LUKA 9

1Lire kàntugo ka Yesu si u cyelempyiibii kɛ ná shuunniŋi pyi pi à bínni u taan, maa síŋi ná fànhe kan pi á, bà pi si mpyi s'a jínabii puni kɔ̀re s'a yige pifeebil'e, s'a yampii cùuŋi mɛ. 2Lire ɲwɔhɔ na, u à pi tun pi sà a Kile Saanre kyaa yu sùpyir'á, pi raa yampii cùuŋi. 3U à pi pyi: «Yii àha ŋkwɔ̀ yaaga lwɔ́ yiye cye e lire kùsheeni na mɛ, mu à jwo kàbii, lire ɲyɛ mɛ boro ná bwúuru ná wyɛ́rɛ. Yii wà hà ŋkwɔ̀ vàanntinŋke kabɛrɛ lwɔ́ mbâra u yacige woge na mɛ. 4Yii aha ŋkàre kànha maha kànha na, ka wà si ɲɛɛ yii sunmbage na, yii tɛ̀ɛn wani fo mà sà yaa ná yii tèekani i. 5Ŋka kànhe ŋkemu shiin kampyi pi ɲyɛ a ɲɛɛ yii i yii sunmbage tîrige pire yyére mɛ, yii nivworobii kuru kànhe e, yii yii tooyi bambaŋi kwòro kwòr'a wu wani, lir'à kajwuu kwɔ̀ kuru kànhe shiin na.» 6Ɲyɛ ka pi i yîr'a kàr'a sà a Jwumpe Nintanmpe yu na mâre kànyi puni i, maa yampii cùuŋi. 7Ɲyɛ Yuhana boŋkwooni kàntugo, saanŋi Erɔdi à pa Yesu kapyiiŋkii lógo, ka li i u yákiliŋi wùrugo sèl'e, ɲaha na yɛ pìi mpyi na ŋko na Yuhana Batizelipyiŋi u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i. 8Pìi sí i ŋko na Kile tùnntunŋi Eli u à núr'a pa, pìi mú sí i ŋko na tèecyiini Kile tùnntunŋi wà u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i. 9Ka Erɔdi si jwo: «Mii à pi pyi pi à Yuhana ɲùŋke kwɔ̀n, jofoo shɛnrɛ mii saha sí ɲyɛ na núru amɛ yɛ?» Ka u u wá na Yesu caa si u ɲya. 10Ɲyɛ Yesu tùnntunmpil'à núr'a pa ke, maa pi kapyiiŋkii puni jwo u á, ka u u yîri ná pi e sùpyire sannte taan mà kàre pi mɛge cyage e Bɛtisayida kànhe kàmpanŋke na. 11Sùpyir'à pa pi saha cè ke, maa ŋkàre wani pi fye e. Ka u u pi cùmu lemɛ ɲwɔ, maa Kile Saanre kyaa jwo pi á. Mpii pi mpyi na yà pi e ke, maa pire cùuŋɔ. 12Tèni i canŋk'à pa a ntîri ke, ka Yesu cyelempyiibii kɛ ná shuunniŋi si file u na maa yi jwo u á na u sùpyire cye yaha, bà pi si mpyi si sà ɲjyì ná tashwɔnyɔ cya kànyi ná sishwɔnbugure e mɛ, ɲaha na yɛ sige funŋke e pire ɲyɛ. 13Ka Yesu si pi pyi: «Yii yabilimpii pi pi kan pi lyî.» Ka pi i u pyi: «Bwúuru ɲùnyɔ kaŋkuro ná fyapyaa shuunni cyi naha wuu á kanna, fo l'aha nta wuu yabilimpii sí n‑sà ɲjyì cya mpa ŋkan nte supyiɲyahare pun'á.» 14Tire sùpyire e, nàmbaabii kanni mpyi a shiin kampwɔhii kaŋkuro (5.000) kwɔ̀, ka Yesu si u cyelempyiibii pyi pi à sùpyire tìŋɛ tìŋɛ kuruyo kuruyo, yire kuruɲyi niŋkin niŋkinŋi puni mpyi a shiin beeshuunni ná kɛ kɛ kwɔ̀. 15Ɲyɛ ka pi i sùpyire puni tìŋɛ tìŋɛ, bà Yesu mpyi a yi jwo mɛ. 16Ka Yesu si yire bwúuru ɲùɲyi kaŋkuruŋi ná cyire fyapyaagii shuunniŋi lwɔ́, maa yyahe yîrige nìɲyiŋi i, maa fwù kan Kile á yi kyaa na, maa yi kwɔ̀n kwɔ̀n a kan u cyelempyiibil'á, pi kan sùpyir'á. 17Sùpyire puni ti mpyi wani ke, tire pun'à lyî a tìn. Ka pi i shàhii kɛ ná shuunni ɲî ɲjyìpaanyi na. 18Ɲyɛ lire kàntugo, mà Yesu ná u cyelempyiibii yaha, u à yîri pi taan, maa sà Kile ɲáare. U à kwɔ̀ ke, maa núr'a pa, maa pi yíbe: «Sùpyire na mii sɔ̂nŋi jofoo yɛ?» 19Ka pi i u pyi: «Pìi wá na ŋko na Yuhana Batizelipyiŋi u ɲyɛ mu, pìi sí i ŋko na Kile tùnntunŋi Eli u ɲyɛ mu, pìi mú sí i ŋko na Kile tùnntunmpii pi à tòro ke, na uru wà u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i.» 20Ka Yesu si pi pyi: «Yii de? Jofoo yii ɲyɛ na mii sɔ̂nŋi yɛ?» Ka Pyɛri si u pyi: «Kile Niɲcwɔnrɔŋi u ɲyɛ mu.» 21Ka Yesu si yi jwo a waha pi á na pi àha ŋkwɔ̀ yire jwo sùpya á mɛ. 22Maa núr'a jwo: «L'à pyi fànha kyaa Supyaŋi Jyaŋi u kyaala sèl'e. Yahutuubii kacwɔnribii ná Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Kile Saliyaŋi cyelentiibii sí n‑cyé u na, si u bò. Ŋka u kwùŋi canmpyitanrewuuni, u sí ɲɛ̀.» 23Lire kàntugo ka Yesu si yi jwo u lógofeebii pun'á: «Ŋgemu la ká mpyi si ntaha mii fye e ke, urufol'à yaa u cyé u yabiliŋi ɲyii karigii na, u u ntɛ̀ɛn kyaage taan u u ntaha mii fye e canŋa maha canŋa, pi mɛ́ɛ ká mpyi na sí urufoo bò kworokworocige na. 24Ɲaha na yɛ ŋgemu la ká mpyi si u niɲjaaŋi yaa ɲwɔ ke, urufoo sì nùmpanŋa ta mɛ, ŋka ŋgemu ká kàntugo wà u niɲjaaŋ'á mii kurugo ke, urufoo sí nùmpanŋa ta. 25Ɲaha li sí ɲwɔ sùpyaŋ'á mà ma ɲyii yaayi puni ta ŋge diɲyɛŋi i niɲjaa, mu nùmpanŋke si sà ŋkɛ̀ɛge yɛ? 26Lire kurugo ŋgemu u na ɲcyíge Supyaŋi Jyaŋi ná u jwumpe na ke, u aha bú mpa ná u sìnampe ná u Tuŋi wumpe ná Kile mɛ̀lɛkɛɛbii wumpe e canŋke ŋkemu i ke, u sí n‑cyé urufoo na. 27Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, pìi na ɲyɛ yii e, pi sì n‑kwû ná pi ɲyɛ a Kile Saanre ɲya mà yɛ!» 28Ɲyɛ canmpyaa baataanre fiig'à tòro puru jwumpe jwuŋkwooni kàntugo ke, ka Yesu si ŋkàre ná Pyɛri ná Yuhana ná Yakuba e ɲaŋke kà na, si sà Kile ɲáare. 29Mà Yesu yaha Kileɲarege na, u yyahe pyiŋkann'à kɛ̂ɛnŋɛ, ka u vàanɲyi si fíniŋɛ weewee fo na ɲî. 30Lire tèenuuni i, ka nàmbaa shuunni si mpa jwo ná u e. Pire pi mpyi tèecyiini Kile tùnntunmpii Musa ná Eli. 31Pi mpyi a pa ná sìnampe e. Pyiŋkanni na Yesu mpyi na sí n‑kàre n‑sà u báaraŋi fûnŋɔ si ŋkwû Zheruzalɛmu kànhe e ke, maa lire jwo u á. 32Lire tèni mpyi a ŋɔɔmpe ta Pyɛri ná u shɛ̀rɛfeebii na sèl'e. Ŋɔɔmp'à pa láha pi na ke, ka pi i pire nàmbaabii shuunniŋi niɲjyerebii ɲya ná Yesu i u sìnampe e. 33Tèni i pire nàmbaabii mpyi na yîri Yesu taan ke, ka Pyɛri si jwo u á: «Wuu cyelentuŋi, wuu à pa naha ke, lir'à ɲwɔ sèl'e. Wuu vùnyɔ taanre kwòro, niŋkin sí n‑pyi mu wogo, niŋkin sí n‑pyi Musa wogo, niŋkin sí n‑pyi Eli wogo.» Pyɛri mpyi a puru jwumpe jwo uye ɲùŋɔ kurugo. 34Mà Pyɛri yaha puru jwumpe na, ka ɲahaŋa si mpa pi tò. Mà ɲahaŋke yaha ku u pi tùni, ka pi i fyá. 35Ka mɛjwuu si fworo kuru ɲahaŋke e na: «Mii Jyaŋi u ɲyɛ ŋge, mii à u cwɔɔnrɔ. Yii a núru u ɲwɔ na.» 36Lire mɛjwuuni fworoŋkwooni kàntugo, Yesu baare e, cyelempyiibii saha ɲyɛ a wà ɲya mɛ. Nde pi à ɲya ke, ka pi i lire yaha piye funŋ'i, pi ɲyɛ a yaaga jwo wà á lire tèni i mɛ. 37Kuru canŋa nùmpanŋa, Yesu ná u cyelempyiibii nintigibii ɲaŋke na, ka supyikurumbwɔhɔ sí sà u ɲùŋɔ bɛ̂. 38Tire sùpyire shwɔhɔl'e, ka nàŋi wà si jwo fànha na: «Cyelentuŋi, mii na mu ɲáare, maa na jyaŋi kàanmucya. Uru niŋkinŋi u ɲyɛ mii á. 39Jínaŋi wà u ɲyɛ u e, u aha yîri u kurugo, u maha ŋkwúuli, jínaŋi maha u cúnŋɔ cúnŋɔ fànha na, u ɲwɔge maha bàafwɔhe yige, u maha u kànha sèl'e, maa nta a fworo u e. 40Mii à mu cyelempyiibii ɲáare pi jínaŋi kɔ̀r'a yige u e, ŋka pi ɲyɛ a jà mɛ.» 41Ka Yesu si jwumpe lwɔ́ maa jwo: «Ei! Yii dánabaa sùpyiibii nimpiibii, fo ɲaha tère e mii sí n‑kwôro ná yii e yɛ? Mii sí yii kapyiiŋkii kwú naye e sà nɔ fo ɲaha tère na yɛ? Ta ma ná ma jyaŋi i naha.» 42Ɲyɛ mà pi yaha pi i filili ná pyàŋi i Yesu na, ka jínaŋi si pyàŋi cúnŋɔ cúnŋɔ fànha na maa u cyán ɲìŋke na. Ɲyɛ ka Yesu si fànha cyán jínaŋi na, maa u pyi u à fworo pyàŋi i, maa u kan u tuŋ'á. 43Sùpyire ti mpyi wani ke, Kile sífente mpyi a pire puni kàkyanhala. Karigii Yesu mpyi a pyi ke, cyire mpyi a sùpyire puni kàkyanhala. Mà pi yaha pur'e, ka u u yi jwo u cyelempyiibil'á: 44«Yii mpe jwumpe lóg'a tàra, li saha sì mɔ mɛ, pi sí Supyaŋi Jyaŋi le cye e, pi i pi ɲyii wuuni pyi u na.» 45Ŋka cyelempyiibii ɲyɛ a mpyi a puru jwumpe yyaha cè mɛ, ɲaha na yɛ pu ɲwɔhe mpyi a ŋwɔhɔ pi na, pi mú sí mpyi na fyáge si u yíbe pu ɲwɔhe na. 46Ɲyɛ ka nàkaana si mpa yîri cyelempyiibii ná piye shwɔhɔl'e, tire ɲùŋke ku mpyi na pire puni i jofoo u ɲyɛ ɲùŋufooŋi yɛ. 47Yesu à pa tire nàkaante ɲùŋke cè ke, maa pyàŋi wà lwɔ́ a yaha uye taan, 48maa jwo cyelempyiibil'á: «Shin maha shin u à ŋge pyàŋi cùmu lemɛ ɲwɔ mii kurugo ke, urufoo mú à mii cùmu lemɛ ɲwɔ. Ŋgemu ká mii cùmu lemɛ ɲwɔ ke, urufoo mú à mii tunvooŋi cùmu lemɛ ɲwɔ. Ɲyɛ ŋgemu u à uye pyi yii puni kàntugo yyére wuŋi ke, uru u ɲyɛ yii puni ɲùŋufooŋi.» 49Ɲyɛ ka Yuhana si jwo Yesu á: «Cyelentuŋi, wuu à nàŋi wà ɲya u u jínabii kɔ̀re na yige sùpyire e ná mu mɛge e, ka wuu u u sige li na, ɲaha na yɛ wuu wà bà mɛ.» 50Ka Yesu si u pyi: «Yii àha u sige li na mɛ, ɲaha na yɛ ŋgemu u ɲyɛ u ɲyɛ wuu zàmpɛn mɛ, urufoo na ɲyɛ ná wuu e.» 51Ɲyɛ tèni i Yesu tèefworon'à pa byanhara ŋge diɲyɛŋi i, s'a ŋkɛ̀ɛge nìɲyiŋi na ke, ka u u sàa li lwɔ́ uye funŋ'i si ŋkàre Zheruzalɛmu kànhe e, 52maa tùnntunmii tùugo uye yyaha na, ka pire si ŋkàr'a sà nɔ Samari kànhe kà na, maa sunmbage tatirige cya Yesu mɛɛ na kuru kànhe shiinbil'á. 53Ŋka kuru kànhe shiinbii ɲyɛ a ɲɛɛ mɛ, ɲaha na yɛ Zheruzalɛmu i u mpyi na ŋkɛ̀ɛge. 54Tèni i u cyelempyiibii pìi shuunni Yakuba ná Yuhana à pa yire lógo ke, maa jwo: «Kafooŋi, mu sí wuu yaha wuu nage yige nìɲyiŋi na wuu tîrige pi ɲuŋ'i wuu u pi shi bò mà?» 55Ka Yesu si yyaha kɛ̂ɛnŋ'a le pi e maa pi faha sèl'e. 56Lire kàntugo ka pi i ntòr'a kàre kànhe kabɛrɛ na. 57Mà pi niŋkaribii yaha, ka nàŋi wà si Yesu pyi: «Kafooŋi, mii sí n‑taha mu fye e ma tasheyi puni i.» 58Ka u u u pyi: «Wyigii na ɲyɛ sigepwuunbil'á, shèere mú sí ɲyɛ saɲcyɛɛnr'á. Ŋka tashwɔngɔ ɲyɛ Supyaŋi Jyaŋi á mɛ.» 59Maa wabɛrɛ pyi: «Taha na fye e.» Ka uru si jwo: «Kafooŋi, yyére, mii aha na tuŋi tò, mii sí n‑ta n‑pa n‑taha mu fye e.» 60Ka Yesu si u pyi: «Kwùubii yaha pi a piye tùni, ŋka mu wi ke, ta sì maa sà a Kile Saanre kyaa yu.» 61Ka wabɛrɛ si jwo: «Kafooŋi, mii la ɲyɛ si ntaha mu fye e, ŋka na yaha si sà yi jwo na pyɛngɛ shiinbil'á fɔlɔ.» 62Ka Yesu si u pyi: «Shin maha shin u à nùtuuge cû nùfaaŋi na, maa wíi kàntugo ke, urufoo ɲyɛ a yaa ná Kile Saanre e mɛ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\