LUKA 17

1Canŋka Yesu à jwo u cyelempyiibil'á: «Karigii cyi maha sùpyaŋi ɲùŋɔ kyán Kile na ke, cyire mpyimbaa ɲyɛ a sìi mɛ. Ŋka ŋgemu ká mpyi kaɲuŋɔ maa sùpya ɲùŋɔ kyán Kile na ke, urufoo wuun'à kɛ̀ɛge! 2Li bá sí n‑pwɔ́rɔ urufol'á pi kafaabwɔhɔ pwɔ u yacige e, pi i u wà baŋi i, mà tòro u nde nàŋkobilini là niŋkin ɲùŋɔ kyán. 3Lire e ke yii a yiye kàanmucaa. Mu cìnmpworoŋi ká mu mùmpɛnmɛ pyi, u yyere maa u yɛrɛ. U aha mu yɛrɛge lógo, maa toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ, mu à yaa mu u yàfa u na lire kani i. 4Canŋke niŋkinŋi i, mu cìnmpworoŋi ká mu mùmpɛnmɛ pyi mà sà nta fo tooyo baashuunni, tɔɔgɔ maha tɔɔgɔ u a sì mpa uye mpìnni kan mu á, mu à yaa mu u yàfa u na cyire karigii puni i.» 5Ka Yesu tùnntunmpii si u pyi: «Kafooŋi, ɲyɛ lire sanni i ke, là bâra wuu dániyaŋi na.» 6Ka Kafooŋi si pi pyi: «Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, yii dániyaŋi mɛ́ɛ n'a mpyi a cyɛ́rɛ mutaridi bile fiige, yii mpyi na sí n‑jà ŋke cibwɔhe pyi ku kò kuy'á, ku u sà ɲcûru baŋi i, ku mú mpyi na sí lire pyi.» 7Ka Yesu si núr'a jwo: «L'aha mpyi mu à jwo báarapyi na ɲyɛ yii wà á, ka u u yîri faa sige e, lire ɲyɛ mɛ yatɔɔre tanahage e mà pa, tá urufoo sí ɲɛɛ báarapyiŋi pyi u tíl'a tɛ̀ɛn u u lyî la? 8Tá urufoo sì báarapyiŋi pyi u vàanɲwɔhɔyi wwû, u u shwɔhɔ a kan uru u lyî si bya, lire kàntugo báarapyiŋi si nta a lyî si bya mɛ? 9Báarapyiŋi mɛ́ɛ ká u tayyerege ɲî, u ɲyɛ a yaa ná ŋkèeŋi wabɛr'e mɛ! 10Amuni li mú ɲyɛ, báaraŋi Kile à kan yii á ke, yii aha uru pyi a kwɔ̀, yii li cè na yii ɲyɛ a yaa ná ŋkèeŋi wabɛr'e mɛ. Ɲaha kurugo yɛ nde yii mpyi a yaa yii pyi ke, lire yii à pyi.» 11Ɲyɛ mà Yesu niŋkareŋi yaha Zheruzalɛmu kànhe e, u mpyi na ŋkɛ̀ɛge Samari kùluni ná Galile wuuni tɛgɛŋkuuŋi i. 12U à sà byanhara kànhe kà na, ka tògofee kɛ si wá na u ɲùŋɔ bêni, maa ntɛ̀ɛn laage e, 13maa jwo ná u e fànha na: «Yesu! Cyelentuŋi! Ɲùɲaara ta wuu na!» 14Yesu à pi ɲya ke, maa pi pyi: «Yii a sì, yii sà yiye cyêe Kile sáragawwuubii na.» Mà pi niŋkaribii yaha, ka pi i ɲcùuŋɔ. 15Ɲyɛ pi wà niŋkin a uye ɲya u à cùuŋɔ ke, maa núru na Kile kêre fànha na, na ma. 16U à pa nɔ Yesu na ke, maa niŋkure sín u taan maa yyahe cyígile ɲìŋke na maa fwù kan u á sèl'e. Uru nàŋi na mpyi Samari shin. 17Ka Yesu si jwumpe lwɔ́ maa jwo: «Tá shiin kɛ bà mii à cùuŋɔ mɛ? Taa pi sanmpii baacyɛɛreŋi ɲyɛ ke? 18Ŋge nàŋi u ɲyɛ u ɲyɛ Yahutu mɛ, uru kanni baare e, sùpya ɲyɛ a ta mpii shiin kɛŋi i, si núru n‑pa fwù kan Kile á mà?» 19Maa yi jwo nàŋ'á: «Yîri ma a sì, mu dániyaŋ'à mu cùuŋɔ.» 20Ɲyɛ lire kàntugo, ka Farizhɛɛnbii si Yesu yíbe Kile Saanre tèesiini kyaa na, ka u u pi pyi: «Kile Saanre sí n-pyi, ŋka ti sì n‑pyi yawiige, 21sùpyire sí raa ŋkemu cyêre piye na s'a ŋko “Yii wíi, ti te naha!” lire ɲyɛ mɛ “Ti te mɛŋi i!” mɛ. Yii li cè na Kile Saanre ɲyɛ yii shwɔhɔl'e.» 22Maa jwo u cyelempyiibil'á: «Tèni là na ma, canŋke Supyaŋi Jyaŋi à yaa u pa ke, yii la sí n-sìi n-pyi kuru canŋke ku wyɛ̀r'a nɔ, ŋka ku sì nɔ lire tèni i mɛ. 23Sùpyire sí n‑pa raa ŋko “U naha naha!” lire ɲyɛ mɛ “U wá mɛ yyére!” Ŋka yii àha ntaha pi ɲwɔh'i, si ŋkàre wani mɛ. 24Bà sùpyire puni maha kileɲini ɲya l'à yîri diɲyɛŋi ɲùŋke kà na, maha sà fworo ɲùŋke sanŋke na mɛ, amuni Supyaŋi Jyaŋi sí ɲya u cannuruge. 25Ŋka mà jwo kuru canŋke ku nɔ ke, u à yaa u kyaala sèl'e, sùpyire niɲyahara sí u cyé. 26Ɲyɛ Supyaŋi Jyaŋi tèenuruni ká byanhara, karigii cyi mpyi na mpyi Nuhu tìiŋi i ke, cyire shiŋi sí raa n‑pyi. 27Nuhu tìiŋi i, sùpyire mpyi na lyî, marii byii, maa cyeebii lèŋi, marii pi pyìibii kaan nàmbaya na, fo mà sà nɔ canŋke Nuhu a jyè bakwɔɔge e, ka lùbwooni si sùpyire sannte puni shi bò ke. 28Ɲyɛ amuni Loti tèni i sùpyire mú mpyi. Pi mpyi na lyî, maa byii, marii zhwoŋi ná pɛrɛmpe pyi, maa cire cɛnmi, maa bayi faanre. 29Ŋka canŋke Loti à fworo Sɔdɔmu kànhe e ke, ka nage ná ŋkìrigiŋi si fworo nìɲyiŋi na zànpya fiige, mà wu kànhe sùpyire na, maa pi shi bò, 30ɲyɛ canŋke Supyaŋi Jyaŋi sí núru uye cyêe sùpyire na ke, amuni kuru canŋke sí n‑pâa pi e. 31Kuru canŋke ká nɔ, mà ŋgemu ta u bage kàtanŋke ɲuŋ'i ke, urufoo kà núru ntîge si yaaga lwɔ́ bage e mɛ, u tíl'a tîge u a fî. L'aha mpyi mà ŋgemu ta kɛrɛge e ke, urufoo kà núru raa ma pyɛngɛ mɛ. 32Nde l'à Loti cwoŋi ta ke, yii sɔ̂nŋɔ lire na kɛ! 33Shinŋi u ɲyɛ na li caa u niɲjaaŋi si ɲwɔ ke, urufoo nùmpanŋke sí n‑kɛ̀ɛge. Ŋka shinŋi u à u niɲjaaŋi kɛ̀ɛge mii kurugo ke, urufoo sí nùmpanŋa ta. 34Mii sí yi jwo yii á, lire tèni ká bɛ̂ ná numpilage e, mà shiin shuunni ta pi à sínni yasinniŋɛ niŋkin na, wà sí n‑lwɔ́ si u sanŋi yaha. 35L'aha cyee shuunni ta pi i sùma súu siɲcyan, wà sí n‑lwɔ́ si u sanŋi yaha. [ 36L'aha mpyi mà nàmbaa shuunni ta kɛrɛge e, wà niŋkin sí n‑lwɔ́ si u sanŋi yaha.]» 37Ɲyɛ ka cyelempyiibii si Yesu yíbe: «Kafooŋi, taa lire sí n‑pyi ke?» Ka u u pi pyi: «Cyage e yakwugo ɲyɛ ke, wani cinmpunɲyi ɲyɛ na bínnini.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\