YUHANA 12

1Yahutuubii bilereŋkwoŋi kataanni mpyi a byanhara, ku sanŋa mpyi canmpyaa baani. Ka Yesu si núr'a kàre Bɛtani kànhe e. Lazari u mpyi a ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ke, uru na mpyi kuru kànhe e. 2Ka pi i yal'a shwɔhɔ Yesu á kuru kànhe na, Marita u mpyi na tire yalyire karigii cwɔɔnre. Lazari mú na mpyi ná Yesu i talyige e. 3Mà pi yaha pi i lyî, Mariyama à sìnmɛ nùguntan wumɔ loŋgara wumɔ bwuu wu Yesu tooyi na, maa u ɲùɲjoore tɛ̀g'a yi cwuugo. Ka sìnmpe nùge si bage funŋke puni ɲî. 4Yesu cyelempyaŋi mɛge ku ɲyɛ Zhudasi Isikariyoti, ŋge u mpyi na sí n‑pa Yesu le cye e ke, ka uru si jwo: 5«Ɲaha na mpe sìnmpe ɲyɛ a pɛ́rɛ maa pu wyɛ́rɛŋi kan fòŋɔfeebil'á mà yɛ? Pu lwɔɔre mpyi na sí n‑jà shin niŋkin yyee niŋkin báara sàra kwɔ̀.» 6Zhudasi mpyi a puru jwumpe jwo fòŋɔfeebii kurugo mɛ, u na mpyi nàŋkaawa, uru u mpyi na wyɛ́rɛŋi bégeli, u mpyi maha wyɛ́rɛŋi lwúu. 7Ka Yesu si jwo: «Láha ceeŋi na! Mii canntoŋke kurugo u à nde pyi. 8Fòŋɔfeebii ɲyɛ naha ná yii e tèrigii puni i, mii sí sì n‑pyi ná yii e tèrigii puni i mà dɛ!» 9Ɲyɛ Yahutuubil'à lógo na Yesu na ɲyɛ Bɛtani kànhe e ke, ka pi niɲyahamii si ŋkàre wani. Pi ɲyɛ a mpyi a kàre Yesu yabiliŋi kanni ɲyaŋi kurugo mɛ, ŋka Lazari u à ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ke, si uru ɲya mú. 10Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebil'à puru lógo ke, maa jwo: «Kampyi lire li, wuu sí Lazari bò» 11ɲaha na yɛ Lazari kurugo Yahutuubii niɲyahamii mpyi na dániyaŋi pyi Yesu na, marii fwore pire ɲwɔh'i. 12Ɲyɛ kuru canŋke nùmpanŋa na, shinɲyahara na mpyi Zheruzalɛmu kànhe e Yahutuubii bilereŋkwoŋi kataann'á, pi à lógo na Yesu na wá kuro na. 13Ka pi i sháhaŋkeɲyi kyɛɛgɛ maa fworo na Yesu bêni. Pi mpyi na ŋko fànha na: «Yabwɔhe! Ŋgemu u ɲyɛ na ma Kafooŋi Kile mɛge na ke, Kile u jwó le u á! Izirayɛli saanŋi wi.» 14Yesu à dùfaanɲjaaga ta a dùg'a tɛ̀ɛn, mu à jwo bà l'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: 15«Siyɔn kànhe pyìibii, yii àha raa fyáge mɛ! Yii wíi, yii saanŋi na ma, u à tɛ̀ɛn dùfaanɲjaaga ɲuŋ'i.» 16Cyelempyiibii ɲyɛ a mpyi a pu yyaha cè lire tèni i mɛ, ŋka Yesu à pa ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, mà jyè Kile pèente e ke, lire kani li mpyi a sémɛ u kyaa na ke, ka pi funɲyi si nta a cwo lire na, maa li ɲya na l'à tòro li jwuŋkanni na. 17Ɲyɛ sùpyire ti mpyi ná Yesu i, Lazari buwuŋi taɲɛŋke e fanŋke na ke, tire mpyi na lire kani yyaha yu. 18Lire kakyanhani Yesu à pyi ke, lire kyaa sùpyir'à lógo maa fwor'a kàr'a sà u ɲùŋɔ bɛ̂. 19Farizhɛɛnbil'à lire ɲya ke, maa wá na yu piy'á: «Yii yabilimpii ɲyii wà u na kɛ! Ali yafyin, wuu sì n‑jà li pyi ŋge nàŋi na mɛ, ɲaha na yɛ diɲyɛ pun'à taha u fye e.» 20Kataanni tèni i, mpii pi mpyi a pa Zheruzalɛmu i mpa Kile ɲáare ke, Girɛkiibii pìi na mpyi pire shwɔhɔl'e. 21Ka pire Girɛkiibii pìi sí yîr'a nɔ Filipi na, ŋge u mpyi na yîri Bɛtisayida kànhe e, Galile kùluni i ke, maa jwo: «Wuu na mu ɲáare, wuu la ɲyɛ si Yesu ɲya.» 22Ka Filipi si ŋkàr'a sà yi jwo Andire á, ka pi mú shuunni si yîr'a kàre Yesu yyére, mà sà yi jwo. 23Ka Yesu si pi pyi: «Tèn'à nɔ numɛ, Supyaŋi Jyaŋi u jyè u pèente e.» 24Maa núr'a jwo: «Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, sùmabilini ká mpyi li ɲyɛ a jyè ɲìŋke e maa fwɔ́nhɔ mɛ, li maha ŋkwôro liye niŋkin, ŋka l'aha jyè ɲìŋke e maa fyîn a fworo, li maha yasɛrɛ niɲyahara pyi. 25Ŋgemu la ká mpyi si u niɲjaaŋi yaa ɲwɔ ke, urufoo sì nùmpanŋa ta mɛ, ŋka ŋgemu ká kàntugo wà u niɲjaaŋ'á ke, urufoo sí nùmpanŋa ta. 26Shin maha shin la ká mpyi s'a báare mii á ke, u à yaa u taha mii fye e. Cyage e mii ɲyɛ ke, mii báarapyiŋi sí n‑pyi wani mú. Ŋgemu ká a báare mii á ke, Tufooŋi sí urufoo pêe.» 27Ka Yesu si núr'a jwo: «Numɛ, mii funŋk'à pɛn, tá mii ɲyɛ a yaa mii u Tufooŋi ɲáare u na shwɔ nde tèni yyefuge na mɛ? Ŋka mii à pa diɲyɛŋi i nde tèni yyefuge mɛɛ na. 28Tufooŋi, ma mɛge mpèeŋi cyêe.» Ka mɛjwuu si yîri nìɲyiŋi na: «Mii à ku pêe mà kwɔ̀, ŋka mii sí ku pêe sahaŋki.» 29Sùpyire ti mpyi wani kuru cyage e, maa lire mɛjwuuni lógo ke, ka pìi si jwo: «Kileŋ'à tîn.» Ka pìi si jwo: «Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà u à jwo ná u e.» 30Ka Yesu si pi pyi: «Nde mɛjwuuni ɲyɛ a fworo nìɲyiŋi na mii kurugo mɛ, yii kurugo l'à fworo. 31Numɛ Kile sí yoge kwɔ̀n diɲyɛ sùpyire na, si ŋge diɲyɛŋi ɲùŋufooŋi kɔ̀rɔ ɲjîrige u ɲùŋufente na. 32Mii aha bú yîri ɲìŋke na mà dùgo nìɲyiŋi na, mii sí sùpyire puni yyaha kɛ̂ɛnŋɛ naye yyére.» 33Yesu mpyi na sí n‑kwû pyiŋkanni ndemu na ke, lire u mpyi a jwo a cyêe sùpyire na amɛ. 34Ka sùpyire si u pyi: «L'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na “Kile Niɲcwɔnrɔŋi sì n‑sìi n‑kwû mɛ.” Ŋka mu à jwo na Supyaŋi Jyaŋi à yaa u lwɔ́ a yîrige nìɲyiŋi na. Lire tèni i ke, jo u ɲyɛ Supyaŋi Jyaŋi yɛ?» 35Ka Yesu si pi pyi: «Bɛ̀ɛnmpe saha ɲyɛ yii shwɔhɔl'e, pu sì mɔ sahaŋki mɛ, yii a ɲaare pu na, bà numpini si mpyi l'àha bú mpâa yii e mɛ, numpini ɲaarafooŋi ɲyɛ a u tashage cè mɛ. 36Bɛ̀ɛnmpe na ɲyɛ yii shwɔhɔl'e numɛ, ŋge u à puru bɛ̀ɛnmpe kan ke, yii dá uru na, bà yii si mpyi si mpyi puru bɛ̀ɛnmpe e mɛ.» Yesu à puru jwo ke, maa yîri pi taan ma kàre cyage kabɛr'e, maa sà ŋwɔhɔ wani. 37Yesu mɛ́n'à kakyanhala karii niɲyahagii pyi sùpyire ɲyii na ke, lire ɲyɛ a pi pyi pi à dá u na mɛ. 38Lir'à pyi ke, Kile tùnntunŋi Ezayi à jwumpe mpemu jwo tèecyiini i ke, pur'à fûnŋɔ na: «Kafooŋi Kile, jofoo u à dá wuu jwumpe na yɛ? Jofoo na Kafooŋi Kile à u sífente cyêe yɛ?» 39Nde li mpyi a pi pyi pi sì n‑jà n‑dá mɛ, Ezayi à lire yyaha jwo. U à jwo: 40«Kile à pi pyi fyinmii, maa pi funɲyi tò, ɲaha na yɛ nde pi la ɲyɛ si zìi vyìinnɛ ke, lire li ɲyɛ ɲyiɲyaani ná karigii yyahe ɲcèŋi ná pi mpaŋi mii Kile yyére si ticuumpe ta.» 41Ezayi mpyi a Yesu pèente ɲya, maa u kyaa jwo, lire kurugo u mpyi a puru jwumpe jwo. 42Ŋka puru jwumpe ná pu wuuni mú i, Yahutuubii ɲùŋufeebii niɲyahamil'à dá Yesu na, ŋka Farizhɛɛnbii yyaha fyagare kurugo, pi ɲyɛ a ɲɛn'a yi jwo a yige mɛ, pi àha bú ŋkwɔ̀ pi kɔ̀re ɲjige Kile Jwumpe kàlambage e mɛ. 43Sùpyire t'a Yahutuubii ɲùŋufeebii pêre, lir'à táan pi á mà tòro Kile u a pi pêre. 44Canŋka Yesu à jwo fànha na: «Ŋgemu ká dá mii na ke, urufoo ɲyɛ a dá mii kanni na mɛ, urufoo mú à dá mii tunvooŋi na. 45Ŋgemu ká mii ɲya ke, urufoo mú à mii tunvooŋi ɲya. 46Mii wi ke, mii à pa ŋge diɲyɛŋi i si mpyi bɛ̀ɛnmɛ, bà shin maha shin u à dá mii na ke, urufoo kà núru ɲaare numpini i mɛ. 47Ŋgemu ká mii jwumpe lógo, u sí ɲyɛ na pu kurigii ɲaare mɛ, mii bà u sí yoge kwɔ̀n urufoo na mɛ. Mii ɲyɛ a pa si mpa yoge kwɔ̀n diɲyɛŋi na mɛ, mii à pa si mpa u shwɔ. 48Ŋgemu ká mii ná na jwumpe cyé ke, yoge sí n‑kwɔ̀n urufoo na. Mii jwumpe niɲjwumpe pu sí yoge kwɔ̀n urufoo na diɲyɛŋi canŋkwɔge. 49Mii ɲyɛ a jwo naye ɲùŋɔ kurugo mɛ, mii Tuŋi u à mii tun ke, uru u à mii jwumpe niɲjwumpe puni cyêe mii na. 50Mii mú s'à cè na puru jwumpe pu maha shìŋi niŋkwombaaŋi kaan sùpyaŋ'á. Tufooŋi à yi jwo mii á jwuŋkanni ndemu na ke, amuni mii à yi taha yii á.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\