MARIKA 7

1Kile Saliyaŋi cyelentiibii pìi mpyi a yîri Zheruzalɛmu kànhe e, ka pi ná Farizhɛɛnbii si sà bínni Yesu taan. 2Maa li kàanmucya mà li ɲya na u cyelempyiibii mpyi na lyî ná cyeyi niɲwɔhɔyi i Kile yyahe taan, ɲaha na yɛ pi ɲyɛ a yi jyè mà tàanna ná Yahutuubii làdaabil'e mɛ. 3Farizhɛɛnbii ná Yahutuubii sanmpii n'a mpyi na sí raa lyî, pi mpyi maha cyeyi yal'a jyè a fíniŋɛ Kile yyahe taan mà tàanna ná pi tulyeyi làdaabil'e. 4Lire pyiŋkanni na, pi n'a mpyi a yîri caange na, pi mpyi maha wìli maha piye fíniŋɛ Kile yyahe taan mà tàanna ná làdaabil'e, maa nta a lyî. Làdaabii pìi saha na mpyi yaayi ɲjyìŋi kyaa na, mu à jwo: fùnɲcwoyi ná pwoore cwɔhigii ná dàɲyɛŋi yaayi ná yatɛɛnɲyi. 5Ka Farizhɛɛnbii ná Kile Saliyaŋi cyelentiibii si Yesu yíbe: «Ɲaha na mu cyelempyiibii ɲyɛ na wuu tulyeyi làdaabii kurigii ɲaare mà yɛ? Ɲaha na pi ɲyɛ na cyeyi jyíi mà tàanna ná làdaabil'e maa nta na lyî mà yɛ?» 6Ka Yesu si pi pyi: «Yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke! Kile tùnntunŋi Ezayi mpyi a jwumpe mpemu jwo yii kyaa na ke, pur'à sàa pyi sèe. L'à sémɛ Ezayi sémɛŋi i na Kile à jwo: “Nte sùpyire na mii pêre ɲwɔyi i kanna, mà li ta pi zòompii laag'à tɔɔn mii na. 7Pi na mii pêre tawage e, ɲaha na yɛ kàlaŋi pi ɲyɛ na ŋkaan ke, ur'à lwɔ́ a pwɔ sùpyire làdaabii karigii na.”» 8Ka Yesu si núr'a yi jwo pi á: «Yii à cyé Kile toŋi na, maa ntaha sùpyire làdaabii fye e. 9Yii na sɔ̂nŋi na yii tànga na ɲyɛ mà cyé Kile toŋi na, maa ntaha yii yabilimpii làdaabii fye e. 10Kile tùnntunŋi Musa à jwo na “Ma tuŋi ná ma nuŋi pêe, ŋgemu ká jwumpimɛ jwo a wà u tuŋi, lire ɲyɛ mɛ u nuŋi na ke, urufoo sí n‑bò.” 11Ŋka yii pi ke, yii na sùpyire kâlali ŋge làdaŋi na, u mɛge ɲyɛ Kɔrɔban. Sùpya ká jwo na uru nàfuuŋi na ɲyɛ Kɔrɔban, lire ɲwɔhe ku ɲyɛ na ur'à u kan Kile á, na fànhe saha ɲyɛ uru na u u sifeebii tɛ̀gɛ mɛ. 13Lire pyiŋkanni na, yii làdaabii kurugo, Kile jwump'à pyi kaɲwɔɔ baa sùpyire ɲyii na, ŋka lire kanni bà mɛ, yii na cyire ɲcyii karigii shiŋi niɲyahagii pyi.» 14Puru ɲwɔhɔ na, Yesu à núr'a sùpyire yyere, maa yi jwo t'á: «Yii puni, yii niŋgyigigii múgo, yii i na jwumpe lógo, yii i pu yyaha cè sèl'e. 15Yaayi yi na jyìi sùpyaŋi funŋke e ke, kuru kà ɲyɛ a sìi na jìn'a u ɲwɔ́hɔ mɛ. Ŋka ɲjemu yi na fwore sùpyaŋi funŋke e ke, yire yi maha sùpyaŋi ɲwɔ́hɔ Kile yyahe taan. [ 16Ŋgemu la ká mpyi si karii yyaha cè ke, urufoo u u niŋgyigigii cyán sèl'e.]» 17Tèni i Yesu à yîri sùpyire taan mà jyè bage e ke, ka u cyelempyiibii si u yíbe lire tàanlini ɲwɔhe na. 18Ka u u pi pyi: «Yii yabilimpii, ali numɛ yákilitan ɲyɛ yii á mà? Mpe mii na yu ke, yii ɲyɛ na puru núru mà? Yaaga maha yaaga k'à yîri cyíinŋi na mà jyè sùpyaŋi funŋke e ke, kuru sì n‑jà u ɲwɔ́hɔ mɛ. 19Tire nte yalyire ɲyɛ na jyè sùpyaŋi zòmbilini funŋke e mɛ, lage e ti maha jyè, lire kàntugo, urufoo ká shà yaare e, ti maha fworo.» Pure jwumpe cye kurugo, Yesu à li cyêe na yalyire pun'à fíniŋɛ. 20U a jwo: «Ɲcyii cyi ɲyɛ sùpyaŋi zòŋi na ke, cyire cyi maha u ɲwɔ́hɔ Kile yyahe taan. 21Ɲaha kurugo yɛ sɔ̀nŋɔpeere maha fwore sùpyaŋi zòmbilini i, mu à jwo tasinnage kɛgɛmɛ karigii ná nàŋkaage ná supyibuuni ná 22jacwɔɔre ná ntiimbaaŋi ná pege ná nàɲwɔhɔre ná silegebaare ná ɲyipɛɛnni ná jwoore ná yàmpeente ná funŋɔbaare. 23Cyire ɲcyii kapegigii cyi ɲyɛ na fwore zòmbilini i ke, cyire cyi maha sùpyaŋi ɲwɔ́hɔ Kile yyahe taan.» 24Ka Yesu si yîri wani mà kàre Tiri ná Sidɔn kànyi kàmpanŋke na. U à nɔ wani ke, maa jyè bage k'e. U la ɲyɛ a mpyi wà sì uru kyaa cè mɛ. Ŋka u ɲyɛ a jà a ŋwɔhɔ mɛ. 25Ka ceeŋi wà si u kyaa lógo, maa ntíl'a pa niŋkure sín u fere e. Uru ceeŋi mpyi Yahutu mɛ, u mpyi na yîri Sirofenisi kùluni i. Jínaŋi wà mpyi u pworoŋi i, ka u u Yesu ɲáare na u u kɔ̀r'a yige u e. 27Ka Yesu si ceeŋi pyi: «Yyére nàŋkopyire si lyî a tìn fɔlɔ, ɲaha na yɛ mà nàŋkopyire yalyire lwɔ́ a wà pwunmpyir'á, lire ɲyɛ a ɲwɔ mɛ.» 28Ka ceeŋi si u pyi: «Kafooŋi, yire ɲyɛ sèe, ŋka pwuunbii pi maha ntɛ̀n tàbalaŋi ɲwɔh'i ke, pire maha nàŋkopyire yalyire paanre lyî.» 29Ka Yesu si yi jwo u á: «Mu ɲwɔshwɔɔr'à ɲwɔ, mu sí n‑jà núru pyɛngɛ, mii à jínaŋi yige mu pworoŋi i.» 30Ka u u núr'a kàre pyɛngɛ mà sà pyàŋi ta u à sínni yasinniŋke na, jínaŋi mpyi a fworo u e. 31Ka Yesu si yîri Tiri ná Sidɔn kànyi kàmpanŋke na, maa ŋkàre Galile baŋi kàmpanŋke na, maa sà jyè Dekapoli kùluni i. 32Ka pi i shà ná nàŋi w'e u yyére. Uru nàŋi mpyi ɲùɲcunnɔ, jwumpe s'à waha u á mú sèl'e. Ka pi i Yesu ɲáare na u u cyɛge taha u na, bà u si mpyi si ɲcùuŋɔ mɛ. 33Ka Yesu si nàŋi cû mà yîri sùpyire taan mà kàre tatɔɔnge e. Kuru cyage e, u à kampeeni le u niŋgyigigil'e, maa ntilwɔhe ta u ɲjini na. 34Maa ɲùŋke dùrugo kileŋi i, maa ŋɔ̀ a kùuŋɔ, maa jwo: «Efata» lire ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Yii múgo!» 35Lire tèni mujye e, ka niŋgyigigii mú shuunni si múgo, ka ɲjini mú si sànha. Ka u u wá na ntíili na yu. 36Yesu à núr'a pa sùpyire cyage e ke, maa yi jwo a waha pi á, na pi àha sùpyaŋi wabɛrɛ yaha u yi cè mɛ. Ŋka u jwump'à pyi kee p'à pi nâara, ka pi i ntíl'a sà a pu yu na ntùuli. 37Sùpyire ti mpyi wani ke, li mpyi a pire puni kàkyanhala sèl'e, ka pi i wá na ŋko: «Karigii niɲcɛnŋkii kanni u na mpyi. U maha ɲùɲcunnibii pyi pi i núru, maa búbuubii pyi pi i yu!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\