MACWO 18

1Ɲyɛ lire tèni i, ka cyelempyiibii si file Yesu na, maa u pyi: «Jofoo u ɲyɛ shinbwoŋi Kile Saanre e yɛ?» 2Ɲyɛ ka Yesu si pyàŋi wà yyere, maa u yyéeŋɛ pi shwɔhɔl'e, maa jwo: 3«Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, ná yii ɲyɛ a kɛ̂ɛnŋɛ mà pyi nàŋkopyire fiige mɛ, yii sì n‑sìi n‑jà n‑jyè Kile Saanre e mɛ. 4Lire e shinŋi u à uye tîrige ŋge pyàŋi fiige ke, uru u sí n‑pyi Kile Saanre shinbwoŋi. 5Shin maha shin u à ɲɛn'a ŋge pyàŋi fiige cùmu lemɛ ɲwɔ mii kurugo ke, urufol'à mii cùmɔ lemɛ ɲwɔ mú. 6Nte nàŋkopyire t'à dá mii na mà kwɔ̀ ke, shin maha shin ká lire là niŋkin ɲùŋɔ kyán, l'à pwɔ́rɔ urufol'á pi kafaabwɔhɔ pwɔ u yacige e, pi i u wà baŋi i. 7Diɲyɛŋi sùpyire wuun'à kɛ̀ɛgɛ pi ɲùŋkyan karigii kurugo. Karigii cyi ɲyɛ na sùpyire ɲùŋɔ kyánge ke, cyire mpyimbaa ɲyɛ mɛ. Ŋka ŋgemu ká mpyi kaɲuŋɔ maa sùpya ɲùŋɔ kyán Kile na ke, urufoo wuun'à kɛ̀ɛge! 8Mu cyɛge kà niŋkin, lire ɲyɛ mɛ mu tɔɔge kà niŋkin ká a si mu pyi mu u kapii pyi, ku kwɔ̀n a wà tatɔɔnge e, ɲaha na yɛ mu cye niŋkin wuŋi, lire ɲyɛ mɛ mu tɔɔgɔ niŋkin wuŋi u jyè shìŋi niŋkwombaaŋi i, lir'à pwɔ́rɔ pi mu wà nafugombaage e ná ma tooyi shuunniŋi ná ma cyeyi shuunniŋi i. 9Mu ɲyiini là ká a si mu pyi mu u kapii pyi, li wwûl'a wà tatɔɔnge e, ɲaha na yɛ mu ɲyii niŋkin wuŋi u shìŋi niŋkwombaaŋi ta, lir'à pwɔ́rɔ pi mu wà nafugombaage e ná ma ɲyiigii shuunniŋi i.» 10Ka Yesu si núr'a jwo u cyelempyiibil'á: «Yii a yiye kàanmucaa dɛ! Yii àha ɲcwô ŋge nàŋkocyaaŋi w'e mɛ. Ɲaha na yɛ mii sí yi jwo yii á, pi mɛ̀lɛkɛɛbii ɲyɛ nìɲyiŋi na mii Tuŋi Kile yyahe taan tèrigii puni i. [ 11Mpii pi à pînni ke, Supyaŋi Jyaŋi à pa mpa pire shwɔ.] 12Ɲaha yii ɲyɛ na sɔ̂nŋi yɛ? L'aha mpyi mu à jwo mpàa ŋkuu (100) na ɲyɛ wà á, ka niŋkin si mpînni pire e, tá urufoo sì pi sanmpii beecyɛɛre ná kɛ ná baacyɛɛreŋi (99) yaha wabɛr'á ɲaŋke ɲuŋ'i, si sà a nimpinniŋi caa mɛ? 13Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, u aha jà a u cya a ɲya, u ɲyaŋi funntange sí n‑pêe u á mà tòro pi sanmpii beecyɛɛre ná kɛ ná baacyɛɛreŋi (99) woge na, pire mpiimu pi ɲyɛ pi ɲyɛ a pînni mɛ. 14Amuni li mú ɲyɛ, yii Tuŋi u ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, li ɲyɛ a táan ur'á ŋge pyàŋi wà niŋkin si mpînni mɛ.» 15«Mu cìnmpworo ká wurugo mu á, sà u yyer'a fɛ̂ɛn, mu ná uru kanni, maa u kapyiini cyêe u na. U aha ɲɛn'a lógo mu á, yii cìnmpworoge sí n‑tɛ̀ɛn ku lyempe e. 16Ŋka u aha mpyi u ɲyɛ a ɲɛn'a lógo mu á mɛ, shin niŋkin, lire ɲyɛ mɛ shiin shuunni yyer'a bâra maye na, maa jwo ná u e, bà y'à sémɛ na “Karigii pun'à yaa cyi cwɔɔnrɔ shiin shuunni taanre ɲyii na” mɛ. 17U aha ɲcyé lógogo pir'á, sà yi yyaha jwo dánafeebii kuruŋk'á. U aha mpyi u ɲyɛ a lógo dánafeebii kuruŋk'á mɛ, ma hà núru raa u leni Kile kuni ɲaarafeebil'e mɛ, ta u wíi mu à jwo múnalwɔɔre shwofoo. 18Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, yii aha ɲcyé kyaa maha kyaa na ɲìŋke na ke, lire mú sí ɲcyè ta u à pyi lire na nìɲyiŋi na. Yii aha ɲɛɛ kyaa maha kyaa na ɲìŋke na ke, lire sí ɲɛɛ ta u à pyi lire na nìɲyiŋi na mú. 19Mii sí yi jwo yii á mú, sèeŋi na, yii shiin shuunni ká bɛ̂ li na, maa yaaga maha yaaga ɲáare mii Tuŋi á, uru u ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, u sí kuru kan yii á. 20Ɲaha kurugo yɛ cyaga maha cyag'e shiin shuunni taanr'à bínni mii mɛge na ke, mii ɲyɛ pi shwɔhɔl'e.» 21Ɲyɛ ka Pyɛri si file Yesu na, maa jwo: «Kafooŋi! Mii cìnmpworo ká ŋkwôro na wuruge mii á, tooyi jùuli i mii à yaa mii u yàfa u na yɛ? Fo tooyo baashuunni la?» 22Ka Yesu si u pyi: «Mii sì n‑jwo mu á tooyo baashuunni mɛ. Ŋka mii sí n‑jwo mu á tooyo beetaanre ná kɛ (70) tatɛɛnyɛ baashuunni! 23Lire kurugo Kile Saanre à fworo nde kani kurugo: saanŋi wà u ná mpyi a li lwɔ́ uye funŋ'i si u báarapyiibii fwɔhigii pɛ̀rɛge cè, bà pi si mpyi si cyi sâra mɛ. 24Mà u yaha cyire fwɔhigii kataanmpe na, pi à pa ná báarapyiŋi w'e u yyére, saanŋi miliyoo niɲyahamii fwoo mpyi uru nàŋi na. 25Ná lire fwooni sârasara sí mpyi uru báarapyiŋi na mɛ, ka u ɲùŋufooŋi si jwo na pi u ná u cwoŋi ná u pyìibii ná u cyeyaayi puni pɛ́rɛ, bà lire fwooni si mpyi si ntò mɛ. 26Ɲyɛ báarapyiŋ'à yire lógo ke, maa niŋkure sín u ɲùŋufooŋi fere e maa jwo “Mii ɲùŋufooŋi! Maye sanŋa yaha, maa na tàanna, mii sí mu fwooni puni tò mu á.” 27Ɲyɛ u ɲùɲaar'à jyè ɲùŋufooŋi i ke, ka u u lire fwooni puni yaha a cyán, maa u cye yaha. 28Ɲyɛ ka uru báarapyiŋi si fworo na ŋkɛ̀ɛge mà sà bɛ̂ ná u báarapyiɲɛɛŋi w'e. U wyɛ́rɛbilere fwoo mpyi uru na, ka u u uru cyán a cwôro yacige e, maa u pyi “Na fwooni sâra!” 29Ka u báarapyiɲɛɛŋi si niŋkure sín u fere e, maa u ɲáare sèl'e “Maye sanŋa yaha maa na tàanna, mii sí mu fwooni tò.” 30Ŋka u ɲyɛ a ɲɛɛ mɛ, maa nàŋi tò kàsuŋi i, fo u aha uru fwooni tò. 31Ɲyɛ u báarapyiɲɛɛbii sanmpil'à lire ɲya ke, ka li i mpɛn pi e sèl'e, ka pi i ŋkàr'a sà yire paara ɲùŋufooŋ'á. 32Ka ɲùŋufooŋi si pi pyi pi à u yyere. U à pa ke, ka ɲùŋufooŋi si u pyi “Shinpi wà we! Mii à mu fwooni puni yaha a cyán, ɲaha na yɛ mu à mii ɲáare. 33Mii à mu ɲùɲaara ta taŋkanni ndemu na ke, mu mpyi na sì n‑jà ɲùɲaara ta ma báarapyiɲɛɛŋi na amuni mà?” 34Ɲyɛ ka ɲùŋufooŋi lùyiri wuŋi si uru báarapyiŋi pyi pi à le kàsuŋi i u a ŋkyaali fo u aha uru fwooni puni tò. 35Ɲyɛ lire pyiŋkanni na li mú ɲyɛ, yii shin maha shin u ɲyɛ u ɲyɛ na yàfani u cìnmpworoŋi na ná u zòmbilini puni i mɛ, amuni Kile sí urufoo cû.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\