YUHANA 11

1Bɛtani kànhe e, sìɲɛɛ taanre na mpyi wani: Mariyama ná Marita ná Lazari. Mariyamaŋi u mpyi a sìnmpe nùguntanga wumpe wu Kafooŋi Yesu tooyi na, maa pu cwuugo ná u ɲùɲjoore e ke, uru sìɲɛɛŋi Lazari mpyi na yà sèl'e. 3Ka sìɲɛɛbii pùcɛribii si wà tun u sà yi jwo Yesu á: «Kafooŋi, mu cevooŋi naha a pyi yampi.» 4Yesu à tire tùnnture lógo ke, maa jwo: «Mpe yampe ɲyɛ a pa si Lazari bò mɛ. Ŋka p'à pa si pèenɛ taha Kile mɛge na, bà pèenɛ si mpyi si ntaha Kile Jyaŋi na mú mɛ.» 5Marita ná Mariyama ná Lazari, pire shiin taanreŋi kyaa mpyi a táan Yesu á. 6U à Lazari yampe kyaa lógo ke, maa ntɛ̀ɛn wani kuru cyage e, mà canmpyaa shuunni pyi. 7Lire kàntugo maa jwo u cyelempyiibil'á: «Yii a wá, wuu núru wuu a sì Zhude kùluni i.» 8Ka u cyelempyiibii si jwo: «Cyelentuŋi, li ɲyɛ a mɔ mɛ, Zhude shiinbii la mpyi si mu wà mbò ná kafaayi i, ka mu u núr'a jwo wuu a sì wani la?» 9Ka u u jwo: «Tá bɛ̀ɛnmpe ɲyɛ canŋke e mà lwɔ́ ɲyɛ̀ge na fo yàkoŋke na mɛ? Ɲyɛ ŋge u na ɲaare canŋke e ke, u uye burugumɔ ɲyɛ a táan mɛ, ɲaha na yɛ diɲyɛŋi bɛ̀ɛnmpe na ɲyɛ wani. 10Ŋka sùpya ká a ɲaare numpini i, u uye burugumɔ ɲyɛ a pɛn mɛ, ɲaha na yɛ bɛ̀ɛnmpe ɲyɛ wani mɛ.» 11Puru ɲwɔhɔ na, ka Yesu si pi pyi: «Wuu cevooŋi Lazari à ŋɔ́ɔ, mii sí n‑sà u ɲɛ̀.» 12Ka cyelempyiibii si jwo: «Kafooŋi, kampyi ŋɔɔmpe kanni pi, u sí n‑yîri.» 13Lazari kwùŋi kyaa Yesu mpyi na yu, ŋka u cyelempyiibii mpyi na sɔ̂nŋi na ŋɔɔmpe yabiliŋi kyaa u na yu. 14Ka Yesu si núr'a yi fíniŋ'a jwo pi á: «Lazari à kwû. 15L'à pyi mii kàntugo na ke, l'à táan mii i, ɲaha na yɛ nde sí yii pyi yii i dá mii na. Numɛ yii a wá, wuu a sì u taan.» 16Cyelempyaŋi mɛge ku ɲyɛ Tomasi, ná pi maha u pyi: «Ŋaŋi» ke, ka uru si jwo u shɛ̀rɛfeebil'á: «Yii a wá, wuu a sì ná wuu cyelentuŋi i, wuu u sà ŋkwû ná u e.» 17Ɲyɛ Yesu à nɔ Bɛtani kànhe e, mà pi ta pi à Lazari le fanŋke e, canŋke sicyɛɛre woge e u à nɔ wani. 18Bɛtani ná Zheruzalɛmu kànhe laage ɲyɛ a mpyi a tɔɔn mɛ. Ku laage ɲyɛ a tòro culumɛtirii taanre na mɛ. 19Yahutuubii niɲyahamii mpyi a shà Marita ná Mariyama yyére mà sà fwù pyi, pi sìɲɛɛŋi ŋkwùŋi na. 20Marita à pa lógo na Yesu na ma, u s'à byanhara kànhe na ke, maa yîr'a sà u ɲùŋɔ bɛ̂, ka Mariyama si ntɛ̀ɛn bage e. 21Marita à sà nɔ Yesu na ke, maa jwo: «Kafooŋi, kàmpyi mu mpyi naha, mii sìɲɛɛŋi mpyi na sì n‑kwû mɛ. 22Ŋka mii à cè, cyage e wuu ɲyɛ amɛ ke, mu aha kyaa maha kyaa ɲáare Kile á ke, u sí lire pyi mu á.» 23Ka Yesu si jwo: «Marita, mu sìɲɛɛŋi sí ɲɛ̀ n‑fworo kwùŋi i!» 24Ka Marita si jwo: «Mii à cè diɲyɛ canŋkwɔge kwùubii ká mpa a ɲɛ̀ni, mii sìɲɛɛŋi mú sí ɲɛ̀.» 25Ka Yesu si jwo: «Mii u ɲyɛ kwùubii ɲɛ̀fooŋi maa mpyi shìŋi niŋkwombaaŋifooŋi. Ŋgemu ká dá mii na ke, urufoo mɛ́ɛ ká ŋkwû, u sí shìŋi niŋkwombaaŋi ta. 26Ŋgemu ká uru shìŋi ta maa dá mii na ke, urufoo saha sì n‑sìi n‑kwû mɛ. Marita, mu à dá lire na la?» 27Ka u u jwo: «Ɔɔn Kafooŋi, mii à dá li na na mu u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi, Kile Jyaŋi, ŋge u mpyi a yaa u pa diɲyɛŋi i ke.» 28Ɲyɛ Marita à puru jwo ke, maa núr'a kàre pyɛnge e, maa sà u sìɲɛɛŋi Mariyama ŋwɔh'a yyere maa yi jwo u á: «Wuu cyelentuŋ'à pa, u à jwo mà shà.» 29Mariyama à yire lógo ke, maa yîri fwɔfwɔ mà kàre Yesu yyére. 30Lir'à Yesu ta u sàha jyè kànhe e mɛ. Cyage e Marita à u bɛ̂ a ta ke, wani u saha mpyi. 31Yahutuubii pi mpyi na Mariyama fɔ̀ɔnŋi bage e ke, pir'à u ɲya u à pâl'a fworo ke, maa yîr'a taha u fye e mú, pi mpyi na sɔ̂nŋi na u à kàre fanŋke na zà a mɛɛ súu. 32Mariyama à sà nɔ Yesu na ke, maa ɲcwo u fere e, maa jwo: «Kafooŋi, kàmpyi mu mpyi naha, mii sìɲɛɛŋi mpyi na sì n‑kwû mɛ.» 33Yesu à Mariyama ɲya u u mɛɛ súu, Yahutuubii pi mpyi wani kuru cyage e ke, maa pire ɲya pi i mɛɛ súu mú ke, ka u lùuni si yîri, ka u u yyahe tanha, 34maa pi yíbe: «Taa yii à Lazari buwuŋi yaha ke?» Ka pi i jwo: «Kafooŋi, pa ku cyage wíi.» 35Ka Yesu si mɛɛ sú. 36Yahutuubii pi à Yesu mɛɛsuwuŋi ɲya ke, ka pire si jwo: «Yii wíi, ŋge nàŋi kyaa mpyi a táan u á dɛ!» 37Ka pìi si jwo: «Uru u à fyin nàŋi ɲyiigii múgo, u mpyi na sì n‑jà Lazari sige kwùŋi na mà?» 38Puru jwumpe saha à Yesu lùuni yîrige sèe sèl'e. Ɲyɛ pi à sà nɔ fanŋke na, kur'à pyi kafawyige, maa kafaaga tɛ̀g'a ku tò. 39Ka Yesu si pi pyi: «Yii kafaage láha fanŋke ɲwɔge na.» Buŋi sìɲɛɛŋi Marita mpyi wani, ka uru si Yesu pyi: «Kafooŋi, mu sí u nùge ta ku u fwore, u canmpyaa sicyɛɛre cyi ɲyɛ niɲjaa fanŋke e.» 40Ka Yesu si u pyi: «Mii ɲyɛ a yi jwo mu á na mu aha dá mii na na mu sí Kile sífente ɲya mà?» 41Ka pi i kafaage láha fanŋke ɲwɔge na. Ka Yesu si ɲùŋke dùrugo nìɲyiŋi i, maa jwo: «Tufooŋi, mii fwù ɲyɛ mu na, ɲaha na yɛ mu à mii ɲarege shwɔ. 42Mii wi ke, mii à cè na mu maha ɲɛɛge mii ɲareyi puni i, ŋka mii na yu amɛ, bà sùpyire puni ti naha a mii kwûulo ke, tire si mpyi si dá li na na mu u à mii tun mɛ.» 43U à puru jwo ke, maa jwo fànha na: «Lazari, yîr'a fworo naha!» 44Ka u u ntíl'a fworo fanŋke e, u tooyi ná u cyeyi mpyi a pwɔ, u yyahe s'à tò ná vàanɲyi i, ka Yesu si pi pyi pi yire puni sànhana a láha u na, pi i u yaha u a sì. 45Yahutuubii pi mpyi a kàre Mariyama yyére, maa Yesu kapyiiŋkii ɲya ke, pi niɲyahara à dá u na. 46Ŋka pire pìl'à kàr'a sà Yesu kapyiiŋkii kyaa jwo Farizhɛɛnbil'á. 47Ɲyɛ ka Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Farizhɛɛnbii si piye ɲya, maa wwɔ̀ a jwo ná yukyaala kuruŋke e Yesu kakyanhala karigii kyaa na. Pi mpyi na piye yíbili: «Ŋge nàŋ'à kakyanhala karii niɲyahagii pyi! Ɲaha wuu sí n‑pyi yɛ? 48Wuu aha u yaha u u ɲcyii karigii pyi, sùpyire puni sí n‑dá u na. Lire e ke Ɔrɔmu shiinbii sí n‑pa wuu Kileɲaarebage jya, si wuu shiŋi puni bò.» 49Wà na mpyi pi e, pi maha uru pyi Kayifu. Uru u mpyi Kile sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe lire yyeeni. Ka uru si pi pyi: «Yii ɲyɛ a yaage cè mɛ! 50Yii ɲyɛ a cè shin niŋkin u kwû kìni puni kurugo, lir'à pwɔ́rɔ kìni sùpyire puni ti kɛ̀ɛgɛ mà?» 51Ɲyɛ Kayifu mpyi a puru jwumpe yige uye e mɛ. Bà u mpyi sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe lire yyeeni mɛ, lire kurugo Kile à puru jwumpe le u ɲwɔge e, u jwo na Yesu à yaa u kwû Izirayɛli kìni sùpyire cyaga. 52Ŋka Izirayɛli sùpyire kanni kurugo bà u sí n‑kwû mɛ. Kile pyìibii pi ɲyɛ diɲyɛ yyaha kurugo ke, u à yaa u kwû si pire puni wà piye na, si mpyi niŋkin. 53Kuru canŋke, Yahutuubii ɲùŋufeebil'à bɛ̂ li na na Yesu à yaa u bò. 54Ka Yesu si láha uye ɲcyèeŋi na sùpyir'á. Maa yîri wani mà kàre kànhe kà na síwage taan, kuru mɛge ɲyɛ Efirayimu, mà sà tère pyi wani ná u cyelempyiibil'e. 55Ɲyɛ Yahutuubii bilereŋkwoŋi kataanni mpyi a byanhara, ka shinɲyahara si yîri cyeyi yabɛre e mà pa Zheruzalɛmu kànhe e mà kataanni ta li sàha nɔ mɛ, si mpa piye fíniŋɛ Kile yyahe taan. 56Pi mpyi na Yesu caa, maa ŋkàre Kileɲaarebage ntàani na. Maa wá na piye yíbili: «Di ku ɲyɛ yɛ? Lire e ke u sì n‑pa kataanni na mà?» 57Lir'à Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Farizhɛɛnbii ta pi à yi jwo sùpyir'á mà kwɔ̀ na shin maha shin ká Yesu saha cè ke, urufoo u sà yi jwo pir'á, bà pire si mpyi si u ta ɲcû mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\