MARIKA 3

1Canŋka Yesu à núr'a jyè Kile Jwumpe kàlambage e, mà sà nàŋi wà ta wani ná cyeŋkwuge e. 2Ka pi i wá na u kàanmucaa, kampyi u sí uru nàŋi cùuŋɔ canŋɔŋke e, si nta tìgire cyán u na. 3Ka u u jwo cyeŋkwugefooŋ'á na u yîr'a yyére sùpyire shwɔhɔl'e, pi raa u ɲaa, 4maa pi yíbe: «Mà tàanna ná Kile Saliyaŋi i, kacɛnni mpyiŋi u à ɲwɔ canŋɔŋke e laa, kapiini mpyiŋi? Mà sùpya múnaa shwɔ laa, mà sùpya múnaa wwû?» Ka pi puni si fyâha. 5Ka Yesu si ɲyiŋkeni le pi e, maa yyahe tanha pi na, u à li ta pi ɲyɛ a cyeŋkwugefoo ɲùɲaare ta mɛ. Maa jwo cyeŋkwugefol'á: «Ma cyɛge sànhana.» U à ku sànhana ke, ka ku u ɲcùuŋɔ. 6Ɲyɛ Farizhɛɛnbii pi mpyi wani ke, ka pire si fworo Kile Jwumpe kàlambage e, maa ntíl'a kàr'a sà wwɔ̀ ná Erɔdi toŋkuni shiinbil'e Yesu boŋkanni kyaa na. 7Ka Yesu ná u cyelempyiibii si fwor'a kàre Galile baŋi kàmpanŋke na. Supyikuruŋɔ nimbwɔhɔ mpyi a taha u fye e. Tire sùpyire mpyi a yîri Galile kùluni ná Zhude wuuni 8ná Zheruzalɛmu kànhe ná Iduma kùluni ná Zhurudɛn baŋi kàntugo yyére kùluni ná Tiri ná Sidɔn kànyi na. U kapyiiŋkii kyaa sùpyire mpyi na núru, maa ntaha u fye e. 9U mpyi na shinɲyahara cùuŋi, lire e yampii puni la mpyi si bwɔ̀n u na. Ka u u li ɲáare u cyelempyiibil'á na pi bakwɔɔge kà bégel'a yaha ur'á, uru ká bú ŋkwɔ̀ a jà laaga wwû sùpyire na, t'àha bú uru fɛnrɛ mɛ. 11Jínacyaan n'a mpyi a u ɲya, pi mpyi maha ɲcwo u fere e, maa ŋkwúulo, maa jwo: «Kile Jyaŋi u ɲyɛ mu!» 12Ŋka Yesu mpyi maha yi jwo a waha pi á na pi àha sùpya yaha u yi cè mɛ. 13Lire kàntugo ka Yesu si dùgo ɲaŋke kà na. Mpii kyaa li ɲyɛ u na ke, maa pire yyer'a yige pi sanmpii shwɔhɔl'e, ka pire si n‑kàre u fye e. 14Shiin kɛ ná shuunni u à cwɔɔnr'a pyi u tùnntunmpii pi i mpyi ná u e tèrigii puni i, u s'a pi tunni pi raa Kile jwumpe yu, 15maa fànhe kan pi á, pi jà pi a jínabii kɔ̀re pi a yige pifeebil'e. 16Shiin kɛ ná shuunniŋi u à cwɔɔnrɔ ke, pire mɛyi yi ɲyɛ: Simɔ ná Yesu à u mɛge le Pyɛri ke, 17ná Zebede jyaabii Yakuba ná Yuhana, Yesu mpyi maha pire yiri Bwonɛrizhe, lire ɲwɔhe ku ɲyɛ pi fành'à ɲyaha kiletinni fiige, 18ná Andire ná Filipi ná Baritelemi ná Macwo ná Tomasi ná Alife jyaŋi Yakuba ná Taadi ná Simɔ, pi maha mpyi Zelɔti ke, 19ná Zhudasi Isikariyoti, ŋge u sí n‑pa Yesu le cye e ke. 20Lire kàntugo Yesu ná u cyelempyiibil'à núr'a pa pyɛngɛ, ka shinɲyahara si núr'a pa pi ɲwɔ tò sahaŋki ná pi funmpɛn karigil'e, fo mà u ná u cyelempyiibii pyi pi ɲyɛ a talyige ta mɛ. 21Yesu cìnmpyiibil'à u kapyiiŋkii kyaa lógo ke, maa wá na sɔ̂nŋi na u ɲùmbwuun'à kɛ̀ɛgɛ, maa shà zà u cû. 22Kile Saliyaŋi cyelentiibii pi à yîri Zheruzalɛmu kànhe e ke, ka pire si wá na ŋko na jínabii ɲùŋufooŋi Bɛlizebuli u ɲyɛ Yesu i, na ná uru fànhe e u na jínabii kɔ̀re na yige pifeebil'e. 23Ɲyɛ ka Yesu si pi yyere, maa bàtaaya jwo pi á. U à jwo: «Sitaanniŋi sí n‑jà uye kɔ̀rɔ la? 24Kìre maha kìre li ɲyɛ na liye tùnni ke, lire kìni fànhe maha ŋkwɔ̀. 25Pyɛngɛ maha pyɛngɛ shiin ká yîri piye kurugo ke, kuru pyɛnge fànhe maha ɲcyɛ́rɛ. 26Sitaanniŋi ká a u báarapyiibii kɔ̀re, u na uye tùnni. Lire ká mpyi, u fànhe sí n‑cyɛ́rɛ si mpa ŋkwɔ̀. 27Wà sì n‑jà n‑jyè fànhaɲyahagafoo bage e si u yaayi lwɔ́, ná u ɲyɛ a bage foo pwɔ a cyán maa nta a jyè mà yɛ. Urufoo ká jà a u pwɔ a cyán, lire e u maha jà a bage yaayi pyi u ɲɛɛmpe. 28Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, sùpyire kapegigii ná ti Kile mɛkɛɛgɛ karigii puni sí yàfa ti na, 29ŋka ŋgemu ká Kile Munaani mɛge kɛ̀ɛge ke, lire sì n‑sìi yàfa urufoo na mɛ, urufoo sí lire kapiini tugure lwɔ́ fo tèekwombaa.» 30Yesu à yire jwo amuni, ɲaha na yɛ pi mpyi na ŋko na jínaŋi wà u ɲyɛ u e. 31Mà Yesu yaha kuru cyage e, u nuŋi ná u cìnmpyiibil'à pa yyére cyíinŋi na, maa wà tun u u yyere. 32Shinɲyahara mpyi a tɛ̀nn'a u kwûulo, ka pi i mpa yi jwo u á: «Mu nuŋi ná mu cìnmpyiibii naha cyíinŋi na, pi naha na mu kyaa pyi.» 33Ka u u pi pyi: «Mpire pi ɲyɛ mii nuŋi ná mii cìnmpyiibii yɛ?» 34Ka u u ɲyiigii yîrig'a le sùpyire e, maa jwo: «Mpii nintɛɛnbii pi ɲyɛ mii nuŋi ná mii cìnmpyiibii. 35Yii li cè, ŋge u ɲyɛ na Kile ɲyii wuuni pyi ke, uru u ɲyɛ mii cìnmpworoŋi ná mii nuŋi.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\