LUKA 21

1Ɲyɛ Yesu à pa wíl'a nàfuufeebii pìi ɲya pi i ma na pi bùɲyɛŋi leni u yaleŋke e. 2Leŋkwucwoŋi kanhamafooŋi wà mú mpyi a pa bùɲyɛ pyi ná daashipyara shuunni i. 3Ka Yesu si u lógofeebii pyi: «Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, ŋge leŋkwucwo fòŋɔfooŋ'à bùɲyɛŋi ŋgemu pyi ke, ur'à fànha tò pi sanmpii puni wuŋi na. 4Ɲaha na yɛ pi sanmpii pun'à wwû pi cyeyaayi niɲyahayi i, mà kan Kile á. Ŋka ŋge leŋkwucwoŋi kanhamafooŋi wi ke, u ɲùŋɔ wyɛ́rɛŋi puni u à kan Kile á, canŋke yalyire lwɔɔre mú bá ɲyɛ u á mɛ.» 5Lire kàntugo ka pìi si jwo ná Yesu i Kileɲaarebage kyaa na na k'à faanra ná kafaayi nisinaɲyi i, maa sùpyire bùɲyɛ yaayi niŋkanyi tɛ̀g'a ku wiimɛ táan. Ka Yesu si pi pyi: 6«Ŋke basinaŋke yii ɲyɛ na ɲan'amɛ ke, canŋa na ma, ku puni sí n‑sìi n‑pwɔ̀n n‑cyán, si ku ŋkunuɲyi puni waraga, fo si ku kafaayi láha láha yiye na.» 7Ka pi i Yesu pyi: «Wuu cyelentuŋi, ɲaha tère e cyire karigii sí n‑pyi yɛ? Cyi tèepyiini ká nɔ, ɲaha ku sí li cyêe wuu na yɛ?» 8Ka Yesu si pi pyi: «Yii a yiye kàanmucaa! Yii àha sùpya yaha u yii wurugo mɛ. Yii li cè na shinɲyahara sí mii mɛge le piye na, si mpa jwo na Kile Niɲcwɔnrɔŋi kyaa l'à jwo ke, na pire pi ɲyɛ ure. Pi sí n‑pa raa ŋko sùpyir'á na diɲyɛŋi tèekwoon'à byanhara. Ŋka yii àha ntaha pi fye e mɛ. 9Yii sí n‑pa raa kàshiyi ná ɲyàhaŋguruguŋi kyaa núru, lire kà yii funŋɔ pɛn mɛ. Yii li cè na cyire karigii mpyimbaa ɲyɛ mɛ, ŋka lire bà li ɲyɛ diɲyɛŋi tèekwooni mɛ. 10Supyishiŋi wà sí n‑pa n‑yîri n‑sà n‑cwo wà na, kìni là sí n‑pa n-yîri n‑sà n‑cwo là na. 11Ɲìŋke sí n‑pa raa ɲcyɛ̂ɛnni cyeyi y'e s'a kakyaare pyi sèl'e, yampimpe ná katege sí n‑pyi cyeyi y'e, fyagara yaayi ná kakyanhala kacyeeŋkii yaayi mú sí n‑pa raa ɲaa nìɲyiŋi i. 12Ŋka mà jwo cyire karigii cyi sìi cyi a mpyi ke, pi sí raa yii kyérege, s'a yii cwôre s'a ŋkɛ̀ɛge Kile Jwumpe kàlambayi i, si nta raa yii cɛ̂ɛge s'a yii tùni kàsuŋi i. Pi sí raa yii yiri saanbii ná fànhafeebii yyére. Pi sí raa cyire puni pyi yii na mii mɛge kurugo. 13Lire sí n‑pyi tère niɲcɛnnɛ yii á yii jà yii a mii kyaa yu pi á. 14Lire e ke jwumpe yii sí n‑jwo si ntɛ̀gɛ pi ɲùŋɔ bɛ̂ ke, yii àha puru kani tɛ̀gɛ yiye funŋɔ pɛn mɛ. 15Ɲaha kurugo yɛ mii yabiliŋi u sí puru tîrige yii funŋ'i, si yákili niɲcɛnŋɛ kan yii á, bà yii si mpyi si jwumpe ɲwɔge yaha yii zàmpɛɛnbii na mɛ. 16Yii sifeebii ná yii sìɲɛɛbii ná yii cìnmpyiibii ná yii ceveebii sí raa yii leni cye e, pi i yii pìi bò. 17Yii kyaa sí n‑pɛn sùpyire pun'á mii mɛge kurugo. 18Ŋka lire ná li wuuni mú i, ali yii wà ɲùɲjuŋɔ niŋkin sì n‑sìi n‑pînni mɛ. 19Lire kurugo yii yiye waha yii i ntɛ̀ɛn Kile kuni i. Lire ká mpyi, yii sí n‑shwɔ. 20Ɲyɛ yii aha mpa zàmpɛɛnbii ɲya pi à Zheruzalɛmu kànhe kwûulo ná pi kàshicyeyi i tèni ndemu i ke, yii i ntɛ̀ɛn ná l'e ku tèejyaan'à byanhara. 21Lire tèni ká nɔ, mà shin maha shin ta Zhude kùluni i ke, pirefee pi a fî, pi a wá ɲaɲyi kàmpanŋke na. L'aha mpiimu ta Zheruzalɛmu yabiliŋi i ke, pirefee pi fê a fworo kànhe e. L'aha mpiimu ta sige e ke, pire kà núru piye ta raa ma kànhe e mɛ. 22Ɲaha kurugo yɛ cyire canmpyaagil'e, Kile sí Zheruzalɛmu shiinbii sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e. Lire mpyiŋi cye kurugo jwumpe Kile tùnntunmpil'à sémɛ ke, puru sí n‑fûnŋɔ. 23Cyire canmpyaagii sí n‑waha lahigiifee ná pyìnɛɛbii na sèl'e. Yii li cè, Kile lùuni sí n‑yîri kìni sùpyire taan sèl'e, yyefugo nimbwɔhɔ ku sí n‑pyi kìni i. 24Pi zàmpɛɛnbii sí n‑pa niɲyahara bò pi e ná kàshikwɔnŋwɔɔyi i, si pi niɲyahamii cû ŋkàre bilere na diɲyɛ yyaha kurugo. Supyishiŋi sanŋi sí n‑pa Zheruzalɛmu jya, si fànha cyán ku na, fo sí n‑pa nɔ Kile ɲyii tèni na. 25Lire kàntugo kakyanhala kacyeeŋkii sí n‑pa raa n‑pyi canŋa ɲyiini ná yiŋke ná wɔrigil'e. Suumpe lùbwɔhe sí n‑pa raa fuuli raa yîri s'a tùnmpe pyi sèl'e. Puru tùnmpe sí supyishiŋi puni pyi u a fyáge sèl'e. 26Kawaani li sí n‑pa diɲyɛŋi ná u funŋɔyaayi ta ke, lire funmpɛɛnre sí pìi bò. Yii li cè nìɲyiŋi yaayi sí n‑pa n‑cúnŋɔ n‑cúnŋɔ n‑yîri yi tatɛɛnyi i. 27Ɲyɛ lire tèni i, pi sí Supyaŋi Jyaŋi nimpaŋi ɲya ɲahaɲyi i, ná sífente ná sìnampe tɛgɛlɛ baa wumpe e. 28Yii aha cyire karigii ɲya cyi à sìi na mpyi tèni ndemu i ke, yii i yii ɲùɲyi yîrige, yii i yyahayi le nìɲyiŋi i, ɲaha na yɛ tèni i Kile sí yii shwɔ ke, lire tèn'à byanhara.» 29Ɲyɛ ka Yesu si yyecyeenɛ pyi na: «Yii fizhiye cige ná cire sannte puni kàanmucya a wíi kɛ! 30Yii aha mpa ti ɲya ti i fûnni, yii maha ntɛ̀ɛn ná l'e na nùŋgwɔh'à byanhara. 31Lire pyiŋkanni na, yii aha mpa cyire karigii ɲya cyi i mpyi, yii i ntɛ̀ɛn ná l'e na Kile Saanre tèn'à byanhara. 32Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, mpii pi à dá mii na ke, pire sí cyire karigii ɲya tapyige e. 33Nìɲyiŋi ná ɲìŋke sí n‑pa n‑tòro, ŋka mii jwumpe sí n‑kwôro fo tèekwombaa. 34Yii a yiye kàanmucaa! Yii àha yii sɔ̀nŋɔre taha lyìmbwooni ná sinmbyaani ná ŋge diɲyɛŋi yaayi ɲcyaŋi na fo mii cannuruge ku pa n‑pâa yii e mɛ. Bà fyaŋi maha mpâl'a uye ɲya cwoŋi i mɛ, 35amuni mii cannuruge sí n‑pâa diɲyɛŋi sùpyire puni i. 36Lire e yii àha sàa le mɛ, yii kwôro Kileɲarege na tèrigii puni i, bà yii si mpyi si fànha ta, si shwɔ kawaagii nimpaaŋkii na, si jà ɲjyére Supyaŋi Jyaŋi yyahe taan mɛ.» 37Canŋke e Yesu mpyi maha Kile jwumpe yu sùpyir'á Kileɲaarebage e, ŋka numpilage e, ɲaŋke pi maha mpyi Olivye cire ɲaŋke ke, u mpyi maha ŋkàr'a sà shwɔ̀n wani. 38Ɲyɛ̀sɔɔge na, sùpyire puni mpyi maha ŋkàre Kileɲaarebage e, maha sà a núru u ɲwɔ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\