MACWO 14

1Ɲyɛ saanŋi Erɔdi à pa a Yesu shɛnrɛ núru ke, 2maa jwo u báarapyiibil'á: «Yuhana Batizelipyiŋi wi, u à ɲɛ̀ à fworo kwùŋi i, lire kurugo u à jà na kakyanhala karigii pyi amɛ.» 3Yii li cè na Erɔdi mpyi a u sìɲɛɛŋi Filipi cwoŋi kwɔ̀n a lwɔ́ mà pyi u cwo. Uru ceeŋi mɛge na mpyi Erɔdiyadi. Lire e ka Yuhana si yi jwo Erɔdi á na u ɲyɛ a yaa u u sìɲɛɛŋi cwoŋi shwɔ u na mɛ. Ka puru jwumpe si waha Erɔdi na, ka u u pi pyi pi à Yuhana cû a pwɔ a le kàsuŋi i. 5Erɔdi la mpyi si Yuhana bò, ŋka u mpyi na fyáge Yahutuubii yyaha na, ɲaha na yɛ pi puni mpyi a li cè na Yuhana na ɲyɛ Kile tùnntunŋɔ. 6Ɲyɛ Erɔdi canzeg'à pa mâhana a nɔ lire yyeeni ke, ka u u pìi yyere maa kataan pyi. Ɲyɛ mà pi yaha lire kataanni na, Erɔdiyadi pworoŋ'à pa a ŋkwɔ̂hɔli shinyyerebii shwɔhɔl'e, ka lire si ntáan Erɔdi e, 7fo u à kâa pùcwoŋ'á na u aha yaaga maha yaaga ɲáare ur'á ke, kuru sí n‑kan u á. 8Ka pùcwoŋi nuŋi si jwo a kan pùcwoŋ'á na u sà jwo saanŋ'á na u Yuhana Batizelipyiŋi ɲùŋke kwɔ̀n a le ŋkunan'i, u pa ŋkan ur'á. 9Ka puru jwumpe si saanŋi yyahe pyi k'à tanha. Ŋka u mpyi na sì n‑jà n‑cyé mɛ, ɲaha na yɛ u mpyi a kâa u shinyyerebii ɲyii na. Ɲyɛ ka u u pìi pyi pi sà Yuhana ɲùŋke kwɔ̀n kàsuŋi i pi pa ŋkan pùcwoŋ'á. 10Ɲyɛ ka pi i Yuhana ɲùŋke kwɔ̀n 11mà le ŋkunan'i, mà kan pùcwoŋ'á, ka u u ku kan u nuŋ'á. 12Ɲyɛ lir'à pyi ke, ka Yuhana cyelempyiibii si mpa u buwuŋi lwɔ́ mà sà ntò, maa sà u sànge wyì Yesu á. 13Ɲyɛ Yesu à puru jwumpe lógo ke, maa yîri kuru cyage e, maa jyè bakwɔɔge k'e, mà kàre sige funŋke e. Sùpyir'à pa u saha cè ke, maa fworo pi kànyi i, maa ŋkàre u fye e tɔɔre na. 14Yesu à fworo bakwɔɔge e mà pi ɲya pi à ɲyaha sèl'e ke, ka pi ɲùɲaare si u ta sèl'e, yampii pi mpyi tire sùpyire shwɔhɔl'e ke, ka u u pire cùuŋɔ. 15Ɲyɛ yàkoŋk'à pa nɔ ke, ka u cyelempyiibii si file u na maa jwo: «Cyelentuŋi! Sige funŋke e wuu ɲyɛ, canŋke s'à kwɔ̀ a kwɔ̀. Sùpyire cye yaha bà ti si mpyi si sà ɲjyì shwɔ ɲwɔkurugo kànyi i mɛ.» 16Ka Yesu si pi pyi: «Lire ɲyɛ a pi kakarala kwɔ̀ mɛ, yii yabilimpii pi pi kan pi lyî.» 17Ka pi i u pyi: «Bwúuru ɲùnyɔ kaŋkuro ná fyapyaa shuunni kanna cyi naha wuu ɲuŋ'i.» 18Ka u u pi pyi: «Yii a ma ná y'e.» 19Ɲyɛ pi à pa ná y'e ke, ka u u sùpyire pyi t'à tɛ̀ɛn ɲyɛge ɲuŋ'i. Pi à tɛ̀nn'a kwɔ̀ ke, ka u u bwúuru ɲùɲyi kaŋkuruŋi ná cyire fyapyaagii shuunniŋi lwɔ́, maa yyahe yîrige nìɲyiŋi i, maa fwù kan Kile á yi kyaa na. Maa bwúuruŋi kwɔ̀n kwɔ̀n a kan u cyelempyiibil'á, pi à kan sùpyir'á. 20Sùpyire ti mpyi wani ke, tire pun'à lyî a tìn. Ka pi i ŋkwɔ̀ maa shàhii kɛ ná shuunni ɲî ɲjyìpaanyi na. 21Pire lyìlyibil'e, nàmbaabii kanni mpyi a shiin kampwɔhii kaŋkuro (5.000) kwɔ̀, cyeebii ná nàŋkopyire ɲyɛ a tɔ̀rɔ mɛ. 22Ɲyɛ lire ɲwɔhɔ na, mà Yesu yaha u u sùpyire cye yare, u à u cyelempyiibii pyi pi à jyè bakwɔɔge e, maa baŋi jyiile u yyaha na. 23Ɲyɛ Yesu à ti cye yaha ke, maa ŋkàr'a sà Kile ɲáare ɲaŋke kà na, u kanni. U à kwôro wani fo mà pa nɔ yàkoŋke na. 24Ɲyɛ bakwɔɔge e cyelempyiibii mpyi na baŋi jyiili ke, lir'à kuru ta ku u byanhare lwɔhe niŋke na. Ka kafɛɛge si wá na fwu na lwɔhe tɛ̀re na bakwɔɔge ŋɔɔŋi na wàa kàmpanɲyi puni na. 25Ɲyɛ numpilag'à pa lyɛ ke, ka Yesu si yîri na ɲaare na ŋkɛ̀ɛge pi fye e lwɔhe ɲuŋ'i. 26Cyelempyiibil'à u nimpaŋi ɲya lwɔhe ɲuŋ'i ke, maa fyá sèl'e fo na ɲcyɛ̂ɛnni maa jwo: «Buŋi wà fwɔ̀ɔngɔ ku ɲyɛ ŋke!» Mà pi fyagara wuubii yaha, pi mpyi na kwuuyi wàa. 27Mà pi yaha pur'e, ka Yesu si ntíl'a jwumpe lwɔ́ maa pi pyi: «Yii yákilibii tìŋɛ, yii àha vyá mɛ, mii wi.» 28Ka Pyɛri si jwo: «Kampyi mu u ɲyɛ u wi, na yaha si ɲaara lwɔhe ɲuŋ'i, si ma ɲùŋɔ bɛ̂.» 29Ka Yesu si u pyi: «Ta ma.» Ka u u fworo bakwɔɔge e na ɲaare na Yesu ɲùŋɔ bêni lwɔhe ɲuŋ'i. 30Ŋka u à pa kafɛɛge ɲya k'à pêe maa fyá ke, ka u u li ɲwɔ cû na ntîri lwɔhe ɲwɔh'i, maa ŋkwúuli: «Kafooŋi, na shwɔ!» 31Ka Yesu si ntíl'a cyɛge sànha, maa u cû maa jwo: «Mu dániyaŋ'à cyɛ́rɛ dɛ! Ɲaha na mu ɲyɛ a funŋke pyi niŋkin mà yɛ?» 32Ka Yesu ná Pyɛri si jyè bakwɔɔge e, ka kafɛɛge si ntíl'a yyére. 33Ɲyɛ lir'à pyi ke, mpii pi mpyi bakwɔɔge e ke, ka pire si niŋkure sín Yesu á maa jwo: «Nàkaana baa, Kile Jyaŋi u ɲyɛ mu.» 34Ɲyɛ Yesu ná u cyelempyiibil'à baŋi jyiile ke, maa jyè Zhenɛzarɛti kùluni i. 35Kuru cyage shiinbii mpyi a Yesu cè, lire e pi à Yesu mpaŋi jwo puru màhampe puni i. Ka sùpyire si wá na ma ná yampii shinŋi puni i Yesu á. 36Pi mpyi na Yesu ɲáare na u pire yaha pi i bwɔ̀n u vàanntinŋke zhwɔ̀ɔre na kanna. Yampii pi mpyi maha bwùun u na ke, pire puni mpyi maha ɲcùuŋi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\