LUKA 23

1Ɲyɛ ka pi puni si yîri siɲcyan, maa ŋkàre ná Yesu i fànhafooŋi Pilati yyére. 2Pi à sà nɔ wani ke, maa fin'a taha Yesu na Pilati á na: «Wuu à sà ŋge nàŋi ta u u sùpyire ɲùŋɔ kyánge, na pi ɲyɛ a yaa pi a múnalwɔɔre kaan saanbwɔhe Sezari á mɛ. U à jwo na uru u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi, na uru na ɲyɛ saanwa.» 3Ka Pilati si Yesu yíbe: «Yahutuubii saanŋi u ɲyɛ mu la?» Ka Yesu si u pyi: «Mu aha jwo amuni yo.» 4Ka Pilati si jwo Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná sùpyire sannt'á: «Mii nàha tìgire cyaga ta ŋge nàŋi na, ŋkemu ku sí n‑pa ná l'e u bò mɛ.» 5Ka pi i núr'a yi jwo a waha Pilati á: «U wá na sùpyire ɲùŋɔ kyánge ná u jwumpe e Yahutuubii kùluni puni i, mà lwɔ́ Galile kùluni na, fo mà pa nɔ naha wuu na.» 6Tèni i Pilati à yire lógo ke, maa pi yíbe na Galile kùluni shin u ɲyɛ ŋge nàŋi la. 7Ka pi i u pyi: «Ɔɔn.» Ka Pilati si pi pyi: «Yii a sì ná u e, saanŋi Erɔdi yyére, ɲaha na yɛ uru u ɲyɛ Galile kùluni ɲùŋɔ na, ŋka u ɲyɛ Zheruzalɛmu kànhe e ɲcyii canmpyaagil'e.» 8Ɲyɛ pi à sà nɔ ná Yesu i saanŋi Erɔdi yyére ke, ka li i ntáan Erɔdi i sèl'e, ɲaha na yɛ u mpyi a Yesu kyaa lógo tèemɔni i, u la mpyi Yesu si kakyanhala kani là pyi uru ɲyii na. 9Lire kurugo Erɔdi à yibiyi niɲyahaya pyi u na. Ŋka u ɲyɛ a yafyin jwo mɛ. 10Ɲyɛ lir'à Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Kile Saliyaŋi cyelentiibii mú ta pi à kàre wani Erɔdi yyére. Ka pire si wá na sêre Yesu na, maa kafinare shiŋi puni fini u na. 11Ka Erɔdi ná u sòrolashiibii si Yesu fwɔ́hɔrɔ maa u faha sèl'e. Maa vàanntinŋɛ nisinaŋa le u na, maa pi pyi pi à núr'a kàre ná u e Pilati yyére. 12Pilati ná Erɔdi mpyi a bêni mɛ. Ŋka mà lwɔ́ kuru canŋke na, pi à pyi cevee. 13Pi à núr'a sà nɔ ná Yesu i Pilati yyére ke, ka Pilati si bínn'a tɛ̀ɛn ná Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Yahutuubii yyaha yyére shiinbii ná Yahutuubii sanmpil'e, 14maa jwo: «Yii à pa ná ŋge nàŋi i naha mii yyére, maa jwo na u wá na sùpyire ɲùŋɔ kyánge. Ŋka mii à u yíbe yii puni ɲyii na, yaaga maha yaaga yii à jwo a taha u na ke, mii ɲyɛ a kuru kà zò ta u na mɛ. 15Erɔdi mú sí ɲyɛ a tìgire cyaga ta u na mɛ, lire kurugo u à u núruŋ'a tùugo naha wuu á. Mii á, ŋge nàŋi kɔni ɲyɛ a kyaa pyi ndemu li sí n‑pa ná l'e u bò mɛ. 16Lire kurugo mii sí na sòrolashiibii pyi, pi u bwɔ̀n si u cye yaha.» [ 17Ɲyɛ yyee maha yyee, Yahutuubii bilereŋkwoŋi kataanni i, Pilati mpyi maha kàsujyiŋi wà cye yaha, lire na mpyi kalyee.] 18Ka sùpyire puni si bínn'a jwo fànha na: «Ŋge nàŋi bò, maa Barabasi cye yaha!» 19Mà li ta, Barabasi mpyi a ɲyàhaŋguruguŋi wà pyi kànhe e, maa booro pyi, lire kurugo pi mpyi a u cû a tò kàsuŋi i. 20Pilati la mpyi si Yesu cye yaha, lire e u à núr'a pi yíbe. 21Ka pi i sêe maa jwo: «U kwòro cige na! U kwòro cige na!» 22Ka Pilati si núr'a jwumpe lwɔ́ tontanrewogo maa jwo: «Kapiini ndire ŋge nàŋ'à sàa pyi bɛ? Mii nàha à ɲùŋɔ ta ŋkemu ku sí u pyi u bò mɛ. Lire e ke mii sí sòrolashiibii pyi pi u bwɔ̀n si u cye yaha.» 23Ka pi i núr'a sêe fànha na: «U kwòro cige na!» Ɲyɛ pi màhaŋ'à pa Pilati yyaha jà ke, 24ka u u ɲɛɛ maa pi ɲyii wuuni pyi. 25Pi mpyi a Pilati ɲáare na u nàŋi ŋgemu cye yaha, mà li ta uru nàŋi mpyi a ɲyàhaŋguruguŋi ná boore pyi ke, ka Pilati sí uru cye yaha. Nde pi à cya u á Yesu kyaa na ke, maa lire pyi pi á. 26Mà sòrolashiibii yaha pi i ŋkɛ̀ɛge ná Yesu i taboŋke e, pi à círi ná nàŋi w'e u à yîri sige e, u mɛge mpyi Simɔ, Sirɛni kànhe shin u mpyi u wi. Ka pi i Yesu kworokworocige kárama a tɛ̀gɛ u ɲuŋ'i, maa u pyi u à taha Yesu fye e. 27Supyikuruŋɔ nimbwɔhɔ mpyi a taha pi fye e na ŋkɛ̀ɛge mú. Cyeebii pìi na mpyi pi e, nàvunŋke mpyi a pire pyi pi i myahii súu Yesu kurugo. 28Ka Yesu si yyaha kɛ̂ɛnŋɛ maa pire cyeebii wíi maa jwo: «Zheruzalɛmu kànhe cyeebii, yii àha raa mɛɛ súu mii kurugo mɛ. Yii a mɛɛ súu yii ná yii pyìibii kurugo. 29Ɲaha kurugo yɛ cijiriɲyi yi ɲyɛ yi sàha pyìi si mà ɲya nta raa ŋko mà pyìi kan pi à ŋwɔr'a ɲya mɛ, tèni là na ma, sùpyire sí n‑pa raa ŋko, pire wuun'à ɲwɔ. 30Lire tèni i, sùpyire sí raa ŋko ɲaɲy'á “Yii cwo wuu ɲuŋ'i!” s'a ŋko mpògogil'á “Yii cɛɛg'à wuu ɲwɔ tò!” 31Ɲaha kurugo yɛ pi aha ɲcyii karigii shiŋi pyi cipuruge na, ɲaha pi sí n‑pyi cíwage na yɛ?» 32Pi mpyi na ŋkɛ̀ɛge ná kapimpyimii shuunni i si zà bò ná Yesu i mú. 33Ɲyɛ pi à sà nɔ cyage k'e, pi maha kuru cyage mɛge pyi: «Ɲuŋkwɔɔge Cyage» maa Yesu ná pire kapimpyiibii shuunniŋi kwòro ciyi na wani. Wà mpyi u kàniŋke na, u sanŋi sí ɲyɛ u kàmɛni na. 34Ka Yesu si jwo: «Tufooŋi, yàfa pi na, ɲaha na yɛ nde pi à pyi ke, pi ɲyɛ a li kapii cè mɛ.» Lire kàntugo ka sòrolashiibii si ŋkyaanlwooni tɛ̀g'a u vàanɲyi táa piye na. 35Shinɲyahara mpyi a yyére wani marii wíi. Ka Yahutuubii yyaha yyére shiinbii si wá na Yesu fwɔ́hɔre na: «U à sùpyire tà shwɔ, u uye shwɔ numɛ kɛ! Lire e wuu sí n‑sìi n‑cè na uru u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi.» 36Ka sòrolashiibii mú si file u na ná lùtanhage e maa u fwɔ́hɔrɔ 37maa jwo: «Kampyi mu u ɲyɛ Yahutuubii saanŋi, maye shwɔ.» 38Pi mpyi a yi sém'a tàra Yesu kworokworocige nìɲyiŋi na na «YAHUTUUBII SAANŊI U ƝYƐ ŊGE.» 39Ɲyɛ kapimpyiibii pi mpyi a kwòro ná Yesu i ke, ka uru wà si u faha maa jwo: «Mu ɲyɛ a jwo na mu u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi mà? Maye shwɔ, maa wuu shwɔ mú!» 40Ka kapimpyiŋi sanŋi si u shɛ̀rɛfooŋi cɛ̂ɛge maa jwo: «Mu ɲyɛ na fyáge Kile na mà? Ko kuru yyefuge ninuge e mu ná uru ɲyɛ! 41Wuu pi ke, ŋke yyefuge ɲyɛ wuu niɲcyaga, ɲaha na yɛ kapiini wuu à pyi ke, lire l'à ku nɔ wuu na. Ŋka ŋge nàŋi wi ke, u ɲyɛ a kapii pyi mɛ.» 42U à puru jwo ke, maa Yesu ɲáare na: «Yesu, mu aha mpa ntɛ̀ɛn ma saanre tatɛɛnge e tèni ndemu i ke, ma a yákili yaha na na.» 43Ka Yesu si u pyi: «Sèeŋi na mii sí yi jwo mu á, niɲjaa mu sí n‑pyi ná mii i Arijinaŋi i.» 44Canŋke mpyi a nɔ ɲùŋɔ niŋi i, ka numpini si mpâl'a jyè kìni cyeyi puni i, mà tère pyi fo mà nɔ canvyinge na. 45Vàanŋke k'à tɛ̀g'a Kileɲaarebage táa mà pyi shuunni ke, ka kuru si ɲcwɔn niŋke e. 46Ka Yesu si jwo fànha na: «Tufooŋi, mii sí na múnaani yaha mu cye e!» U à yire jwo ke, ka u múnaani si fworo u e. 47Ɔrɔmu sòrolashiibii yyaha yyére shinŋi u mpyi wani tayyérege e ke, ur'à lire ɲya ke, ka u u Kile pêe maa jwo: «Sèeŋi na, ŋge nàŋi mpyi a tíi!» 48Sùpyire ti mpyi a pa cyire karigii tawiige e ke, ka pire puni nàvunŋɔ wuubii si núru na ŋkɛ̀ɛge pi pyɛnyi i maa myahigii súu. 49Yesu ceveebii ná cyeebii pi mpyi a taha Yesu fye e mà yîri Galile kùluni i ke, pire puni mpyi a yyére tatɔɔnge e, maa ɲcyii karigii wíi tapyige e. 50Yahutuubii kànhe mɛgɛ pi maha mpyi Arimati ke, nàŋi wà na mpyi na yîri kuru kànhe na, u mɛge na mpyi Yusufu. U mpyi Yahutuubii yukyaala kuruŋke e. Uru nàŋi na mpyi sùpya niɲcɛnŋɛ, maa ntíi. U sɔ̀nŋɔre mpyi a taha Kile Saanre tèepani na. Yukyaala kuruŋke shiinbii sanmpii mpyi a jwo a bɛ̂ kani ndemu na Yesu kyaa na maa li pyi ke, u ɲyɛ a ɲɛn'a jyè lire e mɛ. 52Maa ŋkàr'a sà Yesu buwuŋi ɲáare Pilati á, si sà ntò. 53Pilati à ɲɛɛ ke, ka Yusufu si ŋkàr'a sà Yesu buwuŋi tîrige kworokworocige na, maa u pwɔ vàanntoŋi w'e, mà sà ntò. Fanŋke e u à sà Yesu tò ke, kuru mpyi a tùgo kafaaga ɲuŋ'i, bu mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a tò kur'e mà ɲya mɛ. 54Kuru canŋa nùmpanŋa mpyi na sí n‑pyi canŋɔŋke. 55Cyeebii pi mpyi a Yesu tùug'a yîri fo Galile kùluni i mà pa ke, ka pire si ŋkàre ná Yusufu e fanŋke na si sà Yesu buwuŋi sínniŋkanni ɲya fanŋke funŋke e. 56Lire kàntugo ka pi i núr'a kàre pyɛngɛ, maa sà sìnmɛ nùguntanga wumɔ ná wusuna yaa mà yaha. Canŋɔŋk'à nɔ ke, mà tàanna ná Yahutuubii Saliyaŋi i, ka pi i ŋɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\