LUKA 1

1Yyaha yyére shinŋi Tofili, karigii cyi à pyi naha wuu yyére ke, cyire cyìi mii ɲyɛ na sémɛni si ntun mu á. Shinɲyahara mú à cyìi sémɛ cyire karigil'e, mà tàanna ná sùpyire cyi jwuŋkanni i, mpiimu ɲyii na cyi pun'à pyi ke, ná pire pi à pa mpyi Jwumpe Nintanmpe jwufeebii ke. Lire e mii mú à li ta kacɛnnɛ maa cyi yyaha cya fo cyi tasiige e maa cyi yal'a sémɛ si ŋkan mu á, 4bà mu si mpyi si li cè na karigii cyi à jwo mu á ke, na cyire na ɲyɛ sèe mɛ. 5Tèni i Erɔdi mpyi Zhude kùluni saanŋi ke, Kile sáragawwuŋi wà na mpyi Abiya u sáragawwukuruŋke e, u mɛge mpyi Zakari. U cwoŋi mpyi Arɔn tùluge shin, u mɛge sí mpyi Elizabɛti. 6Pi mú shuunniŋi mpyi a tíi Kafooŋi Kile yyahe taan, pi mpyi a u ɲwɔmɛɛni cû karigii puni i, marii u toŋi kurigii puni ɲaare. 7Ŋka pyà mpyi pi á mɛ, ɲaha na yɛ Elizabɛti mpyi cijiriŋɛ. U ná u pooŋi mú sí mpyi a lyɛ a kwɔ̀. 8Canŋka Zakari mpyi sáragawwubaaraŋi na Kile yyahe taan, ɲaha na yɛ màhani mpyi a nɔ pi sáragawwukuruŋke na. 9Mà tàanna ná sáragawwuubii làdaabil'e, pi mpyi maha ŋkyaanlwooni tɛ̀g'a sáragawwuŋi wà cwɔɔnrɔ, ur'a sì jyè Kileɲaarebage funŋke e maa wusunaŋi súugo. Ɲyɛ ka kuru canŋke wuŋi si mpa bɛ̂ Zakari na. 10Mà u yaha u u wusunaŋi súuge, sùpyire puni mpyi ntàani na na Kile ɲáare. 11Ka Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà si mpâl'a fworo Zakari na, maa yyére wusunaŋi tasogoge kàniŋɛ cyage na. 12Zakari à u ɲya ke, maa fyá sèl'e. 13Ka mɛ̀lɛkɛŋi si u pyi: «Ma hà vyá mɛ Zakari, Kile à mu ɲarege lógo. Mu cwoŋi Elizabɛti sí mu kan pùnambile na, maa li mɛge le Yuhana. 14Uru pyàŋi ziŋi kani sí n‑pyi mu á funntanga ná múguro kyaa. Li mú sí n‑pyi shinɲyahara á funntanga kyaa, 15ɲaha na yɛ u sí n‑pyi shinbwo Kafooŋi Kile yyahe taan. U sì raa sinmpe pà tufiige byii mɛ. Kile Munaani sí u ɲî tèrigii puni i, ali mà u yaha zimbaa. 16U sí Izirayɛli shiinbii niɲyahamii yyaha kɛ̂ɛnŋɛ Kafooŋi pi Kileŋi á. 17U kapyiiŋkii sí n‑pyi Kile tùnntunŋi Eli wogigii fiige. Bà Kile Munaani mpyi a fyânha a fànhe kan Eli á mɛ, amuni li sí fànhe kan u á, u u Kafooŋi kuni bégele, u u tiibii ná pyìibii shwɔ̀hɔŋi yaa. Mpii pi à ɲùŋɔ kyán Kile na ke, u sí pire kɛ̂ɛnŋɛ n‑pyi shintiilii, si supyishiŋi wà bégele ɲjaha Kafooŋi yyaha na.» 18Ka Zakari si jwo mɛ̀lɛkɛŋ'á: «Di mii sí puru sèeŋi cè n‑jwo yɛ? Ɲaha kurugo yɛ mii ná na cwoŋi shìŋ'à tòro zi taan.» 19Ka mɛ̀lɛkɛŋi si u pyi: «Mii u ɲyɛ Gabiriyɛli. Mii u ɲyɛ Kile taan u tùnnture laage e. U à mii tun mii u pa mpe jwumpe nintanmpe jwo mu á. 20Mu ɲyɛ a ɲɛn'a tɛ̀ɛn mii ɲwɔmugure taan mɛ, mà li ta nde mii à jwo mu á ke, li sí n‑pyi li tèepyil'e. Lire kurugo mu sí n‑pyi búbu, mà lwɔ́ numɛ na fo mà sà yaa ná li tèepyiini i.» 21Lire tèni mpyi a sùpyire puni ta ti i Zakari sigili na ŋkànre, ɲaha na yɛ u mpyi a mɔ Kileɲaarebage funŋke e. U mɔŋi mpyi a pi puni pâa. 22U à jà a pa fworo ke, ka u u mpyi búbu, u ɲyɛ a jà a jwo ná pi e mɛ, ka pi i ɲcè na Kile à kani là cyêe u na Kileɲaarebage funŋke e. Ka u u wá na yu ná cyeyi i. 23Ɲyɛ Zakari sáragawwubaaraŋi canmpyaagil'à fûnŋɔ ke, ka u u ŋkàre pyɛngɛ. 24Canmpyal'à tòro ke, ka u cwoŋi Elizabɛti si laa ta, maa ŋwɔhɔ yiɲyɛ kaŋkuro funŋ'i. Maa jwo uye funŋ'i: 25«Kile à ɲwɔ mii na ná nde e dɛ! U à mii pyìtambaani silege láha mii na sùpyire ɲyii na.» 26Ɲyɛ Elizabɛti laani yiŋke baani woge e, ka Kile si u mɛ̀lɛkɛŋi Gabiriyɛli tun Galile kùluni kànhe kà na, ku mɛge ɲyɛ Nazarɛti. 27Pùcwoŋi wà u mpyi wani, u mɛge mpyi Mariyama. Saanŋi Dawuda tùluge shinŋi Yusufu tàcwo u mpyi u wi. 28Ka mɛ̀lɛkɛŋi si jyè uru pùcwoŋi yyére, maa jwo: «Mii à mu shɛ́ɛre, Kafooŋi Kile à ɲwɔ mu na maa mpyi ná mu i.» 29Ka puru jwumpe si Mariyama funŋɔ wwòoŋɔ sèl'e, ka u u wá na uye yíbili uru fwùŋi ɲùŋke na. 30Ka mɛ̀lɛkɛŋi si yi jwo u á: «Ma hà vyá mɛ Mariyama, Kile à ɲwɔ mu na. 31Mu sí laa ta, li sí n‑si pùnambile, maa li mɛge le Yesu. 32U sí n‑pyi shinbwo, u mɛge sí n‑le Kileŋi nìɲyi wuŋi Jyaŋi. Kafooŋi Kile sí u tulyage Dawuda saanre fànhe kan u á. 33U sí n‑pyi Yakuba shiŋi ɲùŋɔ na fo tèekwombaa. U fànhe sì n‑kwɔ̀ mɛ.» 34Ka Mariyama si yi jwo mɛ̀lɛkɛŋ'á: «Di lire sí n‑pyi n‑jwo yɛ? Ɲaha kurugo yɛ mii sàha ŋkwɔ̀ a nɔ̀ cè mɛ.» 35Ka mɛ̀lɛkɛŋi si u pyi: «Kile Munaani sí n‑pa n‑tɛ̀ɛn mu ɲuŋ'i. Kileŋi nìɲyi wuŋi u síŋi sí n‑pyi mbyìmɛ fiige mu ɲuŋ'i. Lire kurugo pyàŋi mu sí n‑si ke, uru sí n‑pyi Kile wu, u mɛge sí n‑le Kile Jyaŋi. 36Mu cìnmpworocwoŋi Elizabɛti, uru niɲjyeŋkwoŋi mú à laa ta, u sí pùnambile si. Sùpyire mpyi na uru ŋgemu sɔ̂nŋi cijiriŋɛ ke, u laani yibaani woge ku ɲyɛ ŋke. 37Sèeŋi na, kyaa ɲyɛ na Kile jìni mɛ.» 38Ka Mariyama si yi jwo u á: «Kafooŋi bilicwo u ɲyɛ mii, Kile u li pyi mii á bà mu à yi jwo mɛ.» Ka mɛ̀lɛkɛŋi si yîri u taan maa ŋkàre. 39Cyire canmpyaagil'e, ka Mariyama si yîr'a fyâl'a kàre ɲaɲyi kùluni i, Zhude kànhe kà na. 40Maa jyè Zakari pyɛnge e, maa Elizabɛti shɛ́ɛre. 41Tèni i Elizabɛti à Mariyama fwùŋi lógo ke, ka u pyàŋi si ɲyàha u funŋke e. Ka Kile Munaani si Elizabɛti ɲî, 42ka u u jwo fànha na Mariyama á: «Kile à jwó le mu á mà tòro cyeebii puni taan! Pyàŋi mu sí n‑si ke, Kile sí jwó le ur'á mú! 43Jo u ɲyɛ mii, fo mii Kafooŋi nuŋi yabiliŋi u pa mii yyére yɛ? 44Ɲaha kurugo yɛ mii sí yi jwo mu á, tèni i mii à mu fwùŋi lógo ke, funntang'à mii pyàŋi pyi u à ɲyàha mii funŋke e. 45Mu wuun'à ɲwɔ, ɲaha na yɛ kani ɲwɔmɛɛni Kafooŋi Kile à lwɔ́ mu á ke, mu à ɲɛn'a dá lire na.» 46Ɲyɛ ka Mariyama si jwo: «Mii à Kafooŋi Kile kêe ná na zòmbilini puni i, 47mii funŋke naha a táan sèl'e mii Shwofooŋi Kile kurugo. 48Ɲaha na yɛ mii u ɲyɛ u bilicwoŋi ke, u à ɲɛn'a ɲwɔ mii na, maa kacɛnnɛ pyi mii na, mii ná na cyɛrɛmpe puni i. Mà lwɔ́ numɛ na, tìiŋi nimpaŋi sùpyire puni sí n‑pa raa ŋko na mii wuun'à ɲwɔ. 49Ɲaha kurugo yɛ Kile Siŋi Punifol'à kabwɔhii pyi mii á, u mɛg'à táan. 50Mpii pi maha fyáge u na ke, u maha pire ɲùɲaara taa tèrigii puni i, maa kacɛnŋkii pyi pi á. 51U maha kakyanhala karigii pyi ná u cyɛge fànha ɲyahaga woge e. Mpii pi ɲyɛ ná yàmpeente funŋke e ke, u maha pire tîn a caala. 52U maha fànhafeebii tîrig'a lwɔ́ pi fànhe ɲuŋ'i, mpii pi à piye tîrige ke, u maha pire dùrugo. 53U maha yacɛnɲyi kaan kategefeebil'á fo maha pi funɲyi ɲíŋɛ. U maha nàfuufeebii cyeŋgaya wuubii yare pi i ŋkɛ̀ɛge. 54Ɲwɔmɛɛni u mpyi a lwɔ́ wuu tulyey'á ke, u à lire fûnŋɔ. U à pa u báarapyiibii Izirayɛli shiinbii tɛ̀gɛ U maha kacɛnŋkii pyi Ibirayima ná u tùlug'á tèrigii puni i.» 56Ɲyɛ ka Mariyama si ŋkwôro Elizabɛti yyére fo mà nɔ yiɲyɛ taanre fiige na, lire kàntugo maa núr'a kàre u kànhe na. 57Ɲyɛ Elizabɛti tèetigen'à pa nɔ ke, ka u u si pùnambile. 58Tèni i Elizabɛti tɛɛnɲɛɛbii ná u cìnmpyiibil'à lógo na Kafooŋi Kile na wá à kacɛnnɛ nimbwoo pyi u na ke, ka li i mpyi u ná pi á funntanga nimbwɔhɔ. 59Pyàŋi ziŋi canmpyibaatanrewuuni na, ka pi i ŋkàre u takwɔnge e. Pi la mpyi si u tuŋi Zakari mɛge le u na, 60ka pyàŋi nuŋi si jwo: «Ɔnhɔ, u mɛge sí n‑le Yuhana.» 61Ka pi i u pyi: «Ŋka kuru mɛge fiige ɲyɛ mu sùpya na mà dɛ!» 62Ka pi i Zakari búbu wuŋi kà, maa u yíbe pyàŋi mɛge na. 63Ka u u pi pyi pi kwɔɔgɔ lwɔ́ a kan ur'á. Pi à pa ná k'e ke, ka u u yi sémɛ ku na: «Pyàŋi mɛge sí n‑le Yuhana» ka li i pi puni pâa. 64Ɲyɛ lire tèenuuni i, ka Zakari ɲjini si sànha, ka u ɲwɔge si múgo, ka u u wá na yu marii Kile pêre. 65Ka cyire karigii si u tɛɛnɲɛɛbii ná u kwùumpe shiinbii kàkyanhala, fo mà sà nɔ Zhude ɲaɲyi cyeyi kànyi puni na. Pi puni mpyi na cyire karigii shɛɛnre yu pi bàraɲwɔyi i. 66Ka lire kani lógofeebii puni si li yaha piye funŋ'i, marii sɔ̂nŋi li na. Pi shin maha shin mpyi na uye yíbili: «Ŋge pyàŋi sí n‑pyi ɲaha shi bɛ?» Sèeŋi na, Kafooŋi Kile cyɛge mpyi ná u e. 67Ɲyɛ ka Kile Munaani si pyàŋi tuŋi Zakari ɲî, maa u pyi u à mpe jwumpe jwo: 68«Wuu Kafooŋi Kile kêe, Izirayɛli shiinbii u Kileŋi, ɲaha na yɛ u à Shwofoo niɲcɛnŋɛ yige u báarapyiŋi Dawuda tùluge e mà kan wuu á. U à pa si mpa u shiinbii tɛ̀gɛ si pi ɲùŋɔ wwû bilere e. 70Uru shɛɛnre Kile tùnntunmpii mpyi a jwo fo tèemɔni i 71na u sí wuu yige wuu zàmpɛɛnbii cye e, wuu kyal'à pɛn mpiimu á ke, si wuu shwɔ pire na. 72Lire cye kurugo, u à kacɛnnɛ pyi wuu tulyeyi na. Nde u mpyi a jwo u tunmbyaare tooy'e ke, u à lire pyi. 73U mpyi a ɲwɔmɛɛni ndemu lwɔ́ wuu tulyage Ibirayima á, na u sí wuu yige wuu zàmpɛɛnbii cye e, bà wuu si mpyi s'a uru pêre fyagara baa mɛ, u à lire pyi. 75Kile à lire pyi bà wuu si mpyi s'a katiigii pyi u yyahe taan, si ntaha uru kanni fye e wuu shìŋi puni i mɛ.» 76Lire kàntugo ka Zakari si jwo u pyàŋ'á: «Mii pyàŋi, pi sí n‑pa raa mu pyi Kileŋi nìɲyi wuŋi tùnntunŋi, ɲaha na yɛ mu sí n‑pa ɲaara Kafooŋi yyaha na, si u kuni yaa. 77Mu sí yi yyaha jwo Kile wuubil'á na u sí pi kapegigii yàfa pi na, si pi shwɔ. 78Wuu Kileŋi ɲùɲaare ná u kacɛnŋkii kurugo, u à bɛ̀ɛnmpe yige wuu á mà yîri nìɲyiŋi na, mu à jwo canŋa ɲyiini nivworovɔnni. 79Mpii pi mpyi a tɛ̀ɛn kwùŋi numpini i ke, u à bɛ̀ɛnmpe yige pir'á. U à yyeɲiŋke kuni le wuu taan.» 80Ɲyɛ uru pyàŋi mpyi na lyɛge, Kile Munaani sí i fànhe kaan u á. Ka u u ŋkwôro sige funŋke e fo mà sà nɔ u tèecyeeni na Izirayɛli shiinbii na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\