EBURU SHIINBII 8

1Ɲyɛ wuu jwumpe ɲùmbwɔhe ku ɲyɛ: sáragawwuɲuŋufembwɔhɔ na ɲyɛ wuu á bà wuu à yi jwo mɛ. U à sà ntɛ̀ɛn nìɲyiŋi i fànhe cyage e, Kile Siŋi Punifoo kàniŋɛ cyɛge na. 2Sèe cyage e u ɲyɛ na báaraŋi pyi ke, kuru ku ɲyɛ Kile vàanŋke bage sèe woge, sùpya cye kurugo bà k'à faanra mɛ, Kile yabiliŋi cyɛge k'à ku faanra. 3Sáragawwuubii ɲùŋufembwoyi pun'à tìŋɛ, yi raa ŋkanŋi pyi Kile á s'a sárayi pyi y'a nɔni Kile na. Lire pyiŋkanni na, wuu sáragawwuɲuŋufembwɔhe mú à yaa k'a yaaga kaan Kile á. 4Kàmpyi u mpyi ɲìŋke na, u bá mpyi na sì n‑pyi sáragawwu mɛ, ɲaha kurugo yɛ sáragawwuubii pìi na ɲyɛ naha mpiimu pi ɲyɛ na yakanyi kaan mà tàanna ná Musa Saliyaŋi i ke. 5Pire sáragawwuubii na báare cyage ŋkemu i ke, kuru na ɲyɛ mu à jwo nìɲyiŋi woge nàɲjaŋi. Tèni i Musa mpyi a bégele s'a Kile vàanŋke bage yyéeŋi ke, Kile à yi jwo u á: «Lóg'a ɲwɔ, yaayi mii à cyêe mu na ɲaŋke ɲuŋ'i ke, maye waha ma a yire ɲcamii yaa.» 6Ɲyɛ numɛ, Yesu Kirisita u ɲyɛ wuu sáragawwuɲuŋufembwɔhe ke, báaraŋi Kile à kan ur'á ke, ur'à fànha tò pire wuŋi na, ɲaha na yɛ tunmbyaare u à le wuu ná Kile shwɔhɔl'e ke, tir'à fànha tò niɲjyɛɛre na. Yaayi ɲwɔmyahigii Kile à lwɔ́ numɛ ke, yire mú à fànha tò tèecyiini wuyi na. 7Kàmpyi tunmbyaare niɲcyiire mpyi na sí n‑jà Kile ɲyii wuuni fûnŋɔ, ɲùŋɔ sàha mpyi na sí n‑pyi, mà shɔnworo tɛ̀g'a ti fáa mɛ. 8Ŋka Kile à u shiinbii cɛ̂ɛgɛ maa jwo: «Mii Kafooŋi Kile à jwo, “Canŋa na ma, mii sí n‑pa tunmbyara nivɔnnɔ le ná Izirayɛli shiinbii ná Zhuda shiinbil'e. 9Canŋke mii à pi tulyeyi cû pi cyeyi na, mà fworo Misira kìni i ke, tunmbyaare mii à le ná pi e ke, ti sì n‑pyi tire fiige mɛ, ɲaha na yɛ pi à tire kɛ̀ɛge. Lire na, mii à pi yaha wani.” Mii Kafooŋi Kile à jwo amuni. 10“Ɲyɛ cyire canmpyaagil'à tòro ke, tunmbyaare mii sí n‑le ná Izirayɛli shiinbil'e ke, tire ti nte: Mii sí na Saliyaŋi le pi yákilibil'e, si u jwumpe sémɛ pi zòompii na. Mii sí n‑pyi pi Kileŋi, pi sí n‑pyi mii shiinbii. 11Wà saha sì u shinɲɛɛ, lire ɲyɛ mɛ u cìnmpworo pyi ‘Maye waha ma a Kafooŋi cè’ mɛ, ɲaha na yɛ pi puni sí mii cè, shinbwo bâra shinbilere na. 12Mii sí toro taha pi ntiimbaaŋi na, mii sí pi kapegigii yàfa pi na.”» 13Kile à tunmbyara nivɔnnɔ kyaa jwo, puru funŋke e, niɲjyɛɛre kakwoo saha ɲyɛ mɛ, fànha saha ɲyɛ t'e mɛ, ɲcyɛ̀rɛ ti sí n‑pînni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\