ZHUDE 1

1Mii Zhude u ɲyɛ Yesu Kirisita báarapyi, maa mpyi Yakuba sìɲɛɛ ke, Tufooŋi Kile à yii mpiimu yyere mà pyi u wuu, maa yii kyaa táan uy'á, maa yii saɲcwɔnŋi sigili na Yesu Kirisita cannuruge sigili ke, yii á mii à ŋge lɛtɛrɛŋi tun. 2Kile u ɲùɲaara ta yii na, u u yyeɲiŋke ná tàange kan yii á sèe sèl'e. 3Mii ntàannamacinmpyiibii, mii la mpyi a sìi si lɛtɛrɛ sémɛ si ntun yii á wuu mú puni zhwoŋi kyaa na. Ŋka mii à li ta kacɛnnɛ li ɲyɛ li li mii u ŋge lɛtɛrɛŋi tun yii á si màban le yii e, bà yii si mpyi si yiye waha Kile kuni zhì leni na, lire ndemu l'à le Kile wuubii taan tɔɔgɔ niŋkin fo tèekwombaa ke. 4Mii à u tun yii á, ɲaha na yɛ mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ na fyáge Kile na mɛ, pire pìl'à ŋwɔh'a jyè yii shwɔhɔl'e, maa wuu Kile kacɛnni kani labali na yu, si nta raa silege baa karigii pyi. Wuu ɲùŋufooŋi ná wuu Kafooŋi niŋkinŋi u ɲyɛ Yesu Kirisita ke, pi maha uru cyíge. Mà lwɔ́ fo tèemɔni i y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na Kile sí pire sâra si ntàanna ná pi kapyiŋkil'e. 5Kyaa maha kyaa mii sí n‑jwo yii á ke, yii à cyire puni cè mà kwɔ̀, ŋka mii sí yii funŋɔ cwo cyi na na Kafooŋi à u shiinbii yige Misira kìni i ke, mpii pi mpyi pi e pi ɲyɛ a dá u na mɛ, u à pire bò. 6Yii funŋɔ cwo li na mú, mɛ̀lɛkɛɛbii pi mpyi ná pi tayyérege mpyi a pi yyaha ɲî mɛ, ka pi i yîri pi tatɛɛnge e ke, pire nimpwɔɲjahabii pi ɲyɛ tèrigii puni i yɔ̀rɔyi na numpini cyage e, na canmbwɔhe sigili, kuru canŋke Kile sí pi sâra si ntàanna ná pi kapyiŋkil'e. 7Yii funŋɔ cwo Sɔdɔmu ná Gɔmɔri kànyi shiinbii ná pi kwùumpe kànyi shiinbii na mú. Pire mpyi a piye yaha jacwɔɔre ná silege baa karigii mpyiŋi na pire mɛ̀lɛkɛɛbii fiige. Lire e Kile à nafugombaage tɛ̀g'a pire súugo si mpyi yyecyeenɛ. 8Ɲyɛ pire cyelentiibii kafinivinibii kyaa mii à jwo ke, cyire karigii shiŋi pire ɲyɛ na mpyi mú: pi maha piye ɲwɔ́re ná jacwɔɔre e, maa ŋko na cyire karigii kun'à kan pir'á ŋɔɔyi i, pi maha Kafooŋi kafente cyíge, pèent'à yaa ti taha yaaga maha yaaga na nìɲyiŋi na ke, pi maha yire cyere. 9Mà li ta Mishɛli u ɲyɛ mɛ̀lɛkɛɛbii ɲùŋufembwɔhɔ ke, mà u ná Sitaanniŋi yaha piye na Musa buwuŋi kyaa na, u ɲyɛ a Sitaanniŋi ɲwɔ shwɔ ná cyàhigil'e mɛ, ŋka u à jwo kanna: «Kafooŋi Kile u ma sâra.» 10Ŋka pire kafinivinibii ɲyɛ a yaage ŋkemu cè mɛ, pi maha kuru ɲjini fare, pi na ɲyɛ mu à jwo sige yaaya. Pi maha karigii pyi piye ɲùŋɔ kurugo, pi yabilimpii kapyiini li sí pi shi tò. 11Pi wuun'à kɛ̀ɛge, ɲaha kurugo yɛ pi à kumpiini lwɔ́ Kanɲi fiige. Wyɛ́rɛŋi kurugo pi à sùpyire wurugo Balamu fiige. Pi à ɲùŋɔ kyán Kile na, bà Kore mpyi a ɲùŋɔ kyán mɛ, lire kurugo Kile sí pi shi bò. 12Pire pi maha karigii ɲyaha na wùruge yii kaŋgwɔrɔ ɲjyìŋi cyeyi i, silege ɲyɛ pi na mɛ. Piye kanni pi maha wíi. Pi na ɲyɛ mu à jwo kilewwoo kafɛɛg'à ndemu fwɔ a tòro ke, pi na ɲyɛ mu à jwo cire ntemu ti ɲyɛ ti ɲyɛ a sìi na yasɛrɛ pyi tèni là tufiige e mɛ, pi na ɲyɛ mu à jwo cige k'à dìr'a kò ná ku ndìre e ke, lire kurugo k'à waha. 13Pi maha pi silege baa karigii pyi sùpyire ɲyii na, bà suumpe lwɔhe maha ŋkânŋi na yîri maa kakyayi yige na wàa cyíinŋi na mɛ. Pi na ɲyɛ mu à jwo wɔrii ɲcyiimu cyi ɲyɛ na ɲaare na mâre ke. Nde Kile à bégele pi mɛɛ na ke, lire li ɲyɛ nimpiriŋke, pi sí n‑pyi kur'e fo tèekwombaa. 14Enɔki u mpyi Adama tùluge lyeɲwɔge baashɔnwoge ke, Kile mpyi a uru pyi u à jwo mpii shinpiibii shiŋi kyaa na, u mpyi a jwo: «Kafooŋi sí n‑pa ná u mɛ̀lɛkɛɛbii kampwɔhii niɲyahaɲyahamil'e, 15si sùpyire puni sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ na fyáge Kile na mɛ, si pire cɛ̂ɛgɛ pi kapegigii mpyiŋi kurugo. Jwuŋgama maha jwuŋgama pi à jwo u na ke, u sí pi cɛ̂ɛgɛ cyire puni kurugo.» 16Jwuɲyahamafee pi ɲyɛ pi pi, pi funŋke ɲyɛ na ɲíŋini mɛ, pi maha ɲaare na ntàanni ná pi ɲyii karigil'e, pi maha jwumbwompe yu, maa sùpyire booli pi nàfanŋi kurugo. 17Ŋka mii ntàannamacinmpyiibii, yii pi ke, jwumpe Yesu tùnntunmpil'à fyânha a jwo yii á ke, yii àha funŋɔ wwɔ̀ puru na mɛ. 18Pi mpyi a jwo yii á na diɲyɛŋi canzanɲyi i, sùpyire tà sí raa yii fwɔ́hɔre, pi sì raa fyáge Kile na mɛ, pi sí raa pi ɲyii karigii pyi. 19Tire sùpyire ti ɲyɛ nte, pi maha ma ná ndàhalaŋi i dánafeebii kuruŋke e, pi maha pi karigii pyi mà tàanna ná pi yabilimpii sɔ̀nŋɔŋkanni i. Kile Munaani ɲyɛ pi e mɛ. 20Ŋka yii pi ke, mii ntàannamacinmpyiibii, yii yiye waha yii raa sì yyaha na Kile kuni i, yii raa Kile ɲáare u Munaani fànhe cye kurugo. 21Kile à yii kyaa táan uy'á, yii kwôro kuru tàange e. Kafooŋi Yesu Kirisita ɲùɲaare funŋke e, u sí shìŋi niŋkwombaaŋi ŋgemu kan yii á ke, yii a uru sigili. 22Mpii pi ɲyɛ ná funyɔ shuunni i ke, yii a pire ɲùɲaare taa, yii fànha le, yii i pi yákilibii tìŋɛ. 23Yii i pìi dìr'a yige nage e bà pi si mpyi si shwɔ mɛ. Pìi na ɲyɛ wani, yii a ɲùɲaara taa pire na mú, ŋka yii a yiye kàanmucaa pi na, yii laaga tɔɔn pi katupwɔhɔyi puni na, ali pi vàanntinɲyi y'à ɲwɔ́hɔ kapegigii cye kurugo ke, yii yire cyé. 24Kile sí n‑jà yii shwɔ kapegigii mpyiŋi na, si yii tìgire cyaga baa wuubii ná yii funntanga wuubii pyi yii yyére u yyahe taan u sìnampe e canŋka. 25Uru Kile niŋkinŋi u à wuu shwɔ wuu Kafooŋi Yesu Kirisita cye kurugo. Sìnampe ná pèente ná fànhe ná ɲùŋufente ɲyɛ u á, mà ta diɲyɛŋi sàha dá mɛ, maa mpyi u á numɛ ná tèekwombaa. Amiina!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\