MACWO 10

1Lire kàntugo ka Yesu si u cyelempyiibii kɛ ná shuunniŋi yyere, maa fànhe kan pi á, pi jà pi a jínabii kɔ̀re pi a yige pifeebil'e, pi raa yampii puni ná cwɔ̀hɔmɔfeebii puni cùuŋi. 2Tùnntunmpii kɛ ná shuunniŋi mɛyi yi ɲyɛ ɲje: niɲcyiiŋi u ɲyɛ Simɔ pi maha mpyi Pyɛri ke, ná u sìɲɛɛŋi Andire ná Zebede jyaabii Yakuba ná u cɔɔnŋi Yuhana 3ná Filipi ná Baritelemi ná Tomasi ná Macwo ŋge u mpyi na múnalwɔɔre shuu ke, ná Alife jyaŋi Yakuba ná Taadi 4ná Simɔ pi maha mpyi Zelɔti ke, ná Zhudasi Isikariyoti ŋge u sí n‑pa Yesu le cye e ke. 5Pire shiin kɛ ná shuunniŋi Yesu à yɛrɛ maa nta a pi tun. U à jwo pi á: «Yii àha ɲjyè Samari shiinbii kànyi ná supyishiŋi sanŋi wuy'e mɛ, 6ŋka yii a sì Izirayɛli shiinbii yyére, pire mpiimu pi ɲyɛ mu à jwo mpàpinniyi ke. 7Mà yii niŋkaribii yaha, yii a Jwumpe Nintanmpe yu sùpyir'á na Kile Saanre tèn'à byanhara. 8Yii raa yampii cùuŋi, yii raa kwùubii ɲɛ̀ni, yii raa tògofeebii cùuŋi, yii raa jínabii kɔ̀re yii a yige sùpyire e. Yii à ti ta mana, yii a ti kaan mana. 9Yii àha sɛɛn, lire ɲyɛ mɛ wyɛ́rɛ, lire ɲyɛ mɛ wyɛ́rɛpya lwɔ́ si nde yii dufaabil'e mɛ. 10Yii àha kùshebɔrii lwɔ́ mɛ, yii àha vàanntinyɛ shɔnwuyo lwɔ́ mɛ, yii àha tanhaɲyi yabɛrɛ lwɔ́ mbâra yii tooyi wuyi na mɛ, yii àha kàbii lwɔ́ mɛ. Yii li cè na báarapyiŋ'à yaa u a ŋkaan u a lyî. 11Yii aha jyè kànbwɔh'e, lire ɲyɛ mɛ kànbilere e, yii sùpya cya ŋgemu u sí ɲɛɛ yii sunmbage na ke. Yii aha uru sùpya ta, yii i ŋkwôro wani fo yii sà nɔ yii tèekani na. 12Yii aha jyè pyɛngɛ maha pyɛng'e ke, yii pi shɛ́ɛre “Kile u yyeɲiŋke kan yii á.” 13Kuru pyɛnge shiin ká yii fwùŋi shwɔ, pi sí kuru yyeɲiŋke ta. Ŋka pi aha mpyi pi ɲyɛ a yii fwùŋi shwɔ mɛ, pi sì kuru yyeɲiŋke ta mɛ. 14Yii aha ŋkàre cyage k'e, ka pi i yii sunmbage cyé, maa mpyi pi ɲyɛ a ɲɛn'a yii jwumpe lógo mɛ, yii nivworobii kuru kànhe e, yii yii tooyi bambaŋi kwòro kwòr'a wu wani. 15Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, canŋke Kile sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná ti kapyiiŋkil'e ke, nde li sí yire kànyi sùpyire ta ke, lire sí n‑waha mà tòro Sɔdɔmu kànhe ná Gɔmɔri kànhe shiinbii wuuni na.» 16Ka Yesu si núr'a jwo: «Yii lógo! Mii sí yii tun, ŋka yii sí n‑pyi sùpyire shwɔhɔl'e mu à jwo mpàa pi ɲyɛ sige yaaya shwɔhɔl'e. Yii a yiye kàanmucaa bà wwòo ɲyɛ mɛ, yii pyi tatɛɛnnugo sùpyii mpánmpɔrɔyɔ fiige. 17Yii a yiye kàanmucaa sùpyire na, ɲaha na yɛ pi sí n‑kwɔ̀ n‑pa raa yii yiri yukyaabii yyére, s'a yii bwùun ná kàsɔrigil'e pi Kile Jwumpe kàlambayi i. 18Pi mú sí n‑kwɔ̀ raa yii cwôre raa sì fànhafeebii ná saanbii yyére, mà li ɲùŋke pyi na yii na ɲyɛ mii cyelempyii. Lire cye kurugo yii sí mii kyaa jwo Yahutuubil'á, sí mii kyaa jwo supyishiŋi sanŋ'á mú. 19Ŋka tèni i pi sí n‑pa raa yii leni cye e ke, jwumpe yii sí n‑jwo, ná pyiŋkanni na yii sí pu jwo ke, yii àha lire tɛ̀gɛ yiye funŋɔ pɛn mɛ. Jwumpe yii à yaa yi jwo ke, lire tèni yabiliŋi i, puru sí n‑tîge yii funŋ'i. 20Yii li cè na yii yabilimpil'e bà puru jwumpe sí n‑fworo mɛ, yii Tuŋi u ɲyɛ Kile ke, uru Munaani li sí raa yu yii cye kurugo. 21Pìi sí n‑pa raa pi cìnmpyiibii kaan pi a bùu, tiibii pìi sí n‑pa raa pi pyìibii kaan pi a bùu, pyìibii pìi mú sí n‑pa n‑yîri pi sifeebii kurugo si pi kan pi bò. 22Yii kyaa sí n‑pɛn sùpyire pun'á mii mɛge kurugo. Ŋka ŋgemu ká jà a uye waha maa ntɛ̀ɛn Kile kuni i fo mà sà nɔ tɛgɛni na ke, urufoo sí n‑shwɔ. 23Pi aha yii kyérege kànhe k'e, yii fê a fworo kur'e, yii raa sì kabɛr'e. Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, mà jwo yii pi Izirayɛli shiinbii kànyi puni ɲaara a kwɔ̀ ke, Supyaŋi Jyaŋi sí núru n‑pa. 24Cyelempyaŋi sì n‑jà n‑pêe n‑tòro u cyelentuŋi na mɛ, biliwe mú ɲyɛ a pêe u kàfooŋi na mɛ. 25Li tɛgɛni li ɲyɛ cyelempyaŋi u pa mpyi cyelentuŋi fiige, biliŋi mú sí mpa mpyi u kàfooŋi fiige. Ná pi à jà a pyɛngefoo tàanna ná jínabii ɲùŋufooŋi Bɛlizebuli i, mpii pi ɲyɛ pyɛngefoo shiinbii ke, pire wuuni sì n-tòro mà? 26Lire kurugo yii àha raa fyáge pi na mɛ. Yii li cè, kyaa maha kyaa l'à ŋwɔhɔ ke, cyire puni sí n‑pa raa ɲaa. Kyaa maha kyaa li ɲyɛ numpini i ke, lire là mú sì n‑kwôro ɲcèmbaa mɛ. 27Mii aha jwumpe mpemu jwo yii á numpini i ke, yii a puru yu canŋke e. Mpe mii à jwo yii á katilwɔhɔre e ke, yii dùgo yii a puru jáare katanɲyi ɲuŋ'i. 28Mpii pi maha jà a sùpyaŋi cyeere bò, ná pi sì n‑jà u múnaani bò mɛ, yii àha raa fyáge pire na mɛ. Kileŋi u maha jà a sùpyaŋi múnaani ná u cyeere shi bò nafugombaage e ke, uru na yii à yaa yii a fyáge. 29Tá zíiziinɛ shuunni maha mpɛ́rɛ daashi niŋkin kanna mɛ? Ŋka lire zíiziini là niŋkin sì n‑kwû yii Tuŋi Kile pàama mɛ. 30Yii pi ke, ali ɲùɲjoore ti ɲyɛ yii ɲùɲyi i ke, Kile à tire puni pɛ̀rɛgɛ cè. 31Lire kurugo yii àha núru kyaa tɛ̀gɛ yii yiye funŋɔ pɛn mɛ! Yii shin maha shin kan'à waha Kile na mà tòro tire zíiziinɛ niɲyahara na. 32Shin maha shin ká yyére li na sùpyire ɲyii na na uru na ɲyɛ mii wu ke, mii Tuŋi u ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, mii mú sí n‑yyére li na uru ɲyii na na urufoo na ɲyɛ mii wu. 33Ŋka ŋgemu ká mii cyé sùpyire ɲyii na ke, mii Tuŋi u ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, mii mú sí urufoo cyé uru ɲyii na. 34Yii àha raa sɔ̂nŋi na mii à pa si mpa jwumabeŋke le sùpyire ná tiye shwɔhɔl'e ɲìŋke na mà dɛ! Mii ɲyɛ a pa ná yyeɲiŋke e mɛ, ná kàshige e mii à pa. 35Ɲaha kurugo yɛ mii à pa mpa “jyafooŋi ná tufooŋi láha piye na, si pworofooŋi ná nufooŋi láha piye na, si napworoŋi láha nacwoŋi na. 36Pìi u zàmpɛnmii sí n‑pa n‑pyi pi pyɛngɛ shiinbii yabilimpii.” 37Shinŋi u à u tuŋi, lire ɲyɛ mɛ u nuŋi kyaa táan uy'á mà tòro mii na ke, urufoo ɲyɛ a yaa ná mii cyelempyigire e mɛ. Shinŋi u à u jyaŋi, lire ɲyɛ mɛ u pworoŋi kyaa táan uy'á mà tòro mii na ke, urufoo ɲyɛ a yaa ná mii cyelempyigire e mɛ. 38Shinŋi la ku ɲyɛ si mpyi mii cyelempya ke, urufoo u taha mii fye e, pi mɛ́ɛ mpyi na sí urufoo bò kworokworocige na. Lire baare e urufoo ɲyɛ a yaa ná mii cyelempyigire e mɛ. 39Ŋgemu la ká mpyi si u niɲjaaŋi yaa ɲwɔ ke, urufoo nùmpanŋke sí n‑kɛ̀ɛge, ŋka ŋgemu ká kàntugo wá u niɲjaaŋ'á mii kurugo ke, urufoo sí nùmpanŋa ta. 40Shin maha shin ká yii cùmu lemɛ ɲwɔ ke, urufoo mú à mii cùmu lemɛ ɲwɔ, ŋgemu sí ká mii cùmu lemɛ ɲwɔ ke, urufoo mú à mii tunvooŋi cùmu lemɛ ɲwɔ. 41Ŋgemu ká Kile tùnntunŋi wà cùmu lemɛ ɲwɔ, mà lire ɲùŋke pyi na u na Kile tùnnture yu ke, tɔ̀ɔnŋi Kile sí n‑pa n‑kan Kile tùnntumpil'á ke, uru tɔ̀ɔnŋi Kile sí n‑kan urufol'á. Sùpyire ti ɲyɛ na fyáge Kile na ke, wà ha tire tà cùmu lemɛ ɲwɔ, mà lire ɲùŋke pyi na ti na fyáge Kile na, Kile sí urufoo sâra tire fiige. 42Ŋgemu ká lùɲiŋɛ fùnɲcwokwuɲyaga kan ŋge nàŋkocyaaŋi wà á, mà lire ɲùŋke pyi na u na ɲyɛ mii cyelempya ke, sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, urufoo sí n‑sìi lire tɔ̀ɔnŋi ta.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\