MACWO 24

1Ɲyɛ mà Yesu yaha u u si raa fwore Kileɲaarebage e, ka u cyelempyiibii si file u na maa u pyi na u Kileɲaarebage ɲwɔŋkanni wíi. 2Ka u u pi pyi: «Ŋke basinaŋke yii ɲyɛ na ɲan'amɛ ke, sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, canŋa na ma, ku puni sí n‑sìi n‑pwɔ̀n n‑cyán, si ku ŋkunuɲyi puni waraga, fo si ku kafaayi láha láha yiye na.» 3Ɲyɛ ka Yesu sí n‑kàr'a sà ntɛ̀ɛn Olivye cire ɲaŋke ɲuŋ'i. Ka u cyelempyiibii kanni si file u na, maa u pyi: «Wuu cyelentuŋi, ɲaha tère e cyire karigii sí n‑pyi yɛ? Nde li sí mu tèenuruni ná diɲyɛŋi tèekwooni cyêe wuu na ke, lire jwo wuu á.» 4Ka Yesu si pi pyi: «Yii a yiye kàanmucaa! Yii àha sùpya yaha u yii wurugo mɛ. 5Yii li cè na shinɲyahara sí mii mɛge le piye na, si mpa jwo yii á na Kile Niɲcwɔnrɔŋi kyaa l'à jwo ke, na pire pi ɲyɛ ure. Pi sí raa shinɲyahara ɲwɔ fáanŋi s'a wuruge. 6Yii sí raa kàshiyi shɛnrɛ núru yiye táan, s'a yi shɛnrɛ núru laatɔɔnyi i, lire kà yii funŋɔ pɛn mɛ. Yii li cè na cyire karigii mpyimbaa ɲyɛ mɛ, ŋka lire bà li ɲyɛ diɲyɛŋi tèekwooni mɛ. 7Supyishiŋi wà sí n‑pa n‑yîri n‑sà n‑cwo wà na, kìni là sí n‑pa n-yîri n‑sà n‑cwo là na. Katibwɔhe ná ɲìŋke ɲcyɛ̀ɛnnɛŋi sí n‑pyi cyeye niɲyahay'e. 8Ɲcyii karigii puni na ɲyɛ kanhare tasiige, bà laani maha yîri maa nta a yaa ná li ziŋi i mɛ. 9Pi sí n‑pa raa yii leni cye e, pi raa yii kyérege, s'a yii bùu, yii kyaa sí n‑pɛn supyishiŋi pun'á mii mɛge kurugo. 10Lire sí shinɲyahara pyi ti fworo Kile kuni i, s'a tiye leni zàmpɛɛnbii cye e, si tiye kyaa pɛn tiy'á. 11Kafinivinibii pìi sí n‑pa piye pyi Kile tùnntunmii, si shinɲyahara wurugo. 12Pege mpèeŋi kurugo, tàange sí n‑pa n‑cyɛ́rɛ shinɲyahara á. 13Ŋka ŋgemu ká jà a uye waha maa ntɛ̀ɛn Kile kuni i fo mà sà nɔ tɛgɛni na ke, urufoo sí n‑shwɔ. 14Jwumpe Nintanmpe p'à yyaha tíi ná Kile Saanre e ke, puru sí n‑jwo diɲyɛŋi supyishiŋi pun'á, bà pi si mpyi si sèeŋi lógo mɛ. Lire kàntugo diɲyɛŋi tèekwooni sí n‑ta nɔ. 15Ɲyɛ yapege k'à sàa pɛn Kile á, ná Kile tùnntunŋi Daniyɛli à ku kyaa jwo ke, yii aha kuru ɲya Kileɲaarebage sèecyage e tèni ndemu i ke, ŋgemu ká mpe jwumpe lógo ke, urufoo u yyaha le u u pu ɲwɔhe cya a cè! 16Ɲyɛ lire tèni ká nɔ mà shin maha shin ta Zhude kùluni i ke, pirefee pi a fî pi a wá ɲaɲyi kàmpanŋke na. 17L'aha ŋgemu ta u bage kàtanŋke ɲuŋ'i ke, urufoo kà núru ntîge si yaaga lwɔ́ bage e mɛ, u u ntíl'a tîge u a fî. 18L'aha ŋgemu ta kɛrɛge e ke, urufoo kà núru raa ma pyɛngɛ si mpa u vàanntinmbwɔhe lwɔ́ mɛ. 19Cyire canmpyaagii sí n‑waha lahigiifee ná pyìnɛɛbii na sèl'e. 20Yii a Kile ɲáare, bà yii canveŋke si mpyi k'àha mbɛ̂ ná wyeere tèni i, lire ɲyɛ mɛ ná canŋɔŋke e mɛ. 21Yire canɲyi sí n‑waha sèl'e. Mà lwɔ́ diɲyɛ tasiige e, mà pa bwɔ̀n niɲjaa na, uru ŋgahaŋi fiige saha mpyi a ɲya mɛ, fo mà sà diɲyɛ kwɔ̀, uru ŋgahaŋi fiige sàha mú sì n‑pyi mɛ. 22Kàmpyi Kafooŋi Kile mpyi a uru ŋgahaŋi tèni bere mɛ, sùpya mpyi na sì n‑shwɔ mɛ. Ŋka u à u tèni bere u niɲcwɔnribii kurugo, bà pire si mpyi si shwɔ mɛ. 23Ɲyɛ shin ká jwo yii á na Kile Niɲcwɔnrɔŋi na wá naha, lire ɲyɛ mɛ u wá mɛŋi i, yii àha ndá urufoo na mɛ. 24Ɲaha kurugo yɛ kafinivinibii pìi sí n‑yîri na pire pi ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi, pìi sí raa ŋko na pire na ɲyɛ Kile tùnntunmii. Pi sí raa kacyeeŋkii cyêre, s'a kakyanhala karigii pyi, bà pi si mpyi, kampyi pi sí n‑jà, s'a Kile niɲcwɔnribii mú bá wuruge mɛ. 25Yii lógo! Mii à ɲcyii karigii jwo yii á, mà jwo cyi tèni li nɔ ke.» 26Ka Yesu si núr'a jwo: «Ɲyɛ wà ha jwo yii á na Kile Niɲcwɔnrɔŋi na wá síwage e, yii àha ŋkàre wani mɛ. Wà ha yii pyi na u na wá bage k'e, yii àha ndá yire na mɛ. 27Bà sùpyire puni maha kileɲini ɲya l'à yîri diɲyɛŋi ɲùŋke kà na, maha sà fworo ɲùŋke sanŋke na mɛ, amuni Supyaŋi Jyaŋi sí ɲya u cannuruge. 28Cyage e yakwugo ɲyɛ ke, wani cinmpunɲyi ɲyɛ na bínnini. 29Cyire canmpyaagii yyefuge ká ntòro, “Canŋa ɲyiini sí n‑tíi n‑pyi numpire, yiŋke sàha mú sì raa bɛ̀ɛnmɛ yige mɛ. Wɔrigii sí raa n‑cwu, yire kakyanhala yaayi yi ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, yire sí n‑cúnŋɔ n‑cúnŋɔ n‑yîri yi tatɛɛnyi i.” 30Ɲyɛ lire tèni i, Supyaŋi Jyaŋi fyèŋi sí n‑ta ɲya nìɲyiŋi na, ɲìŋke supyishiŋi puni sí raa mɛɛ súu, pi puni sí u nimpaŋi ɲya ɲahaɲyi i ná fànhe ná sìnampe nimbwompe e. 31Lire kàntugo mpurubwɔhɔ mɛɛ sí n‑fworo fànha na, u sí u mɛ̀lɛkɛɛbii tun diɲyɛŋi kàmpanɲyi sicyɛɛreŋi puni na, pi i Kile niɲcwɔnribii wà piye na, mà lwɔ́ diɲyɛŋi ɲùŋke kà na mà sà nɔ ku sanŋke na.» 32Ka Yesu si núr'a jwo: «Yii fizhiye cige kàanmucya a wíi kɛ! K'aha ŋkéɲyɛ nivɔnyɔ yige, maa fûn tèni ndemu i ke, yii maha jwo na nùŋgwɔh'à byanhara. 33Lire pyiŋkanni na, yii aha mpa cyire karigii puni ɲya cyi i mpyi, yii i ntɛ̀ɛn ná l'e na tèn'à byanhara, li bá a nɔ. 34Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, mpii pi à dá mii na ke, pire sí cyire karigii ɲya tapyige e. 35Nìɲyiŋi ná ɲìŋke sí n‑pa n‑tòro, ŋka mii jwumpe sí n‑kwôro fo tèekwombaa.» 36Ka Yesu si núr'a jwo: «Nde li ɲyɛ Supyaŋi Jyaŋi nùruŋi ke, shin niŋkin ɲyɛ a sìi ŋgemu u à u tèenuruni ná u cannuruge cè mɛ. Ali Kile mɛ̀lɛkɛɛbii ná Jyafooŋi ɲyɛ a kuru canŋke cè mɛ. Tufooŋi Kile kanni u à ku cè. Karigii cyi mpyi na mpyi Nuhu tìiŋi i ke, cyire shiŋi sí raa n‑pyi. 38Nuhu tìiŋi i, mà jwo lùbwooni li pa ke, sùpyire mpyi na lyî marii byii, cyeebii mpyi na ŋkaan nàmbaabil'á, nàmbaabii sí i cyeebii lèŋi fo mà sà nɔ canŋke Nuhu à jyè bakwɔɔge e ke, 39pi mpyi na sɔ̂nŋi yafyin na mɛ, ka lùbwooni si mpa pi puni shi bò. Ɲyɛ amuni Supyaŋi Jyaŋi tèenuruni mú sí n‑pa n‑pyi. 40Ɲyɛ lire tèni ká shiin shuunni ta kɛrɛge e, wà sí n‑lwɔ́ si u sanŋi yaha. 41L'aha cyee shuunni ta pi i sùmaŋi tirili tirage na, wà sí n‑lwɔ́ si u sanŋi yaha. 42Lire e ke yii bégele tèrigii puni i, ɲaha na yɛ yii ɲyɛ a yii Kafooŋi cannuruge cè mɛ. 43Yii lógo! Kàmpyi bage foo mpyi maha nàŋkaaŋi tèepani cè numpilage e, u mpyi maha sì ɲɛɛ zínni ŋɔ́ɔ si u yaha u kakyaare pyi mɛ. 44Lire kurugo yii mú à yaa yii bégel'a kwôro, ɲaha na yɛ canŋke ku ɲyɛ yii ɲyɛ a tɛ̀ɛn ná k'e mɛ, kur'e Supyaŋi Jyaŋi sí n‑pa. 45Ɲyɛ báarapyiŋi na ɲùŋufooŋ'à dá pi sanmpii shwɔhɔl'e, u yákiliŋi mú s'à pêe ke, uru báarapyiŋi shiŋi ɲùŋufooŋi maha yaha u u pyɛnge karigii cwɔɔnre, maa ɲjyìŋi kaan báarapyiibii sanmpil'á u tèekanl'e. 46Lire e báarapyi maha báarapyi ɲùŋufoo, u à pa u ta u u báaraŋi niɲcɛnŋi pyi amuni ke, uru wuuni sí ɲwɔ. 47Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, uru báarapyiŋi ɲùŋufooŋi sí u pyɛnge karigii puni ɲùŋufente le u cye e. 48Ŋka báarapyiibii kacwɔnrɔŋi ŋgemu ká mpyi shinpi maa sɔ̂nŋi uye funŋ'i na uru ɲùŋufooŋi sí mɔ lire kùluni i, 49maa wá na u báarapyiɲɛɛbii bwùun, maa uye yaha ɲjyìŋi ná sinmbyaani laage e ná sinmbyampiyi i ke, 50canŋke ku ɲyɛ uru báarapyiŋi ɲyɛ a tɛ̀ɛn ná k'e mɛ, ná tèni li ɲyɛ u ɲyɛ a sɔ̂nŋɔ ná l'e mɛ, u ɲùŋufooŋi sí n‑pâa n‑pa. 51U sí uru báarapyiŋi kyérege sèe sèl'e, mpii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, si u ná pire sàraŋi pyi niŋkin. Wani u sí raa mɛɛ súu s'a ŋkyànhigii kùru.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\