MACWO 3

1Ɲyɛ yyee niɲyahagil'à tòro ke, ka Yuhana Batizelipyiŋi si uye cyêe Zhude kùluni síwage e maa Kile jwumpe yu. 2U mpyi maha ŋko: «Kile Saanre tèn'à byanhara, yii yii toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ.» 3Yuhana kyaa Kile tùnntunŋi Ezayi mpyi a jwo, tèni i u à jwo na: «Sùpya mɛjwuu na fwore síwage e fànha na “Yii kuni yaa Kafooŋi mɛɛ na, yii kumpyɛrɛ nintiire yaa u á.”» 4Ɲyɛ Yuhana vàanntinŋke mpyi a yaa ná ɲwɔhɔŋi shire e, u mpyi a uye pwɔ ná seepwɔge e. U ɲjyìŋi mpyi kampɛɛnɲyi ná tuwyiyi sɛɛre. 5Zheruzalɛmu kànhe shiinbii ná Zhude kùluni kànyi sanɲyi shiinbii puni ná Zhurudɛn baŋi taan shiinbii puni mpyi maha fwore na sì u yyére. 6Maa ntɛ̀n li taan na pire kapyiiŋkii ɲyɛ a tíi mɛ, Yuhana sí i pi batizeli Zhurudɛn baŋi lwɔhe e. 7Farizhɛɛnbii ná Sadusiibii niɲyahara mpyi na ma si mpa piye batize u yyére. Yuhana à pire ɲya pi i ma ke, maa jwo: «Yii màcwɔn fiige sùpyiibii, jofoo u à yii pyi na batizeliŋi kanni sí n‑jà yii shwɔ Kile lùyirini nimpani na yɛ? 8Yii a katiigii pyi, lire sí li cyêe na yii zòompil'à kɛ̂ɛnŋɛ. 9Yii àha ŋkwɔ̀ raa sɔ̂nŋi na li tɛgɛni li ɲyɛ yii tulyage ku ɲyɛ Ibirayima mà dɛ! Ɲaha na yɛ mii sí yi jwo yii á, Kile sí n‑jà ɲje kafaayi kɛ̂ɛnŋɛ n‑pyi Ibirayima ɲampyire. 10Yii li cè na kaciig'à cél'a yaha cire ndìre taan. Cige maha cige ku ɲyɛ ku ɲyɛ na yasɛrɛ niɲcɛnnɛ seni mɛ, kuru sí n‑kwɔ̀n n‑wà nage e. 11Mii wi ke, mii na yii batizeli lwɔhe e si li cyêe na yii toroŋkann'à kɛ̂ɛnŋɛ, ŋka wà sí n‑pa mii kàntugo, uru tayyéreg'à fànha tò mii woge na. Ali mà u tanhaɲyi mɛɛre sànha, mii ɲùŋk'à cyɛ́rɛ lire mpyiŋi i. Uru u sí n‑pa raa yii batizeli ná Kile Munaani ná nage e. 12U ntanhe ɲyɛ u cye e, u u u sùmaŋi nimbwɔnŋi fwu. U sí u sùmapyaŋi le bwùunni i, si sìmwɔhɔŋke súugo nafugombaage e.» 13Ɲyɛ ka Yesu si yîri Galile kùluni i, mà kàre Yuhana yyére Zhurudɛn baŋi ɲwɔge na, si sà uye kan u batize. 14Ŋka Yuhana la mpyi si ɲcyé maa u pyi: «Mu u à yaa mu u mii batize, ka mu u núr'a pa mii á la?» 15Ka Yesu si u pyi: «Bà mii à yi jwo mɛ, ɲɛɛ wuu u yi pyi amuni numɛ, ɲaha na yɛ lire cye kurugo wuu sí Kile jwumpe kuni ɲaara si nɔ li tɛgɛni na.» Ɲyɛ ka Yuhana si ɲɛɛ maa u batize. 16Yesu à batize a kwɔ̀ ke, maa ntíl'a fworo lwɔhe e. Lire tèenuuni i, ka nìɲyiŋi si múgo. Ka u u Kile Munaani ɲya li i ntîri mpánmpɔrɔgɔ fiige, mà pa ntɛ̀ɛn u na, 17ka mɛjwuu si fworo nìɲyiŋi i na: «Ŋge u ɲyɛ mii Jyaŋi, u kan'à waha mii na sèl'e, u kapyiiŋkil'à táan mii á mú.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\