MACWO 11

1Ɲyɛ Yesu à kwɔ̀ yire yɛrɛyi ŋkanŋi na u cyelempyiibii kɛ ná shuunniŋ'á ke, maa ŋkàr'a sà a sùpyire kâlali, maa Jwumpe Nintanmpe yu pi á pi kànyi na. 2Ɲyɛ mà Yuhana Batizelipyiŋi yaha kàsuŋi i, u mpyi a Kile Niɲcwɔnrɔŋi kapyiiŋkii kyaa lógo. Ka u u u cyelempyiibii pìi tun Yesu á 3pi sà yíbe na: «Ŋge kyaa l'à jwo na u sí n‑pa ke, mu u ɲyɛ u wi laa, wuu a wabɛrɛ sigili?» 4Ka Yesu si pi pyi: «Yii à ndemu lógo maa ndemu ɲya ke, yii a sì, yii i sà lire yyaha jwo Yuhana á na 5“Fyinmpii naha na ɲaa, toŋkɛgɛyifeebii sí i ɲaare, tògofeebii na ɲcùuŋi, ɲùɲcunnibii sí i núru, kwùubii sí i ɲɛ̀ni, Jwumpe Nintanmpe sí i yu fòŋɔfeebil'á. 6Ɲyɛ mii kapyiiŋkii ká mpyi cyi ɲyɛ a ŋgemu pyi u à cye láha mii na mɛ, urufoo wuun'à ɲwɔ.”» 7Ɲyɛ Yuhana cyelempyiibil'à kàre ke, ka Yesu si wá na Yuhana kyaa yu sùpyir'á, u à jwo: «Canŋke yii ná ŋkàre síwage e ke, taha ɲyɛgɛ yii mpyi a kàr'a sà wíi kafɛɛge sí i ku ɲyàha la? 8Ɲaha yii sí mpyi a kàr'a sà wíi yɛ? Vàansinayafoo la? Yii li cè na mpii pi maha vàansinayi leni ke, pire maha mpyi saanbii bayi i. 9Lire sanni i ke, ɲaha yii mpyi a sà wíi yɛ? Kile tùnntunŋɔ la? Mii sí yi jwo yii á, u bá à fànha tò Kile tùnntunŋɔ na. 10Ɲaha kurugo yɛ Kile Jwumpe Semɛŋi à jwo ŋgemu kyaa na na “Wíi, mii sí na tùnntunŋi tun u sà mu kuni yaa mu yyaha na” ke, uru tùnntunŋi u ɲyɛ Yuhana. 11Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, sùpya sàha ŋkwɔ̀ a si ŋgemu u à fànha tò Yuhana Batizelipyiŋi na mɛ, lire ná li wuuni mú i, Kile Saanre shiinbii puni nimbilen'à fànha tò Yuhana na. 12Mà lwɔ́ Yuhana Batizelipyiŋi Kile jwumpe tèejwuuni na, mà pa nɔ numɛ na, mpii la ku ɲyɛ si jyè Kile Saanre e ke, shinpiibii na pire kyérege, pi s'à piye waha si jyè t'e. 13Kile tùnntunŋi Musa Saliyaŋi ná Kile tùnntunmpii sanmpil'à jwo Kile Saanre kyaa na, fo mà pa nɔ Yuhana tèni na. 14Kampyi yii sí n‑jà n‑dá pu na, Eliŋi mpaŋi shɛɛnre Kile Jwumpe Semɛŋi a jwo ke, yii li cè uru u ɲyɛ Yuhana. 15Ŋgemu la ká mpyi si karii yyaha cè ke, urufoo u u niŋgyigigii cyán sèl'e. 16Ná ɲaha shi i mii sí nte sùpyire shiŋi tàanna yɛ? Ti na ɲyɛ mu à jwo nàŋkopyire, ntemu ti ɲyɛ na bâhare kàfuge na ke, tà na bâhare maa ŋko ti shɛ̀rɛfeebil'á 17“Wuu à tìinmpini wyì yii á, yii ɲyɛ a ɲɛn'a kwɔ̂hɔ mɛ. Wuu à jáhampe myahigii cêe yii á, yii ɲyɛ a ɲɛn'a mɛɛ sú mɛ.” 18Yii li cè, Yuhana à pa ke, u mpyi na ɲjyìtɔɔn wu lyî mɛ, u mú mpyi na sinmɛ byii mɛ, ka pi i jwo na jína u ɲyɛ u e. 19Ɲyɛ Supyaŋi Jyaŋi à pa, maa lyî maa byii, ka pi i jwo na u sɔ̀nŋɔre ɲyɛ a taha yaage kabɛrɛ na mɛ, fo ɲjyìŋi ná sinmbyaani kanni, maa núr'a pyi mɛpɛngɛ shiinbii cevoo mu à jwo múnalwɔɔre shwofeebii. Ŋka yákilifente Kile maha ŋkaan ke, tire ká mpyi wà á, li maha ɲcè urufoo kapyiiŋkil'e.» 20Ɲyɛ kànyi na Yesu à tòro maa kakyanhala karii niɲyahagii pyi, ka yire kànyi shiin si mpyi pi ɲyɛ a ɲɛn'a pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ mɛ, ka Yesu si wá na yire shiinbii fare. 21U à jwo: «Yii Korazɛn kànhe shiinbii, yii wuun'à kɛ̀ɛge! Yii Bɛtisayida kànhe shiinbii, yii wuun'à kɛ̀ɛge! Ɲaha na yɛ kakyanhala karigii cyi à pyi wani yii yyére ke, kampyi Tiri kànhe ná Sidɔn kànhe e, cyire mpyi a pyi, numɛ mpyi na sí pi ta pi à pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ maa láha kapegigii na fo tèemɔni i, maa cafubɔrigii le mà pyi pi vàanɲyi, maa cwɔɔnre wu piye na. 22Lire kurugo mii sí yi jwo yii á, canŋke Kile sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná ti kapyiiŋkil'e ke, nde li sí n‑pyi yii na ke, lire sí n‑waha mà tòro Tiri ná Sidɔn kànyi wuuni na. 23Yii Kapɛrɛnamu kànhe shiinbii pi ke, yii na sɔ̂nŋi na yii sí n‑kàre Kile yyére nìɲyiŋi na bɛ? Lire mpyi ɲyɛ mɛ, yii sí n‑sìi n‑tîrige fo ɲìŋke ɲwɔhɔ shiinbii cyage e. Ɲaha kurugo yɛ kakyanhala karigii cyi à pyi wani yii yyére ke, kampyi Sɔdɔmu kànhe e cyire mpyi a pyi, ku shiinbii mpyi na sí n‑yyére pi kapegigii na. Ku mú mpyi na sí n‑pyi wani fo mà sà nɔ niɲjaa na. 24Lire kurugo mii sí yi jwo yii á, canŋke Kile sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná ti kapyiiŋkil'e ke, nde li sí yii Kapɛrɛnamu kànhe shiinbii ta ke, lire sí n‑waha n‑tòro Sɔdɔmu kànhe shiinbii wuuni na.» 25Ɲyɛ Yesu à kwɔ̀ puru na ke, maa jwo: «Tufooŋi Kile, nìɲyiŋi ná ɲìŋke Kafooŋi, mii fwù ɲyɛ mu na, ɲaha na yɛ kani mu à ŋwɔhɔ yákilifeebii ná kaceempii na ke, mu à lire cyêe nàŋkopyire na. 26Sèe wi, Tufooŋi, mu à lire pyi mà tàanna ná ma ɲyii wuuni i.» 27Lire kàntugo maa jwo sùpyir'á: «Mii Tuŋi à karigii puni le mii cye e. Sùpya ɲyɛ a Jyafooŋi cè Tufooŋi baare e mɛ. Sùpya mú ɲyɛ a Tufooŋi cè Jyafooŋi baare e mɛ, fo Jyafooŋi la ká mpyi si u cyêe ŋgemu na ke. 28Yii a ma mii yyére, yii pi à kànha maa ntugo ke, mii sí taŋɔŋɔ kan yii á. 29Yii a báaraŋi pyi mii á, yii i na yaha s'a yii kɛ̂ɛnŋi. Lire ká mpyi, yii sí taŋɔŋɔ ta, ɲaha na yɛ mii ɲyɛ ɲùmpiŋɛfoo, mii karigii mú sí ɲyɛ a waha mɛ. 30Mii báaraŋi pyim'à táan, tugure mii sí n‑tɛ̀gɛ yii ɲuŋ'i ke, tir'à faha.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\