MACWO 15

1Ɲyɛ canŋka Farizhɛɛnbii pìi ná Kile Saliyaŋi cyelentiibii pìl'à yîri Zheruzalɛmu kànhe e mà pa Yesu yyére, maa u yíbe: 2«Ɲaha na mu cyelempyiibii ɲyɛ na wuu tulyeyi làdaabii karigii leni ɲjire e mà yɛ? Ɲaha na pi aha a si raa lyî, pi ɲyɛ na pi cyeyi jyíi mà tàanna ná pire làdaabil'e mà yɛ?» 3Ka Yesu si pi pyi: «Ɲaha na yii à kàntugo wà Kile toŋ'á, maa ntaha làdaabii fye e yɛ? 4Yii li cè na Kile à jwo “Ma tuŋi ná ma nuŋi pêe. Ŋgemu ká jwumpimɛ jwo a wà u tuŋi, lire ɲyɛ mɛ u nuŋi na ke, urufoo sí n‑bò.” 5Ŋka yii pi ke, yii maha yi yu sùpyir'á na “Wà ha jà a jwo u sifeebil'á na yaayi uru mpyi a yaa u tɛ̀g'a pi tɛ̀gɛ ke, na ur'à yire kan Kile á mà kwɔ̀, 6na urufoo mɛ́ɛ ká mpyi u ɲyɛ na yaaga kaan u sifeebil'á sahaŋki mɛ, na tapege ɲyɛ yire e mɛ.” Mà tàanna ná lire e, yii à kàntugo wà Kile jwump'á, maa ntaha yii làdaabii fye e. 7Yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke! Kile tùnntunŋi Ezayi mpyi a jwumpe mpemu jwo yii kyaa na ke, pur'à sàa pyi sèe. U mpyi a jwo na 8“Kile à jwo ‘Nte sùpyire na mii pêre ɲwɔyi i kanna, mà li ta pi zòompii laag'à tɔɔn mii na. 9Pi na mii pêre tawage e, ɲaha na yɛ kàlaŋi pi ɲyɛ na ŋkaan ke, ur'à lwɔ́ a pwɔ sùpyire làdaabii kanni na.’”» 10Puru ɲwɔhɔ na, Yesu à sùpyire yyere maa jwo t'á: «Yii niŋgyigigii pɛrɛ, yii raa núru sèl'e. 11Yaaga maha yaaga ku ɲyɛ na jyè sùpyaŋi ɲwɔge e ke, kuru kà ɲyɛ na jà a u ɲwɔ́hɔ mɛ. Ŋka ɲje yi ɲyɛ na fwore sùpyaŋi ɲwɔge e ke, yire yi maha jà a u ɲwɔ́hɔ.» 12Ɲyɛ Yesu à puru jwo ke, ka u cyelempyiibii si file u na maa jwo: «Mu ɲyɛ a cè na mu jwump'à waha Farizhɛɛnbii na mà?» 13Ka Yesu si pi pyi: «Cige maha cige ku ɲyɛ ku ɲyɛ a cɛnmɛ mii Tuŋi nìɲyi wuŋi cye kurugo mɛ, yire puni sí n‑kò n‑wà. 14Yii Farizhɛɛnbii yaha wani, fyinmii pi à fyinmii yyaha cû. Fyin ká u fyinɲɛɛ kàbii cû, pi mú shuunniŋi sí n‑tîge wyige k'e.» 15Ka Pyɛri si jwo: «Puru jwumpe ɲwɔhe jwo wuu á.» 16Ka Yesu si pi pyi: «Yii yabilimpii, ali numɛ yákilitan ɲyɛ yii á mà? Mpe mii na yu ke, yii ɲyɛ na puru núru mà? 17Yii ɲyɛ a li cè na yaaga maha yaaga ku maha jyè sùpyaŋi ɲwɔge e ke, na u yaceni i kuru maha ŋkàre, u aha shà yaare e, k'a sì fworo mà? 18Ŋka ɲje yi ɲyɛ na fwore sùpyaŋi ɲwɔge e ke, u zòŋi i yire maha fwore, yire mú sí yi maha u ɲwɔ́hɔ Kile á. 19Yii li cè na sùpyaŋi zòŋi i sɔ̀nŋɔpeere maha fwore, mu à jwo: supyibuuni ná jacwɔɔre ná silege baa karigii ná nàŋkaage ná kafinare ná jwoore. 20Cyire karigii cyi maha sùpyaŋi ɲwɔ́re Kile á. Lire baare e mà yalyige lyî cyeyi ɲjyìmbaa, lire ɲyɛ na jìn'a sùpya ɲwɔ́hɔ mɛ.» 21Ka Yesu si yîri wani mà kàre Tiri ná Sidɔn kànyi kàmpanŋke na. 22Mà pi yaha wani, Kana shiinbii cwoŋi wà à pa Yesu á, maa jwo fànha na: «Kafooŋi! Dawuda Tuluge Shinŋi! Ɲùɲaara ta na na, maa sà na pworoŋi kàanmucya. Jínaŋi wà u wá a u tɛɛnmɛ pɛn.» 23Yesu ɲyɛ a ɲɛn'a u ɲwɔ shwɔ mɛ. Ka cyelempyiibii si jwo Yesu á: «Ŋge ceeŋi cye yaha, ɲaha na yɛ u na ŋkwúuli wuu ɲwɔh'i.» 24Ka Yesu si pi pyi: «Izirayɛli shiinbii kanni mɛɛ na Kile à mii tun, pire mpiimu pi ɲyɛ mpàa nimpinnimii fiige ke.» 25Ŋka lire ná li wuuni mú i, ceeŋ'à pa niŋkure sín Yesu taan maa jwo: «Kafooŋi! Cye le na á.» 26Ka Yesu si jwo: «Mà nàŋkopyire yalyire lwɔ́ a wà pwunmpyir'á, lire ɲyɛ a ɲwɔ mɛ.» 27Ka ceeŋi si jwo: «Kafooŋi, yire ɲyɛ sèe, ŋka pyɛngefoo ká a lyî, ɲjyìpaanre ti maha ɲcwo ɲìŋke na ke, pwunmpyire maha tire lyî.» 28Ɲyɛ ceeŋ'à yire jwo ke, ka Yesu si jwo: «Ceewe, ŋka mu naha a dá mii na dɛ! Nde mu à cya mii á ke, lire sí n‑pyi mu á.» Ɲyɛ ka u pworoŋi si ntíl'a cùuŋɔ. 29Ɲyɛ lire kàntugo Yesu à yîri kuru cyage e maa ŋkàre Galile baŋi ɲwɔge na, maa dùg'a tɛ̀ɛn ɲaŋke kà ɲuŋ'i. 30Ka supyikurumbwɔhɔ si mpa u á. Kuru supyikuruŋke e, pìi mpyi a pa ná dìshiyifel'e, pìi s'à pa ná fyinmil'e, pìi sí ɲyɛ ná yatanŋkɛgɛyɛfel'e, pìi sí ɲyɛ ná búbul'e, pìi sí ɲyɛ ná yampii shi niɲyahamil'e. Pi mpyi na ma ná pire yampil'e Yesu á, ka u u pi cùuŋɔ. 31Li mpyi a sùpyire bilibili mà búbuubii ɲya pi à jà na yu, yatanŋkɛgɛyifeebii sí i ɲcùuŋi, dìshiyifeebii sí i ɲaare, fyinmpii sí i ɲaa, lire kurugo pi à Izirayɛli shiinbii u Kileŋi kêe. 32Ɲyɛ ka Yesu si u cyelempyiibii yyere maa jwo: «Ŋke supyikuruŋke ɲùɲaare naha mii na, ɲaha na yɛ pi canŋke taanre woge ku ɲyɛ naha mii taan, yalyire ɲyɛ pi á mɛ. Mii la ɲyɛ si pi cye yaha ɲjyìmbaa mɛ, lire baare e katege sí pi fànha kwɔ̀ kuni na.» 33Ka cyelempyiibii si jwo: «Di wuu si n‑jà ɲjyì ta naha ŋke síwage e, si ntɛ̀gɛ ŋke supyikuruŋke fiige ɲwɔ cya yɛ?» 34Ka Yesu si pi pyi: «Bwúuru ɲùnyɔ jùuli yi wá yii ɲuŋ'i yɛ?» Ka pi i jwo: «Bwúuru ɲùnyɔ baashuunni ná fyapyire ti naha wuu ɲuŋ'i.» 35Ka u u sùpyire pyi t'à tɛ̀ɛn ɲìŋke na, 36maa bwúuru ɲùɲyi baashuunniŋi ná tire fyapyire lwɔ́, maa fwù kan Kile á yi kyaa na, maa yi kwɔ̀n kwɔ̀n mà kan u cyelempyiibil'á, ka pire si yi táa ti na. 37Kuru supyikuruŋke pun'à lyî a tìn, ka pi i ŋkwɔ̀ maa saanya baashuunni ɲî ɲjyìpaanyi na. 38Pire lyìlyibil'e, nàmbaabii kanni mpyi kampwɔhii sicyɛɛre (4.000) cyeebii ná nàŋkopyire ɲyɛ a tɔ̀rɔ mɛ. 39Ɲyɛ lire ɲwɔhɔ na, u à ta a sùpyire cye yaha, maa jyè bakwɔɔge k'e, mà kàre Magadan kùluni i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\