EFESE SHIINBII 2

1Yii pi ke, tèni l'e, yii mpyi mu à jwo kwùu yii ntiimbaaŋi ná yii kapegigii kurugo. 2Yii mpyi maha cyire karigii pyi ŋge diɲyɛŋi sùpyire sannte fiige. Fànha yaayi yi ɲyɛ kafɛɛge e ke, yire ɲùŋufooŋi ɲyii wuuni yii mpyi na mpyi. Mpii sí pi à ɲùŋɔ kyán Kile na ke, uru u ɲyɛ na báaraŋi pyi pire e, ali numɛ. 3Wuu mú puni mpyi pire fiige, wuu mpyi maha wuu karigii pyi mà tàanna ná wuu yabilimpii ɲyii wuuni i, nde l'à táan wuu cyeer'á ná nde l'à tîge wuu funŋ'i ke, lire wuu mpyi maha mpyi. Lire kurugo Kile lùuni mpyi a yîri wuu taan pi sanmpii fiige. 4Ŋka Kile ɲùɲaar'à pêe sèl'e. U à wuu kyaa táan uy'á sèl'e. 5Lire kurugo wuu pi mpyi kwùu fiige wuu kapegigii kurugo ke, u à wuu ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ná Kirisita e. Yii li cè na Kile à ɲwɔ yii na, maa yii shwɔ. 6Wuu ná Kirisita wwoɲɛɛge kurugo, Kile à wuu ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ná u e, bà wuu si mpyi si ntɛ̀ɛn ná u e nìɲyiŋi i mɛ. 7U à lire pyi Yesu Kirisita cye kurugo, bà u si mpyi si u kacɛnni tɛgɛlɛ baa wuuni cyêe lyeɲwɔyi nimpayi na mɛ. 8Yii li cè na Kile à ɲwɔ yii na, maa yii shwɔ yii dániyaŋi cye kurugo. Yii yabilimpil'e bà lir'à fworo mɛ. Kile u à lire pyi yii á mana. 9Lire ɲyɛ a pyi yii kacɛnŋkii cye kurugo mɛ, lire e sùpyaŋi wà tufiige sì n‑jà uye pêe mɛ. 10Yii li cè na Kile à wuu pyi shinfɔnmii wuu ná Yesu Kirisita wwoɲɛɛge cye kurugo, kacɛnŋkii mpyiŋi mɛɛ na, u mpyi a cyire ɲcyiimu yal'a yaha, bà wuu si mpyi s'a cyi pyi mɛ. 11Ɲyɛ pyiŋkanni na yii mpyi yyecyiige na ke, yii sɔ̂nŋɔ lire na kɛ! Yii pi ɲyɛ yii ɲyɛ Yahutuu mɛ, Yahutuubii mpyi maha yii pyi na yii ɲyɛ a kwɔ̀n mɛ, maa ŋko na pir'à kwɔ̀n, mà li ta cyeere kanni na uru ŋkwɔ̀nŋ'à pyi. 12Lire tèni i, yii mpyi a Kirisita cè mɛ, yii mpyi Izirayɛli shiinbil'e mɛ, tunmbyaare Kile mpyi a le ná u shiinbil'e maa yaayi ɲjemu ɲwɔmɛɛ lwɔ́ ke, yii nàzhan mpyi yire e mɛ. Yii mpyi sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga baa, yii mpyi a Kile cè mɛ. 13Ɲyɛ yii laage ku mpyi a fyânha a tɔɔn Kile na ke, Yesu Kirisita à u sìshange wu mà pyi sáraga, kuru kurugo yii à byanhara Kile na numɛ. 14Uru u à yyeɲiŋke kan, maa Yahutuubii ná supyishiŋi sanŋi wà piye na mà pyi niŋkin. Màpɛnge ku mpyi pi shwɔhɔl'e kàsɔɔgɔ fiige ke, maa kuru kwɔ̀. 15U kwùŋi cye kurugo, u à Musa Saliyaŋi ná u toŋi karigii fànhe kwɔ̀. Lire pyiŋkanni na, maa supyishiŋi kuuyi shuunniŋi wà yiye na mà pyi supyishi nivɔnŋɔ niŋkin, maa yyeɲiŋke pyi k'à pa pi shwɔhɔl'e. 16U kwùŋi cye kurugo kworokworocige na, u à màpɛnge kwɔ̀ pi shwɔhɔl'e, maa yire kuruɲyi shuunniŋi wà yiye na mà pyi niŋkin, maa pi ná Kile shwɔ̀hɔŋi yal'a ɲwɔ. 17Mpii laage ku mpyi a tɔɔn Kile na, ná mpii pi mpyi a byanhara Kile na ke, Jwumpe Nintanmpe p'à yyaha tíi ná yyeɲiŋke e ke, u à pa puru jwo pi á. 18Uru cye kurugo, wuu supyishiŋi kuuyi shuunniŋi sí n‑jà tabaraga ta Tufooŋi Kile na, Kile Munaani ninuuni cye kurugo. 19Lire kurugo yii saha ɲyɛ nàmpwuun, lire ɲyɛ mɛ shintahantorii mɛ, ŋka yii à bâra Kile wuubii na numɛ, maa mpyi pyɛnnugo shiin Kile bage e. 20Yii na ɲyɛ baga, Kile à ŋkemu faanra ke. Yesu tùnntunmpii ná Kile tùnntunmpii pi ɲyɛ kuru bage nintaani, Yesu Kirisita yabiliŋi u ɲyɛ ku nintaani kafaage sèe woge mbìini na. 21Uru cye kurugo, bage ŋkunuɲyi pun'à yiye cû cû, maa mpyi baga niɲcɛnŋɛ Kafooŋi Kile á. 22Uru cye kurugo mú, yii à pyi mu à jwo kafaaya y'à wà yiye na mà tɛ̀g'a baga faanra, Kile à tɛ̀ɛn ŋkemu i u Munaani cye kurugo ke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\