YUHANA 7

1Lire kàntugo Yesu à tòro ná ɲani i Galile kùluni i, u ɲyɛ a ɲɛn'a jyè Zhude kùluni i mɛ, ɲaha na yɛ Yahutuubii ɲùŋufeebii mpyi na u caa si mbò. 2Yahutuubii vùnɲyi kataanni mpyi a byanhara a kwɔ̀. 3Ka Yesu cìnmpyiibii si mpa u fye e, maa yi jwo u á: «Mu à yaa mu u yîri naha numɛ mà kàre Zhude kùluni i, bà mu cyelempyiibii pi ɲyɛ kuru cyage e ke, pire si mpyi si mu kakyanhala karigii ɲya mɛ. 4Ŋgemu la ká mpyi sùpyire si u cè ke, uru ɲyɛ a yaa u a karigii pyi ŋwɔhɔre e mɛ. Ɲcyii kakyanhala karigii mu na mpyi amɛ ke, li pyi bà diɲyɛŋi puni si mpyi si cyi ɲya mɛ.» 5Yesu cìnmpyiibii mpyi na puru puni yu, ɲaha na yɛ pi ɲyɛ a dá u na mɛ. 6Ka Yesu si pi pyi: «Lire tèepyiini sàha ŋkwɔ̀ a nɔ mii á mɛ. Tère o tère l'à táan yii á ke, yii maha yii ɲyii wuuni pyi. 7Yii kyaa sì n‑jà n‑pɛn diɲyɛ sùpyir'á mɛ, ŋka mii kyal'à pɛn t'á, ɲaha na yɛ mii na li yu t'á na ti kapyiiŋkii ɲyɛ a ɲwɔ mɛ. 8Yii pi ke, yii a sì kataann'á. Ŋka mii wi ke, mii kɛ̀ɛge numɛ mɛ, ɲaha na yɛ tèni sàha nɔ mii á mɛ.» 9U à yire jwo pi á ke, maa ntɛ̀ɛn wani Galile kùluni i. 10Ɲyɛ Yesu cìnmpyiibil'à kàr'a kwɔ̀ kataann'á ke, ka Yesu si ŋwɔh'a kàre uye niŋkin. 11Lir'à ta Yahutuubii ɲùŋufeebii mpyi na u caa sùpyire shwɔhɔl'e, fo na yíbili: «Taa u ɲyɛ ke?» 12Sùpyire shwɔhɔl'e, jwumɔ niɲyahama mpyi na ŋkunni Yesu kyaa na. Pìi mpyi na ŋko: «Ŋge nàŋi ɲyɛ sùpya niɲcɛnŋɛ» pìi sí i ŋko: «Sèe bà mɛ, u na sùpyire leni kuni nimpiini i.» 13Mpe jwumpe puni mpyi na ŋwɔhɔni na yu, ɲaha na yɛ pi mpyi na fyáge Yahutuubii ɲùŋufeebii na. 14Tèni i kataann'à nɔ niŋke e ke, ka Yesu si ŋkàre Kileɲaarebage ntàani na, maa cye le na sùpyire kâlali. 15Ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si wá na ŋkyáali marii ŋko: «Di ŋge nàŋ'à pyi maa Kile Jwumpe Semɛŋi cè na yu amɛ, wà sí ɲyɛ a u kâla pu na mà yɛ?» 16Ka Yesu si jwo pi á: «Jwumpe na mii na sùpyire kâlali ke, mii wumɔ bà mɛ, mii tunvooŋi wumɔ pi. 17Ŋgemu la ká mpyi s'a Kile ɲyii wuuni pyi ke, urufoo sí n‑pa n‑cè kampyi mii kàlaŋ'à fworo Kile e, lire ɲyɛ mɛ mii yabiliŋi i u à fworo. 18Ŋgemu ká a yu u yabiliŋi mɛge na ke, uye pèente urufoo maha ɲcaa. Ŋka ŋgemu la ká mpyi u tunvooŋi s'a mpêre ke, urufoo cye e sèeŋi ɲyɛ. Kafinara ɲyɛ urufoo karigil'e mɛ. 19Kile tùnntunŋi Musa bà u à Saliyaŋi kan yii á mà? Yii wà sí ɲyɛ na cyire karigii kuni ɲaare mɛ. Ɲyɛ ɲaha na yii sí na mii caa raa bùu yɛ?» 20Ka pìi si jwo sùpyire shwɔhɔl'e: «Jínacyan u ɲyɛ mu, sùpya ɲyɛ na mu caa raa bùu mà dɛ!» 21Ka Yesu si pi pyi: «Mii à sàa ta naha kabwoo niŋkin pyi canŋɔŋke e ke, ka lire si yii kàkyahanla la? 22Yii maha pùnampyire kwùun canŋɔŋke e, maa jwo na Musa u à lire kuni kan yii á (mà li ta Musa bà u à ŋkwɔ̀nŋi sìi mɛ, ŋka yii tulyeyi yi.) 23Ná yii maha pùnampyire kwùun canŋɔŋke e, si nta raa Musa Saliyaŋi kuni ɲaare, ɲyɛ ɲaha na yii na ntîri mii na na mii à sùpya nimpuŋɔ cùuŋɔ canŋɔŋke e yɛ? 24Yii àha raa sùpyire la wwû kaɲyaani kanni na mɛ, ŋka yii fyânha a sèeŋi cya yii cè, yii i nta a pà jwo.» 25Mà Yesu yaha jwumpe na, Zheruzalɛmu kànhe shiinbii pìi mpyi na ŋko: «Tá nàŋi pi na ɲcaa si mbò ke, uru bà u ɲyɛ ŋge mɛ? 26Ŋka u we, u u yu sùpyire shwɔhɔl'e, pi s'à fyâha maa u yaha wani. Kampyi wuu ɲùŋufeebil'à tɛ̀ɛn li taan na Kile Niɲcwɔnrɔŋi kyaa l'à jwo ke, na uru wi de? 27Wuu s'à ŋge nàŋi tayirige cè, mà li ta Kile Niɲcwɔnrɔŋi ká mpa, sùpya niŋkin sì u tayirige cè mɛ.» 28Ɲyɛ mà Yesu yaha kàlaŋi na Kileɲaarebage e, u à jwo fànha na: «Yii à mii cè, maa mii tayirige cè mú la? Ŋka mii ɲyɛ a pa nay'á mɛ, sèeŋi na wà u à mii tun, yii ɲyɛ a u cè mɛ. 29Mii s'à u cè, ɲaha na yɛ mii à yîri u yyére, uru mú sí u à mii tun.» 30Yesu à yire jwo ke, pi la mpyi si u cû. Ŋka sùpya ɲyɛ a jà mɛ, ɲaha na yɛ u tèecûni mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a nɔ mɛ. 31Lire ná li wuuni mú i, sùpyire shwɔhɔl'e shinɲyahara à dá Yesu na, tire sùpyire mpyi na ŋko: «Kile Niɲcwɔnrɔŋi ká bú mpa, kakyanhala kani ndire u sí n‑pa n‑pyi mà núr'a tòro ŋge nàŋi wuuni taan yɛ?» 32Mpe sùpyire mpyi na ŋkunni Yesu kyaa na ke, p'à jyè Farizhɛɛnbii niŋgyigigil'e. Ɲyɛ ka Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Farizhɛɛnbii si Kileɲaarebage saɲcwɔnsigibii pìi tun pi sà Yesu cû. 33Ka Yesu si jwo: «Mii saha sí tère nimbilere pyi yii shwɔhɔl'e, lire ká ntòro, mii sí núru na tunvooŋi yyére. 34Yii sí raa mii caa, yii sì mii ɲya mɛ, ɲaha na yɛ cyage e mii sí n‑pyi ke, yii sì n‑jà nɔ wani mɛ.» 35Ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si wá na ŋko piy'á: «Lire tèni i ke, taa ŋge nàŋi la ɲyɛ s'a ŋkɛ̀ɛge, marii ŋko na wuu sì n‑jà uru ɲya mà yɛ? Yahutuubii pi à caala a kàr'a sà ntɛ̀ɛn Girɛkiibii shwɔhɔl'e ke, kampyi pire yyére u la ɲyɛ s'a ŋkɛ̀ɛge, si sà a pi kâlali de? 36Di mpe jwumpe ɲwɔhe ɲyɛ yɛ “Yii sí raa mii caa, yii sì mii ɲya mɛ, ɲaha na yɛ cyage e mii sí n‑pyi ke, yii sì n‑jà nɔ wani mɛ”?» 37Ɲyɛ kataanni canzanŋk'à nɔ ke, kuru sí k'à pyi canmbwɔhe, ka Yesu si yîr'a yyere sùpyire yyaha na, maa jwo fànha na: «Byaga ká wà ta, urufoo u a ma mii yyére, u u mpa bya. 38Ŋgemu ká dá mii na ke, lwɔhe ku maha shìŋi kaan ke, kuru sí raa fwu raa fwore urufoo funŋke e ba fiige, bà l'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i mɛ.» 39Kile Munaani li mpyi na sí n‑pa n‑kan dánafeebil'á ke, lire kyaa Yesu mpyi na yu amɛ. Lire tèni i Kile Munaani mpyi na sàha ŋkan mɛ, ɲaha na yɛ Yesu mpyi na sàha dùgo nìɲyiŋi na u pèente e mɛ. 40Sùpyire shwɔhɔl'e, shinɲyahara à Yesu jwumpe lógo ke, ka pìi si wá na ŋko: «Nàkaana ɲyɛ mɛ, Kile tùnntunŋi wuu na sigili ke, uru u ɲyɛ ŋge nàŋi.» 41Pìi bá mpyi na ŋko na Kile Niɲcwɔnrɔŋi wi. Ka pìi si jwo: «Di Kile Niɲcwɔnrɔŋi sí n‑jà n‑yîri Galile kùluni i n‑jwo yɛ? 42Li ɲyɛ a sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na Kile Niɲcwɔnrɔŋi sí n‑fworo saanŋi Dawuda tùluge e mà? Maa núr'a sémɛ “U sí n‑yîri Dawuda kànsege na, Bɛtilɛhɛmu kànhe e.”» 43Ka sùpyire funzɔnŋɔre si ntáa Yesu kyaa na. 44Pìi mpyi wani sùpyire shwɔhɔl'e, pire la mpyi si u cû, ŋka pi wà ɲyɛ a cye taha u na mɛ. 45Ka Kileɲaarebage saɲcwɔnsigibii si núr'a kàre Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Farizhɛɛnbii yyére. Ka pire si pi yíbe: «Di k'à ta a jwo, ka yii i mpa maa u yaha yɛ?» 46Ka pi i pi pyi: «Wuu sàha ŋkwɔ̀ a ŋge nàŋi jwumpe fiige lógo wuu niŋgyigigil'e mɛ!» 47Ka Farizhɛɛnbii si pi pyi: «Yii mú à yiye yaha u à wurugo la? 48Tá yii sàha ŋkwɔ̀ a lógo na wuu ɲùŋufooŋi wà niŋkin, lire ɲyɛ mɛ Farizhɛnŋi wà niŋkin à dá u na? 49Mpii pi à dá u na ke, pire wà ɲyɛ a yaage cè Musa Saliyaŋi i mɛ, pi pun'à láŋa.» 50Pi wà na mpyi wani, uru mɛge mpyi Nikodɛmu. Uru u mpyi a shà Yesu yyére canŋka numpilage e. Ka uru si jwumpe lwɔ́, maa jwo Farizhɛɛnbil'á: 51«Mà tàanna ná wuu Saliyaŋi i, wuu sì n‑sìi n‑jà yoge kwɔ̀n shin na, mà li ta wuu ɲyɛ a fyânha a lógo u ɲwɔ na, lire ɲyɛ mɛ wuu ɲyɛ a u kapyiini cè mɛ.» 52Ka pi i u pyi: «Lire e ke Galile kùluni shin mú u ɲyɛ mu la? Sà Kile Jwumpe Semɛŋi wíi, mu sì n‑sìi li ɲya wani na Kile tùnntunŋi wà sí n‑yîri Galile e mɛ.» [ 53Pi à puru jwo ke, ka pi puni si yîr'a caala mà kàre pi pyɛnyi i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\