MACWO 23

1Ɲyɛ supyiɲyahare ti mpyi a taha Yesu fye e ke, ka u u tire ná u cyelempyiibii pyi: 2«Kile Saliyaŋi cyelentiibii ná Farizhɛɛnbii ɲyɛ ndemu laage e ke, lire li ɲyɛ: na Musa Saliyaŋi yyaha yu sùpyir'á. 3Karigii pi ɲyɛ na yu yii á ke, yii cyire le barag'e yii raa cyi kurigii ɲaare, ŋka nde pi yabilimpii ɲyɛ na mpyi ke, yii àha raa lire pyi mɛ. Ɲaha kurugo yɛ nde pi maha yu ke, lire bà pi maha mpyi mɛ. 4Pi maha Kile Saliyaŋi pyi tuguro sùpyire ɲuŋ'i, ti sì n‑jà ntemu lwɔ́ mɛ, pi yabilimpii sí ɲyɛ na ɲɛɛg'a sùpyire tɛ̀gɛ ti ɲjwòŋi na, ali nimbilere mɛ. 5Pi kapyiiŋkii puni ɲyɛ sùpyire ɲyiɲyaga karigii. Lire kurugo yaayi i pi maha Kile Jwumpe sémɛ maha le a pwɔ pi byahigii ná pi cyeyi na ke, pi maha yire pyi nitabaaya. Mà bâra lire na, pi maha pi vàanntinmbwoyi zhwɔ̀ɔnre tɔɔn. 6Wà ha pi yyere kataan ɲjyì na, lire ɲyɛ mɛ pi aha shà Kile Jwumpe kàlambayi i, bwompe tatɛɛnyi pi maha ɲcaa. 7Sùpyire tabinniyi i, pi la maha mpyi sùpyire s'a pire pêre s'a pi shɛ́ɛre, s'a pi yiri “Cyelentuŋi”. 8Ŋka yii pi ke, yii àha ɲɛɛ sùpya u a yii pyi “Cyelentuŋi” mɛ, ɲaha na yɛ yii mú puni na ɲyɛ cìnmpyii, Cyelentu niŋkin u ɲyɛ yii á. 9Yii àha raa sùpyaŋi wà tufiige yiri “Tufooŋi” ɲìŋke na mɛ, ɲaha na yɛ Tufoo niŋkin u ɲyɛ yii á, uru u ɲyɛ nìɲyiŋi na. 10Yii àha sùpyire yaha t'a yii pyi “Ɲùŋufooŋi” mɛ, ɲaha na yɛ Ɲùŋufoo niŋkin u ɲyɛ yii á, uru u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi. 11Ŋgemu u ɲyɛ yii shwɔhɔl'e shinbwoŋi ke, urufoo u pyi yii sanmpii báarapyi. 12Shin maha shin u à uye dùrugo ke, urufoo sí n‑tîrige, ŋka shin maha shin u à uye tîrige ke, urufoo sí n‑dùrugo. 13Yii Kile Saliyaŋi cyelentiibii ná Farizhɛɛnbii, yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, yii wuun'à kɛ̀ɛge! Ɲaha na yɛ yii na Kile Saanre tajyiɲwɔge tùni, yii sì n‑jyè mɛ, mpii la ku ɲyɛ si jyè ke, maa pire tɛgɛlɛ kwɔ̀n. [ 14Yii Kile Saliyaŋi cyelentiibii ná Farizhɛɛnbii, yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, yii wuun'à kɛ̀ɛge! Ɲaha na yɛ yii maha leŋkwucyeebii cyeyaayi shuu pi na ná yii ɲwɔtanyi i. Yii maha Kile ɲáare na mɔni sùpyire ɲyiɲyage na. Lire kurugo nde li sí n‑pa yii ta ke, lire sí n‑waha sèl'e.] 15Yii Kile Saliyaŋi cyelentiibii ná Farizhɛɛnbii, yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, yii wuun'à kɛ̀ɛge! Ɲaha na yɛ yii maha ɲaare ɲìŋke ná lwɔhe cyeyi puni ɲuŋ'i, maa sùpyire caa na lèŋi yii Kile kuni i. Ŋka yii aha wà ta, nde li sí urufoo pyi u yaa ná nafugombaage ɲjyìŋi i fo tooyi shuunni mà tòro yii yabilimpii taan ke, lire kuni yii maha le urufoo taan. 16Yii wuun'à kɛ̀ɛge! Ɲaha na yɛ yii fyinmii wuubii pi à sùpyire yyaha cû, maa ŋko pi á na sùpya ká ŋkâa Kileɲaarebage na, kuru ŋgwùŋi ɲyɛ fànha urufoo na mɛ, ŋka wà ha ŋkâa Kileɲaarebage funŋke sɛɛnŋi na, kuru ŋgwùŋi na ɲyɛ fànha urufoo na. 17Yii na ɲyɛ funŋɔ baa shiin maa mpyi fyinmii, sɛɛnŋi u à fànha tò laa, Kileɲaarebage k'à sɛɛnŋi le ɲjire e ke, kuru k'à fànha tò? 18Yii à jwo mú na sùpya ká ŋkâa sárayi tawwuge na, na yafyin sì urufoo ta mɛ, ŋka sárage yaage k'à wwûl'a yaha sárayi tawwuge ɲuŋ'i ke, na sùpya ká ŋkâa kuru na, na urufol'à yaa u kuru kàage wwû. 19Fyinmii pi pi! Sárage yaage k'à fànha tò laa, sárayi tawwuge ku maha sárage le ɲjire e ke, kuru ki? 20Shinŋi u à kâa sárayi tawwuge na ke, urufoo mú à kâa ku ɲùŋɔ yaayi puni na. 21Shinŋi u à kâa Kileɲaarebage na ke, urufol'à kâa Kileɲaarebage ná ku fooŋi Kile na. 22Shinŋi u à kâa nìɲyiŋi na ke, urufol'à kâa Kile saanre yatɛɛnŋke ná ku tɛɛnfooŋi Kile na. 23Yii Kile Saliyaŋi cyelentiibii ná Farizhɛɛnbii, yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, yii wuun'à kɛ̀ɛge! Ɲaha na yɛ yii maha yii nànayeŋi ná kaɲyɛyi yafwɔhɔfwɔhɔre sannte puni yáhaŋi wwû, mà li ta karigii cyi à fànha tò Saliyaŋi kapyaagii puni na ke, yii à cyire fɛ̂nn'a yaha ŋkere na. Cyire cyi ɲyɛ: ntìiŋi ná ɲùɲaare ná ɲwɔmɛɛfente. Cyire yii sí mpyi a yaa yii a mpyi, yii i cyi sanŋkii bâra cyire na. 24Fyinmii pi pi! Yii à sùpyire yyaha cû mà li ta yii yabilimpii ɲyɛ na ɲaa mɛ. Yii maha yii lùbyage fyiinnɛ si sisɔnŋi wwû k'e, mà li ta yii na ɲwɔhɔyi jwoore k'e! 25Yii Kile Saliyaŋi cyelentiibii ná Farizhɛɛnbii, yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, yii wuun'à kɛ̀ɛge! Ɲaha na yɛ yii maha yii yajigiyi kàntuyi jyíi na fíniŋi, mà li ta yi funɲy'à ɲî nàŋkaage ná sɔ̀nŋɔpeere na. 26Yii Farizhɛɛnbii, yii na ɲyɛ fyinmii! Yajigiyi funɲyi yii à yaa yii fyânha a jyé, lire ká mpyi, kàntugo yyéreŋi mú maha fíniŋɛ. 27Yii Kile Saliyaŋi cyelentiibii ná Farizhɛɛnbii, yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, yii wuun'à kɛ̀ɛge! Ɲaha na yɛ yii na ɲyɛ mu à jwo fanɲjyeye, pi à ɲjemu fíniŋɛ ke, mu aha yi kàntuge wíi, mu a sì yi lemɛ ta p'à ɲwɔ, yi funŋke s'à ɲî kaciiyi ná kàkyayi na. 28Amuni yii ɲyɛ, yii maha yiye pyi mu à jwo yii à tíi sùpyire sannte ɲyii na, mà li ta yii à fyìnmɛ tò wwomɔ na, yii funɲyi s'à ɲî pege na. 29Yii Kile Saliyaŋi cyelentiibii ná Farizhɛɛnbii, yii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, yii wuun'à kɛ̀ɛge! Ɲaha na yɛ yii maha Kile tùnntunmpii kwɔ̀nhigii yaa na faanre, sùpyire t'à tíi ke, maa kacɛnŋkuure yaa tire kwɔ̀nhigii na, 30maa ŋko “Kampyi wuu mpyi wuu tulyeyi tìiŋi i, wuu mpyi na sì ɲɛɛ n‑bâra pi na si Kile tùnntunmpii bò mɛ.” 31Lire pyiŋkanni na, yii yabilimpil'à li cyêe na mpii pi à Kile tùnntunmpii bò ke, yii mú à pi pire fiige. 32Ɲyɛ sòŋke yii tulyey'à lyêele ke, yii yyaha le yii i ku fàl'a nɔ ku tɛgɛni na! 33Wwòpiyi yà ye! Yii màcwɔn tùlugo sùpyiibii! Di yii sí n‑jà n‑shwɔ n‑jwo nùmpanŋa nage na yɛ? 34Lire e ke yii lógo, mii sí raa Kile tùnntunmpii pìi ná yákilifeebii pìi ná Kile Saliyaŋi cyelentiibii pìi tunni yii á. Yii sí n‑bò pi e, si pìi kwòro cige na, si pìi bwɔ̀n Kile Jwumpe kàlambayi i, si pìi kyérege kànyi yyaha kurugo. 35Lire e Kile sí n‑tîge yii na pire shintiibii puni mbòŋi i: Abɛli u à tíi ke, mà lwɔ́ uru tèeboni na, fo mà sà nɔ Baraki jyaŋi Zakari mbòŋi na, Zakari pi à bò Kileɲaarebage sèecyage ná sárayi tawwuge shwɔhɔl'e ke. 36Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, Kile sí yii ná yii tulyeyi cɛ̂ɛgɛ tire boore puni kurugo.» 37Ka Yesu si núr'a jwo: «Ei! Zheruzalɛmu shiinbii, yii Zheruzalɛmu kànhe shiinbii, yii pi maha Kile tùnntunmpii bùu, maa Kile jwumpe jwufeebii wàa ná kafaay'i maha bùu ke, y'à tooyo niɲyahaya kwɔ̀ mii la mpyi si yii bínni yiye e s'a yii kàanmucaa, bà ŋkùnuŋi maha u pyìre bínni tiye e, maa bûru ti ɲuŋ'i mɛ. Ŋka yii ɲyɛ a ɲɛɛ lire e mɛ. 38Ku ke numɛ! Kile sí cye wwû yii kànhe taan si yii yaha yiye kanna na. 39Yii li cè, mà lwɔ́ numɛ na, yii ɲyiini saha sì n‑tɛ̀gɛ mii na mɛ, fo canŋke yii sí n‑pa raa ŋko “Ŋgemu u ɲyɛ na ma Kafooŋi Kile mɛge na ke, Kile u jwó le ur'á.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\