YUHANA 10

1Ɲyɛ ka Yesu si núr'a jwo: «Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, ŋgemu ká a ɲcaa si jyè mpàbage e, u sí ɲyɛ a jyè mpàbage ɲwɔge e mɛ, maa dùgo kàsɔɔge na a jyè ke, urufoo na ɲyɛ nàŋkaawa, maa mpyi nàŋkalyɛga. 2Ŋka ŋgemu ká jyè mpàbage ɲwɔge e ke, uru u ɲyɛ mpànahaŋi yabiliŋi. 3Mpàbage kàanmucyafooŋi maha yîr'a ku múgo u á. Mpàabii maha u mɛjwuuni núru, u maha u yabiliŋi mpàabii yiri niŋkin niŋkin pi mɛyi na, maha yige ntàani na. 4U aha u wuubii nâha a yige ntàani na, u maha ɲaare pi yyaha na pi a sì ntaha u fye e, ɲaha na yɛ pi à têe u mɛjwuuni na a kwɔ̀. 5Pi sì n‑sìi n‑taha nàmpɔnŋɔ fye e mɛ, pi bá sí raa fî u yyaha na, ɲaha na yɛ pi ɲyɛ a u mɛjwuuni cè mɛ.» 6Yesu à ŋke bàtaage jwo pi á, ŋka pi ɲyɛ a ku ɲwɔhe cè mɛ. 7Ɲyɛ ka Yesu si núr'a pi pyi: «Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, mii u ɲyɛ mpàbage ɲwɔge. 8Mpii pi à pa mii yyaha na ke, pire puni na ɲyɛ nàŋkaalii, pi mú na ɲyɛ nàŋkalyɛye, ŋka mpàabii ɲyɛ a lógo pi á mɛ. 9Mii sí u ɲyɛ mpàbage ɲwɔge. Ŋgemu ká jyè mii i ke, urufoo sí n‑shwɔ. Uru sí raa jyè, s'a fwore u ɲɛɛmpe. Mii sí raa yalyire kaan urufol'á mú. 10Nàŋkaaŋi kapani li ɲyɛ nàŋkaage ná boore ná kakyaare kanni. Ŋka mii wi ke, mii à pa si shìŋi niŋkwombaaŋi ná fɛrɛmpe kan na mpàabil'á. 11Mii u ɲyɛ mpànahaŋi niɲcɛnŋi. Mpànahaŋi niɲcɛnŋi maha u múnaani kan bà u mpàabii si mpyi si shwɔ mɛ. 12Sàrampanahawa ɲyɛ mpàabii foo mɛ. U aha sige yaaga ɲya, u maha fê maa mpàabii yaha. Sige yaage maha pìi cû, pi sanmpil'a sì ɲcaala. 13Sàrampanahaŋi sí n‑fê, ɲaha na yɛ wyɛ́rɛ u caa, u kuro ɲyɛ mpàabil'e mɛ. 14Mii wi ke, mii u ɲyɛ mpànahaŋi niɲcɛnŋi. Bà Tufooŋi Kile à mii cè, ka mii mú si u cè mɛ, amuni mii à na mpàabii cè, mii mpàabii s'à mii cè mú. Mii sí na múnaani kan na mpàabii kurugo. 16Mpàabii pìi na ɲyɛ mii á, pi ɲyɛ ŋke mpàbage e mɛ. Mii à yaa mii i pi nâha a pa, pi i mpa mii mɛjwuuni lógo. Lire e pi puni sí n‑pa wà piye na mpyi mpàbaga niŋkin, mpànahawa niŋkin sí n‑pyi pi ɲùŋɔ na. 17Mu aha mii Tuŋi ɲya u à mii kyaa táan uy'á, lir'à ta mii sí na múnaani kan, si núru li shwɔ. 18Sùpya sì n‑jà mii múnaani wwû mii i fànhe e mɛ. Mii sí li kan nay'á. Síŋi ɲyɛ mii á mà li kan, síŋi ɲyɛ mii á mà li shwɔ sahaŋki. Yire mii Tuŋi à jwo mii u pyi.» 19Yesu ɲwɔjwumpe mpe kurugo, Yahutuubii ɲwɔmyahigil'à táa sahaŋki. 20Niɲyahara mpyi na ŋko: «Jína na ɲyɛ u e, sìcyere mú na ɲyɛ u e. Ɲaha kurugo yii à yyére marii u jwumpe núru yɛ?» 21Ka pìi si jwo: «Ei! mpe ɲyɛ jínacyan jwumɔ mɛ. Jínacyan sí n‑jà fyinmii pyi pi a ɲaa la?» 22Ɲyɛ Yahutuubii Kileɲaarebage kataanni li maha mpyi Zheruzalɛmu kànhe e yyee maha yyee ke, lir'à pa nɔ mà bɛ̂ ná wyeere tèni i. 23Mà pi yaha lire kataanni na, ka Yesu si wá na ɲaare na mâre Kileɲaarebage ntàani na, saanŋi Solomani ŋkubabwɔhe ɲwɔh'i. 24Ka Yahutuubii ɲùŋufeebii pìi si mpa Yesu kwûulo maa u yíbe: «Ɲaha tère e mu sí wuu yige numpini i yɛ? Kampyi mu u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi, yire fíniŋ'a jwo wuu á.» 25Ka Yesu si pi pyi: «Mii à yi jwo yii á mà kwɔ̀, ŋka yii ɲyɛ a dá mii na mɛ. Karigii mii na mpyi na Tuŋi mɛge na ke, cyire maha mii kyaa yu. 26Ŋka lire ná li wuuni mú i, yii ɲyɛ a dá mii na mɛ, ɲaha na yɛ yii ɲyɛ mii mpàabii pìi mɛ. 27Mii mpàabii na mii mɛjwuuni núru, mii à pi cè, pi maha ntaha mii fye e mú. 28Mii sí shìŋi niŋkwombaaŋi kan pi á, pi nùmpanŋke sì n‑kɛ̀ɛge mɛ. Sùpya saha sì n‑jà pi dìri n‑shwɔ mii na mɛ. 29Mii Tuŋi u à pi kan mii á ke, ur'à pêe diɲyɛŋi yaayi puni na. Wà mú sì n‑jà pi dìri n‑shwɔ Tufooŋi na mɛ. 30Mii ná Tufooŋi na ɲyɛ niŋkin.» 31Yesu à puru jwo ke, ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si núr'a kafaaya bíle si ntɛ̀gɛ u wà mbò. 32Ka Yesu si pi pyi: «Kacɛnŋkii niɲyahagii mii à ta Tufooŋi á, maa cyire pyi yii ɲyii na ke, cyire shwɔhɔl'e li ndi kurugo yii la ɲyɛ si mii wà mbò yɛ?» 33Ka pi i u pyi: «Mu kacɛnni là kurugo bà mɛ, ŋka mu Kile mɛkɛɛgɛ jwumpe kurugo. Mu shintiiwe, ka mu u wá na maye pyi Kile.» 34Ka Yesu si pi pyi: «Li ɲyɛ a sémɛ yii yabilimpii Saliyaŋi i na Kile à jwo “Yii na ɲyɛ kileebii pìi” mà? 35Wuu s'à li cè na Kile Jwumpe Semɛŋi sì n‑jà n‑kɛ̂ɛnŋɛ mɛ, Kile s'à jwumpe kan mpiimu á ke, u na pire yire “kileebii” pìi. 36Mii wi ke, Tufooŋi à mii cwɔɔnr'a tun naha diɲyɛŋi i. Mii à jwo na mii u ɲyɛ Kile Jyaŋi ke, ka yii i mpyi di mà jwo na mii na Kile mɛge kɛ̀ɛge yɛ? 37Karigii mii à pyi ke, kampyi yii à li ɲya na cyire ɲyɛ mii Tuŋi wogigii mɛ, yii àha ndá na jwumpe na mɛ. 38Ŋka yii aha nta yii à cè na mii à ɲcyii karigii pyi mà tàanna ná Kile ɲyii wuuni i, yii mɛ́ɛ ká mpyi yii ɲyɛ a dá mii na mɛ, yii dá li na na cyire karigil'à fworo Kile e. Lire tèni i yii sí li cè na sèeŋi na, mii ná Tufooŋi à sàa wwɔ̀.» 39Lire tèni i, ka pi i núr'a yîri s'a Yesu cwôre puru jwumpe kurugo, ŋka u à shwɔ pi na. 40Ka Yesu si núr'a kàr'a sà ntɛ̀ɛn Zhurudɛn baŋi kùŋke na, cyage e Yuhana mpyi a fyânha na sùpyire batizeli ke. 41Ka sùpyire niɲyahara si shà u yyére kuru cyage e. Marii ŋko tiy'á: «Yuhana ɲyɛ a kakyanhala karii pyi wuu á mɛ, ŋka yaaga maha yaaga u à jwo ŋge nàŋi kyaa na ke, yire pun'à pyi sèe.» 42Ka pi niɲyahara si dá Yesu na wani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\