GALATI SHIINBII 4

1Yii na yaha si yi yyaha jwo yii á. Li na ɲyɛ bà tufoo maha ɲwɔmɛɛ lwɔ́ u pyà á mɛ. Mà pyàŋi yaha nàŋkocyɛɛre e, u maha mpyi biliwe fiige, mà li ta u tuŋi yaayi puni ɲyɛ u wuyo. 2U byífeebii ná mpii pi na u karigii cwɔɔnre ke, pire maha yaha u na, fo tèni kyaa u tuŋ'à jwo ke, lire ká nɔ. 3Wuu mú pi ke, wuu mpyi mu à jwo nàŋkopyire mà wuu yaha diɲyɛŋi yasunɲyi làdaabii bilere e. 4Ŋka Kile ɲwɔmɛɛni tèn'à fûnŋɔ ke, ka u u u Jyaŋi tun u à si sùpya mà yaha Musa Saliyaŋi ɲwɔh'i, 5mpii pi ɲyɛ uru Saliyaŋi ɲwɔh'i ke, bà u si mpyi si pire ɲùŋɔ wwû bilere e, Kile si pi pyi u pyìi mɛ. 6Nde l'à li cyêe na yii na ɲyɛ Kile pyìi ke, lire li ɲyɛ Kile à u Jyaŋi Munaani tun yii zòompii na, lire l'à li ta yii aha Kile ɲáare yii maha jwo: «Baba, wuu Tu Kile!» 7Ɲyɛ lir'à li cyêe na yii à fworo bilere e. Yii à pyi numɛ Kile pyìi. Ná yii s'à pyi u pyìi de, yaayi puni u à bégel'a yaha u pyìibii mɛɛ na ke, yii pi ɲyɛ yire tafeebii. 8Ɲyɛ tèecyiini i, yii mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a pyi ná Kile e mɛ, lire e yii mpyi a yiye le yasunɲyi bilere e, ɲjemu yi ɲyɛ yi ɲyɛ Kile sèe wuŋi mɛ. 9Ŋka numɛ yii ɲyɛ ná Kile e, a fo Kile bà u ɲyɛ ná yii e, ɲaha na yii la ɲyɛ si núru yiye le yire diɲyɛŋi yasunɲyi làdaabii bilere e yɛ? Yire yasunɲyi ɲyɛ fànha ná kaɲwɔɔ baa dɛ! 10Yii maha canmpyaagii cyìi tɔ̀re canntanya, yiɲyi yà na ɲyɛ amuni, tèrigii cyìi na ɲyɛ amuni, yyeegii cyìi na ɲyɛ amuni, ɲaha na bɛ? 11Yii kapyiiŋkil'à mii funŋɔ pɛn, fo mii na sɔ̂nŋi mii kanhare puni sí n‑pyi kaɲwɔɔ baa. 12Mii cìnmpyiibii, mii à fworo Yahutuubii làdaabii bilere e maa mpyi yii supyishiŋi sanŋi fiige. Mii na yii ɲáare, yii i mpyi mii fiige, yii àha yiye le tire bilere e mɛ. Mà mii yaha yii yyére yii ɲyɛ a mii mùmpɛnmɛ pyi mɛ. 13Yii à li cè na yampe p'à mii pyi mii à tɛ̀ɛn yii shwɔhɔl'e na toɲcyiige, maa Jwumpe Nintanmpe jwo yii á. 14Mii yamp'à yii tɛɛnmɛ pɛn, ŋka yii ɲyɛ a ɲjíge maa ɲcyé mii na mɛ, yii à mii cùmɔ lemɛ ɲwɔ mu à jwo Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà, mu à jwo Yesu Kirisita yabiliŋi wi. 15Lire tèni i, yii yyahayi mpyi a táan ná mii i sèl'e. Numɛ taa kuru yyetange de! Mii à dá li na na mii kyaa mpyi a táan yii á, kàmpyi li mpyi na sí n‑jà n‑pyi, yii mpyi na sí yii ɲyiigii wwû n‑kan mii á. 16Lire e ke mii na sèeŋi yu yii á ke, lire l'à mii pyi yii zàmpɛn bɛ? 17Sùpyire ti na Jwumpe Nintanmpe labali na yu ke, tire na dìrili yii kurugo, ŋka sèeshiin bà mɛ. Pi la ɲyɛ si mii ná yii láha wuye na, bà yii si mpyi si zìi ntaha pire fye e mɛ. 18L'à ɲwɔ yii kwôro kuni niɲcɛnni i tèrigii puni i, ali mii mɛ́ɛ ká mpyi mii ɲyɛ yii shwɔhɔl'e tèni ndemu i mɛ. 19Mii pyìibii, mii na ŋkànre yii kurugo sahaŋki layirilifoo fiige, fo Yesu Kirisita ká yii zòompii puni shwɔ a ta. 20Cyage e mii ɲyɛ amɛ ke, li mpyi na sí n‑táan mii i mà pyi yii shwɔhɔl'e nde tèni i, si jwuŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ ná yii e, ɲaha na yɛ nde mii sí n‑pyi yii á ke, mii ɲyɛ a li cè mɛ. 21Mii à jwo yo! Yii mpii la ku ɲyɛ si mpyi Musa Saliyaŋi ɲwɔh'i ke, ɲje Saliyaŋi Semɛŋi à jwo ke, yii ɲyɛ a yire lógo mà? 22L'à sémɛ na Ibirayima à pùnampyire shuunni ta, wà à ta bilicwo á, wà s'à ta u cileŋɛŋ'á. 23Bilicwoŋi pyàŋ'à ta mà tàanna ná u sifeebii ɲyii wuuni i, ŋka cileŋɛŋi wuŋ'à ta mà tàanna ná Kile ɲwɔmɛɛni i. 24Mpe jwumpe ɲwɔh'à cûgo, mpii cyeebii shuunniŋi na ɲyɛ mu à jwo tunmbyara tatɛɛnyɛ shuunni Kile à ntemu pyi ke. Agari u ɲyɛ bilicwoŋi ke, uru u ɲyɛ mu à jwo tunmbyaare Kile à le ná Musa e Sinayi ɲaŋke ɲuŋ'i ke, u pyìibii maha sini bilii. 25Ɲyɛ Agari na ɲyɛ Sinayi ɲaŋke fiige Arabubii kìni i, maa mpyi naha Zheruzalɛmu kànhe fiige mú, kuru ná ku shiinbii na ɲyɛ bilere e. 26Ŋka Zheruzalɛmu kànhe ku ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, kuru ɲyɛ bilere e mɛ, kuru mú sí ku ɲyɛ wuu nuŋi. 27L'à sémɛ na: «Cijiriŋɛ, ta múgure sèl'e, mu u ɲyɛ mu sàha laa yaŋkanna cè mɛ, ta ŋkwúuli funntange e, ɲaha na yɛ ceeŋi nɔ̀ŋ'à wâl'a yaha ke, uru pyìibii sí ɲyaha n‑tòro nɔ̀ɲyiicwoŋi wuubii na.» 28Mii cìnmpyiibii, yii pi ke, yii à pyi Ishaka fiige, pyìibii ɲwɔmɛɛni Kile à lwɔ́ maa pi kan Ibirayima á ke, pire pi ɲyɛ yii. 29Bilicwoŋi pyàŋ'à ta u sifeebii ɲyii taŋkanni na, cileŋɛŋi wuŋ'à ta Kile Munaani sífente cye kurugo. Ŋka bilicwoŋi pyàŋ'à têe na cileŋɛŋi wuŋi yyahe fwɔ́hɔre, fo mà sà nɔ niɲjaa na. 30Ɲyɛ ɲaha Kile Jwumpe Semɛŋi à jwo yɛ? Y'à sémɛ: «Ma bilicwoŋi ná u jyaŋi kɔ̀rɔ, ɲaha na yɛ u nàzhan ɲyɛ kɔɔge e ná cileŋɛŋi jyaŋi i mɛ.» 31Lire kurugo mii cìnmpyiibii, wuu ɲyɛ bilicwoŋi pyìi mɛ, ŋka cileŋɛŋi pyìibii pi à sìi wuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\