GALATI SHIINBII 1

1Mii Poli u ɲyɛ Yesu Kirisita tùnntunŋɔ ke, mii u à ŋge lɛtɛrɛŋi tùugo yii á. Mii u pyi Yesu Kirisita tùnntunŋɔ, sùpya bà u à lire yaa mɛ, sùpya bà u à mii tun mɛ. Yesu Kirisita u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i Tufooŋi cye kurugo ke, uru ná Tufooŋi Kile u à wwɔ̀ lire na. 2Mii cìnmpyiibii puni pi naha ná mii i ke, mii ná pire pi à wwɔ̀ maa ŋge lɛtɛrɛŋi tùugo Galati kùluni dánafeebii kuruɲy'á. 3Wuu Tuŋi Kile ná Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi yyeɲiŋke kan yii á. 4Yesu Kirisita u à uye kan mà pyi sáraga si wuu kapegigii yàfa wuu na, bà wuu si mpyi si fworo ŋge diɲyɛŋi nimpiŋi karigii puni i mà tàanna ná Tufooŋi Kile ɲyii wuuni i mɛ. 5Pèente ti taha Kile na tèrigii puni i, fo tèekwombaa. Amiina! 6L'à mii pâa sèl'e mà lógo na yii à wyɛ̀rɛ na ŋko raa kàntugo wàa Kile á, uru ŋgemu u à yii yyere maa ɲwɔ yii na maa yii shwɔ ke, mpii pi ɲyɛ na yii shwoŋkanni jwumpe labali na yu ke, maa ntaha pire jwumpe ɲwɔh'i, 7mpemu ná Jwumpe Nintanmpe ɲyɛ niŋkin mɛ. Tire sùpyire na yii wuruge, Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ na Kirisita kyaa yu ke, marii ɲcaa s'a puru kɛ̂ɛnŋi. 8Wuu à ɲjemu jwo yii á Yesu kyaa na ke, l'à pyi wuu yabilimpii yo, l'à pyi Kile mɛ̀lɛkɛ mà yîri nìɲyiŋi na yo, wà ha mpa yabɛrɛ jwo yii á, Kile u urufoo láŋa. 9Mii à yi jwo yii á mà kwɔ̀, mii sí núru yi taha, Jwumpe Nintanmpe yii à lógo wuu ɲwɔ na, maa ɲɛɛ pu na ke, shin maha shin ká puru labala a jwo yii á jwuŋkanni labɛrɛ na ke, Kile u urufoo láŋa. 10Ɲaha yii na sɔ̂nŋi numɛ bɛ? Mii na ɲcaa si ntáan sùpyir'á laa, mii na ɲcaa si ntáan Kile á? Sùpyire ɲyii wuuni mii na mpyi bɛ? Mii n'a mpyi na sɔ̂nŋi si ntáan sùpyir'á, mii mpyi na sì n‑pyi Kirisita báarapyi mɛ. 11Mii la ɲyɛ yii li cè mii cìnmpyiibii, Jwumpe Nintanmpe mii à jwo yii á ke, pu ɲyɛ a fworo sùpya e mɛ. 12Mii ɲyɛ a pu ta sùpya á mɛ, wà mú sí ɲyɛ a mii kâla pu na mɛ, ŋka Yesu Kirisita yabiliŋi u à pu cyêe mii na. 13Yii à mii pyiŋkanni kyaa lógo mà mii yaha Yahutuubii Kile kuni i. Yii mú s'à cè na mii à Kile dánafeebii kuruŋke kyérege fo mà tòro. Mii mpyi na li kɔ̀re si ku jya. 14Yahutuubii Kile kuni ɲaaraŋi i, mii mpyi na yyeɲwɔge shiinbii puni yyaha na. Mii tiibii làdaabii kani mpyi a sàa waha mii na. 15Ŋka Kile à ɲwɔ mii na mà mii ta mii sàha si mɛ, maa mii cwɔɔnrɔ, mii a báare ur'á. 16Amuni, li mú à pyi, l'à sàa bɛ̂ u á mà u Jyaŋi cyêe mii na, mii s'a u kyaa yu supyishiŋi sanŋ'á, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, mii ɲyɛ a sùpya yíbe si nta li pyi mɛ. 17Mpii pi à pyi Yesu tùnntunmii mii yyaha na ke, mii ɲyɛ a shà Zheruzalɛmu i si pi ɲya mɛ. Mii à tíl'a kàre Arabubii kìni i, maa yîri wani mà kàre Damasi kànhe e. 18Yyee taanre kàntugo na, mii à kàre Zheruzalɛmu kànhe e, mà sà canmpyaa kɛ ná kaŋkuro pyi Pyɛri yyére si u cè. 19Ŋka uru ná Kafooŋi Yesu cìnmpworoŋi Yakuba baare e, mii saha ɲyɛ a Yesu tùnntunŋi wabɛrɛ ɲya mɛ. 20Kampyi kafinara mii na sémɛni na ntùuge yii á, Kile u ɲyɛ mii shɛ̀rɛfooŋi. 21Lire kàntugo mii à kàre Siri kìni i, maa yîri wani mà kàre Silisi kùluni i. 22Ŋka fo mà sà nɔ lire tèni na, Zhude kùluni dánafeebii kuruɲyi mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a mii cè mɛ. 23Pi mpyi a lógo kanna na ŋge u mpyi na pi kyérege si nta pi sige pi àha ndá Jwumpe Nintanmpe na mɛ, na uru u na pu yu sùpyir'á numɛ. 24Lire e ke pi na Kile mɛtange yiri mii kurugo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\