MACWO 12

1Ɲyɛ canŋka, Yesu ná u cyelempyiibii mpyi na ntùuli sùma kooyi y'e, kuru canŋke na mpyi canŋɔŋɔ. Cyelempyiibii katege wuubii pi mpyi, ka pi i sùmaɲcahayi yà kwɔ̀n na mínage na ŋkùru. 2Farizhɛɛnbii pìl'à lire ɲya ke, maa Yesu pyi: «Wíi, mu cyelempyiibii na canŋɔŋke kafuunŋkii pyi!» 3Ka u u pi pyi: «Nde Saanŋi Dawuda à pyi ke, yii ɲyɛ a lire kâla mà? Canŋka mà u ná u fyèɲwɔhɔshiinbii katege wuubii yaha, 4u à jyè Kile bage e, maa sárage bwúuruŋi wà lwɔ́ a kyà, maa wà kan u fyèɲwɔhɔshiinbil'á. Mà li ta sáragawwuubii kanni pi mpyi a yaa pi jà a uru bwúuruŋi kyà. 5Taha yii ɲyɛ a li kâla Kile Jwumpe Semɛŋi i na sáragawwuubii ká báara pyi Kileɲaarebage e canŋɔŋke e, lire ɲyɛ na ntɔ̀re kapegigil'e mɛ? 6Mii sí yi jwo yii á, wà na ɲyɛ naha ŋgemu u à pêe Kileɲaarebage na ke. 7Jwumpe Kile à jwo na yii aha a ɲùɲaara taa yiye na, na lir'à táan ur'á mà tòro sáragawwuuni na ke, kampyi yii mpyi a puru ɲwɔhe cè, sùpyire ti nte yii à ti cɛ̂ɛgɛ mà li ta ti ɲyɛ a yaaga pyi mɛ, yii mpyi na sì ɲɛɛ lire pyi mɛ. 8Supyaŋi Jyaŋi ká kyaa maha kyaa jwo mà yyaha tíi ná canŋɔŋke e ke, li sì n‑jà n‑tòro lire na mɛ.» 9Lire kàntugo Yesu à yîri wani, maa ŋkàre kuru cyage shiin Kile Jwumpe kàlambage e. 10Lir'à nàŋi wà ta wani ná cyeŋkwuge e. Ka pi i Yesu pyi: «Mà sùpya cùuŋɔ canŋɔŋke e, tá lir'à yaa ná mpyi i?» Kaɲuŋɔ pi mpyi na ɲcaa ná kuru yibige e, si nta tìgire cyán Yesu na. 11Ka Yesu si pi pyi: «Jofoo u ɲyɛ yii shwɔhɔl'e, ná mpà niŋkin na ɲyɛ u á, ka uru mpàŋi si ɲcwo wyige e mà bɛ̂ ná canŋɔŋke e, urufoo sí ɲɛɛ u yaha wwùmbaa yɛ? 12Yii ɲyɛ a li cè na sùpyaŋi tayyéreg'à pêe mpàŋi woge na sèe sèl'e mà? Yii li cè, mà tàanna ná Kile Saliyaŋi i, kacɛnni mpyiŋ'à ɲwɔ canŋɔŋke e.» 13Ɲyɛ u à kwɔ̀ puru na ke, maa jwo cyeŋkwugefol'á: «Ma cyɛge sànhana.» U à ku sànhana ke, ka ku u ɲcùuŋɔ ku sanŋke fiige. 14Ɲyɛ Farizhɛɛnbii pi mpyi wani ke, ka pire si fwor'a kàr'a sà piye taanna Yesu boŋkanni na. 15Yesu à pa yire cè ke, maa yîri kuru cyage e, u niŋkareŋi, shinɲyahara mpyi a taha u fye e, ka u u yampii puni cùuŋɔ. 16Maa yi jwo a waha pi á na pi àha sùpya yaha u yi cè mɛ. 17Lire pyiŋkanni na, Kile tùnntunŋi Ezayi jwump'à fûnŋɔ, u mpyi a jwo: 18«Kile à jwo: “Mii báarapyiŋi u ɲyɛ ŋge, mii à u cwɔɔnrɔ. U kan'à waha mii na sèl'e, u kapyiiŋkil'à táan mii á mú. Mii sí na Munaani pyi li tɛ̀ɛn u e, u sí raa supyishiŋi sanŋi leni kuni nintiini i. 19U sì raa jwumɔ dìrili ná wà e mɛ, u sì raa sêre wà na mɛ. Wà sì u jwuɲyahama lógo sùpyire tabinniyi i mɛ. 20Ali kaŋkyaange, u sì ku kebe mɛ, fùkinaŋi u ɲyɛ na tafuguyo caa ke, u sì uru fùgo mɛ. U sí n‑kwôro pur'e, fo si ntìiŋi kuni le sùpyire puni taan. 21Supyishiŋi puni sí n‑pa pi sɔ̀nŋɔre taha u na.”» 22Ɲyɛ lire kàntugo, ka pi i mpa ná jínacyanŋi w'e Yesu á. Uru nàŋi mpyi na ɲaa mɛ, maa mpyi búbu. Ka Yesu si u cùuŋɔ u à jà na yu maa ɲaa. 23Ka li i sùpyire puni bilibili fo pi na piye yíbili maa ŋko: «Taha Dawuda Tuluge Shin bà u ɲyɛ ŋge nàŋi mɛ?» 24Ɲyɛ Farizhɛɛnbil'à yire lógo ke, ka pi i jwo: «Ŋge nàŋi ɲyɛ a sìi na jínabii kɔ̀re na yige pifeebil'e ná fànhe kabɛr'e, jínabii ɲùŋufooŋi Bɛlizebuli woge kàntugo na mɛ!» 25Ná Yesu sí mpyi a pi funzɔnŋɔre cè, ka u u jwo pi á: «Kìre maha kìre li ɲyɛ na liye tùnni ke, lire maha mpa jya. Kànhe ŋkemu, lire ɲyɛ mɛ pyɛnge ŋkemu shiin ká yîri piye kurugo ke, kuru maha mpa jya mú. 26Sitaanniŋi ká a u báarapyiibii kɔ̀re, u na uye tùnni. Lire ká mpyi, u saanre sì n‑kwɔ̀ mà? 27Yii aha jwo na mii na jínabii kɔ̀re na yige pifeebil'e ná jínabii ɲùŋufooŋi Bɛlizebuli fànhe e, lire sanni i ke, yii shiinbii pi ɲyɛ na pi kɔ̀re ke, ná jofoo u fànhe e pire maha pi kɔ̀re yɛ? Yii shiinbii yabilimpii pi sí jwumpe pyi pu cwo yii ɲuŋ'i. 28Ŋka yii li cè na mii na jínabii kɔ̀re na yige pifeebil'e ná Kile Munaani fànhe e, lir'à li cyêe na Kile Saanre à nɔ yii na mà kwɔ̀. 29Wà sì n‑jà n‑jyè fànhaɲyahagafoo bage e, si u yaayi lwɔ́, ná u ɲyɛ a bage foo pwɔ a cyán maa nta a jyè mà yɛ. Urufoo ká jà a u pwɔ a cyán, lire e u maha jà a bage yaayi pyi u ɲɛɛmpe. 30Shinŋi u ɲyɛ u ɲyɛ ná mii i mɛ, urufoo ɲyɛ mii zàmpɛn, ŋgemu u ɲyɛ u ɲyɛ na mii tɛ̀re na sùpyire wàa tiye na mɛ, urufoo na ti ɲùŋɔ kyánge. 31Lire kurugo mii sí yi jwo yii á: kapegigii shiŋi puni ná Kile mɛkɛɛgɛ jwumpe puni sí n‑jà yàfa sùpyire na. Ŋka ŋgemu ká Kile Munaani mɛge kɛ̀ɛge ke, lire sì n‑sìi yàfa urufoo na mɛ. 32Wà ha jwumpimɛ jwo Supyaŋi Jyaŋi na, lire sí yàfa urufoo na. Ŋka ŋgemu ká jwumpimɛ jwo Kile Munaani na ke, lire kapiini sì yàfa urufoo na ŋge tìiŋi i mɛ, li mú sì yàfa urufoo na tìiŋi nimpaŋi i mɛ. 33Cige ká ɲwɔ, ku maha yasɛrɛ niɲcɛnnɛ pyi. Cige ká mpyi ku ɲyɛ a ɲwɔ mɛ, ku ɲyɛ na yasɛrɛ niɲcɛnnɛ pyi mɛ. Cige shiŋi maha ɲcè ku yasɛɛre cye kurugo. 34Yii màcwɔn fiige sùpyiibii! Mà pege yaha yii funŋ'i, yii sì n‑sìi n‑jà jwuɲcɛnmɛ jwo mɛ. Sùpyaŋi zòmbilin'à ɲî ndemu na ke, lire u ɲwɔge maha yu. 35Ŋgemu u zò u à ɲwɔ ke, uru maha jwuɲcɛnmpe yu. Ŋgemu u ɲyɛ ná zòmpi i ke, uru maha jwumpimpe yu. 36Mii sí yi jwo yii á, canŋke Kile sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná ti kapyiiŋkil'e ke, jwumɔ maha jwumɔ sùpyir'à jwo, ná pu ɲyɛ laaga baa ke, Kile sí ti yíbe puru puni na. 37Shin maha shin ɲwɔjwumɔ kurugo, Kile sí n‑jwo na u à tíi, lire ɲyɛ mɛ u à cɛ̂ɛgɛ.» 38Ɲyɛ ka Kile Saliyaŋi cyelentiibii pìi ná Farizhɛɛnbii pìi si jwumpe lwɔ́ maa jwo: «Cyelentuŋi, wuu la naha maa kani là pyi a cyêe wuu na, ndemu li sí li cyêe na mu à fworo Kile e ke.» 39Ka Yesu si pi pyi: «Mpii pi à pi, maa kàntugo wà Kile na ke, pire maha ɲcaa si kakyanhala kani là ɲya tapyige e. Ŋka nde l'à pyi Kile tùnntunŋi Zhonasi na ke, lire baare e kakyanhala kyaa saha sì n‑pyi n‑cyêe pi na mɛ. 40Yii li cè, bà Zhonasi a canmpyaa taanre ná numpiliyi taanre pyi fyabwɔhe funŋke e mɛ, amuni Supyaŋi Jyaŋi mú sí canmpyaa taanre ná numpiliyi taanre pyi fanŋke e. 41Canŋke Kile sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná ti kapyiiŋkil'e ke, Ninive kànhe shiinbii sí n‑pa n-yîri n‑yyére si pire kapimpyiibii cɛ̂ɛgɛ, ɲaha na yɛ Zhonasi à sà Kile jwumpe jwo Ninive shiinbil'á ke, pi à pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ. Mà li ta wà na ɲyɛ naha, ŋgemu u tayyérege k'à fànha tò Zhonasi woge na ke, pire kapimpyiibii sí ɲyɛ a ɲɛn'a pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ mɛ. 42Kuru canŋke, saancwoŋi u mpyi Sheba kìni ɲùŋɔ na ke, uru mú sí n‑pa n-yîri n‑yyére si pire kapimpyiibii cɛ̂ɛgɛ, ɲaha na yɛ uru saancwoŋi mpyi a yîri diɲyɛŋi ɲùŋke kà na, mà sà saanŋi Solomani yákilifente jwumpe lógo. Mà li ta wà na ɲyɛ naha, ŋgemu u yákili u à pêe Solomani wuŋi na ke, pi sí ɲyɛ a ɲɛn'a lógo uru ɲwɔ na mɛ. 43Jína ká fworo sùpya e, u maha sà ɲaara síwage yyaha kurugo maa tatɛɛngɛ cya. U aha mpyi u ɲyɛ a kà ta mɛ, 44u maha jwo “Mii sí núru raa wà na tayirige e.” Ɲyɛ u aha núr'a pa urufoo ta bawaga fiige, ŋkemu k'à pwɔ́, maa ku funŋke bégel'a ɲwɔ ke, 45u maha núr'a kàr'a sà jínahii baashuunni lwɔ́ a bâra uye na, mpii pi à pi mà tòro u yabiliŋi na ke, maha mpa jyè urufol'e. Lire ká mpyi, urufoo pyiŋkanni nivɔnn'a sì nâar'a pi mà tòro niɲjyeeni na. Amuni pire kapimpyiibii wuuni mú sí n‑pyi.» 46Mà Yesu yaha puru jwumpe na ná sùpyire e, u nuŋi ná u cìnmpyiibil'à pa yyére cyíinŋi na, maa ɲcaa si jwo ná u e. [ 47Ka wà si Yesu yyere maa jwo: «Mu nuŋi ná mu cìnmpyiibii naha cyíinŋi na, pi naha na mu kyaa pyi.»] 48Ka Yesu si urufoo pyi: «Mpire pi ɲyɛ mii nuŋi ná mii cìnmpyiibii yɛ?» 49U à puru jwo ke, maa cyɛge sànha u cyelempyiibii kàmpanŋke na, maa jwo: «Mii nuŋi ná mii cìnmpyiibii pi ɲyɛ mpii. 50Yii li cè na mii Tuŋi u ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, ŋge u ɲyɛ na uru ɲyii wuuni pyi ke, uru u ɲyɛ mii cìnmpworoŋi ná mii nuŋi.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\