LUKA 20

1Canŋka mà Yesu yaha u u sùpyire kâlali maa Jwumpe Nintanmpe yu t'á Kileɲaarebage ntàani na, ka Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Kile Saliyaŋi cyelentiibii ná Yahutuubii kacwɔnribii si shà u yyére, 2maa u yíbe: «Ná kuni ndire e mu na ɲcyii karigii pyi yɛ? Jofoo u à kuni kan mu á, mu u a cyi pyi yɛ?» 3Ka Yesu si pi pyi: «Mii mú sí yii yíbe, 4jofoo u mpyi a Yuhana tun u pa a sùpyire batizeli yɛ? Kile laa sùpyire?» 5Ka pi i ŋkàr'a sà piye taanna maa jwo: «Wuu aha jwo na Kile u mpyi a Yuhana tun, u sí n‑jwo na ɲaha na wuu sí ɲyɛ a ɲɛn'a dá u na mà yɛ? 6Wuu sí ká jwo na sùpya u mpyi a u tun, sùpyire sí wuu wà n‑bò ná kafaayi i, ɲaha na yɛ pi pun'à dá na Yuhana na mpyi Kile tùnntunŋɔ.» 7Pi à piye taanna a kwɔ̀ ke, maa núr'a kàr'a sà Yesu pyi: «Shinŋi u mpyi a u tun ke, wuu ɲyɛ a cè mɛ.» 8Ka Yesu si pi pyi: «Ɲyɛ l'aha mpyi amuni, ŋge u à kuni kan mii á, mii u a ɲcyii karigii pyi ke, mii mú sì uru cyêe yii na mɛ.» 9Lire kàntugo ka Yesu si bàtaaga jwo sùpyir'á. U à jwo: «Nàŋi wà u ná ɛrɛzɛn cikɔɔgɔ yaa, maa faafee lwɔ́ a yaha k'e, u ná pire s'a ku yasɛɛre táali piye na, maa nta a kàre kùlutɔɔnl'e mà sà mɔ wani. 10Ɲyɛ ɛrɛzɛnŋi yasɛɛre tèekwɔɔnn'à pa nɔ ke, ka u u u báarapyiŋi wà tun faafeebil'á u sà uru nàzhan ɛrɛzɛnŋi shwɔ, u a ma. Ŋka uru tùnntunŋ'à nɔ pi na ke, ka pi i u cû maa u bwɔ̀n, maa u cyeŋgaya wuŋi kɔ̀r'a tùugo. 11Ka cikɔɔge foo si núr'a báarapyi shɔnwu tun pi á, ka pi i uru bwɔ̀n maa u cyahala, maa uru cyeŋgaya wuŋi kɔ̀r'a núruŋɔ mú. 12Ka u u núr'a shin tanrewu tun pi á. Ka pi i sà uru cû, maa u bwɔ̀n mà bânnaga, maa u yige cikɔɔge kàntugo. 13Ɲyɛ ka cikɔɔge foo si ŋkànha a jwo “Ɲaha mii sí n‑pyi numɛ bɛ? Jyaŋi niŋkinŋi u ɲyɛ mii á, ná u kyal'à táan mii á ke, mii sí uru tun pi á. Shwɔhɔl'e, pi aha uru ɲya, pi sí n‑sílege uru na.” 14Ŋka faafeebil'à cikɔɔge foo jyaŋi ɲya ke, maa wá na yu piy'á “Cikɔɔge foo koolyiŋi u ɲyɛ ŋge. Yii a wá, wuu u bò, kɔɔge sí n‑ta n‑pyi wuu wogo.” 15Ɲyɛ u à pa nɔ pi na ke, ka pi i u cû a wà cikɔɔge kàntugo maa u bò.» Yesu à puru jwo ke, maa sùpyire yíbe: «Ɲaha cikɔɔge foo sí n‑pyi yɛ? 16Nàkaana baa, u aha mpa, u sí pi puni bò si cikɔɔge kan piibɛril'á.» Ɲyɛ sùpyir'à puru lógo ke, maa jwo: «Ei! Kile u wuu shwɔ lire shiŋi na dɛ!» 17Ka Yesu si pi wíi wíi maa jwo: «Y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: “Bafaanribil'à cyé kafaage ŋkemu na ke, kuru k'à pa mpyi bage kafaage sèe woge bage mbìini na.” Di puru jwumpe ɲwɔhe ɲyɛ yɛ? 18Ɲyɛ shin maha shin u à cwo kuru kafaage ɲuŋ'i ke, urufoo sí n‑kyɛɛgɛ n‑kyɛɛgɛ, kuru kafaage sí ká ɲcwo shin maha shin ɲuŋ'i ke, ku sí urufoo cwɔ̀nhɔnɔ.» 19Ɲyɛ Yesu à puru jwumpe jwo amuni ke, ka Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Kile Saliyaŋi cyelentiibii si wá na ɲcaa si cye taha u na, si u cû lire tèenuuni i, ɲaha na yɛ pi mpyi a cè a jwo na u à ŋke bàtaage jwo a wà pire na. Ŋka pi mpyi na fyáge sùpyire na. 20Ɲyɛ ka pi i wá na Yesu kàanmucaa, maa cwòfeebii pìi yaha pi à kàr'a sà piye pyi sèeshiin si kànhaŋa cyán u na, si nta u cû u ɲwɔjwumpe kurugo, si u le Ɔrɔmu shiinbii fànhafooŋi u ɲyɛ kuru cyage e ke, uru cye e. 21Ɲyɛ pire cwòfeebil'à sà nɔ Yesu yyére ke, maa jwo: «Wuu cyelentuŋi, wuu à li cè na mu jwumpe ná mu kàlaŋ'à tíi, mu ɲyɛ na fyáge sùpya na ma kàlaŋi tapyige e mɛ. Jwumpe mu sí ɲyɛ na yu mà yyaha tíi ná Kile kuni i ke, puru na ɲyɛ sèe. 22Wuu sí mu yíbe, wuu à yaa wuu a múnalwɔɔre kaan Ɔrɔmu Saanbwɔhe Sezari á la?» 23Ka Yesu si ntíl'a li cè pi e, na cwòfee pi ɲyɛ pi pi, maa pi pyi: 24«Yii wyɛ́rɛbile cyêe na na wee.» Pi à là cyêe u na ke, ka u u pi pyi: «Jofoo nàɲja ná u mɛgɛ ku ɲyɛ ŋge wyɛ́rɛŋi na yɛ?» Ka pi i jwo: «Saanbwɔhe Sezari.» 25Ka Yesu si pi pyi: «Ɲyɛ yii a Sezari wuŋi kaan Sezari á, yii raa Kile wuŋi kaan Kile á.» 26Ɲyɛ pire cwòfeebii ɲyɛ a jà a jwumɔ niŋkin ta Yesu ɲwɔ na sùpyire ɲyii na, mpe pu sí n‑pa ná l'e pi jà a u cû mɛ. Yesu ɲwɔshwɔɔre mpyi a pi tɛgɛlɛ ta fo pi à fyâha fyi. 27Ɲyɛ Sadusiibii pi maha jwo na kwuɲɛnɛ ɲyɛ nùmpanŋa mɛ, pire pìl'à file Yesu na maa jwo: 28«Wuu cyelentuŋi, Kile tùnntunŋi Musa à mpe jwumpe sémɛ wuu Saliyaŋi i na “Nɔ̀ ká ceewe lèŋɛ, maa ŋkwû, mà u ta u ɲyɛ a pyà ta u na mɛ, u cɔɔnŋ'à yaa u ceeŋi lèŋɛ zànbangara na, u u pyìi si u na, u yyahafooŋi niŋkwuŋi mɛge na.” 29Ɲyɛ sìɲɛɛ baashuunni na mpyi wani, pi puni niɲjyeŋi mpyi a ceewe lèŋɛ maa ŋkwû, u ɲyɛ a pyà ta u na mɛ, 30ka sìɲɛɛŋi shɔnwuŋi si ceeŋi lwɔ́ maa ŋkwû mà u yaha pyàtambaa. 31Ka tanrewuŋi wuuni mú si mpyi amuni fo mà sà ŋkwɔ̀ pi baashuunniŋi na. Pire sìɲɛɛbii pun'à uru ceeŋi niŋkinŋi lèŋ'a círi, maa ŋkwû, pi wà ɲyɛ a pyà ta u na mɛ. 32Pire puni kàntugo, ka ceeŋi mú si mpa ŋkwû. 33Ɲyɛ ná pire nàmbaa baashuunniŋi puni s'à uru ceeŋi lèŋ'a círi, kwùubii ɲɛ̀ŋi ká bú nta sèe, pi aha bú ɲɛ̀ canŋke ŋkemu i ke, pi ŋgir'á ceeŋi sí n‑kan yɛ?» 34Ka Yesu si pi pyi: «Ŋge diɲyɛŋi i, nàmbaabii na cyeebii lèŋi, cyeebii sí i nàmbayi jyè, 35ŋka sùpyire t'à yaa ná diɲyɛŋi nimpaŋi i, ná Kile sí ti ɲɛ̀ n‑yige kwùŋi i ke, tire e, nàmbaabii sì cyee lèŋɛ mɛ, cyeebii mú sì nàmbaya jyè mɛ. 36Pi sí n‑kwôro shì na fo tèekwombaa, si mpyi Kile mɛ̀lɛkɛɛbii fiige. Ná Kile s'à pi ɲɛ̀ a yige kwùŋi i lir'à li cyêe na pi à pyi Kile pyìi. 37Kile tùnntunŋi Musa sémɛŋi mú à yi fíniŋ'a jwo wuu á na kwùubii maha ɲɛ̀ni. Tèni i Kafooŋi Kile à jwo ná Musa e tahe nage woge taan ke, u à jwo “Mii u ɲyɛ Ibirayima ná Ishaka ná Yakuba u Kileŋi.” 38Ɲyɛ puru jwump'à li cyêe na pire mpii ɲyii wuu pi ɲyɛ wani Kile yyére. Sùpyire ɲyii woore ti maha Kile pêre, kwùubii kyaa bà mɛ. Kile yyére, sùpyire puni ɲyii wuu pi ɲyɛ.» 39U à puru jwo ke, ka Kile Saliyaŋi cyelentiibii pìi si file u na, maa jwo: «Cyelentuŋi, mu naha a jwumpe cè dɛ!» 40Lire kàntugo wà saha ɲyɛ a ɲɛn'a Yesu yíbe mɛ. 41Ɲyɛ ka Yesu si jwumpe lwɔ́, maa jwo: «Mpii pi maha jwo na Kile Niɲcwɔnrɔŋi na ɲyɛ Dawuda Tuluge Shin ke, ɲaha yii na sɔ̂nŋi pur'e bɛ? 42Jwumpe Dawuda à jwo Zaburu sémɛŋi i ke, yii sɔ̂nŋɔ puru na mú. U à jwo: “Kafooŋi Kile à jwo mii Kafooŋi á, ‘Ta ma a pa ntɛ̀ɛn na kàniŋɛ cyɛge na, 43fo mii aha mu zàmpɛɛnbii le mu tooyi ɲwɔh'i.’” 44Ná Dawuda na Kile Niɲcwɔnrɔŋi yiri “Kafooŋi” lir'à li cyêe na Dawuda Tuluge Shin kanna bà mɛ, u Kafoo mú wi, sèe bàl'à?» 45Mà sùpyire yaha ti i núru Yesu ɲwɔ na, u à yi jwo u cyelempyiibil'á: 46«Yii a yiye kàanmucaa, yii àha ŋkwɔ̀ mpyi Kile Saliyaŋi cyelentiibii fiige mɛ. Mà vàanntinmbwoyi le na ɲaare, lire l'à táan pi á. Sùpyire tabinniyi i, pi la maha mpyi pi a pire pêre pi raa pire shɛ́ɛre. Pi aha shà Kile Jwumpe kàlambayi i, lire ɲyɛ mɛ wà ha pi yyere kataan ɲjyì na, bwompe tatɛɛnyi pi maha ɲcaa. 47Mà bâra lire na, pi maha leŋkwucyeebii cyeyaayi puni shuu pi na ná pi ɲwɔtanyi i. Pi maha Kile ɲáare na mɔni, sùpyire ɲyiɲyage na. Lire kurugo nde li sí n‑pa pi ta ke, lire sí n‑waha sèl'e.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\