GALATI SHIINBII 6

1Mii cìnmpyiibii, yii pi à yiye yaha Kile Munaani li i ŋkɛ̂ɛnŋi ke, wà ká Kile kafuun pyi, yii urufoo yɛrɛ ná lùtaanni i, yii i u le kuni nintiini i. Yii mú s'a yiye kàanmucaa lire fiige kà ŋkwɔ̀ yii ta mɛ. 2Yii yiye tɛ̀gɛ yii i yiye tugure lwɔ́, lire pyiŋkanni na, yii sí Kirisita Saliyaŋi fûnŋɔ. 3Ŋgemu ká a sɔ̂nŋi na ur'à pwɔ́rɔ pi sanmpii na, mà li ta u ɲyɛ a sìi yafyin mɛ, urufoo na uye ɲwɔ fáanŋi. 4Shin maha shin à yaa u uye toroŋkanni kàanmucya sèl'e. L'aha nta l'à ɲwɔ, urufol'à yaa u pyi funntange e, u sí ɲyɛ a yaa u wabɛrɛ wuu fwɔ́hɔrɔ mɛ. 5Ɲaha kurugo yɛ Kile sí shin maha shin yíbe u kapyiiŋkii kyaa na. 6Ɲyɛ ŋgemu ká a yii kâlali Kile jwumpe na ke, yii a yii cyeyaayi yà kaan urufol'á. 7Yii àha raa yiye ɲwɔ fáanŋa mɛ, sùpya sì n‑jà raa Kile fare mɛ. Sùpyaŋi ká yaage shiŋi ŋgemu nûgo ke, kuru shiŋi u maha ŋkwɔ̀n. 8Lire ɲwɔhe ku ɲyɛ na ŋgemu ká a u karigii pyi mà tàanna ná u ɲyii wuuni i ke, kwùŋi u ɲyɛ na urufoo sigili. Ŋka ŋgemu ká a u karigii pyi mà tàanna ná Kile Munaani ɲyii wuuni i ke, Kile Munaani sí urufoo tɔ̂ɔn ná shìŋi niŋkwombaaŋi i. 9Ɲyɛ l'aha mpyi amuni, wuu àha ŋkànha kacɛnŋkii mpyiŋi taan mɛ, ɲaha kurugo yɛ wuu aha màban le kacɛnŋkii mpyiŋi i, tèni là na ma, wuu sí n‑pa li tɔ̀ɔnŋi ta. 10Lire kurugo wuu a kacɛnŋkii pyi sùpyire pun'á tère o tère e wuu à li laage ta ke. Ŋka wuu cìnmpyiibii dánafeebii wuuni l'à lyɛ. 11Ɲyɛ yii nte sémɛre nintibuunte wíi, mii yabiliŋi cyɛge k'à ti sém'a tùugo yii á. 12Mpii la ku ɲyɛ yii raa ŋkwùun fànhe e ke, pi na lire pyi si nta ntáan sùpyir'á. Kabile niŋkin ɲwɔh'i pi ɲyɛ, pi la ɲyɛ sùpyire s'a pi yyaha fwɔ́hɔre na pi na yu na Kirisita kwùŋi kanni u sí n‑jà sùpyaŋi shwɔ mɛ. 13Mà li ta, pire pi à kwɔ̀n ke, pi yabilimpii ɲyɛ na ɲaare mà yyaha tíi ná Musa Saliyaŋi i mɛ. Pi la ɲyɛ yii i ŋkwɔ̀n si nta raa piye cyêre na yii à ɲɛn'a taha pire fye e. 14Mii wi ke, mii ɲyɛ a sìi na li caa si naye jwo si cye taha yaaga na mà tòro wuu Kafooŋi Yesu Kirisita kworokworocige na mɛ. Kuru kworokworocige kurugo diɲyɛŋi tɔ̀ɔnŋ'à kwɔ̀ mii á, mii tɔ̀ɔnŋi mú s'à kwɔ̀ ŋge diɲyɛŋi i. 15Wà à kwɔ̀n yo, wà ɲyɛ a kwɔ̀n mà yo, yaaga ɲyɛ lire e mɛ, zòŋi nivɔnŋi Kile maha le wuu e ke, uru u na wíi. 16Mpii pi na li kuni ɲaare ke, Kile u yyeɲiŋke kan pir'á, u u ɲùɲaara ta pi na. Kile sùpyire kyaa na mii ɲyɛ, tire ti ɲyɛ Izirayɛli. 17Sùpya kà núru na kànha mɛ, nɔɔpiiyi yi ɲyɛ mii cyeere na ke, Yesu kurugo mii à yire ta. 18Mii cìnmpyiibii, wuu Kafooŋi Yesu Kirisita u ɲwɔ yii puni niŋkin niŋkinŋi na u u jwó le yii á. Amiina!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\