MACWO 22

1Ka Yesu si núr'a bàtaaga jwo pi á, u à jwo: 2«Kile Saanre à fworo nde kani kurugo: saanŋi wà à kataan nimbwoo bégele u jyaŋi cikwɔɔnre tooy'e. 3U à bégel'a kwɔ̀ ke, mpii pi mpyi a yyere ke, ka u u u báarapyiibii tun pi sà pire pyi pi a ma, ka pi i ɲcyé paŋa. 4Ka u u núr'a báarapyiibii pìi tun, maa pire pyi “Yii sà yi jwo shinyyerebil'á na mii naha a lyìmbwoo yaa, na mii naha a na nupyahigii cyìi ná yatɔɔre sìnmɛ woore tà bò, na mii naha a bégel'a kwɔ̀, na pi a ma cikwɔɔnre zànnɛɛg'á.” 5Ŋka pi wà ɲyɛ a saanŋi yini lwɔ́ a wíi mɛ. Ka wà bá si yîr'a kàre u kɛrɛge e, ka wà si ŋkàre u cwɔ̀hɔnt'á, 6ka pi sanmpii si saanŋi báarapyiibii cyán a cû, maa pi kyérege, maa pi bò. 7Ka saanŋi lùuni si yîri, ka u u u kàshikwɔɔnbii yîrige pi à sà pire shinbompii bò, maa pi kànhe súugo. 8Ɲyɛ ka u u núr'a jwo u báarapyiibil'á “Cikwɔɔnre ɲjyìŋ'à bégele, ŋka shinyyerebii ná uru ɲjyìŋi mpyi a yaa mɛ. 9Yii a sì kuɲuɲyi na, yii aha shin maha shin ɲya ke, yii uru yyere cikwɔɔnre zànnɛɛge na.” 10Ka báarapyiibii si yîr'a kàre kurigii ɲwɔyi na. Shin maha shin pi à ta wani ke, maa pire puni yyer'a pa ntɛ̀g'a cikwɔɔnre bage ɲî, shinpii bâra shincɛnmii na. 11Ka saanŋi si jyè si shinyyerebii wíi, mà nàŋi wà ta pi shwɔhɔl'e, cikwɔnvaanɲyi baa. 12Ka saanŋi si u pyi “Na cevoo! Di mu à pyi maa jyè naha mà ta cikwɔnvaanɲyi ɲyɛ mu na mà yɛ?” Uru nàŋi ɲyɛ a yà ta a jwo mɛ. 13Ka saanŋi si u báarapyiibii pyi “Yii u tooyi ná u cyeyi pwɔ, yii i u wà cyíinŋi na numpini i, wani sùpyire maha myahigii súu marii ŋkyànhigii kùru.”» 14Yesu à bàtaage jwo a kwɔ̀ ke, maa núr'a jwo: «Yii li cè na Kile à shinɲyahara yyere, ŋka shinɲyahara ɲyɛ a cwɔɔnrɔ mɛ.» 15Ɲyɛ ka Farizhɛɛnbii si ŋkàr'a sà piye taanna, si kànhaŋa cyán Yesu na, bà pi si mpyi si u ta ɲcû ná u yabiliŋi ɲwɔjwumpe e mɛ. 16Maa pi cyelempyiibii pìi ná Erɔdi toŋkuni shiinbii pìi tun Yesu á, ka pire si sà u pyi: «Cyelentuŋi! Wuu à li cè na mu ɲyɛ na fyáge sèeŋi tajwuge e mɛ. Jwumpe mu sí ɲyɛ na yu mà yyaha tíi ná Kile kuni i ke, puru na ɲyɛ sèe, mu ɲyɛ na fyáge sùpya na mɛ, mu ɲyɛ a sùpya pwɔ́ɔŋɔ sùpya na mɛ. 17Lire e ke ma taɲyage jwo wuu á: wuu à yaa wuu a múnalwɔɔre kaan Ɔrɔmu saanbwɔhe Sezari á la?» 18Ŋka Yesu mpyi a fworo pire cwofeebii cwɔ̀ɔre ɲwɔhɔ na, ka u u pi pyi: «Yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, ɲaha na yii na mii pɛre si ɲcû yɛ? 19Wyɛ́rɛŋi yii ɲyɛ na ntɛ̀ge na múnalwɔɔre sârali ke, yii uru wà cyêe na na wee.» Ɲyɛ ka pi i uru wyɛ́rɛŋi tɔɔnŋke kà cyêe u na. 20Ka u u pi pyi: «Jofoo nàɲja ná u mɛgɛ ku ɲyɛ ŋge wyɛ́rɛŋi na yɛ?» 21Ka pi i u pyi: «Saanbwɔhe Sezari.» Ka Yesu si pi pyi: «Ɲyɛ yii a Sezari wuŋi kaan Sezari á, yii raa Kile wuŋi kaan Kile á.» 22Pi à Yesu ɲwɔshwɔɔre lógo ke, ka li i pi kàkyanhala, ka pi i yîri u taan mà kàre. 23Kuru cannuge e, Sadusiibii pi maha jwo na kwuɲɛnɛ ɲyɛ nùmpanŋa mɛ, pire pìl'à file Yesu na maa jwo: 24«Cyelentuŋi! Kile tùnntunŋi Musa à jwo “Nɔ̀ ká ceewe lèŋɛ maa ŋkwû mà ta u ɲyɛ a pyà si u na mɛ, u cɔɔnŋ'à yaa u ceeŋi lèŋɛ zànbangara na, u u pyìi si u na, u yyahafooŋi niŋkwuŋi mɛge na.” 25Ɲyɛ sìɲɛɛ baashuunni na mpyi naha wuu yyére. Pi puni niɲjyeŋ'à ceewe lèŋɛ maa ŋkwû, u ɲyɛ a pyà ta u na mɛ. Ŋgemu u à taha u na ke, ka uru si ceeŋi lèŋɛ. 26Ka uru mú si mpa ŋkwû, u ɲyɛ a pyà ta u na mɛ. Ka tanrewuŋi wuuni mú si mpyi amuni fo mà sà ŋkwɔ̀ pi baashuunniŋi na. 27Pire puni kàntugo, ka ceeŋi mú si mpa ŋkwû. 28Ɲyɛ ná pire nàmbaa baashuunniŋi puni s'à uru ceeŋi lèŋ'a círi, kwùubii ɲɛ̀ŋi ká bú nta sèe, pi aha bú ɲɛ̀ canŋke ŋkemu i ke, pi ŋgir'á ceeŋi sí n‑kan yɛ?» 29Ka Yesu si pi pyi: «Yii à wurugo, lir'à ta yii ɲyɛ a Kile Jwumpe Semɛŋi yyahe cè, si nta ɲjyére Kile sífente na mɛ. 30Yii li cè, Kile yyére, sùpyire ká ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, nɔ̀ sì ceewe lèŋɛ mɛ, ceewe mú sì n‑kan nɔ̀ á mɛ. Ti sí n‑pyi Kile mɛ̀lɛkɛɛbii fiige. 31Ɲje y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i kwuɲɛni kyaa na ke, yii ɲyɛ a yire kâla mà? Kile à jwo 32“Mii u ɲyɛ Ibirayima ná Ishaka ná Yakuba u Kileŋi.” Ɲyɛ puru jwump'à li cyêe na pire mpii ɲyii wuu pi ɲyɛ wani Kile yyére. Sùpyire ɲyii woore ti maha Kile pêre, kwùubii kyaa bà mɛ.» 33Sùpyire ti mpyi na núru Yesu ɲwɔ na ke, u kàlaŋ'à pire puni kàkyanhala. 34Ɲyɛ Farizhɛɛnbil'à pa lógo na Yesu à jwumpe cyán Sadusiibii na ke, ka pi i ŋkàr'a sà bínni Yesu taan. 35Kile Saliyaŋi cyelentuŋi wà na mpyi pi e, ka uru la si mpyi si Yesu pɛrɛ ɲcû maa u yíbe: 36«Cyelentuŋi! Saliyaŋi kabilini ndi l'à fànha tò cyi sanŋkii na yɛ?» 37Ka Yesu si u pyi: «“Ma Kafooŋi Kile kyaa táan may'á ná ma zòmbilini ná ma múnaani ná ma sɔ̀nŋɔre puni i.” 38Saliyaŋi kabilini niɲcyiini li ɲyɛ lire, lire l'à fànha tò cyi sanŋkii puni na. 39Shɔnwuuni l'à taha lire na ke, lire tayyéreg'à pêe niɲcyiini fiige. Lire li ɲyɛ “ma supyiɲɛɛŋi kyaa táan may'á bà mu kyal'à táan may'á mɛ.” 40Kile Saliyaŋi kapyaagii sanŋkii puni ná Kile tùnntunmpii jwump'à lwɔ́ a pwɔ ɲcyii kapyaagii shuunniŋi na.» 41Mà Farizhɛɛnbii nimbinnibii yaha, Yesu à pi yíbe. 42U à jwo: «Kile Niɲcwɔnrɔŋi kyaa l'à jwo ke, ɲaha yii ɲyɛ na sɔ̂nŋi mà yyaha tíi ná u e yɛ? Jofoo tùluge e u sí n‑fworo yɛ?» Ka pi i Yesu pyi: «Dawuda Tuluge Shin wi.» 43Ka Yesu si pi pyi: «Mà Kile Munaani yaha l'à Dawuda yyaha cû, ɲaha kurugo u à u yyere uru Kafooŋi yɛ? 44Yii li cè na Dawuda à jwo “Kafooŋi Kile à jwo mii Kafooŋi á ‘Ta ma a pa ntɛ̀ɛn na kàniŋɛ cyɛge na, fo mii aha mu zàmpɛɛnbii le mu tooyi ɲwɔh'i.’” 45Ná Dawuda na Kile Niɲcwɔnrɔŋi yiri “Kafooŋi” lir'à li cyêe na Dawuda Tuluge Shin kanna bà mɛ, u Kafoo mú wi, sèe bàl'à?» 46Pi wà ɲyɛ a jà a Yesu ɲwɔ shwɔ mɛ. Mà láha kuru canŋke na, wà saha ɲyɛ a ɲɛn'a u yíbe mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\