GALATI SHIINBII 3

1Yii Galati dánafeebii funŋɔ baa sùpyiibii! Jofoo u à yii le kuni nimpiini i yɛ? Mà li ta ɲùŋke na Yesu à kwòro cige na ke, mii à kuru fíniŋ'a jwo yii á. 2Yii li cè na yii ɲyɛ a Kile Munaani ta Musa Saliyaŋi kuni ɲaaraŋi cye kurugo mɛ, ŋka Jwumpe Nintanmpe yii à lógo maa dá pu na ke, puru cye kurugo yii à li ta. 3Di yii à pyi maa mpyi funŋɔ baa shiin bɛ? Kani yii à sìi ná Kile Munaani síŋi i ke, ɲaha na yii la ɲyɛ s'a lire pyi numɛ ná yii yabilimpii sífente e yɛ? 4Karigii puni Kile à pyi yii á ke, cyir'à pyi kaɲwɔɔ baa kɛ? Ŋka cyire sí ɲyɛ a yaa cyi pyi kaɲwɔɔ baa mà dɛ! 5Yii wíi! Kile ká u Munaani yaha l'à pa yii yyaha cû, ka yii i kakyanhala karii pyi, yii àha raa sɔ̂nŋi na yii na Musa Saliyaŋi kuni ɲaare ke, na lire kurugo u à li pyi mɛ, ŋka Jwumpe Nintanmpe yii à lógo maa dá pu na ke, lire kurugo u à lire pyi. 6Ɲyɛ nde Ibirayima à pyi ke, lire tayyéreg'à pêe wuu á. U à dá Kile na, lire cye kurugo Kile à jwo na u à tíi. 7Lire e ke yii li cè, mpii pi à dá Kile na ke, pire pi ɲyɛ Ibirayima tùluge shiinbii sèesee wuubii. 8Kile Jwumpe Semɛŋi mú s'à jwo a kwɔ̀ na Kile na sí supyishiŋi sanŋi pyi shintiilii u yyahe taan, pi dániyaŋi kurugo. Lire kurugo u à jwo Ibirayima á na: «Mii sí jwó le supyishiŋi pun'á mu cye kurugo.» 9Ibirayima à dá Kile na, ka Kile si jwó le u á, amuni li mú ɲyɛ shin maha shin ká dá Kile na ke, u sí jwó le urufol'á Ibirayima fiige. 10Mpii pi na Musa Saliyaŋi kuni ɲaare marii sɔ̂nŋi na Kile sí jwó le pir'á ke, pir'à cwo laŋaŋke e mà kwɔ̀. Ɲaha kurugo yɛ l'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Yaaga maha yaaga k'à sémɛ Saliyaŋi i ke, ŋgemu ká mpyi u ɲyɛ na cyire kapyaagii kurigii puni ɲaare mɛ, urufol'à láŋa.» 11Ɲyɛ nàkaana baa, sùpya sì n‑jà n‑tíi Kile yyahe taan Saliyaŋi cye kurugo mɛ, ɲaha na yɛ l'à sémɛ mú na: «Shinŋi u à tíi ke, dániyaŋi cye kurugo, uru maha mpyi ɲyii na.» 12Musa Saliyaŋi kuni ná dániyaŋi wuuni ɲaaraŋi ɲyɛ niŋkin mɛ, ɲaha na yɛ l'à sémɛ mú na: «Ŋgemu la ká mpyi si shìŋi ta Saliyaŋi cye kurugo ke, urufol'à yaa u Saliyaŋi kurigii puni ɲaara.» 13Ŋka Kirisita à wuu laŋaŋke lwɔ́ wuu cyaga, maa wuu shwɔ Saliyaŋi laŋaŋke na. L'à sémɛ mú na: «Shin maha shin pi à dùrugo cige e mà u bò ke, urufol'à láŋa.» 14Lir'à pyi, Kile à dùbabii mpiimu le Ibirayima á ke, bà pire si mpyi si nɔ supyishiŋi sanŋi na mú Yesu Kirisita cye kurugo mɛ. Kile à u Munaani ɲwɔmɛɛni ndemu lwɔ́ ke, bà wuu si mpyi si lire ta dániyaŋi cye kurugo mɛ. 15Mii cìnmpyiibii, mii sí kani là yyaha jwo yii á mà tàanna ná sùpyire karigii pyiŋkanni i. Shiin shuunni ká tunmbyara le, pire mú shuunni i, shin niŋkin sì n‑jà tire kɛ̀ɛge mɛ, u mú sì n‑jà yaaga le tire e mɛ. 16Ɲyɛ amuni Kile à tunmbyara le ná Ibirayima ná u tùluge e. Li ɲyɛ a sémɛ: «Ibirayima ná u tùluyi i» mɛ. Li n'a mpyi a sémɛ amuni, li mpyi na sí n‑pyi mu à jwo u tùluy'à ɲyaha. Ŋka l'à sémɛ: «Ibirayima ná u tùluge e» kuru ku ɲyɛ Kirisita. 17Mii jwumpe ɲwɔhe ku ɲyɛ ŋke: Kile à tire tunmbyaare le, yyee ŋkwuu sicyɛɛre ná yyee beɲjaaga ná kɛ (430) kàntugo, ka Musa Saliyaŋi si nta a pa. Uru Saliyaŋi sì n‑jà Kile ɲwɔmɛɛni fyìinnɛ, si nta raa ŋko, mà li shi bò mɛ. 18Kàmpyi Kile mpyi a sùpyire pyi u koolyii mà tàanna ná Saliyaŋi kuni ɲaaraŋi i, li sàha mpyi na sì n‑pyi ɲwɔmɛɛni kayaala mɛ. Mà li ta Kile à ɲwɔ Ibirayima na ɲwɔmɛɛni cye kurugo. 19L'aha mpyi amuni, ɲaha kurugo Kile à Saliyaŋi kan yɛ? U à u kan bà wuu si mpyi si u kafuunŋkii cè mɛ. L'à pyi si yaa ná Ibirayima tùluge mpaŋi i, kur'á Kile à nde ɲwɔmɛɛni lwɔ́. Ɲyɛ Kile mɛ̀lɛkɛɛbii ná pi toromayyahafooŋi cye kurugo Saliyaŋi à nɔ sùpyire na. 20Ŋka tèni i Kile à lire ɲwɔmɛɛni lwɔ́ Ibirayima á ke, u kuro ɲyɛ a mpyi toromayyahafooŋi i mɛ. Kile yabiliŋi ye niŋkin u à tíl'a yi jwo Ibirayima á. 21Tá lir'à li cyêe na Saliyaŋi à kàntugo wà Kile ɲwɔmyahigil'á? Mà byanhara bá la! Kàmpyi Saliyaŋi mpyi na sí n‑jà shin pyi Kile sùpya, u mpyi na sí n‑jà sùpyire pyi ti tíi mú Kile yyahe taan. 22Ŋka Kile Jwumpe Semɛŋi à jwo na kapegigii mpyiŋ'à fànha ta sùpyire puni na. Lire e ke yaayi ɲwɔmɛɛni Kile à lwɔ́ ke, pyiŋkanni niŋkinŋi na wà sí n‑jà yire ta ke, lire li ɲyɛ mà dá Yesu Kirisita na. 23Mà uru dániyaŋi tèni yaha li sàha nɔ mɛ, Musa Saliyaŋi u mpyi a tɛ̀ɛn sùpyire puni ɲuŋ'i mà wuu pyi kàsujyii fiige. U à tɛ̀ɛn wuu ɲuŋ'i fo mà sà nɔ tèni i Kile kun'à cyêe wuu na, ka wuu u dá Kirisita na ke. 24Lire pyiŋkanni na, Musa Saliyaŋi à wuu le kuni i fo mà sà ŋkan Kirisita á, bà wuu si mpyi s'a ntɔ̀re ná shintiibil'e Kile yyahe taan dániyaŋi cye kurugo mɛ. 25Numɛ mà wuu yaha wuu à dá Kirisita na, wuu saha ɲyɛ Musa Saliyaŋi cye e mɛ. 26Yii pun'à pyi Kile pyìi dániyaŋi cye kurugo Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e. 27Yii mpii pi à batize Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e ke, yii à Kirisita yabiliŋi pyiŋkanni lwɔ́. 28Lire e mu à pyi Yahutu yo, mu à pyi supyishiŋi sanŋi yo, mu à pyi biliwe yo, mu ɲyɛ a pyi biliwe mà yo, mu à pyi nɔ̀ yo, mu à pyi ceewe yo, sùpya ɲyɛ a wwû sùpya e mɛ. Yii puni na ɲyɛ niŋkin Yesu Kirisita wwoɲɛɛge cye kurugo. 29Ɲyɛ yii aha nta Kirisita wuu, yii mú na ɲyɛ Ibirayima tùluge shiin. Yaage ɲwɔmɛɛni Kile à lwɔ́ Ibirayima á ke, yii sí kuru ta mú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\