MARIKA 13

1Yesu ná u cyelempyiibil'à fworo Kileɲaarebage e ke, ka pi wà niŋkin si Yesu pyi: «Wuu cyelentuŋi, mu u ŋke Kileɲaarebage ɲwɔŋkanni wíi! Kafaabwoyi y'à tɛ̀g'a ku faanra, ku faanraŋkanni s'à ɲwɔ sèl'e!» 2Ka u u pi pyi: «Ŋke basinaŋke yii ɲyɛ na ɲan'amɛ ke, canŋa na ma, ku puni sí n‑sìi n‑pwɔ̀n n‑cyán, si ku ŋkunuɲyi puni waraga, fo si ku kafaayi láha láha yiye na.» 3Ɲyɛ ka Yesu sí n‑kàr'a sà ntɛ̀ɛn Olivye cire ɲaŋke ɲuŋ'i, maa yyaha kan Kileɲaarebage á. Ka u cyelempyiibii pìi sicyɛɛre: Pyɛri ná Yakuba ná Yuhana ná Andire si file u na. Mà pi kanni yaha ná Yesu i, ka pi i u yíbe: 4«Wuu cyelentuŋi, ɲaha tère e cyire karigii sí n‑pyi yɛ? Cyi tèepyiini ká nɔ, ɲaha ku sí li cyêe wuu na yɛ?» 5Ka Yesu si pi pyi: «Yii a yiye kàanmucaa! Yii àha sùpya yaha u yii wurugo mɛ. 6Yii li cè na shinɲyahara sí mii mɛge le piye na, si mpa jwo yii á na Kile Niɲcwɔnrɔŋi kyaa l'à jwo ke, na pire pi ɲyɛ ure. Pi sí raa shinɲyahara ɲwɔ fáanŋi s'a wuruge. 7Yii aha mpa a kàshiyi shɛnrɛ núru yiye táan, maa yi shɛnrɛ núru laatɔɔnyi i, lire kà yii funŋɔ pɛn mɛ. Yii li cè na cyire karigii mpyimbaa ɲyɛ mɛ, ŋka lire bà li ɲyɛ diɲyɛŋi tèekwooni mɛ. 8Supyishiŋi wà sí n‑pa n‑yîri n‑sà n‑cwo wà na, kìni là sí n‑pa n-yîri n‑sà n‑cwo là na. Ɲìŋke ɲcyɛ̀ɛnnɛŋi ná katibwɔhe sí n‑pyi cyeye niɲyahay'e. Cyire ɲcyii na ɲyɛ kanhare tasiige, bà laani maha yîri maa nta a yaa ná li ziŋi i mɛ. 9Ɲyɛ mii sí yii funŋɔ cwo li na si ɲjaha na sùpyire sí raa yii yiri yukyaabii yyére, pi sí raa yii bwùun mú Kile Jwumpe kàlambayi i. Pi sí raa yii yiri fànhafeebii ná saanbii yyére. Cyire puni sí n‑pyi yii na mà li ɲùŋke pyi na yii na ɲyɛ mii cyelempyii. Cyire karigii ɲùŋɔ taan, yii sí mii kyaa jwo pi á. 10Jwumpe Nintanmpe à yaa pu fyânha a jwo supyishiŋi pun'á. 11Ɲyɛ sùpyire ká mpa a yii cwôre na ŋkɛ̀ɛge yukyaabii yyére, lire tèni i jwumpe yii sí n‑jwo wani ke, yii àha puru kani tɛ̀gɛ yiye funŋɔ pɛn mɛ. Yii aha nɔ wani yukyaabii cyage e, Kile sí n‑pa jwumpe mpemu kan yii á lire tèni i ke, yii puru jwo, ɲaha na yɛ yii sì raa yu ná yii funŋɔ sɔ̀nŋɔre e mɛ, Kile Munaani fànhe sí n‑pyi yii e. 12Pìi sí n‑pa raa pi cìnmpyiibii kaan pi a bùu, tiibii pìi sí n‑pa raa pi pyìibii kaan pi a bùu, pyìibii pìi mú sí n‑pa raa yîri pi sifeebii kurugo s'a pi kaan pi a bùu. 13Yii kyaa sí n‑pɛn sùpyire pun'á mii mɛge kurugo. Ŋka ŋgemu ká jà a uye waha maa ntɛ̀ɛn Kile kuni i fo mà sà nɔ tɛgɛni na ke, urufoo sí n‑shwɔ. 14Yapege k'à sàa pɛn Kile á ke, yii aha kuru ɲya k'à jyè a tɛ̀ɛn Kileɲaarebage funŋke e na ku ɲwɔ́re Kile yyahe taan tèni ndemu i ke, ŋgemu ká mpe jwumpe lógo ke, urufoo u yyaha le u u pu ɲwɔhe cya a cè! Lire tèni ká nɔ, mà sùpyire ntemu ta Zhude kùluni i ke, pi a fî, pi a wá ɲaɲyi kàmpanŋke na. 15L'aha ŋgemu ta u bage kàtanŋke ɲuŋ'i ke, urufoo kà núru ntîge si yaaga lwɔ́ bage e mɛ, u u ntíl'a tîge u a fî. 16L'aha ŋgemu ta kɛrɛge e ke, urufoo kà núru raa ma pyɛngɛ si mpa u vàanntinmbwɔhe lwɔ́ mɛ. 17Cyire canmpyaagii sí n‑waha lahigiifee ná pyìnɛɛbii na sèl'e. 18Yii a Kile ɲáare, bà li tèni si mpyi l'àha mbɛ̂ ná wyeere tèni i mɛ. 19Cyire canmpyaagii sí n‑waha sèl'e. Mà lwɔ́ diɲyɛ tasiige e, mà pa bwɔ̀n niɲjaa na, uru ŋgahaŋi fiige sàha mpyi a ɲya mɛ, fo mà sà diɲyɛ kwɔ̀, uru ŋgahaŋi fiige saha mú sì n‑pyi mɛ. 20Kàmpyi Kafooŋi Kile mpyi a uru ŋgahaŋi tèni bere mɛ, sùpya mpyi na sì n‑shwɔ mɛ. Ŋka u à uru ŋgahaŋi tèni bere u niɲcwɔnribii kurugo, bà pire si mpyi si shwɔ mɛ. 21Ɲyɛ shin ká jwo yii á na Kile Niɲcwɔnrɔŋi na wá naha, lire ɲyɛ mɛ u wá mɛŋi i, yii àha ndá urufoo na mɛ. 22Ɲaha kurugo yɛ kafinivinibii pìi sí n‑yîri na pire pi ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi, pìi sí raa ŋko na pire na ɲyɛ Kile tùnntunmii. Pi sí raa kacyeeŋkii cyêre, s'a kakyanhala karigii pyi, bà pi si mpyi s'a Kile niɲcwɔnribii wuruge, kampyi pi sí n‑jà mɛ. 23Yii a yiye kàanmucaa cyire karigii puni na, mii à cyi puni jwo yii á mà jwo cyi tèni li nɔ ke. 24Ɲyɛ yyefuge kàntugo, “Canŋa ɲyiini sí n‑pyi numpire, yiŋke saha mú sì raa bɛ̀ɛnmɛ yige mɛ. 25Wɔrigii sí raa ɲcwu, yire kakyanhala yaayi yi ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, yire sí n‑cúnŋɔ n‑cúnŋɔ n‑yîri yi tatɛɛnyi i.” 26Ɲyɛ lire tèni i, pi sí Supyaŋi Jyaŋi ɲya ɲahaɲyi i, u à yîri nìɲyiŋi na ná fànbwɔhe ná sìnampe e. 27Lire kàntugo u sí u mɛ̀lɛkɛɛbii tun diɲyɛŋi kàmpanɲyi sicyɛɛreŋi puni na, pi i Kile niɲcwɔnribii wà piye na, mà lwɔ́ diɲyɛŋi ɲùŋke kà na mà sà nɔ ku sanŋke na. 28Yii fizhiye cige kàanmucya a wíi kɛ! K'aha ŋkéɲyɛ nivɔnyɔ yige, maa fûn tèni ndemu i ke, yii maha ɲcè na nùŋgwɔh'à byanhara. 29Lire pyiŋkanni na, yii aha mpa cyire karigii ɲya cyi i mpyi, yii i li cè na tèn'à byanhara, li bá à nɔ. 30Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, mpii pi a dá mii na ke, pire sí cyire karigii ɲya tapyige e. 31Nìɲyiŋi ná ɲìŋke sí n‑pa n‑tòro, ŋka mii jwumpe sí n‑kwôro fo tèekwombaa. 32Nde li ɲyɛ Supyaŋi Jyaŋi nùruŋi ke, shin niŋkin ɲyɛ a sìi ŋgemu u à u tèenuruni ná u cannuruge cè mɛ. Ali Kile mɛ̀lɛkɛɛbii ná Jyafooŋi ɲyɛ a kuru canŋke cè mɛ. Tufooŋi Kile kanni u à ku cè. 33Yii a yiye kàanmucaa, yii i ŋkwôro ɲyii na, ɲaha na yɛ yii ɲyɛ a u tèepani cè mɛ. 34Li sí n‑pyi mu à jwo nàŋi wà kùshe wu u à u pyɛnge karigii puni táa báarapyiibii na, maa yi jwo a waha pyɛnge ɲwɔge tɛɛnfooŋ'á, na u a ku kàanmucaa sèl'e, maa ŋkàre. 35Lire pyiŋkanni na, yii bégele tèrigii puni i, yii i ŋkwôro ɲyii na, bà pyɛngefoo si mpyi u aha mpa, u àha mpa yii ta yii i ŋwúuni mɛ. Ɲaha kurugo yɛ yàkoŋɔ u sí n‑pa yo, ɲìɲiŋɛ na yo, ŋkùuŋi mɛɛni na yo, ɲyɛ̀ge na yo, yii ɲyɛ a cè mɛ. 37Mpe mii sí n‑jwo yii á ke, puru mii sí n‑jwo pi sanmpii pun'á “Yii kwôro ɲyii na.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\