MARIKA 6

1Lire kàntugo Yesu à núr'a kàre u tukanhe Nazarɛti i, u cyelempyiibii mpyi u fye e. 2Canŋɔŋk'à pa nɔ ke, ka u u wá na sùpyire kâlali Kile Jwumpe kàlambage e. Lir'à u lógofeebii niɲyahamii kàkyanhala, ka pi i wá na ŋko: «Nte yákilifente ti ɲyɛ u á ke, ná ɲcyii kakyanhala karigii u na mpyi ke, taa u à jà a cyire puni ta ke? 3Taha cíkyangaŋi bà u ɲyɛ u wi mɛ? Mariyama pyìibii pi ɲyɛ Yakuba ná Zhoze ná Zhude ná Simɔ ná pùcɛribii pi ɲyɛ naha kànhe e ke, pire mpii yyaha wuŋi bàl'à?» Ɲyɛ tire sɔ̀nŋɔr'à nâara a pi pyi pi a ɲùŋɔ tugo Yesu na. 4Ka Yesu si jwumpe lwɔ́ maa jwo pi á: «Kile tùnntunŋɔ maha le ɲjire e cyeyi puni i, fo u cìnmpyiibii ná u tukanhe ná u tupyɛnge yɛ.» 5Pi ɲyɛ a dá Yesu na mɛ, lir'à u sige u ɲyɛ a kakyanhala karii niɲyahagii pyi wani mɛ. U à u cyeyi taha yamii niŋkin niŋkin na, maa pire cùuŋɔ. 6Pi dánabaare Yesu na, lir'à u kàkyanhala. Ka u u wá na kàlaŋi pyi na ntùuli kuru kàmpanŋke kànyi na. 7Lire kàntugo ka Yesu si u cyelempyiibii kɛ ná shuunniŋi yyere na ntunni shuunni shuunni pi sà a Kile jwumpe yu. Maa fànhe kan pi á mú, pi a jínabii kɔ̀re pi a yige pifeebil'e. 8Maa yi jwo pi á: «Fo kàbii bà mɛ, yii àha yaage kabɛrɛ lwɔ́ raa ŋkɛ̀ɛge kuni i mɛ, yii àha yalyire lwɔ́ mɛ, yii àha boro lwɔ́ mɛ, yii àha wyɛ́rɛ lwɔ́ nde dufaabil'e mɛ. 9Yii tanhanya lwɔ́, ŋka yii àha vàanntinɲyi shuunni lwɔ́ mɛ.» 10U à kwɔ̀ maa pi pyi: «Yii aha ŋkàre kànha maha kànha na, ka wà si ɲɛɛ yii sunmbage na ke, yii à yaa yii pi tɛ̀ɛn wani fo mà sà yaa ná yii tèekani i. 11Ŋka yii aha ŋkàre cyage k'e, ka pi i yii sunmbage cyé, maa mpyi pi ɲyɛ a ɲɛn'a yii jwumpe lógo mɛ, yii nivworobii kuru kànhe e, yii yii tooyi bambaŋi kwòro kwòr'a wu wani, lir'à kajwuu kwɔ̀ kuru kànhe shiin na.» 12Ka pi i ŋkàr'a sà a Kile jwumpe yu sùpyir'á, na pi pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ. 13Marii jínacyaanbii niɲyahamii jínahii kɔ̀re na yige pi e, marii yamii niɲyahamii tìri ná sìnmpe e marii Kile ɲáare, ka pi i wá na ɲcùuŋi. 14Lire tèni i, Yesu mɛg'à fworo cyeyi puni i, ka saanŋi Erɔdi si u kyaa lógo. Pìi mpyi na ŋko: «Yuhana Batizelipyiŋi u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, lire kurugo u à jà na kakyanhala karigii pyi amɛ.» 15Pìi sí i ŋko na Kile tùnntunŋi Eli u à núr'a pa, pìi mú sí i ŋko na tèecyiini Kile tùnntunŋi wà u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i. 16Erɔdi à cyire karigii lógo ke, maa jwo: «Yuhana Batizelipyiŋi ɲùŋke mii à pyi pi à kwɔ̀n ke, uru u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i.» 17Yii li cè na Erɔdi mpyi a u sìɲɛɛŋi Filipi cwoŋi kwɔ̀n a lwɔ́ mà pyi u cwo. Uru ceeŋi mɛge na mpyi Erɔdiyadi. Lire e ka Yuhana si yi jwo Erɔdi á na u ɲyɛ a yaa u u sìɲɛɛŋi cwoŋi shwɔ u na mɛ. Ka puru jwumpe si waha Erɔdi na, ka u u pi pyi pi à Yuhana cû a le kàsuŋi i. 19Ka Erɔdiyadi lùuni mú si yîri, maa wá na boŋkanni caa Yuhana na. Ŋka u yabiliŋi mpyi na sì n‑jà mɛ. 20Erɔdi mpyi na fyáge Yuhana na, ɲaha na yɛ u mpyi a cè na Yuhana à tíi maa mpyi Kile sùpya. Lire kurugo u mpyi a yaha u na. Erɔdi n'a mpyi a u mɛjwuuni lógo, u funŋke mpyi maha mpɛn. Lire ná li wuuni mú i, Yuhana jwumpe mpyi maha ntáan u á. 21Ɲyɛ Erɔdi canzeg'à pa mâhana a nɔ lire yyeeni ke, ka u u kataan bégele u wwoɲɛɛbii ná sòrolashiibii ɲùŋufeebii ná Galile kùluni shinbwoobii mɛɛ na. Kuru canŋke Erɔdiyadi sí u nimpyiini pyi Yuhana na. 22Erɔdiyadi mpyi a nàmbage lèŋɛ saanŋ'á ná pùceebilini ndemu i ke, mà sùpyire yaha kataanni na, lir'à jyè na ŋkwɔ̂hɔli, ka li kyaa si ntíl'a táan Erɔdi ná u shinyyerebil'á. Ka saanŋi si jwo pùceebilin'á: «Yaage na mu na ɲcáa ke, ku cyêe, mii sí ku kan mu á.» 23Maa ŋkâa pùceebilin'á, na u aha yaaga maha yaaga ɲáare ur'á ke, uru sí ku kan u á, ali u niɲarege mɛ́ɛ k'à bɛ̂ uru kìni taaga niŋkin na. 24Ka pùceebilini si fworo ntàani na, maa u nuŋi yíbe: «Ɲaha mii à yaa mii u ɲáare yɛ?» Ka nufooŋi si u pyi: «Yi jwo u á na u Yuhana Batizelipyiŋi ɲùŋke kan ma á.» 25Kuru cyage mujye e, pùceebilin'à fyâl'a jyè saanŋi yyére maa yi jwo u á: «Mii la ɲyɛ mà Yuhana Batizelipyiŋi ɲùŋke kwɔ̀n a le ŋkunan'i mà kan na á numɛ.» 26Puru jwump'à saanŋi yyahe tanha sèl'e, ŋka mà u yaha u à kâa pùcwoŋ'á u shinyyerebii ɲyii na, u la sàha mpyi si ɲcyé mɛ. 27Kuru tanuge e, ka u u sòrolashiŋi wà tun u sà Yuhana ɲùŋke kwɔ̀n, u a ma. Ka uru si ŋkàre kasubage e mà sà Yuhana ɲùŋke kwɔ̀n, 28mà le ŋkunan'i mà pa ŋkan pùceebilin'á, ka uru sà ŋkan u nuŋ'á. 29U cyelempyiibil'à u mbòŋi kyaa lógo ke, maa mpa u lwɔ́ a sà ntò. 30Ɲyɛ Yesu tùnntunmpil'à piye bínni u taan, maa pi kapyiiŋkii puni ná pi kàlaŋi nimpyiŋi puni jwo u á. 31Sùpyiibii nimpaampii ná niŋkaribii mpyi a ɲyaha a tòro, fo mà Yesu ná u cyelempyiibii sige yalyire na, ka u u yi jwo pi á: «Yii a wá wuu yîri naha, wuu raa sì wuu mɛge cyage sige e, yii i sà ŋɔ̀ wani.» 32Ka pi i bakwɔɔge lwɔ́ mà kàre pi mɛge cyage e sige e. 33Shinɲyahara à pi niŋkaribii ɲya mà pi cè. Ka kuru cyage kàmpanɲyi kànyi shinɲyahara si fê à núr'a sà pi caanra sige e. 34Yesu à fworo bakwɔɔge e mà pi ɲya pi à ɲyaha sèl'e ke, ka pi ɲùɲaare si u ta sèl'e, ɲaha na yɛ pi mpyi mu à jwo mpàa pi ɲyɛ piye ɲùŋɔ kurugo. Ka u u wá na pi kâlali karii niɲyahagii na. 35U cyelempyiibil'à tèni ɲya li i ntùuli ke, ka pi i file u na maa jwo: «Cyelentuŋi! Sige funŋke e wuu ɲyɛ, canŋke s'à kwɔ̀ a kwɔ̀. 36Sùpyire cye yaha t'a sì sishwɔnbugure ná kànyi na, ti sà yalyire cya a shwɔ.» 37Ka Yesu si pi pyi: «Yii yabilimpii pi pi kan pi lyî.» Ka pi i u pyi: «Wuu mɛ́ɛ ká ŋkàr'a sà shin niŋkin canmpyaa ŋkwuu shuunni (200) báara sàra tɛ̀g'a bwúuru shwɔ mà pa ŋkan pi á, uru sí n‑jà pi ta la?» 38Ka Yesu si núr'a pi yíbe: «Yii sà wíi! Bwúuru ɲùɲyi jùuli yi wá yii á yɛ?» Ka pi i sà kàanmucyaga pyi, maa mpa Yesu pyi na bwúuru ɲùnyɔ kaŋkuro ná fyapyaa shuunni yi wá wani. 39Ɲyɛ ka Yesu si u cyelempyiibii pyi na pi sùpyire tìŋɛ tìŋɛ, kuruyo kuruyo ɲyɛ̀puruge ɲuŋ'i. 40Ka pi i ntɛ̀ɛn shiin ŋkuu ŋkuu (100) ná shiin beeshuunni ná kɛ kɛ kuruɲyi i. 41Ka Yesu si bwúuru ɲùɲyi kaŋkuruŋi ná fyapyaagii shuunniŋi lwɔ́ u cyeyi i, maa yyahe yîrige nìɲyiŋi i maa fwù kan Kile á yi kyaa na. U à kwɔ̀ ke, maa bwúuruŋi ná fyapyaagii kwɔ̀n kwɔ̀n mà kan u cyelempyiibil'á pi à táa sùpyire na. 42Sùpyire ti mpyi wani ke, tire pun'à lyî a tìn. 43Bwúuruŋi ná fyaabii paanyi y'à kwôro ke, yire mpyi a shàhii kɛ ná shuunni ɲî. 44Mpii pi à lyî ke, pire nàmbaabii kanni mpyi shiin kampwɔhii kaŋkuro (5.000). 45Ɲyɛ lire ɲwɔhɔ na, mà Yesu yaha u u sùpyire cye yare, u à u cyelempyiibii pyi pi à jyè bakwɔɔge e, maa baŋi jyiile u yyaha na, Bɛtisayida kànhe yyére. 46Yesu à ti cye yaha ke, maa ŋkàr'a sà Kile ɲáare ɲaŋke kà na. 47Numpilag'à wwɔ̀ mà u cyelempyiibii ta bakwɔɔge e baŋi niŋke e, uru kanni u mpyi ɲìŋke na. 48Numpilyage na, kafɛɛge mpyi na pi bêni, ka Yesu si li ɲya na pi à kànha bakwɔɔge mpuruŋi taan. Pi sàha mpyi na jìn'a ku pyi ku u ŋkɛ̀ɛge fwɔfwɔ mɛ. Ka Yesu si yîri na ɲaare na ŋkɛ̀ɛge pi fye e lwɔhe ɲuŋ'i. U à byanhara pi na ke, ka u la si mpyi s'a ntùuli pi ŋkere na. 49Ŋka pi à u nimpaŋi ɲya lwɔhe ɲuŋ'i ke, pi mpyi na sɔ̂nŋi na buŋi wà fwɔ̀ɔngɔ ki, ka pi i yîri na kwuugii wàa, 50ɲaha na yɛ pi puni ɲyii mpyi u na, pi puni zòompii mpyi a kwɔ̀n. Ka Yesu si ntíl'a jwumpe lwɔ́ maa pi pyi: «Yii yákilibii tìŋɛ, yii àha vyá mɛ, mii wi.» 51Ka u u jyè bakwɔɔge e pi fye e, ka kafɛɛge si ntíl'a yyére. Lir'à pi puni kàkyanhala fo pi funŋɔ jwump'à kwɔ̀. 52Pi ɲyɛ a mpyi a cè supyishiŋi u ɲyɛ Yesu mɛ. Kakyanhani u à pyi mà bwúuruɲyahage kan sùpyir'á ke, lir'à pyi pi ɲyii na, ŋka pi funɲyi mpyi a múgo mɛ. 53Ɲyɛ Yesu ná u cyelempyiibil'à baŋi jyiile ke, maa nɔ Zhenɛzarɛti kùluni i, maa bakwɔɔge yyéeŋɛ baŋi ɲwɔge na. 54Pi à fworo bakwɔɔge e ke, ka sùpyire si Yesu ɲya a cè, 55maa ŋkàre cyeyi puni i mà sà a Yesu mpaŋi kyaa yu. Cyaga maha cyag'e pi mpyi a u kyaa lógo ke, pi mpyi maha ma ná yampil'e na yîri kàmpanɲyi puni na, pi yasinniɲyi ɲuŋ'i. 56Yesu n'a mpyi a nɔ cyaga maha cyag'e ke, kànbwɔhɔ yo, kànbilere yo, sishwɔn bùguro yo, sùpyire mpyi maha mpa ná yampil'e maha mpa yaha tafage e, marii u ɲáare na u pi yaha pi a bwùun u vàanntinŋke zhwɔ̀ɔre na kanna. Yampii pi mpyi maha bwùun u na ke, pire puni mpyi maha ɲcùuŋi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\