LUKA 18

1Ka Yesu si bàtaaga jwo u cyelempyiibil'á maa li cyêe pi na na pi à yaa pi kwôro Kileɲarege na tèrigii puni i, pi àha sàa le mɛ. 2U à jwo pi á: «Yukyaaŋi wà u mpyi kànhe kà na, u mpyi na fyáge Kile na mɛ, u kuro mú sí mpyi sùpya e mɛ. 3Leŋkwucwoŋi wà mú na mpyi kuru kànhe e, sùpyaŋi wà mpyi a u mùmpɛnmɛ pyi. Uru leŋkwucwoŋi mpyi maha sì uru yukyaaŋi yyére tèrigii puni i, bà u si mpyi si u ná uru nàŋi láha piye na mɛ. 4Ceeŋ'à mɔ uru zhà maa nùruŋi i, ɲaha na yɛ yukyaaŋi la mpyi sì lire pyi mɛ. Ka ceeŋi si li wyɛ̀ɛŋɛ u ɲwɔh'i, fo u à pa jwo uye funŋ'i “Mii mɛ́ɛ ɲyɛ mii ɲyɛ na fyáge Kile na mɛ, maa mpyi mii kuro ɲyɛ sùpya e mɛ, 5ná ŋge leŋkwucwoŋi s'à mii yyaha fwɔ́hɔrɔ mà nɔ ŋke cyage e, mii sí u ná uru nàŋi láha piye na. Ná lire ɲyɛ a pyi mɛ, mii sì yyeɲiŋɛ ta u ɲyii na mɛ.”» 6Puru jwuŋkwooni kàntugo, ka Kafooŋi Yesu si u cyelempyiibii yíbe: «Yii à uru yukyaaŋi nintiimbaaŋi jwumpe lógo kɛ! 7Ɲyɛ ná u s'à uru ceeŋi tànga kan, Kile niɲcwɔnribii pi ɲyɛ Kile ɲwɔh'i marii u ɲáare pìlaga bâra canŋa na ke, Kile sí n‑sìi pire tànga kan. Yii li cè u à lùuni bò ná pi e. 8Mii sí yi jwo yii á, Kile sí tànga kan pir'á wahawaha. Ŋka lire ná li wuuni mú i, Supyaŋi Jyaŋi cannuruge ká nɔ ɲìŋke na, tá u ɲyɛ a yaa u pa dánafee ta ku na mɛ?» 9Lire kàntugo ka Yesu si núr'a bàtaage kabɛrɛ jwo mà yyaha tíi ná sùpyiibii pìl'e, mpiimu pi ɲyɛ na piye sɔ̂nŋi na pir'à tíi maa piye pwɔ́ɔŋɔ sùpyire sannte na ke. U à jwo: 10«Shiin shuunni pi ná ŋkàre Kileɲaarebage e zà Kile ɲáare. Wà na mpyi Farizhɛn, u sanŋi sí ɲyɛ múnalwɔɔre shwofoo. 11Mà pi yaha Kileɲaarebage e, ka Farizhɛnŋi sí yîr'a yyére u mɛge cyage e, maa Kile ɲáare na “Kile, mii à fwù kan mu á, ɲaha na yɛ mii à pwɔ́rɔ sùpyire sannte na, mpiimu pi ɲyɛ na nàŋkaage pyi, marii jacwɔɔre pyi, mà bâra kapegigii sanŋkii shiŋi puni na ke. Mii à pwɔ́rɔ ŋge múnalwɔɔre shwofooŋi na mú. 12Cibilaaga maha cibilaaga, mii maha canmpyaa shuunni sún le. Yaaga maha yaaga mii à ta ke, mii maha yire puni yáhaŋi wwû.” 13Múnalwɔɔre shwofooŋi wi ke, ka uru si yîr'a yyére tatɔɔnge e Kileɲaarebage funŋke e, maa ɲùŋke sôgo, maa mɛjwuuni tîrige maa jwo “Kile, mii na mu ɲáare, maa lùɲiŋɛ wà ma lùuni na, ɲaha na yɛ mii ɲyɛ kapimpyiŋɛ.” 14Ɲyɛ mii sí yi jwo yii á, Kile à múnalwɔɔre shwofooŋi kapegigii yàfa u na, ka u u núr'a kàre pyɛngɛ. Ŋka Farizhɛnŋi wi ke, uru u kapegigii ɲyɛ a yàfa u na mɛ. Yii li cè na shin maha shin u à uye pêe ke, Kile sí urufoo tîrige. Ŋgemu u à uye tîrige ke, Kile sí urufoo dùrugo.» 15Lire kàntugo ka pi i mpa ná pyìibii pìl'e Yesu yyére, bà u si mpyi si cyeyi taha pi na, si jwó le pi á mɛ. Cyelempyiibil'à lire ɲya ke, mpii pi à pa ná pyìibil'e ke, ka pi i pire faha. 16Ka Yesu si pyìibii file uye na, maa jwo: «Yii àha pi sige na na mɛ. Yii li cè na sùpyiibii pi ɲyɛ mpii pyìibii fiige ke, Kile Saanre ɲyɛ pire woro. 17Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, ŋgemu ká mpyi u ɲyɛ a ɲɛn'a uye tîrige pyà fiige mɛ, urufoo sì n‑sìi n‑jà n‑jyè Kile Saanre e mɛ.» 18Ɲyɛ canŋka, Yahutuubii yyaha yyére shinŋi wà à Yesu yíbe: «Cyelentuŋi niɲcɛnŋi, ɲaha shi mii à yaa mii u pyi si shìŋi niŋkwombaaŋi ta bɛ?» 19Ka Yesu si u pyi: «Ɲaha na mu ɲyɛ na mii yiri niɲcɛnŋi yɛ? Kile kanni baare e, sùpya ɲyɛ a ɲwɔ mɛ. Mu à sɔ̂nŋɔ lire na la? 20Mu à Kile Saliyaŋi kurigii cè mà kwɔ̀ “Ma hà zínni ná wabɛrɛ cwo e mɛ, ma hà sùpya bò mɛ, ma hà nàŋkaaga pyi mɛ, ma hà vini ntaha wà na mɛ, ma tuŋi ná ma nuŋi pêe.”» 21Ka nàŋi si Yesu pyi: «Cyelentuŋi, mii na cyire karigii puni pyi fo mà mii yaha nàŋkocyɛɛre e.» 22Ɲyɛ uru nàŋ'à puru jwo ke, ka Yesu si u pyi: «Yaaga niŋkin saha à mu fô, ta sì ma a sà ma cyeyaayi puni pɛ́rɛ, ma a yi wyɛ́rɛŋi táa táa fòŋɔfeebii na. Lire ká mpyi, mu sí nàfuu ta Kile yyére. Ma a nta a pa ntaha na fye e.» 23Tèni i uru nàŋ'à puru jwumpe lógo ke, ka li i mpɛn u e, ɲaha na yɛ nàfuubwɔhɔ foo u mpyi u wi. 24Yesu à u ɲya u à yyahe tanha ke, maa jwo u á: «Nàfuufeebii jyìm'à sàa pɛn Kile Saanre e. 25Ɲwɔhɔŋi jyìm'à táan músɛnnɛŋi wyiini i mà tòro nàfuufooŋi u jyè Kile Saanre e.» 26Ɲyɛ mpii pi à puru jwumpe lógo ke, ka pire si jwo: «Lire sanni i ke, jofoo u sí n‑jà nùmpanŋa ta bɛ?» 27Ka Yesu si pi pyi: «Kani l'à sùpyire jà ke, lire ɲyɛ na Kile jìni mɛ.» 28Ka Pyɛri si jwumpe lwɔ́ maa Yesu pyi: «Wuu de? Wuu à kàntugo wà wuu karigii puni na, maa ntaha mu fye e.» 29Ka Yesu si pi pyi: «Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, shin maha shin u à ɲɛn'a kàntugo wà u pyɛnge, lire ɲyɛ mɛ u cwoŋi, lire ɲyɛ mɛ u cìnmpyiibii, lire ɲyɛ mɛ u sifeebii, lire ɲyɛ mɛ u pyìibii na Kile Saanre kurugo ke, 30urufoo sí pire fiigii niɲyahamii ta mà u yaha naha diɲyɛŋi i, sí shìŋi niŋkwombaaŋi ta diɲyɛŋi nimpaŋi i.» 31Lire kàntugo ka Yesu si u cyelempyiibii kɛ ná shuunniŋi yyére maa yi jwo pi á: «Wuu niŋkaribii pi mpii Zheruzalɛmu kànhe e. Kyaa maha kyaa Kile tùnntunmpil'à sémɛ Supyaŋi Jyaŋi kyaa na ke, cyire puni sí n‑tòro cyi jwuŋkanni na. 32U sí n‑le Kilecembaabii cye e, pire sí raa u fwɔ́hɔre, s'a u cyere, s'a ntilwɔhe wàa u na, 33si u bwɔ̀n ná kàsɔrigil'e, si u bò. Ŋka u kwùŋi canmpyitanrewuuni, u sí ɲɛ̀.» 34Cyelempyiibil'à puru jwumpe lógo, ŋka pi mpyi a jà a pu ɲwɔhe cè mɛ, ɲaha na yɛ pu ɲwɔhe mpyi a ŋwɔhɔ pi na. 35Ɲyɛ Yesu ná u cyelempyiibii niŋkaribii Zheruzalɛmu kànhe e, pi à sà byanhara Zheriko kànhe na ke, ka pi i fyinnaŋi wà ta u à tɛ̀ɛn kuni ɲwɔge na na sùpyire ɲáare. 36Sùpyire màhaŋ'à jyè u niŋgyigigil'e ke, ka u u yíbe: «Ɲaha na sùpyire ɲyɛ na ŋge màhaŋi pyi amɛ yɛ?» 37Ka pi i yi jwo u á na Nazarɛti kànhe shinŋi Yesu u ɲyɛ na ntùuli. 38Fyinnaŋ'à puru lógo ke, maa jwo fànha na: «Dawuda Tuluge Shinŋi Yesu, ɲùɲaara ta na na!» 39Mpii pi mpyi yyaha yyére ke, ka pire si u faha na u fyâha. Ŋka u ɲyɛ a ɲɛn'a fyâha mɛ, maa là bâra u jwuŋkanni na: «Dawuda Tuluge Shinŋi, ɲùɲaara ta na na!» 40Ka Yesu si yyére, maa pi pyi pi u cû a pa. Pi à pa ná u e ke, ka Yesu si u yíbe: 41«Ɲaha mu la ɲyɛ mii u pyi mu á yɛ?» Ka fyinŋi si u pyi: «Kafooŋi, mii la ɲyɛ si núru s'a ɲaa.» 42Ka Yesu si u pyi: «Ta ɲaa, mu dániyaŋ'à mu cùuŋɔ.» 43Lire tèenuuni i, ka fyinŋi si ntíi na ɲaa, maa ntaha u fye e, maa Kile kêe. Sùpyir'à lire ɲya ke, maa Kile kêe mú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\