EBURU SHIINBII 7

1Uru Mɛlikisedɛki mpyi Salɛmu kànhe saanŋi, maa mpyi sáragawwu Kileŋi nìɲyi wuŋ'á. Ɲyɛ Ibirayima à kàshige kwɔ̀n saanbii na maa jà pi na, maa núru na ma tèni ndemu i ke, Mɛlikisedɛki à fwor'a sà u ɲùŋɔ bɛ̂, maa jwó le u á. 2Yaayi Ibirayima à ta kàshige e ke, u à yire puni yáhaŋi kan Mɛlikisedɛki á. Ɲyɛ Mɛlikisedɛki mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «ntìiŋi saanŋi». Mà bâra lire na, Salɛmu saanŋi u ɲyɛ u wi, puru ɲwɔhe ku ɲyɛ: «yyeɲiŋke saanŋi». 3U tuŋi mɛge ɲyɛ a yyere mɛ, u nuŋi mɛge ɲyɛ a yyere mɛ, u tayirige mú ɲyɛ a jwo mɛ, Kile Jwumpe Semɛŋi wà tufiige ɲyɛ a sìi na u siŋkanni, lire ɲyɛ mɛ na u kwùŋkanni kyaa yu mɛ. U na ɲyɛ mu à jwo Kile Jyaŋi, ɲaha na yɛ u sí n‑kwôro sáragawwu tèrigii puni i. 4Yii ɲyɛ a li ɲya na Mɛlikisedɛki tayyéreg'à pêe mà? Puru funŋke e, wuu tulyɛge Ibirayima à kàshige kwɔ̀n mà yaayi ɲjemu ta ke, u à yire puni yáhaŋi kan u á. 5Levi tùluge shiinbii pi ɲyɛ sáragawwuubii ke, Musa Saliyaŋi mpyi a fànhe cyán pi na pi à pi cìnmpyiibii Izirayɛli shiinbii cyeyaayi yáhaŋi shuu, ali mà li ta pi ná pire puni na ɲyɛ Ibirayima tùluge shiin. 6Mɛlikisedɛki mpyi Levi tùluge shin mɛ, ŋka uru u à Ibirayima cyeyaayi yáhaŋi ta. Mà bâra lire na, uru u à jwó le Ibirayima á, mà li ta Ibirayima á Kile mpyi a ɲwɔmyahigii lwɔ́. 7Nàkaana baa, jwóŋi lefooŋ'à fànha tò u tafooŋi na. 8Sáragawwuubii pi maha yáhaŋi shuu sùpyir'á ke, pire na ɲyɛ sùpyii mpiimu pi sí n‑kwû canŋka ke. Mɛlikisedɛki mú mpyi na yáhaŋi shuu, ŋka uru sí n‑kwôro ɲyii na bà y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i mɛ. 9Levi tùluge shiinbil'á yáhaŋi maha ŋkaan ke, wuu bá sí n‑jà n‑jwo na pire mú à yáhaŋi wwû, ɲaha na yɛ pi tulyɛge Ibirayima à u wwû mà kan Mɛlikisedɛki á. 10Tèni i Mɛlikisedɛki à Ibirayima ɲùŋɔ bɛ̂ maa yáhaŋi ta ke, Levi mpyi na sàha si mɛ, ŋka u mpyi u tulyɛge Ibirayima sìshange e, lire e ke u mú à wwû yáhaŋi i. 11Ma tàanna ná Izirayɛli shiinbii Saliyaŋi i, Levi tùluge shiinbii kanni pi mpyi a yaa pi jà a pyi sáragawwuu. Kampyi pi sáragawwuuni mpyi na sí n‑jà Kile ɲyii wuuni pyi li fûnŋɔ, ɲùŋɔ sàha mpyi na sì n‑pyi sáragawwuŋi wabɛrɛ u pa mà ta u ɲyɛ a pyi Arɔn fiige mɛ, fo Mɛlikisedɛki fiige. 12Ɲyɛ sáragawwuuni ká fáa, fànha ki Saliyaŋi mú u fáa. 13Ná wuu Kafooŋi i, mpe jwump'à yyaha tíi ke, ur'à fworo tùluge ŋkemu i ke, pire wà ɲyɛ a sáragawwubaaraŋi pyi mà ɲya sárayi tawwuge e mɛ. 14Sùpyire pun'à cè na wuu Kafooŋi à fworo Zhuda tùluge e, ŋka Kile tùnntunŋi Musa à jwo sáragawwuubii kyaa na ke, u ɲwɔge ɲyɛ a nɔ Zhuda tùluge na mɛ. 15Wuu Kafooŋi à pyi sáragawwu bà Mɛlikisedɛki mpyi mɛ, lire l'à li fíniŋ'a cyêe na u ná Levi tùluge ɲyɛ piye kur'e mɛ. 16Tùlugo karii cye kurugo bà u à pyi sáragawwu mɛ, shìŋi niŋkwombaaŋi fànhe ku ɲyɛ u e ke, kuru cye kurugo u à pyi u wi. 17Y'à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Mu à pyi tèrigii puni sáragawwu Mɛlikisedɛki fiige.» 18Lire pyiŋkanni na, Saliyaŋi niɲjyeŋ'à yîrige, ɲaha na yɛ fànha ɲyɛ a mpyi u e mɛ, kaɲwɔɔ mú ɲyɛ a mpyi u na mɛ. 19Musa Saliyaŋi ɲyɛ a kyaa yaa ndemu l'à fûnŋɔ mɛ, ŋka numɛ sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga sèe wog'à kan wuu á. Kuru cye kurugo, wuu à tabaraga ta Kile na. 20Mà bâra lire na, Kile à kâa Yesu á, pi sanmpii s'à pyi sáragawwuu mà ta Kile ɲyɛ a kâa pir'á mɛ. 21Yesu wi ke, ur'à le sáragawwubaaraŋi i tèni ndemu i ke, Kile à kâa u á na: «Mii Kafooŋi Kile à kâa, mii sì na ntilwɔhe niɲcyange lwɔ́ sahaŋki mɛ: “mu na ɲyɛ sáragawwu fo tèekwombaa.”» 22Lire kurugo tunmbyaare Kile à le ná wuu e numɛ ke, tir'à fànha tò niɲjyɛɛre na. Yesu cye kurugo, wuu à tɛ̀ɛn ná lire e. 23Ɲyɛ kani là saha na ɲyɛ, ndemu l'à u ná pi wwû piye e ke. Sáragawwuubii niɲyahamil'à tòro mà li ɲùŋke pyi, pi mpyi na ŋkwûu. 24Ŋka Yesu wi ke, uru na ɲyɛ ɲyii na fo tèekwombaa, sùpya saha sì n‑pyi sáragawwu u cyaga mɛ. 25Lire l'à li ta, mpiimu pi à bâra Kile na u cye kurugo ke, u sí n‑jà pire shwɔ numɛ fo tèekwombaa, ɲaha na yɛ u na ɲyɛ ɲyii na tèrigii puni i, maa Kile ɲáare pir'á. 26Sáragawwuɲuŋufembwɔhe kurugo wuu mpyi ke, kuru ku ɲyɛ Yesu. U à fíniŋɛ, ɲcɛ̀ɛgɛ cyaga ná ɲwɔhɔmɔ cyaga ɲyɛ u na mɛ. Kile à u láha kapimpyiibii na, maa u dùrugo fo nìɲyiŋi tɛgɛni na. 27Yesu ɲyɛ sáragawwuubii ɲùŋufembwoyi sanɲyi fiige mɛ, u kuro ɲyɛ canŋa maha canŋa sáragawwuuni i uye kapegigii yàfaŋi kurugo si nta sùpyire sannte wogigii yàfaŋi sárayi wwû mɛ. U à uye pyi sáraga tɔɔgɔ niŋkin tèrigii puni mɛɛ na. 28Yii li cè, Musa Saliyaŋi mpyi a mpiimu tìŋɛ mà pyi sáragawwuubii ɲùŋufembwoyo ke, pire mpyi a fûnŋɔ mɛ. Ŋka Musa Saliyaŋi kàntugo, Kile à kâa maa jwumpe mpemu jwo ke, pur'à pyi kaɲuŋɔ mà u Jyaŋi tìŋɛ mà pyi sáragawwuɲuŋufembwɔhɔ, uru u à fûnŋɔ tèrigii puni i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\