MACWO 6

1Yii a yiye kàanmucaa, yii àha raa kacɛnŋkii pyi sùpyire ɲyiɲyage na mɛ. Lire baare e yii sì sàra ta yii Tuŋi nìɲyi wuŋ'á mɛ. 2Lire e mu aha a si bùɲyɛ pyi fòŋɔfooŋi wà na, mpii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, ma hà li pyi pire fiige mɛ. Pi maha tùnmpe pyi maa piye cyêre Kile Jwumpe kàlambayi ná kànhe kaŋgwɔrɔ tatɛɛnyi i, bà sùpyire si mpyi s'a pi mɛtange yiri mɛ. Ŋka sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, pir'à pi sàraŋi ta a kwɔ̀. 3Ŋka mu aha si bùɲyɛ pyi wà na, mu kàmɛnɛ cyɛge ɲyɛ a yaa ku mu kàniŋɛ cyɛge kapyiini cè mɛ, 4bà mu bùɲyɛŋi si mpyi si ŋwɔhɔ mɛ. L'aha mpyi amuni, mu Tuŋi u ɲyɛ na kaŋwɔhigii ɲaa ke, uru sí mu sâra. 5Yii aha a si raa Kile ɲáare, mpii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, yii àha raa li pyi pire fiige mɛ. Na yyéreli Kile Jwumpe kàlambayi ná kuŋgarigil'e maa Kile ɲáare, bà sùpyire si mpyi s'a pi ɲaa mɛ, lire l'à táan pi á. Ŋka sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, pir'à pi sàraŋi ta a kwɔ̀. 6Mu wi ke, mu aha a si raa Kile ɲáare, jyè ma bage funŋke e maa ku tò, maa ma Tuŋi Kile ɲáare kuru taŋwɔhɔge e. Lire ká mpyi, mu Tuŋi u ɲyɛ taŋgwɔhɔge e, maa karigii niŋwɔhigii puni ɲaa ke, uru sí mu sâra. 7Mu aha a Kile ɲáare, ma hà raa núruli jwumpe kurugo, bà Kilecembaabii maha li pyi mɛ. Ɲaha na yɛ pi maha sɔ̂nŋi na pire jwuɲyahampe pu sí Kile yaha u pire ɲarege shwɔ. 8Lire e yii àha mpyi pi fiige mɛ. Yii li cè na yaage ŋkemu kyaa ku ɲyɛ yii na ke, mà jwo yii pi ku ɲáare ke, yii Tuŋi Kile maha ku cè. 9Lire e ke yii aha a Kile ɲáare, yii jwo “Wuu Tuŋi u ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, mu mɛge ku táan. 10Ma pyi saanwa sùpyire puni ɲùŋɔ na. Mu ɲyii wuuni li pyi ɲìŋke na, bà li ɲyɛ na mpyi nìɲyiŋi na mɛ. 11Wuu niɲjaa ɲjyìŋi kan wuu á. 12Wuu kapegigii yàfa wuu na, bà wuu maha wuu shinɲɛɛbii wogigii yàfani pi na mɛ. 13Ma hà yaaga yaha ku wuu yyaha kɛ̂ɛnŋɛ kapegil'á mɛ, maa wuu shwɔ Sitaanniŋi na. [Ɲaha na yɛ mu u ɲyɛ fànhe ná síŋi ná pèentefoo, fo tèekwombaa. Amiina.]” 14Yii li cè na sùpyir'à kapegigii ɲcyiimu pyi yii na ke, yii aha cyire yàfa ti na, yii Tuŋi nìɲyi wuŋi mú sí yii wogigii yàfa yii na. 15Ŋka yii aha mpyi yii ɲyɛ na ɲɛɛg'a sùpyire kapegigii yàfa ti na mɛ, yii Tuŋi mú sì yii wogigii yàfa yii na mɛ. 16Yii aha súnŋi le, mpii pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na ke, yii àha yyahayi tanha pire fiige mɛ, pire maha li pyi sùpyire si ɲcè na pi à súnŋi le. Ŋka sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, pir'à pi sàraŋi ta a kwɔ̀. 17Mu wi ke, mu aha súnŋi le, ma yyahe jyé, maa làtikolo le ma ɲùŋke e, 18bà sùpyire si mpyi t'àha ŋkwɔ̀ mu súnleni cè mɛ, fo mu Tuŋi u ɲyɛ taŋwɔhɔyi i ke, uru kanni. Lire ká mpyi, mu Tuŋi u ɲyɛ na kaŋwɔhigii ɲaa ke, uru sí mu sâra. 19Yii àha raa nàfuuŋi caa raa bégeli yiye mɛɛ na ɲìŋke na mɛ. Ntɔɔnŋi ná zúnŋi maha u kɛ̀ɛge, nàŋkaabii maha bayi fúruge marii u lwúu. 20Ŋka yii nàfuu tabegege niɲcɛnŋɛ yaa yiye mɛɛ na nìɲyiŋi na. Wani ntɔɔnŋi ná zúnŋi ɲyɛ na nàfuu kɛ̀ɛge mɛ, nàŋkaabii mú ɲyɛ na u lwúu mɛ. 21Ɲaha na yɛ cyage e sùpyaŋi nàfuuŋi ɲyɛ ke, wani u sɔ̀nŋɔre maha mpyi. 22Sùpyaŋi ɲyiigii cyi ɲyɛ u bɛ̀ɛnmpe. Ŋgemu u ɲyii cyi à ɲwɔ ke, urufoo puni maha mpyi bɛ̀ɛnmpe e mú. 23Ŋgemu wogigii sí cyi à kɛ̀ɛge ke, urufoo puni mú maha mpyi numpini i. Mu aha jwo na mu na ɲyɛ bɛ̀ɛnmpe e, mà li ta numpini i mu ɲyɛ, tahala maha ntaha lire numpini na! 24Yii li cè na báarapyiŋi sì n‑sìi n‑jà raa báare ɲùŋufee shuunn'á mɛ. Lire ká mpyi, u sí ɲùŋufooŋi wà kyaa táan uy'á, si u sanŋi kyaa pɛn uy'á. U mú sí n‑kúu wà na, si kàntugo wà u sanŋi na. Ɲyɛ amuni li ɲyɛ, nàfuuŋi lag'à tatɛɛngɛ fô yii mpiimu na ke, yii sì n‑jà n‑pyi Kile báarapyii mɛ. 25Lire e mii sí yi jwo yii á, yalyire yii sí raa lyî, ná vàanɲyi yii sí raa leni ke, yire taŋkanni kà yii funŋɔ pɛn mɛ. Tá sùpyaŋi múnaani tayyérege ɲyɛ a fànha tò yalyire na, ka u cyeere tayyérege mú si fànha tò vàanɲyi na mɛ? 26Yii saɲcyɛɛnre wíi kɛ! Ti ɲyɛ na ɲɛɛmɛ núru mɛ, ti ɲyɛ na sùma kwùun mɛ, ti ɲyɛ na sùma bégeli bwùunni i mɛ. Ŋka yii Tuŋi u ɲyɛ nìɲyiŋi na ke, uru na ti ɲwɔ caa. Tá yii ɲyɛ a pwɔ́rɔ saɲcyɛɛnre na sèl'e mɛ? 27Funmpɛɛnre sí n‑jà yii jofoo pyi u jà a nimbilere bâra u shìŋi canmpyaagii na yɛ? 28Ɲaha na yii à vàanɲyi nindeyi kani tɛ̀g'a yiye funŋɔ pɛn yɛ? Yafwɔhɔfwɔhɔyi yi maha fyîn sige e maa yafyɛɛnre nisinante yaa ke, yii sɔ̂nŋɔ yire kyaa na kɛ! Yi ɲyɛ na báara pyi mɛ, yi mú ɲyɛ na kòonɔ pînni mɛ. 29Ŋka saanŋi Solomani ná u nàfuufente puni i, u vàanndeŋke kà lemɛ ɲyɛ a jà a ɲwɔ mà ŋke yafwɔhɔfwɔhɔge kà niŋkin yafyɛnrɛ kwɔ̀ mɛ. 30Yafwɔhɔfwɔhɔyi yi ɲyɛ sige e niɲjaa, ná nùmpanŋa yi sí n‑le nage e ke, Kile ká yire lemɛ pyi p'à ɲwɔ amuni, yii ɲyɛ a li cè na nàkaana baa Kile sí vàanya kan yii á mà? Yii dániyaŋ'à cyɛ́rɛ dɛ! 31Ɲyɛ yii àha funɲyi pɛn s'a ŋko “Ɲaha wuu sí n‑lyî yɛ? Ɲaha wuu sí n‑bya yɛ? Taa wuu sí vàanya ta n‑le ke?” mɛ. 32Kilecembaabii pi maha funɲyi pɛn ná yire yaayi kani i tèrigii puni i. Yii sí pi ke, yaaga maha yaaga kyaa li ɲyɛ yii na ke, yii Tuŋi Kile à yire puni cè. 33Mà jwo yii a yire yaayi caa ke, yii yacyage niɲcyiig'à yaa ku pyi Kile Saanre ná ntìiŋi. Lire ká mpyi, Kile sí yire yaayi sanɲyi puni kan yii á. 34Yii àha karigii nimpaaŋkii tɛ̀gɛ yiye funŋɔ pɛn mɛ, ɲaha na yɛ nùmpanŋke sí raa sɔ̂nŋi kuye na. Canŋa maha canŋa ná ku kawaagii cyi ɲyɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\