FILIPI SHIINBII 1

1Mii Poli ná Timɔti, wuu pi ɲyɛ Yesu Kirisita báarapyii ke, wuu pi à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ, si ŋkan yii Kile wuubii ná yii kàanmucyafeebii ná tɛgɛfeebil'á, yii pi ɲyɛ Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e, Filipi kànhe e ke. 2Wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi i yyeɲiŋke kan yii á. 3Tère o tère e mii à sɔ̂nŋɔ yii kyaa na ke, mii maha fwù kan Kile á. 4Mii aha a Kile ɲáare yii kyaa na tère o tère e ke, mii maha u ɲáare ná funntange e, 5ɲaha na yɛ mà lwɔ́ ku tasiige e mà pa nɔ fo numɛ na, yii à mii tɛ̀gɛ Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi na. 6Kileŋi u à uru báaraŋi niɲcɛnŋi sìi yii e ke, mii à tɛ̀ɛn ná l'e na u sí uru pyi yii e, zà nɔ u tɛgɛni na Yesu Kirisita cannuruge. 7Mii à yaa mii u a sɔ̂nŋi lire sɔ̀nŋɔŋkanni na yii kyaa na, ɲaha na yɛ yii kyal'à waha mii na sèl'e. Mà mii yaha kàsuŋi i, lire ɲyɛ mɛ mà mii yaha mii u Jwumpe Nintanmpe báami maa pu pyàagii sɛ́nmɛge na ɲcyêre sùpyire na, Kile à ɲwɔ mii na maa uru báaraŋi ŋgemu kan mii á ke, yii à pyi mii wwoɲɛɛ uru báaraŋi i. 8Kile yabiliŋ'à li cè na bà Yesu Kirisita à wuu kyaa táan uy'á mɛ, amuni yii kyal'à táan mii á sèe sèl'e. 9Nde mii na ɲáare Kile á ke, lire li ɲyɛ, tàange ku ɲyɛ yii ná yiye shwɔhɔl'e ke, kuru k'a sì yyaha na, yii i yákilifente ná ɲcèŋi sèe wuŋi ta, 10bà li si mpyi ndemu l'à yaa ná yii e ke, yii i lire cè mɛ. Lire e yii sí n‑pyi sùpyii mpiimu pi à tíi, maa mpyi tìgire cyaga baa, fo zà nɔ Yesu Kirisita cannuruge na ke. 11Yii karigii puni sí raa n‑pyi ntìiŋi funŋke e ná Yesu Kirisita fànhe e. Lire li sí mɛtange ná pèente taha Kile na. 12Mii cìnmpyiibii, mii la ɲyɛ yii i li cè na kyaage k'à mii ta ke, kuru bá à pyi kaɲuŋɔ mà shinɲyahara pyi t'à Jwumpe Nintanmpe lógo. 13Ɲaha kurugo yɛ saanbwɔhe pyɛngɛ shiinbii ná sùpyire sannte pun'à li cè na Kirisita kurugo pi à mii cû a pwɔ naha kàsuŋi i. 14Lire e mii kàsuŋi ɲjyìŋi kurugo, mpii pi à dá Kafooŋi Yesu na ke, pire niɲyahara à piye waha Kile jwumpe ɲjwuŋi na sùpyir'á, fyagara baa. 15Sèe wi, pìi maha Kirisita kyaa yu mii báaraŋi yiɲcyɛge ná u ɲyipɛɛnni na, ŋka pìi maha u kyaa yu ná funvyinge e. 16Pire maha uru báaraŋi pyi tàange funŋke e, ɲaha na yɛ pi à li cè na mii ɲyɛ naha kàsuŋi i s'a Jwumpe Nintanmpe báami sùpyir'á. 17Ŋka mpii pi ɲyɛ na Kirisita kyaa yu ná mii báaraŋi yiɲcyɛge e ke, pire funzɔnŋɔre ɲyɛ a ɲwɔ mɛ, pi maha lire pyi si nta là bâra mii yyefuge na naha kàsuŋi i. 18Ŋka pi na lire pyi ná funɲcɛnŋ'i yo, pi ɲyɛ na li pyi ná funɲcɛnŋ'i mà yo, mii kuro ɲyɛ yire e mɛ. Kirisita kyaa na yu sùpyir'á mà kwɔ̀ ke, lir'à mii funŋke táan. Là bá sí n‑bâra mii funntange na, 19ɲaha na yɛ mii à li cè na yii Kileɲarege ná Yesu Kirisita Munaani fànhe sí cyire kawaagii kɛ̂ɛnŋɛ mpyi mii á, sí ta kuro. 20Nde mii ɲyɛ na sigili ná na zòmbilini puni i, maa na sɔ̀nŋɔre taha li na ke, lire li ɲyɛ, mii sì n‑sìi n‑sílege si raa Kirisita pêre ná naye puni i mɛ. Mii sí raa lire pyi fyagara baa bà mii à li pyi taɲjaa fo mà pa nɔ niɲjaa na mɛ, ali li mɛ́ɛ ká sàa bɛ̂ ná mii múnaani i. 21Ɲaha kurugo yɛ mii múnaani ɲyɛ a taha yafyin na ŋke ɲìŋke na Yesu Kirisita wwoɲɛɛge kàntugo na mɛ. Mii aha ŋkwû, mii sí kuru wwoɲɛɛge tɔ̀ɔnŋi ta. 22Ŋka mii u mɔ shì na, kampyi lire sí n‑jà mii pyi mii u báara niɲcɛnŋɛ pyi sahaŋki, ɲyɛ mii sàha naha a niɲjwuyo cè mɛ. 23Mii funŋke na mii shwɔ́hɔli cyire ɲcyii kapyaagii shuunniŋi shwɔhɔl'e. Mà kwû, maa mpyi ná Kirisita e, lire l'à táan mii á, lire tɔ̀ɔnŋi mú u à pêe. 24Ŋka mii u pyi shì na, lire li sí n‑pwɔ́rɔ yii á sèl'e. 25Mii mú s'à tɛ̀ɛn ná lire e. Lire kurugo mii à li cè na mii sí tère pyi yii puni taan, si yii tɛ̀gɛ, bà yii si mpyi s'a sì yyaha na Kile kuni i ná funntange e mɛ. 26Lire e mii aha núr'a kàre yii yyére tèni ndemu i ke, lire sí yii ɲùɲyi yîrige Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e. 27Ŋka Jwumpe Nintanmpe p'à jwo Kirisita kyaa na ke, yii kapyiiŋkii pun'à yaa cyi yyaha tíi ná pur'e. Mii ɲyɛ yii shwɔhɔl'e yo, mii laag'à tɔɔn yii na yo, li tɛgɛni li ɲyɛ mii u lógo na yii na wá a kwôro ɲwɔmɛɛ niŋkin na, maa yii sɔ̀nŋɔre pyi niŋkin, maa yii fànhe pyi niŋkin báaraŋi na, mpii pi ɲyɛ na Jwumpe Nintanmpe tùnni ke, bà yii fyagara baa wuubii si mpyi si pire sige lire na mɛ. Pire u kapyiiŋkil'à li cyêe na Kile sí pi shi bò, yii kapyiiŋkii s'à li cyêe na Kile sí yii shwɔ. Kile mú sí u à lire yaa, 29ɲaha na yɛ u à ɲwɔ yii na, maa yii pyi yii à dá Kirisita na, lire kanni bà mɛ, maa yii pyi yii à kyaala u kurugo mú. 30Mpii pi ɲyɛ na Jwumpe Nintanmpe tùnni ke, zhìŋi yii mpyi a ɲya mii u leni ná pire e, ná mii saha na u leni numɛ ke, uru zhìŋi shiŋi yii na leni numɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\