LUKA 16

1Ɲyɛ Yesu à núr'a bàtaage kà jwo u cyelempyiibil'á na: «Nàfuufooŋi wà u ná mpyi a báarapyi lwɔ́ a yaha u u u karigii cwɔɔnre. Kàntugo, ka nàfuufooŋi si mpa a núru sùpyire ɲwɔ na, na u báarapyiŋi wá na u cyeyaayi kɛ̀ɛge. 2Ka u u báarapyiŋi pyi “Mii à lógo na mu na mii cyeyaayi kɛ̀ɛge, ɲaha k'à pa ná lire e bɛ? Ɲyɛ bégele ma a ma báaraŋi pyiŋkanni yyaha jwo na á, ɲaha na yɛ mu báaraŋi sí n‑kwɔ̀ niɲjaa.” 3Ka báarapyiŋi si jwo uye funŋ'i “Mii ɲùŋufooŋ'à jwo na mii báaraŋi sí n‑yyére niɲjaa. Ɲyɛ ɲaha mii sí raa n‑pyi bɛ? Faapyi fànha ɲyɛ mii i mɛ. Na ɲáare na lyî, kuru silege mú sí ɲyɛ mii na. 4Ɲyɛ nde mii sí n‑pyi ke, mii naha a li cè numɛ. Mii aha lire pyi, mii ɲùŋufooŋi ká mii yaha tèni ndemu i ke, sùpyire sannte sí mii mâra pi pyɛnyi i.” 5U ɲùŋufooŋi fwɔhigii mpyi mpiimu na ke, ka u u pire yyer'a yíbe niŋkin niŋkin maa shincyiiŋi pyi “Mii ɲùŋufooŋi jùuli u ɲyɛ mu na yɛ?” 6Ka u u jwo “U sìnɲcɛrii ŋkuu (100) fwoo li ɲyɛ mii na.” Ka báarapyiŋi si u pyi “Tɛ̀ɛn fwɔfwɔ, maa ma fwɔhigii sémɛŋi lwɔ́, maa yi kɛ̂ɛnŋ'a sémɛ na u sìnɲcɛrii beeshuunni ná kɛ fwoo li ɲyɛ mu na.” 7Maa núr'a wabɛrɛ yíbe “Mu de? Mu fwooni ɲyɛ jùuli yɛ?” Ka uru si jwo “Sùmapyaŋi bɔrii ŋkuu (100).” Ka báarapyiŋi si u pyi “Tɛ̀ɛn, maa ma fwɔhigii sémɛŋi lwɔ́, maa yi kɛ̂ɛnŋ'a sémɛ na u sùmapyaŋi bɔrii beecyɛɛre (80) fwoo li ɲyɛ mu na.” 8Uru báarapyiŋi mɛ́ɛ ɲyɛ u à u ɲùŋufooŋi nàfuuŋi kɛ̀ɛge ke, ɲùŋufooŋ'à u kêe, ɲaha na yɛ u à yákili ta maa u nùmpanŋke yaa. Ɲyɛ mpii pi ɲyɛ numpini i ke, pire maha pi ná piye shwɔ̀hɔŋi karigii cwɔɔnre ná yákilifente e pyiŋkanni ndemu na ke, mii à ŋke bàtaage jwo pire kyaa na si ntɛ̀gɛ yii yɛrɛ, yii mpiimu pi ɲyɛ bɛ̀ɛnmpe e ke, bà yii si mpyi si yii nùmpanŋke bégele mɛ.» 9Ɲyɛ ka Yesu si núr'a jwo: «Yii àha nàfuuŋi yaha yii karigii puni yyaha yyére mɛ, lire ɲyɛ a tíi mɛ. Yii a cevee caa yiye na ná u e, lire ká mpyi, yii canmpyaagii ká ŋkwɔ̀ ŋge diɲyɛŋi i tèni ndemu i ke, Kile sí yii lèŋɛ u pyɛnge e, yii sí n‑pyi wani fo tèekwombaa. 10Shinŋi u maha kapyɛɛre pyi ná fyìnm'i ke, urufoo mú maha kabwɔhigii pyi ná fyìnmpe e. Ŋka shinŋi u ɲyɛ u ɲyɛ na kapyɛɛre pyi ná fyìnm'i mɛ, kabwɔhii mɛ́ɛ ká le urufoo cye e, u ɲyɛ na cyi pyi ná fyìnmpe e mɛ. 11Yii aha mpyi yii ɲyɛ a jà a ŋge diɲyɛŋi nàfuuŋi báara ná fyìnmpe e mɛ, nàkaana baa Kile mú sì ɲɛɛ sèe nàfuu le yii cye e mɛ. 12Yaage ku ɲyɛ sùpyaŋi wabɛrɛ wogo ke, yii aha mpyi yii ɲyɛ a kuru báara ná fyìnmpe e mɛ, ŋke Kile à bégel'a yaha yii yabilimpii mɛɛ na ke, nàkaana baa, u mú sì ɲɛɛ kuru kan yii á mɛ. 13Yii li cè na báarapyiŋi sì n‑sìi n‑jà raa báare ɲùŋufee shuunn'á mɛ. Lire ká mpyi, u sí ɲùŋufooŋi wà kyaa táan uy'á, si u sanŋi kyaa pɛn uy'á. U mú sí n‑kúu wà na, si kàntugo wà u sanŋi na. Ɲyɛ amuni li ɲyɛ, nàfuuŋi lag'à tatɛɛngɛ fô yii mpiimu na ke, yii sì n‑jà n‑pyi Kile báarapyii mɛ.» 14Ɲyɛ Farizhɛɛnbil'à puru jwumpe puni lógo ke, ka pi i wá na Yesu fwɔ́hɔre, ɲaha na yɛ nàfuuŋi kani mpyi a pêe pi á. 15Ka Yesu si pi pyi: «Yii pi ke, yii maha yiye pyi mu à jwo yii à tíi sùpyire ɲyii na, mà li ta Kile à yii zòompii cè. Yii li cè, yaage k'à pêe sùpyire ɲyii na ke, kur'à pɛn Kile á. 16Ɲyɛ Musa Saliyaŋi ná Kile tùnntunmpii sanmpii jwump'à kwôro tooy'e fo mà pa nɔ Yuhana Batizelipyiŋi tèni na. Mà lwɔ́ Yuhana Batizelipyiŋi na, Jwumpe Nintanmpe p'à yyaha tíi ná Kile Saanre e ke, puru na yu sùpyir'á. Sùpyire puni la mú si ɲyɛ si fànha le si jyè tire saanre e. 17Yii li cè na ɲìŋk'à mpìnni tàaŋa a tòro Kile Saliyaŋi jwumbilini là niŋkin mpìnni na. 18Shin maha shin ká u cwoŋi yaha maa ceeŋi wabɛrɛ lèŋɛ ke, urufol'à jacwɔrɔ pyi. Shin maha shin u à ciyahawa lèŋɛ ke, urufoo mú à jacwɔrɔ pyi.» 19Ka Yesu si núr'a bàtaage kà jwo sùpyir'á na: «Nàfuufooŋi wà na mpyi wani, u mpyi maha vàanɲyi nisinaɲyi loŋgara wuyi leni, maa u ɲyii karigii pyi, maa u ɲyii ɲjyìŋi lyî canŋa maha canŋa. 20Kanhamafooŋi wà nizinniwe mpyi maha mpyi uru nàfuufooŋi pyɛnge ɲwɔge na. Uru nàŋi cyeere puni mpyi nɔɔyɔ, u mɛge mpyi Lazari. 21U la mpyi maha mpyi s'a uru nàfuufooŋi ɲjyìpaanyi caa raa lyî, ŋka u mpyi maha yi taa mɛ. Mà bâra lire na, pwuunbii mpyi maha mpa a u nɔɔyi laali. 22Ka kanhamafooŋi si mpa ŋkwû, ka Kile mɛ̀lɛkɛɛbii si mpa u lwɔ́ a kàr'a sà yaha Ibirayima taan Arijinaŋi i. Lire kàntugo ka nàfuufooŋi mú si mpa ŋkwû, ka pi i sà u tò. 23Mà nàfuufooŋi yaha kyaage e ɲìŋke ɲwɔhɔ shiinbii cyage e, u à wíl'a Lazari ɲya Ibirayima taan tatɔɔnge e Arijinaŋi i. 24Ɲyɛ ka nàfuufooŋi si Ibirayima yyere fànha na “Mii tuŋi Ibirayima, ɲùɲaara ta na na, maa Lazari pyi u sà u kampeeni fyinmɛ lwɔhe e, u pa ntɛ̀g'a na ŋkɔ̀ɔnge ɲíŋɛ. Ɲaha kurugo yɛ kyaage e mii naha naha ŋke nage e ke, kur'à pêe sèl'e!” 25Ka Ibirayima si u pyi “Na pyà, mu à yaa mu u li cè na mu à ma tìiŋi puni pyi ntàanŋi kanni na. Ŋka Lazari sí wi ke, ur'à u tìiŋi puni pyi kanhare e. Numɛ, Lazari ɲyɛ naha yyeɲiŋke e, mu sí ɲyɛ yyefuge e. 26Mà bâra lire na, kacyewyicuguŋɔ na ɲyɛ wuu ná yii shwɔhɔl'e. Lire kurugo wà sì n‑jà n‑yîri naha wuu yyére, si ŋkàre yii yyére mɛ. Wà mú sì n‑jà n‑yîri wani yii yyére, si mpa naha wuu yyére mɛ.” 27Ɲyɛ ka nàfuufooŋi si jwo “Mii tuŋi Ibirayima, l'aha mpyi amuni, mii na mu ɲáare, ma a Lazari tun diɲyɛŋi i, mii tuŋi pyɛnge e. 28Sìɲɛɛ kaŋkuro na ɲyɛ wani mii kàntugo. Lazari yaha u sà pi yɛrɛ, bà pi si mpyi pi àha ŋkwɔ̀ mpa ŋke yyefuge e naha mɛ.” 29Ka Ibirayima si nàfuufooŋi pyi “Kile tùnntunŋi Musa ná Kile tùnntunmpii sanmpii jwumpe na ɲyɛ pi á, pi à yaa pi ɲɛɛ pire jwumpe na.” 30Ka nàfuufooŋi si jwo “Mii tuŋi Ibirayima, lire kanni sì n‑jà pi pyi pi lógo mɛ, ŋka wà ha ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i maa ŋkàr'a sà jwo ná pi e, lire e pi sí pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ.” 31Ka Ibirayima sí núr'a u pyi “Pi aha mpyi pi ɲyɛ a ɲɛɛ Kile tùnntunŋi Musa ná Kile tùnntunmpii sanmpii jwumpe na mɛ, ali wà mɛ́ɛ ká ɲɛ̀, maa ŋkàr'a sà jwo ná pi e, pi sì ɲɛɛ urufoo jwumpe na mɛ.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\