MARIKA 9

1Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, yii mpii pi ɲyɛ naha ke, pìi na ɲyɛ yii e, pire sì n‑kwû ná pi ɲyɛ a Kile Saanre ɲya, ti i ma ná síŋi puni i mà yɛ.» 2Canmpyaa baani kàntugo, ka Yesu si Pyɛri ná Yakuba ná Yuhana lwɔ́, maa ŋkàre ná pire kanni i ɲaŋke kà nintɔɔngɔ ɲuŋ'i. Mà pi yaha wani, Yesu pyiŋkann'à pa ŋkɛ̂ɛnŋɛ pi ɲyii na. 3Ka u vàanɲyi si mpâl'a fíniŋɛ fo na ɲî. Yi mpyi a fíniŋɛ fíniŋiŋkanni ndemu na ke, sùpya ɲyɛ ɲìŋke na ŋgemu u sì n‑jà yaaga pyi ku fíniŋɛ amuni mɛ. 4Kuru tanuge e, ka tèecyiini Kile tùnntunmpii Eli ná Musa si mpa Yesu cyelempyiibii mú taanre ɲyii na, mà pa a yu ná u e. 5Ka Pyɛri si Yesu pyi: «Wuu cyelentuŋi, wuu à pa naha ke, l'à ɲwɔ sèl'e. Wuu yaha wuu u vùnyɔ taanre kwòro, niŋkin sí n‑pyi mu wogo, niŋkin sí n‑pyi Musa wogo, niŋkin sí n‑pyi Eli wogo.» 6Pyɛri à puru jwumpe jwo uye ɲùŋɔ kurugo, ɲaha na yɛ u ná u shɛ̀rɛfeebii shuunniŋi mpyi a fyá a tòro. 7Mà pi yaha puru na, ɲahaŋa à tîge mà pi tò, ka mɛjwuu si fworo kuru ɲahaŋke e: «Mii Jyaŋi u ɲyɛ ŋge, u kan'à waha mii na sèl'e. Yii a núru u ɲwɔ na.» 8Ka Yesu cyelempyiibii si mpâl'a wíi wíl'a maha, pi saha ɲyɛ a sùpya ɲya mɛ, fo Yesu kanni. 9Mà pi yaha pi i ntîri ɲaŋke na, ka Yesu si yi jwo a waha pi á na nde pi à ɲya ke, na pi àha ŋkwɔ̀ li jwo sùpya á mɛ, fo Supyaŋi Jyaŋi ká ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i. 10Ka u cyelempyiibii si puru jwumpe yaha piye funŋ'i, ŋka pi mpyi na piye yíbili: «Mà ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i ɲwɔhe ku ɲyɛ ɲaha yɛ?» 11Ɲyɛ ka cyelempyiibii si u pyi: «Ko Kile Saliyaŋi cyelentiibii s'à jwo na Kile tùnntunŋi Eli u à yaa u fyânha a pa Kile Niɲcwɔnrɔŋi yyaha na.» 12Ka u u pi pyi: «Sèe wi, Eli à yaa u fyânha a pa si karigii puni kurigii tíi. Ŋka li mú à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na “Supyaŋi Jyaŋi à yaa u kyaala sèl'e, sùpyire kuro mú sì mpyi u e mɛ.” Yii à sɔ̂nŋɔ lire na la? 13Mii sí yi jwo yii á, Eli à pa a kwɔ̀, pi à u pyi pi ɲyii pyiŋkanni na, bà l'à sémɛ u kyaa na Kile Jwumpe Semɛŋi i mɛ.» 14Tèni i Yesu ná u cyelempyiibii taanreŋ'à nɔ pi sanmpii cyage e ke, pi à sà shinɲyahara ta t'à pi kwûulo, Kile Saliyaŋi cyelentiibii pìi mpyi a nàkaana ta ná pi e. 15Sùpyir'à pa Yesu ɲya ke, l'à pâa pi puni i sèl'e. Ka pi i fê a kàre u fye e maa u shɛ́ɛre. 16Ka Yesu si u cyelempyiibii yíbe: «Ɲaha shi na yii ná pire na yiye kyáali yɛ?» 17Ka wà si Yesu pyi tire sùpyire shwɔhɔl'e: «Cyelentuŋi, mii à pa ná na jyaŋi i mu yyére. Jínaŋi wà u ɲyɛ u e, ur'à u pyi búbu. 18Uru jínaŋi ká yîri ná u e cyaga maha cyag'e ke, u maha u cyán ɲìŋke na, u maha ŋkyànhigii kùru, u ɲwɔge mú maha ŋkânŋi, fo u maha mpa shiile. Mii à mu cyelempyiibii ɲáare pi jínaŋi kɔ̀r'a yige u e, pi ɲyɛ a jà mɛ.» 19Ka Yesu si jwo: «Ei! Yii dánabaa sùpyiibii nimpiibii, fo ɲaha tère e mii sí n‑kwôro ná yii e yɛ? Mii sí yii kapyiiŋkii kwú naye e sà nɔ fo ɲaha tère na yɛ? Yii a ma ná pyàŋi i na á.» 20Ka pi i mpa ná u e. Tèni i jínaŋ'à Yesu ɲya ke, ka u u pyàŋi cyán na kúu ŋkúu ɲìŋke na, maa u ɲwɔge pyi ku u ŋkânŋi. 21Ka Yesu si pyàŋi tuŋi yíbe: «Fo ɲaha tère e jínaŋ'à jyè u e yɛ?» Ka tufooŋi si u pyi: «Mà lwɔ́ fo u nimbilere wuŋi na. 22Tèni l'e, jínaŋi maha u cyán nage e, tèni l'e maa u cyán lwɔhe e si nta u bò. Kampyi mu sí n‑jà cyaga pyi, wuu ɲùɲaare ta, maa wuu tɛ̀gɛ.» 23Ka Yesu si u pyi: «Mu à jwo kampyi mii sí n‑jà cyaga pyi. Ŋka mu aha jà a dá mii na, karigii puni sí n‑jà n‑pyi mu á.» 24Ka pyàŋi tuŋi si ntíl'a jwo fànha na: «Mii à dá, ŋka na tɛ̀gɛ, ɲaha na yɛ mii dániyaŋi fành'à cyɛ́rɛ.» 25Yesu à sùpyire ɲya t'à lwɔ́ a tò u na ke, ka u u fànha cyán jínaŋi na, maa u pyi: «Jínaŋi, mu u na jyè sùpyire e marii pi pyi búbuu ná ɲùɲcunnii ke, fworo ŋge pyàŋi i, ma sàha núru ɲjyè u e mɛ.» 26Ka jínaŋi si kwuugo wà, maa pyàŋi cúnŋɔ cúnŋɔ fànha na, maa fworo u e. Pyàŋ'à pyi mu à jwo u à kwû, fo shinɲyahara à jwo u à kwû. 27Ka Yesu si u cû cyɛge na a yîrige, ka pyàŋi si yyére. 28Yesu à jyè bage e ke, ka u cyelempyiibii si u ŋwɔh'a yíbe: «Ɲaha na wuu ɲyɛ a jà a ŋge jínaŋi kɔ̀r'a yige pyàŋi i mà yɛ?» 29Ka Yesu si pi pyi: «Kileɲarege kanni ku ɲyɛ na jìn'a ŋge jínaŋi shiŋi kɔ̀r'a yige sùpya e.» 30Yesu ná u cyelempyiibii niŋkaribil'à Galile kùluni jyiile, ŋka u la ɲyɛ a mpyi sùpya si li cè mɛ, 31ɲaha na yɛ u mpyi na u cyelempyiibii kâlali, marii yu pi á: «Pi sí n‑pa Supyaŋi Jyaŋi le sùpyire cye e pi bò, ŋka u kwùŋi canmpyitanrewuuni, u sí ɲɛ̀.» 32Pi ɲyɛ a pyi a puru jwumpe ɲwɔhe cè mɛ, fyagare s'à pi sige pi ɲyɛ a jà a u yíbe mɛ. 33Ka Yesu ná u cyelempyiibii si nɔ Kapɛrɛnamu kànhe e. Tèni i pi a jyè bage e ke, ka u u pi yíbe: «Ɲaha nàkaana yii mpyi a ta kuni na yɛ?» 34Ka pi i fyâha, ɲaha na yɛ nàkaante ɲùŋke ku mpyi na pire puni i, jofoo u ɲyɛ ɲùŋufooŋi yɛ. 35Ka Yesu si ntɛ̀ɛn, maa pi shiin kɛ ná shuunniŋi yyere, maa yi jwo pi á: «Ŋgemu la ká mpyi si mpyi ɲùŋufoo ke, urufol'à yaa u uye pyi kàntugo yyére wuŋi, u raa báare pi sanmpil'á.» 36Ka Yesu si pyàŋi wà cû a pa pi shwɔhɔl'e, maa u lwɔ́, maa yi jwo pi á na: 37«Shin maha shin u à ɲɛn'a ŋge pyàŋi fiige cùmu lemɛ ɲwɔ mii kurugo ke, urufol'à mii cùmɔ lemɛ ɲwɔ mú. Shin maha shin sí u à mii cùmɔ lemɛ ɲwɔ ke, urufoo mú à mii tunvooŋi cùmɔ lemɛ ɲwɔ.» 38Ka Yuhana si yi jwo Yesu á: «Cyelentuŋi, wuu à nàŋi wà ɲya u u jínabii kɔ̀re na yige sùpyire e ná mu mɛge e, ka wuu u u sige li na, ɲaha na yɛ wuu wà bà mɛ.» 39Ka Yesu si u pyi: «Yii àha u sige li na mɛ, sùpya sì n‑jà raa kakyanhala pyi ná mii mɛge e, si ntíi núru mii mɛge kɛ̀ɛge ntaha lire na mɛ. 40Ŋgemu u ɲyɛ u ɲyɛ wuu zàmpɛn mɛ, urufoo na ɲyɛ ná wuu e. 41Amuni li mú ɲyɛ shin maha shin u à fùnɲcwokwuɲyaga lwɔhɔ kan yii á mà lire ɲùŋke pyi na yii na ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi wuu ke, sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, urufoo sí n‑sìi lire tɔ̀ɔnŋi ta.» 42Ka Yesu si núr'a pi pyi: «Nte nàŋkopyire t'à dá mii na mà kwɔ̀ ke, shin maha shin ká lire là niŋkin ɲùŋɔ kyán, l'à pwɔ́rɔ urufol'á pi kafaabwɔhɔ pwɔ u yacige e, pi i u wà baŋi i. 43Mu cyɛge kà niŋkin ká a si mu pyi mu u kapii pyi, ku kwɔ̀n a wà, maa jyè ná ku sanŋke e shìŋi niŋkwombaaŋi i. Lir'à pwɔ́rɔ mu á, mu ná ma cyeyi shuunniŋi u jyè nafugombaage e. [ 44“Fyɛɛnre ti maha sùpyire kyaare lyî kuru cyage e ke, tire ɲyɛ na ŋkwûu mɛ, kuru cyage nage mú ɲyɛ na fùru mɛ.”] 45Mu tɔɔge kà niŋkin ká a si mu pyi mu u kapii pyi, ku kwɔ̀n a wà, maa jyè shìŋi niŋkwombaaŋi i ná tɔɔgɔ niŋkin i. Lir'à pwɔ́rɔ mu á, mu ná ma tooyi shuunniŋi u jyè nafugombaage e. [ 46“Fyɛɛnre ti maha sùpyire kyaare lyî kuru cyage e ke, tire ɲyɛ na ŋkwûu mɛ, kuru cyage nage mú ɲyɛ na fùru mɛ.”] 47Mu ɲyiini là ká a si mu pyi mu u kapii pyi, li wwûl'a wà, mu ɲyii niŋkin wuŋi u jyè Kile Saanre e. Lir'à pwɔ́rɔ mu á, mu ná ma ɲyiigii shuunniŋi u jyè nafugombaage e. 48“Fyɛɛnre ti maha sùpyire kyaare lyî kuru cyage e ke, tire ɲyɛ na ŋkwûu mɛ, kuru cyage nage mú ɲyɛ na fùru mɛ.” 49Kyaage k'à ɲáaŋa nage fiige ke, kuru kyaage Kile sí n‑tɛ̀gɛ u shiinbii toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ. Suump'à táan, suumpe tìpoompe ká fworo p'e, ɲaha ku sí n‑jà pu pyi pu táan sahaŋki yɛ? Yii pyi suumɔ niɲcɛnmɛ, yyeɲiŋke ku pyi yii shwɔhɔl'e.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\