GALATI SHIINBII 5

1Kirisita à wuu yige bilere e, bà wuu si mpyi si mpyi wuye wuu, sèeŋi na mɛ. Lire e yii kwôro pur'e, yii àha núru yiye le bilere mɛɛre na mɛ. 2Yii lógo! Mii Poli, mii sí yi jwo yii á, yii aha nta yii à dá li na na yii à yaa yii kwɔ̀n si nta zhwɔ, lire e Kirisita kaɲwɔɔ saha ɲyɛ yii á mɛ. 3Mii sí núru pu taha yii á, shin maha shin u à uye kan pi à kwɔ̀n ke, urufol'à yaa u a Musa Saliyaŋi kurigii puni ɲaare. 4Yii pi na ɲcaa si ntíi Kile yyahe taan Musa Saliyaŋi cye kurugo ke, yii à kàntugo wà Yesu Kirisita na, lire e Kile sì ɲwɔ yii na si yii shwɔ mɛ. 5Wuu pi ke, Kile Munaani à wuu pyi wuu à tɛ̀ɛn li taan na wuu sí n‑tíi Kile yyahe taan wuu dániyaŋi kurugo. 6Wuu aha mpyi Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e, l'à pyi ŋkwɔ̀n yo, l'à pyi ŋkwɔ̀nmbaa yo, lire là ɲyɛ na wíi mɛ. Nde li na wíi ke, lire li ɲyɛ mà dá Yesu Kirisita na. Wuu ná wuye shwɔ̀hɔlɔ kapyiiŋkii tàange maha lire cyêe. 7Yii fèŋkanni mpyi a ɲwɔ sèeŋi kuni i, jofoo u à yii yige l'e yɛ? 8Yii li cè na yii yyerefooŋi Kile kapyii bà mɛ. 9Yii ɲyɛ a cè na: «bwúuruŋi yîrigeyirige yaani nimbileni maha mbyìmpe niɲcwɔnhɔmpe puni yîrige» mà? 10Lire ná li wuuni mú i, mii à cyɛge taha Kafooŋi Yesu na na yii sɔ̀nŋɔŋkanni ná mii wuuni sí n‑pyi niŋkin. Ŋka shin maha shin ká yii wurugo ke, Kile sí yoge kwɔ̀n urufoo na. 11Mii cìnmpyiibii, mii wi ke, mii n'a mpyi na Kile jwumpe yu mà yyaha tíi ná ŋkwɔ̀nŋi i, na sùpya sì n-jà n-shwɔ u baa mɛ, shin mpyi na sì n‑sìi mii yyaha fwɔ́hɔrɔ niɲjaa mɛ. Jwumpe mii na yu, na Yesu Kirisita à kwû kworokworocige na ke, puru mpyi na sì n‑sìi n‑waha wà na mú mɛ. 12Mii la ku ɲyɛ, mpii pi ɲyɛ na yii wuruge na yige sèeŋi kuni i ná ŋkwɔ̀nŋi kani i ke, pi àha li dá ŋkwɔ̀nŋi na mɛ, pi piye tùnŋɔ! 13Mii cìnmpyiibii, yii pi ke, Kile à yii yyer'a yige bilere e, ŋka yii àha lire pyi kaɲuŋɔ s'a yii ɲyii wogigii pyi mɛ. Yii yiye kyaa táan yiy'á, yii raa ɲwɔge yiye na. 14Ɲaha na yɛ Kile Saliyaŋi puni na ntaa mpe jwumpe niŋkinŋi i: «Ma supyiɲɛɛŋi kyaa táan may'á, bà mu yabiliŋi kyal'à táan may'á mɛ.» 15Ŋka yii yabilimpii ká yîri yiye fye e, marii yiye nɔni, marii yiye kyaa sige yaaya fiige, yii a yiye kàanmucaa yii àha yiye kɛ̀ɛge ŋkwɔ̀ mɛ. 16Mpe mii la ɲyɛ si jwo yii á ke, puru pu ɲyɛ: yii a ɲaare yii yyaha tíi ná Kile Munaani ɲyii wuuni i, lire ká mpyi, yii saha sì raa yii ɲyii karigii nimpegigii pyi mɛ. 17Ɲaha kurugo yɛ sùpyaŋi ɲyii wogigii ɲyɛ a táan Kile Munaani á mɛ, Kile Munaani ɲyii wuuni sí ɲyɛ a táan sùpyaŋ'á mɛ. Cyire kapyaagii shuunniŋ'à tùn. Lire e Kile Munaani ká mpyi yii e, yii saha sì raa yii ɲyii karigii pyi mɛ. 18Yii aha Kile Munaani yaha l'à yii yyaha cû, Musa Saliyaŋi fànhe saha sì n‑pyi yii na mɛ. 19Wuu aha ntaha wuu ɲyii wuuni fye e, wuu kapyiiŋkii cyi maha mpyi ɲcyii: jacwɔɔre ná katupwɔhɔyi ná silege baa karigii 20ná kacyinzunni ná sìŋkanmpe ná pege ná yoge ná yiɲcyɛge ná lùyirintoroni ná fadiyaŋi ná mbèmbaaŋi ná ndàhalaŋi 21ná ɲyipɛɛnni ná sinmbyaani ná lakyanhayi ná cyire fiige karigii. Mii à fyânha a yi jwo, ŋka mii sí yi taha, shin maha shin u kapyiŋii ká mpyi cyire ɲcyii, urufoo nàzhan ɲyɛ Kile Saanre e mɛ. 22Kile Munaani ká sùpyaŋi ŋgemu yyaha cû ke, urufoo kapyiiŋkii cyi maha mpyi ɲcyii: tàange ná funntange ná yyeɲiŋke ná lùtaanni ná sùpyigire ná cɛ̀nmpe ná dánasupyigire ná 23ɲùmpiŋke ná cùmayenaŋi. Uru saliya ɲyɛ ŋgemu u ɲyɛ na cyire karigii shiŋi tùnni mɛ. 24Mpii pi ɲyɛ Yesu Kirisita wuubii ke, pir'à pi ɲyii karigii ná pi mùntanma wogigii bò, bà Yesu Kirisita à bò kworokworocige na mɛ. 25Kile Munaani cye kurugo wuu à shìŋi nivɔnŋi ta, lire kurugo, wuu Kile Munaani yaha li wuu yyaha cû. 26Wuu wà kà uye pêe mɛ, wuu àha raa wuye ɲwɔ cwôre mɛ, wuu àha raa wuye yiɲcyɛge pyi mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\