EBURU SHIINBII 10

1Musa Saliyaŋi mpyi yaayi niɲcɛnɲyi nimpayi nàɲjaŋi kanna, u mpyi a fûnŋɔ mɛ. U mpyi a jwo na sárayi ninuyi y'à wwû yyee maha yyee. Lire e sùpyiibii pi ɲyɛ na bârali Kile na ke, u sì n‑jà pire fíniŋɛ n-fûnŋɔ mɛ. 2Kàmpyi u mpyi na sí n‑jà lire pyi, pi mpyi na sí n‑kwôro s'a yi wwû mɛ. Ɲaha na yɛ kàmpyi vìniŋi kurugo yi maha wwû, mpii pi maha yi wwû ke, li mpyi na sí n‑pyi mu à jwo pir'à fíniŋ'a kwɔ̀, pi sàha mpyi na sí piye ɲya kapimpyii mɛ. 3Ŋka lire bà li mpyi li li mɛ. Yyee maha yyee, sárayi mpyi maha wwû si sùpyire funŋɔ cwo ti kapegigii na. 4Ɲaha na yɛ nupyahigii ná sikapɛrigii sìshange sì n‑sìi n‑jà sùpya kapegii yàfa u na mɛ. 5Lire kurugo tèni i Kirisita mpyi na ma diɲyɛŋi i ke, u à jwo Kile á: «Mu à jwo na mu ɲyɛ na ɲcaa yatɔɔre sárayi na mɛ, mu ɲyɛ a ɲɛɛ sùpya si yaaga kan mu á mɛ, ŋka mu à cyere yaa mii na. 6Yatɔɔre ti ɲyɛ na súuge sárayi tasogoge e, lire ɲyɛ mɛ sárayi sanɲyi yi ɲyɛ na ŋkaan mu á kapegigii yàfaŋi kurugo ke, kuru kà ɲyɛ a mu funŋke ɲíŋɛ mɛ. 7Lire kurugo mii à jwo “Kile, mii u ŋge, mii à pa si mpa mu ɲyii wuuni pyi, bà y'à sémɛ mii kyaa na Kile Jwumpe Semɛŋi i mɛ.”» 8Bà wuu à li ɲya mɛ, Kirisita à fyânha a jwo Kile á: «Mu à jwo na sárayi ná yakanyi ná sárayi nizogoyi ná kapegigii yàfaŋi sárayi ɲyɛ a táan mu á mɛ, na yire na bà mu ɲyɛ na ɲcáa mɛ.» U à yire puni jwo mà li ta Musa Saliyaŋi à jwo na yire puni y'a mpyi. 9Ɲyɛ ka Kirisita si núr'a jwo: «Kile, mii u ŋge, mii à pa si mpa mu ɲyii wuuni pyi.» Puru jwump'à li cyêe na sáraga nivɔnŋ'à tɛ̀g'a sárayi niɲjyeyi fáa. 10Yesu Kirisita à Kile ɲyii wuuni pyi. U yabiliŋ'à uye kan mà pyi sáraga tɔɔgɔ niŋkin tèrigii puni mɛɛ na, lire pyiŋkanni na wuu kapegigil'à jyé a láha wuu na. 11Kuni niɲjyeeni tèni i, canŋa maha canŋa, sáragawwuubii mpyi maha sárayi ninuyi wwû Kile á, ŋka yire sárayi mpyi na sì n‑sìi n‑jà wà kapegigii yàfa u na mɛ. 12Ŋka Kirisita wi ke, ur'à uye kan mà pyi sáraga tɔɔgɔ niŋkin, kuru sárage na ɲyɛ tèrigii puni wogo. U à lire pyi kapegigii yàfaŋi kurugo, lire kàntugo maa ŋkàr'a sà ntɛ̀ɛn Kile kàniŋɛ cyɛge na. 13Tèni i Kile sí n‑pa u zàmpɛɛnbii pyi u tooyi tatahage ke, u à tɛ̀ɛn wani kuru cyage e na lire sigili. 14Yii li cè, kuru sárage niŋkinŋi cye kurugo, Kile à mpiimu fíniŋɛ ke, u à pire pyi ɲcɛ̀ɛgɛ cyaga baa fo tèekwombaa. 15Kile Munaani mú à yire fíniŋ'a jwo wuu á. L'à jwo na: 16«Kafooŋi Kile à jwo “Tunmbyaare mii sí n‑le ná pi e canɲyi nimpayi i ke, tire ti ɲyɛ: ‘Mii sí na Saliyaŋi le pi zòompil'e, si u jwumpe sémɛ pi yákilibii na.’”» 17Maa núr'a jwo: «Mii saha sì na yákiliŋi yaha pi kapegigii ná pi ntiimbaaŋi karigii na mɛ.» 18Ɲyɛ kapegigil'à yàfa cyage ŋkemu i mà kwɔ̀ ke, ɲùŋɔ saha na ɲyɛ mà sáraga wwû cyi kurugo la? 19Lire pyiŋkanni na, mii cìnmpyiibii, Yesu sìshange cye kurugo, wuu sí n‑jà n‑jyè Kile bage sèesee cyage e fyagara baa. 20Bage táataa vàanŋke ku mpyi wuu yyaha na ke, bà kur'à cwɔn mɛ, amuni pi à Yesu cyeere pyi, ka lire si kuro nivɔnnɔ múgo wuu á ndemu li sí wuu nɔ Kile na, si shìŋi sèe wuŋi kan wuu á ke. 21Uru u ɲyɛ wuu sáragawwuɲuŋufembwɔhe maa mpyi Kile bage ɲùŋɔ na. 22Numɛ, wuu zòompil'à jyé a yige kaɲwɔhɔyi puni i ɲjemu yi ɲyɛ na wuu cɛ̂ɛge ke, wuu cyeere s'à jyé ná lùcɛnŋke e. Lire e wuu àha núru raa fyáge mɛ, wuu sàa dá Kile na, wuu u file u na ná funŋɔ niŋkin i. 23Wuu a yi yu ɲwɔfyinge na, na wuu à wuu sɔ̀nŋɔre taha Kile ɲwɔmɛɛni na. Wuu àha wuu funɲyi cɛɛnnɛ mɛ, ɲaha na yɛ u aha ndemu jwo ke, u maha lire pyi. 24Wuu yaha wuye na wuu raa màban leni wuye e, bà wuu si mpyi s'a sì yyaha na tàange ná kacɛnmpyiini i mɛ. 25Wuu àha wuye mbìnniŋi ɲwɔ yaha bà pìl'à li pyi mɛ, ŋka wuu a màban leni wuye e, ɲaha na yɛ yii à li ɲya na Kafooŋi tèepan'à byanhara. 26Wuu aha sèeŋi kuni cè maa ɲcwɔ́ maa ŋkwôro na kapegigii pyi, sáraga saha ɲyɛ ŋkemu ku sí cyire yàfa wuu na mɛ. 27Shinŋi u ɲyɛ na lire pyi ke, ur'à yaa u a fyáge Kile yibige ná nabwɔhe yyaha na. Mpii pi à cyé Kile na ke, kuru ku sí pire súugo. 28Wà n'a mpyi a Musa Saliyaŋi kafuun pyi shiin shuunni taanre ɲyii na, ka pire si yi jwo, pi mpyi maha urufoo bò ɲùɲaara baa. 29Numɛ, shinŋi u ɲyɛ na Kile Jyaŋi fare ke, Kile ɲyɛ a yaa u kyaa pyi uru na ndemu l'à fànha tò mbòŋi na mà? Sèeŋi na, sìshange k'à tɛ̀g'a tunmbyaare le maa urufoo kapegigii yàfa ke, u ɲyɛ a pèenɛ taha kuru na mɛ. Kile Munaani li maha wuu pyi wuu à Kile ticɛnmpe cè ke, u bá à lire cyahala. 30Ɲyɛ Kile yabiliŋ'à jwo: «Mii u sí na ŋkooŋi wwû. Mii u sí katupwɔhɔyi pyifeebii sâra.» Yi mú à sémɛ na: «Kafooŋi Kile sí u wuubii yíbe pi kapyiiŋkii na.» Ɲyɛ wuu à li cè na nde u à jwo ke, u sí lire yige li kuni i. 31Fyagara kyaa li ɲyɛ li li wà u cwo Kile ɲyii wuŋi cyeyi i. 32Nde l'à pyi yii na taɲjaaŋi i ke, yii funŋɔ cwo lire na. Yii à Kile bɛ̀ɛnmpe ta tèni ndemu i ke, yyefug'à yii kànha sèl'e cyire canmpyaagil'e, ŋka lire ɲyɛ a yii yatanɲyi bò mɛ. 33Tèrigii cyìl'e, pi mpyi maha yii cyere, maa yii kyérege sùpyire ɲyii na. Tèrigii cyìl'e, mpii pi mpyi maha ŋkyérege yii fiige ke, yii mpyi maha pire tɛ̀re. 34Mpii pi mpyi a le kàsuŋi i ke, yii à pire tɛ̀gɛ pire yyefugo karigil'e. Pi à yii cyeyaayi cyán a shwɔ yii na, ka yii i li kwú yiye e ná funntange e, ɲaha na yɛ yii à li cè na yaage ku ɲyɛ yii á ke, kur'à fànha tò yire puni na, ku mú ɲyɛ na ŋkwùu mɛ. 35Lire e ke yii àha yii dániyaŋi láha Kile na mɛ, lire sí yii pyi yii tɔ̀ɔn nimbwo ta. 36Yii yiye waha numɛ, yii raa sì yyaha na Kile ɲyii wuuni mpyiŋi i, lire ká mpyi, yaage ɲwɔmɛɛni u à lwɔ́ ke, yii sí kuru ta. 37Y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Ɲcyɛ̀rɛ, ŋgemu u à yaa u pa ke, uru sí n‑pa, u sì mɔ mɛ.» 38Kile à jwo: «Shinŋi u à tíi ke, dániyaŋi cye kurugo uru maha mpyi ɲyii na. Ŋka wà ha kàntugo wà mii á, mii funŋke sì n‑táan ná urufol'e mɛ.» 39Mii à tɛ̀ɛn ná l'e, mpii pi maha ntɛ̂r'a núru maa ŋkàre tapinnage e ke, wuu ɲyɛ pire e mɛ. Nùmpanŋa tafeebii pi à dá Kile na ke, pire e wuu ɲyɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\