mɛ. Lire ná li wuuni mú i, pi mpyi maha pi pêre sèl'e. 14Nàmbaabii ná cyeebii pi mpyi na ma na piye kaan Kafooŋi á ke, là mpyi na bârali pire na sèl'e. 15Kakyanhala karigii nimpyiiŋkii kurugo, sùpyire mpyi maha ma na yampii sínniŋi bàmbahaɲyi, lire ɲyɛ mɛ dèmɛbii na pyɛnkuubil'e, bà li si mpyi li mɛ́ɛ ka bɛ̂ shin niŋkin na, Pyɛri nintoroŋi nàɲjaŋi ká ntò ŋgemu na ke, urufoo si ɲcùuŋɔ mɛ. 16Shinɲyahara mú mpyi maha yîri ná yampii ná jínacyaanbil'e Zheruzalɛmu kwùumpe kànyi na, na ma na ɲcyêre Yesu tùnntunmpii na, pi puni mú sí mpyi maha ɲcùuŋi. 17Ɲyɛ ka yiɲcyɛge si jyè Kile sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe ná u fyèɲwɔhɔshiinbii Sadusiibil'e. 18Ka pi i cye taha Yesu tùnntunmpii na, maa pi cû a le kasubabwɔhe e. 19Ɲyɛ ka Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà si mpa kasubage ɲwɔ múgo numpilage e, maa pi yige, maa pi pyi: 20«Yii a sì Kileɲaarebage e, yii i sà a ŋge shìŋi kani sɛ́nmɛge yii a yu sùpyir'á.» 21Ɲyɛ pi à yire lógo ke, kuru canŋa nùmpanŋa ɲyɛ̀sɔɔge na, ka pi i ŋkàre Kileɲaarebage e, maa sà a sùpyire kâlali. Tèr'à pyi ke, ka Kile sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe ná u fyèɲwɔhɔshiinbii si yukyaala kuruŋke ná Izirayɛli shiinbii kacwɔnribii puni yyer'a bínni, maa sòrolashiibii pyi pi sà Yesu tùnntunmpii yige kasubage e, pi a ma. 22Ka pire si ŋkàre, pi ɲyɛ a sà tùnntunmpii ta wani mɛ, maa núr'a sà pi pyi: 23«Wuu à kàr'a sà kasubage ta k'à yal'a tò, ku saɲcwɔnsigibii mú si wá a mpyi na ku saɲcwɔnŋi sigili. Ŋka wuu à ku múgo ke, wuu ɲyɛ a sùpya ta wani k'e mɛ.» 24Ɲyɛ Kileɲaarebage saɲcwɔnsigibii ɲùŋufooŋi ná sáragawwuubii ɲùŋufeebil'à puru lógo ke, pi saha ɲyɛ a pi nimpyii cè mɛ, ka pi i wá na piye yíbili li pyiŋkanni na. 25Mà pi yaha puru na, ka wà si mpa pi pyi: «Nàmpii yii à cû a le kàsuŋi i ke, pi wá na sùpyire kâlali Kileɲaarebage e.» 26Ɲyɛ ka Kileɲaarebage saɲcwɔnsigibii ɲùŋufooŋi ná u shiinbii pìi si yîr'a kàr'a sà pi yyer'a pa. Pi ɲyɛ a ɲɛn'a pi cû fànhe e mɛ, ɲaha na yɛ pi mpyi na fyáge sùpyire kà ŋkwɔ̀ pire wà mbò ná kafaayi i mɛ. 27Pi à nɔ ná pi e yukyaala kuruŋke yyére ke, ka sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe si pi pyi: 28«Taha wuu ɲyɛ a mpyi a yi jwo a waha yii á na yii àha núru raa sùpyire kâlali ná Yesu mɛge e mɛ? Ku ke, yii à Zheruzalɛmu kànhe puni shwɔ a ta ná yii kàlaŋi i, mà bâra lire na, yii sí ŋge nàŋi mbòŋi tugure pyi ti pyi wuu woro.» 29Ka Pyɛri ná Yesu tùnntunmpii sanmpii si pi pyi: «Wuu pi Kile ɲwɔmɛɛni cû, wuu à lire funŋɔ cè mà tòro wuu yii ɲwɔmɛɛni cû. 30Yesu yii à kwòro cige na mà bò ke, wuu tulyeyi u Kileŋi à u ɲɛ̀ a yige kwùŋi i, 31maa u pyi u à dùg'a kàr'a sà ntɛ̀ɛn uru kàniŋɛ cyɛge na, maa u pyi Ɲùŋufooŋi ná Shwofooŋi, bà u si mpyi si Izirayɛli shiinbii pyi pi pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ pi i láha kapegigii na, Kile si cyi yàfa pi na mɛ. 32Wuu ná Kile Munaani na cyire karigii shɛɛnre yu, Kile à lire ndemu kan u ɲwɔmɛɛni cùveebil'á ke.» 33Yukyaala kuruŋk'à yire lógo ke, ka pi lùgigii si yîri fo pi la mpyi si Yesu tùnntunmpii bò. 34Ɲyɛ Farizhɛnŋi wà na mpyi pi shwɔhɔl'e, uru mɛge na mpyi Gamaliyɛli, Kile Saliyaŋi cyelentu u mpyi u wi, sùpyire puni mpyi na u pêre, ka uru si yîr'a yyére yukyaala kuruŋke shwɔhɔl'e maa jwo na pi Yesu tùnntunmpii yige ntàani na tère nimbilere funŋ'i. 35Pi à fworo ntàani na ke, ka u u jwumpe lwɔ́ maa jwo: «Mii cìnmpyiibii Izirayɛli shiinbii, nde yii la ɲyɛ si mpyi mpii shiinbii na ke, yii a yiye kàanmucaa dɛ! 36Ɲaha kurugo yɛ li sàha mɔ mɛ, nàŋi wà mpyi a yîri naha, u mɛge mpyi Tedasi. U mpyi a uye pyi shinbwo fo shiin ŋkwuu sicyɛɛre (400) fiige mpyi a taha u fye e. Ŋka pi à pa u bò ke, ka u shiinbii puni si ɲcaala, ka yire si yyére wani. 37Lire kàntugo Galile kùluni shinŋi wà à yîri sùpyire mɛsemɛni tèni i, uru nàŋi mɛge mpyi Zhudasi, u mpyi a shinɲyahara yákilibii kɛ̂ɛnŋɛ pi à taha u fye e. Ŋka uru mú à bò, ka u fyèɲwɔhɔshiinbii puni si ɲcaala. 38Lire kurugo numɛ, mii sí ɲjemu jwo yii á ke, yire yi ɲyɛ, yii àha mpii shiinbii kani pwɔ yii múnahigii na mɛ, yii pi yaha pi a sì. Kampyi pi funŋɔ kani, lire ɲyɛ mɛ pi kapyin'à fworo sùpyire e, li sí n‑pa n‑yyére. 39Ŋka kampyi Kile e l'à fworo, yii sì n‑jà li kɛ̀ɛgɛ mɛ. Yii a yiye kàanmucaa, bà li si mpyi yii àha ŋkwɔ̀ nta yii i Kile tùnni mɛ.» Ɲyɛ ka yukyaala kuruŋke si ɲɛɛ Gamaliyɛli jwumpe na, 40maa Yesu tùnntunmpii yyer'a pa, maa pi bwɔ̀n, maa pi pyi na pi àha núru Yesu mɛge kyaa jwo sùpya á mɛ, maa pi cye yaha pi a sì. 41Ka tùnntunmpii funntanga wuubii si yîri yukyaala kuruŋke taan mà kàre ɲaha kurugo yɛ Kile à li ta na pi à yaa pi kyaala Yesu mɛge kurugo, ka lire si mpyi pi á ɲùɲjirire kyaa. 42Canŋa maha canŋa, pi mpyi maha sùpyire yɛrɛge Kileɲaarebage ná pyɛnyi i tèrigii puni i, maa Jwumpe Nintanmpe yu na Yesu u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\