YUHANA 8

1Ka Yesu si ŋkàr'a sà dùgo Olivye cire ɲaŋke na. 2Kuru canŋa nùmpanŋa ɲyɛ̀sɔɔge na, maa núr'a pa Kileɲaarebage ntàani na. Shinɲyahara à pa bínni u taan, ka u u ntɛ̀ɛn na pi kâlali. 3Mà u yaha u u sùpyire kâlali, Kile Saliyaŋi cyelentiibii pìi ná Farizhɛɛnbii pìl'à shà ná ceewe e u yyére, na u à ta a cû ná nàŋi w'e jacwɔrɔ na. Pi à u yyéeŋɛ Yesu taan, sùpyire shwɔhɔl'e, 4maa jwo: «Wuu cyelentuŋi, ŋge ceeŋ'à ta a cû ná nàŋi w'e u u jacwɔɔre pyi. 5Mà li ta Kile tùnntunŋi Musa s'à jwo Saliyaŋi i na uru ceeŋi shiŋ'à yal'a wà a bò ná kafaay'e. Ɲaha mu s'à jwo yɛ?» 6Kànhaŋa pi à cyán Yesu na ná ŋke yibige e, bà pi si mpyi si u ta ɲcû u yabiliŋi ɲwɔjwumpe kurugo mɛ. Ŋka Yesu à lyêele na sémɛni ɲìŋke na ná kampeeni i. 7Ka pi i ŋkwôro na u yíbili. Ka u u ŋkwɔ̀ a yîr'a yyére maa pi pyi: «Ŋge u ɲyɛ yii shwɔhɔl'e kapii baa ke, uru u fyânha a kafaaga lwɔ́ a tɛ̀g'a u wà.» 8Yesu à puru jwo ke, maa núr'a lyêele na sémɛni ɲìŋke na. 9Mpii pi à pa ná ceeŋi i ke, pir'à Yesu ɲwɔjwumpe lógo ke, ka pi i wá na fwore niŋkin niŋkin, mà lwɔ́ nàŋkolyeebii na fo mà pa nɔ kàntugo wuubii na. Yesu kanni u à kwôro wani ná ceeŋi i. 10Yesu à pa ɲùŋke yîrig'a wíi, u ɲyɛ a sùpya ɲya ná ceeŋi i mɛ, maa jwo: «Ceewe, mpii pi à mu la wwû ke, taa pi ɲyɛ ke? Wà ɲyɛ a jwo mu à yaa mu u bò mà?» 11Ka ceeŋi si Yesu pyi: «Kafooŋi, wà ɲyɛ a yire jwo mɛ.» Ka Yesu si jwo: «Ɲyɛ mii mú sì n‑jwo mu à yaa mu u bò mɛ. Ta sì, ŋka ma hà núru lire kapiini fiige pyi mɛ.»] 12Lire kàntugo Yesu à núr'a jwumpe lwɔ́ maa jwo sùpyir'á: «Mii u ɲyɛ diɲyɛŋi bɛ̀ɛnmpe. Ŋgemu ká ntaha mii fye e ke, urufoo saha sì n‑sìi ɲaare numpini i mɛ, ŋka urufoo sí n‑pyi bɛ̀ɛnmpe e mpe pu sí shìŋi niŋkwombaaŋi nɔ urufoo na ke.» 13Ka Farizhɛɛnbii si u pyi: «Mu yabiliŋi kanni u ɲyɛ na maye kyaa yu, mu jwump'à wuu pɛn.» 14Ka Yesu si pi pyi: «Mii yabiliŋi mɛ́ɛ ká sí i na naye kyaa yu, sèeŋi mii na yu yii á, ɲaha na yɛ mii à naye tayirige cè, maa na takarege cè. Yii sí pi ke, yii ɲyɛ a mii tayirige cè mɛ, yii mú ɲyɛ a mii takarege cè mɛ. 15Yii na mii karigii wíi mà tàanna ná sùpyire sɔ̀nŋɔŋkanni i. Mii wi ke, mii ɲyɛ na sùpya kapyiŋii wíi lire pyiŋkanni na mɛ. 16Mii aha a sùpyire karigii kataampe cwɔɔnre tèni ndemu i ke, mii maha li pyi ná ntìiŋi i, ɲaha na yɛ mii kanni bà u maha mpyi mɛ, Tufooŋi u à mii tun ke, uru maha mpyi ná mii i. 17L'à sémɛ yii yabilimpii Saliyaŋi i, na shiin shuunni ɲwɔjwumpe ká mpyi niŋkin kyaa na, lire li ɲyɛ sèeŋi. 18Mii yabiliŋi na naye kyaa yu, Tufooŋi u à mii tun ke, uru mú na mii kyaa yu.» 19Ka pi i Yesu pyi: «Taa mu tuŋi ɲyɛ ke?» Ka u u pi pyi: «Yii ɲyɛ a mii yabiliŋi cè mɛ, si nta ɲjyére mii Tuŋi na la? Yii n'a mpyi a mii cè, yii mpyi na sí mii Tuŋi cè mú.» 20Yesu à mpe jwumpe puni jwo mà u yaha Kileɲaarebage ntàani na u u kàlaŋi pyi Kile bùɲyɛŋi yaayi yaleŋke taan. Sùpya ɲyɛ a jà a u cû mɛ, ɲaha na yɛ u tèecûni mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a nɔ mɛ. 21Ka Yesu si núr'a jwo: «Mii sí n‑pa n‑kàre, mii sí ká bú n‑kàre, yii sí n‑pa a mii caa. Ŋka yii sí n‑kwû ná yii kapegigii tugure e. Cyage e mii kɛ̀ɛge ke, yii sì n‑jà nɔ wani mɛ.» 22U à puru jwo ke, ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si wá na yu piy'á: «Taha u sí uye bò maa ŋko na cyage e uru sí n‑kàre ke, na wuu sì n‑jà nɔ wani mɛ?» 23Ka Yesu si pi pyi: «Yii à ta naha ŋke ɲìŋke na, mii s'à yîri nìɲyiŋi na. Naha ŋge diɲyɛŋi wuu pi ɲyɛ yii, ŋka mii ɲyɛ naha diɲyɛŋi wu mɛ. 24Lire na, mii à yi jwo yii á na yii sí n‑kwû ná yii kapegigii tugure e. Yii aha mpyi yii ɲyɛ a dá li na na “Mii u ɲyɛ ŋge u ɲyɛ ke” mɛ, yii sí n‑kwû ná yii kapegigii tugure e.» 25Ka pi i Yesu pyi: «Jo u ɲyɛ mu lire sanni i yɛ?» Ka u u pi pyi: «Mii ɲyɛ ŋgemu ke, mii à fyânha a yire jwo yii á. 26Karii niɲyahagii na ɲyɛ mii u jwo yii á si yii cɛ̂ɛgɛ yii kapyiiŋkii niɲyahagil'e. Ɲje mii à lógo na tunvooŋ'á ke, yire mii na yu diɲyɛ sùpyire pun'á. Mii tunvooŋi u ɲyɛ sèeŋifoo.» 27Pi ɲyɛ a mpyi a li cè na Yesu na yu Tufooŋi Kile kyaa na mɛ. 28Lire kurugo ka Yesu si yi jwo pi á: «Yii aha mpa Supyaŋi Jyaŋi yîrige nìɲyiŋi na tèni ndemu i ke, yii sí n‑ta n‑cè na “Mii u ɲyɛ ŋge u ɲyɛ ke.” Yii sí n‑ta n‑cè na mii ɲyɛ a sìi na yaage pyi nay'á mɛ, nde na Tufooŋi à mii kâla ke, lire kanni mii na mpyi. 29Sèe, mii tunvooŋi ɲyɛ ná mii i, u ɲyɛ a mii yaha naye niŋkin mɛ, ɲaha na yɛ nde l'à bɛ̂ u á ke, lire mii maha mpyi tèrigii puni i.» 30Yesu à puru jwo ke, ka shinɲyahara si dá u na. 31Yahutuubii pi à dá Yesu na ke, ka u u jwo pir'á: «Yii aha mii ɲwɔjwumpe cû, sèeŋi na yii à pyi mii cyelempyii. 32Lire tèni i, yii sí sèeŋi cè, sèeŋi mú sí yii yige bilere e.» 33Ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si u pyi: «Wuu na ɲyɛ Ibirayima tùluge shiin. Wuu ɲyɛ a sàa pyi a ɲya wà biliwe mɛ, ka ɲaha sí mu ta mu à jwo na wuu sí n‑fworo bilere e yɛ?» 34Ka Yesu si pi pyi: «Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, ŋgemu ká ŋkwôro na kapegigii pyi ke, urufoo na ɲyɛ kapegigii biliwe. 35Mà li ta biliŋi ɲyɛ pyɛnge ŋkemu i ke, u ɲyɛ a sìi na jìn'a pyi kuru pyɛnge shin mɛ, ŋka pyɛngefoo jyaŋi u à sìi pyɛnge shinŋi yabiliŋi. 36Jyafooŋi ká yii shwɔ kapegigii bilere na, lire e yii sí n‑sìi n‑fworo t'e. 37Mii à li cè na yii na ɲyɛ Ibirayima tùluge shiin, lire ná li wuuni mú i, yii na ɲcaa si mii bò, ɲaha na yɛ mii jwumpe ɲyɛ a tatɛɛngɛ wwû yii e mɛ. 38Mii wi ke, karigii mii à ɲya na Tuŋi á ke, cyire mii na yu. Ɲcyii yii mú à lógo yii tuŋ'á ke, cyire yii na mpyi.» 39Ka pi i u pyi: «Wuu tuŋi u ɲyɛ Ibirayima.» Ka Yesu si pi pyi: «Yii n'a mpyi sèeŋi na Ibirayima pyìi, karigii u mpyi na mpyi ke, yii mú mpyi na sí raa cyire pyi. 40Mà jwo yii pi à lire pyi ke, ka yii i wá na mii caa raa bùu na mii na sèeŋi yu yii á, bà mii à u lógo Kile á mɛ. Ibirayima sí ɲyɛ a lire fiige pyi mà ɲya mɛ. 41Yii tuŋi maha karigii ɲcyiimu pyi ke, cyire yii maha mpyi.» Ka pi i u pyi: «Wuu ɲyɛ kàsɔɔgɔ kùŋɔ pyìi mɛ. Wuu Tuŋi na ɲyɛ niŋkin, Kile wi.» 42Ka Yesu si pi pyi: «Kàmpyi sèe Kile u ɲyɛ yii Tuŋi, mii kyaa mpyi na sí n‑táan yii á, ɲaha na yɛ mii à fworo Kile e, uru u à mii yaha a pa naha. Mii ɲyɛ a pa nay'á mɛ, uru u à mii tun. 43Ɲaha na yii ɲyɛ na mii jwumpe yyaha cìni mà yɛ? Mii à li ta, yii la ɲyɛ sì pu lógo mɛ. 44Sitaanniŋi u ɲyɛ yii tuŋi, lire e l'à táan yii á, yii pi a u ɲyii wogigii pyi. Supyiboŋɔ u ɲyɛ u wi, fo mà lwɔ́ tasiige e, u sàha ntêl'a sèeŋi jwo a ɲya mɛ, ɲaha na yɛ sèebili niŋkin ɲyɛ u funŋke e mɛ. U aha fini, u maha jwo a tàanna ná u funŋɔ sɔ̀nŋɔre e, ɲaha na yɛ kafinare jwufoo wi, kafinare tuŋi mú wi. 45Ŋka mii wi ke, sèeŋi kanni mii na yu, lire kurugo yii ɲyɛ a dá mii na mɛ. 46Yii puni shwɔhɔl'e, jofoo niŋkin u sí n‑jà li cyêe na mii à kapii pyi yɛ? Mii sí i sèeŋi yu yii á, ka yii i mpyi yii ɲyɛ a dá mii na ɲaha na mà yɛ? 47Ŋgemu ká mpyi Kile wu ke, urufoo maha Kile jwumpe núru. Mu aha yii ɲya yii ɲyɛ na pu núru mɛ, yii ɲyɛ Kile wuu mɛ.» 48Ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si Yesu pyi: «Wuu tànga na ɲyɛ mà jwo mu na ɲyɛ Samari shin kanna, jína na ɲyɛ mu i.» 49Ka Yesu si pi pyi: «Jína ɲyɛ mii i mɛ. Sèeŋi na, mii na na Tuŋi pêre, yii sí ɲyɛ na mii pêre mɛ. 50Mii ɲyɛ na na yabiliŋi mpèeŋi caa mɛ, ŋka wà u ɲyɛ wani, uru u ɲyɛ na mii mpèeŋi caa, uru u sí n‑pa tànge kan mii á. 51Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, ŋgemu ká mii jwumpe lógo maa ɲɛɛ pu na ke, urufoo sì n‑sìi n‑kwû mɛ.» 52Ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si Yesu pyi: «Numɛ wuu à li cè sèeŋi na na jína na ɲyɛ mu i. Ibirayima à kwû, Kile tùnntunmpii puni mú à kwû, ka mu u ɲɛn'a jwo na ŋgemu ká mu jwumpe lógo maa pu kurigii ɲaare ke, urufoo saha sì n‑kwû mɛ. 53Mu à pêe wuu tulyage Ibirayima na la? Ur'à kwû, Kile tùnntunmpii mú à kwû. Jofoo mu na maye sɔ̂nŋi yɛ?» 54Ka Yesu si pi pyi: «Mii n'a mpyi na naye pêre, mii mpèeŋi mpyi na sì là ɲwɔ mɛ. Ŋka mii Tuŋi u na mii pêre. Yii à jwo na uru u ɲyɛ yii Kileŋi, 55mà li ta, yii ɲyɛ a u cè mɛ, mii s'à u cè. Mii n'a mpyi a jwo na mii ɲyɛ a u cè mɛ, mii mpyi na sí n‑pyi yii fiige kafiniviniwe. Ŋka mii à u cè, maa u jwumpe kurigii ɲaare. 56L'à táan yii tulyage Ibirayima á mà mii canmpaŋke ɲya. U à ku ɲya ke, ka u funŋke si ntáan sèl'e.» 57Ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si Yesu pyi: «Ei! mu sàha yyee beeshuunni ná kɛ ta mɛ, maa jwo mu à Ibirayima ɲya la?» 58Ka Yesu si pi pyi: «Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, mà Ibirayima ta u sàha si mɛ “Mii u ɲyɛ.”» 59Puru jwumpe kurugo, ka pi i kafaaya lwɔ́ si ntɛ̀gɛ Yesu wà, ŋka u à ŋwɔh'a fworo Kileɲaarebage e mà kàre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\