YUHANA 16

1Ka Yesu si núr'à jwo: «Mii à ɲcyii karigii puni jwo yii á, bà li si mpyi, tèni ká nɔ, yaaga kà ɲjà yii kɛ̂ɛnŋɛ ɲjige Kile kuni i mɛ. 2Pi sí n‑pa raa yii kɔ̀re s'a yige Kile Jwumpe kàlambayi i. Tèni labɛrɛ sí n‑pa nɔ, ŋgemu ká jà a yii wà bò ke, urufoo sí raa sɔ̂nŋi na ur'à báara Kile á amuni. 3Pi sí cye le cyire karigii puni i s'a mpyi yii na, ɲaha na yɛ pi ɲyɛ a Tufooŋi Kile cè mɛ, pi ɲyɛ a mii cè mú mɛ. 4Mii à ɲcyii karigii puni jwo yii á mà yaha, li ɲùŋke ku ɲyɛ cyi tèepyiini ká nɔ, yii i li cè na mii à cyi jwo yii á mà kwɔ̀. Mii ɲyɛ a cyi jwo yii á fo tasiige e mɛ, ɲaha na yɛ mii mpyi ná yii e. 5Numɛ mii kɛ̀ɛge na tunvooŋi yyére, sùpya ɲyɛ a ta yii e mà mii takarege yíbe mɛ. 6Ŋka mii à jà a mpe jwumpe jwo ná yii e ke, ka yii yyahayi si ntanha. 7Lire ná li wuuni mú i, sèeŋi mii na yu, mii ŋkàreŋ'à pwɔ́rɔ yii á, ɲaha na yɛ ná mii ɲyɛ a kàre mɛ, Tɛgɛfooŋi sì n‑pa yii á mɛ. Ŋka mii aha ŋkàre, mii sí u tùugo yii á. 8U aha mpa, u sí diɲyɛ sùpyire kapegigii cyêe pi na, si li cyêe pi na na pi ɲyɛ a tíi Kile yyahe taan mɛ, pi karigii sɔ̀nŋɔŋkanni sí ɲyɛ a ɲwɔ mɛ. 9U sí pi kapiini cyêe pi na, ɲaha na yɛ pi ɲyɛ a dá mii na mɛ. 10U sí li cyêe pi na na pi ɲyɛ a tíi mɛ, ɲaha na yɛ mii sí núru n‑kàre na Tuŋi yyére, yii saha sì mii ɲya mɛ. 11U sí li cyêe pi na na pi sɔ̀nŋɔŋkanni ɲyɛ a ɲwɔ mɛ, ɲaha na yɛ yog'à kwɔ̀n a kwɔ̀ ŋge diɲyɛŋi ɲùŋufooŋi na. 12Karii niɲyahagii na ɲyɛ mii u jwo yii á sahaŋki, ŋka cyi fành'à pêe yii na numɛ. 13Lire e Kile Munaani li maha sèeŋi cyêre ke, lire ká mpa, li sí yii yyaha cû, si sèeŋi puni cyêe. Li jwumpe sì raa fworo li yabiliŋi i mɛ. Mpe li sí n‑lógo ke, puru li sí n‑jwo yii á. Li sí raa karigii nimpaaŋkii yu yii á mú. 14Li sí pèente taha mii na, ɲaha na yɛ mii jwumpe li sí raa yu yii á. 15Yaaga maha yaaga ku ɲyɛ Tufooŋi á ke, kuru na ɲyɛ mii á. Lire kurugo mii à jwo na Kile Munaani li sí mii jwumpe lwɔ́ s'a yu yii á.» 16Yesu à jwo u cyelempyiibil'á: «Ɲcyɛ̀rɛ, yii saha sì mii ɲya mɛ. Ɲcyɛ̀rɛ, yii sí mii ɲya sahaŋki.» 17Yesu à puru jwo ke, ka u cyelempyiibii pìi si wá na piye yíbili: «Ɲje u à jwo ke, yire ɲwɔhe ku ɲyɛ ɲaha yɛ? U à jwo “Ɲcyɛ̀rɛ yii saha sì mii ɲya mɛ, ŋka lire kàntugo, ɲcyɛ̀rɛ yii sí mii ɲya.” U à jwo mú “Mii kɛ̀ɛge Tufooŋi yyére.” 18Uru ɲcyɛ̀rɛŋi ɲwɔhe ku ɲyɛ ɲaha yɛ? Wuu ɲyɛ a uru yyaha cè mɛ.» 19Yesu à cè na pi sí raa uru yíbili ke, maa jwo: «Mii à jwo “Ɲcyɛ̀rɛ yii saha sì mii ɲya mɛ, maa núr'a jwo ɲcyɛ̀rɛ yii sí mii ɲya ke” lire na yii na yiye yíbili la? 20Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, yii sí mɛɛ sú, yii sí n‑paara, ŋka diɲyɛ sùpyire sí múguro. Yii yyahayi sí n‑tanha, ŋka yii yyetanhare sí n‑kɛ̂ɛnŋɛ mpyi funntanga. 21Ceeŋi yaceni ká yîri, li ziŋi funmpɛɛnre maha u pyi u a yyahe tanha, ɲaha na yɛ pyàŋi tèesini yyefug'à nɔ u na. Ŋka u aha si a kwɔ̀, kuru funntange cye e, u maha funŋɔ wwɔ̀ yyefuge na. 22Amuni yii wuuni sí n‑pyi. Yii sí yyaha tanha numɛ, ŋka mii saha sí yii ɲya. Lire tèni i, yii ná funntange ku sí n‑pyi, sùpya sì n‑jà kuru shwɔ yii na mɛ. 23Kuru canŋke ká nɔ, yii saha sì yaaga yíbe mii á mɛ. Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, yii aha mii Tuŋi ɲáare kyaa maha kyaa na ná mii mɛge e ke, u sí lire pyi yii á. 24Yii sàha ŋkwɔ̀ a yaaga ɲáare Tufooŋi á ná mii mɛge e mɛ. Yii u ɲáare, u sí yii kan. Lire ká mpyi, yii funntange sí n‑fûnŋɔ. 25Ɲyɛ mii à jwo ná yii e tàanliŋkil'e, ŋka tèni là sí n‑pa nɔ, mii saha sì raa yu ná yii e amuni mɛ, mii sí raa fíniŋi raa yu yii á Tufooŋi kyaa na. 26Kuru canŋke ká nɔ, yii sí raa Tufooŋi ɲáare ná mii mɛge e, li saha sì nɔ mii u a u ɲáare yii kyaa na mɛ. 27Ɲaha na yɛ Tufooŋi yabiliŋ'à yii kyaa táan uy'á, na yii á mii kyaa táan yiy'á, maa dá li na na mii à fworo ur'e. 28Sèe wi, mii à fworo Tufooŋi i, maa mpa diɲyɛŋi i, numɛ mii na yîri diɲyɛŋi i s'a ŋkɛ̀ɛge Tufooŋi yyére.» 29Yesu à puru jwo ke, ka cyelempyiibii si jwo: «Wíi, mu na fíniŋi na yu, mu saha ɲyɛ na tàanliŋii yu mɛ. 30Numɛ wuu à cè na mu à karigii puni cè a kwɔ̀, mu saha ɲyɛ na ntɛ̀n pi i mu yíbe mɛ, lire e wuu à dá na mu à fworo Kile e.» 31Ka Yesu si pi pyi: «Sèe yii à dá mii na numɛ la? 32Ɲyɛ tèni là sí n‑pa nɔ, li bá à nɔ a kwɔ̀, yii puni sí n‑fê n‑caala, shin maha shin sí n‑kàre u pyɛnge e, si mii kanni yaha. Ŋka sèeŋi na, mii kanni bà u sì n‑pyi mɛ, Tufooŋi ɲyɛ ná mii i. 33Mii à mpe jwo, bà yii si mpyi si yyeɲiŋke ta mii ná yii wwoɲɛɛge e mɛ. Yii sí n‑kyaala naha diɲyɛŋi i, ŋka yii màban le yiye e, mii à fànha ta diɲyɛŋi na mà kwɔ̀.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\