FILIPI SHIINBII 3

1Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, yii pyi funntange e Kafooŋi kurugo. Jwumpe mii à fyânha a jwo yii á ke, mii sì n‑sìi n‑kànha si puru ninumpe taha yii á mɛ. Puru pu sí yii pyi yii kwôro kuni niɲcɛnni i. 2Mpii pi maha báarapege pyi ke, yii a yiye kàanmucaa pire na, pi à pi mu à jwo pwuun, pi maha sɔ̂nŋi na ŋkwɔ̀nŋi u maha sùpyaŋi pyi u à pyi Kile sùpya, yire sí ɲyɛ sèe mɛ. 3Wuu pi ɲyɛ na Kile pêre Kile Munaani fànhe cye kurugo, maa dá Yesu Kirisita na maa wuye pêe ná u kani i ke, wuu pi ɲyɛ Kile sùpyiibii sèe wuubii. Wuu ɲyɛ a wuu sɔ̀nŋɔre taha sùpyire làdaabii karigii na mɛ. 4Kàmpyi sùpyire làdaabii karigii mpyi ná kaɲwɔɔni i, mii yabiliŋi mpyi na sí na sɔ̀nŋɔre taha cyi na. Wà mɛ́ɛ ká nta u u sɔ̂nŋi na tànga na ɲyɛ ur'á mà u sɔ̀nŋɔre taha cyire làda karigii na, tànga na ɲyɛ mii á mà tòro urufoo na. 5Ɲaha kurugo yɛ mii ziŋi canmpyibaatanrewuuni, pi à mii kwɔ̀n, Izirayɛli shiŋi sùpya u ɲyɛ mii, maa mpyi Bɛnzhama tùluge shin. Mii à sìi Eburu, mii mpyi na Musa Saliyaŋi kurigii ɲaare mà tàanna ná Farizhɛɛnbii toŋkuni cyi jwuŋkanni i. 6Mii mpyi a sàa naye pwɔ lire na fo mii mpyi maha dánafeebii kyérege. Tìgire cyaga ɲyɛ a mpyi mii na Saliyaŋi kàmpanŋke na mɛ. 7Mii mpyi na tɔ̀ɔn taa cyire karigil'e, ŋka Kirisita kurugo, tɔ̀ɔn saha ɲyɛ cyi na mii á mɛ. 8Mà mii Kafooŋi Yesu Kirisita cè, yafyin ɲyɛ a sàa ɲwɔ mà lire kwɔ̀ mii á mɛ. Uru kurugo mii à kàntugo wà yaayi puni na. Yaayi pun'à pyi mii á mu à jwo kafuntuŋɔ bà mii si mpyi si Kirisita ta mɛ. 9Mà mii yaha ná u e, li saha ɲyɛ na ntîri mii funŋ'i na Saliyaŋi kuni ɲaaraŋi cye kurugo mii à tíi mɛ. Ŋka mii à dá Kirisita na ke, lire cye kurugo Kile à jwo na mii à tíi. Dániyaŋi cye kurugo Kile maha jwo na sùpyaŋ'à tíi. 10Nde mii na ɲcaa ke, lire li ɲyɛ mà Kirisita yal'a cè, fànhe k'à u pyi u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i ke, si kuru ta mú, yyefuge k'à u ta ke, si jyè kur'e mú, pyiŋkanni na u à uye tîrige maa ŋkwû ke, si lire pyiŋkanni lwɔ́ mú. 11Cyire puni lage ɲyɛ mii na, bà Kile si mpyi si mii ɲɛ̀ ɲjige kwùŋi i mɛ. 12Li ɲyɛ mu à jwo mii à na karigii pyi a nɔ cyi tɛgɛni na maa cyi tɔ̀ɔnŋi ta, lire ɲyɛ mɛ mà pyi tìgire cyaga baa mɛ. Ali numɛ, mii à yyaha le tafɛɛre na, bà mii si mpyi si mpyi Yesu Kirisita fiige mɛ. Lire kurugo Yesu Kirisita à wuu cwɔɔnr'a pyi uye wuu. 13Mii cìnmpyiibii, mii ɲyɛ a jwo na mii à ti tɔ̀ɔnŋi ta a kwɔ̀ mà dɛ, ŋka kyaa niŋkin li ɲyɛ mii funŋ'i, lire li ɲyɛ: karigii cyi à tòr'a kwɔ̀ ke, mii ɲyɛ na cyire kàanmucaa mɛ, nde li ɲyɛ mii yyaha yyére ke, lire mii ɲyɛ na ɲcaa ná na cyeyi shuunniŋi i tafɛɛre e. 14Mii à naye waha tire tafɛɛre vèŋi na, fo si sà nɔ ti tayyérege na, bà mii si mpyi si ti tɔ̀ɔnŋi ta mɛ. Uru tɔ̀ɔnŋi kurugo Kile ɲyɛ na wuu yiri nìɲyiŋi na Yesu Kirisita cye kurugo. 15Lire e ke Kile Jwumpe à tatɛɛngɛ wwû wuu mpiimu zòmpyaagil'e ke, wuu sɔ̀nŋɔŋkanni l'à yaa li pyi lire. Yii wà ha nta ná sɔ̀nŋɔre tabɛr'e, Kile sí yi yyahe fíniŋɛ n‑cyêe urufoo na. 16L'aha mpyi pyiŋkanna o pyiŋkanna na, Kile kuni i yii ɲyɛ fo mà sà nɔ numɛ na ke, yi kwôro lire kuni i. 17Mii cìnmpyiibii, yii puni ɲaaraŋkann'à yaa li pyi mii wuuni fiige. Mpii pi na ɲaare wuu ɲaaraŋkanni na ke, yii a pire pyiŋkanni taanni. 18Jwumpe p'à jwo na Kirisita à kwû kworokworocige na ke, pìi na ɲyɛ wani yii shwɔhɔl'e, pire kapyiiŋkil'à li cyêe na pi na puru jwumpe tùnni. Mii à fyânha a yi jwo yii á, ŋka numɛ mii mɛɛsuwuŋi saha sí núru yi taha yii á. 19Pire canmpyaagii ká ŋkwɔ̀, Kile sí pi shi bò, ɲaha na yɛ pi à pi mùntanma karigii funŋɔ lwɔ́ mà tòro Kile na. Karigii cyi sí pi sílege ke, pi maha piye pêe ná cyire e. Diɲyɛŋi karigii kanni cyi à pi yyaha ɲî. 20Ŋka wuu pi ke, wuu pyɛnge na ɲyɛ nìɲyiŋi na Kile yyére. Wuu na wuu Kafooŋi Yesu Kirisita sigili, uru u ɲyɛ wuu Shwofooŋi. U sí n‑yîri wani si mpa. 21U aha bú mpa, u sí wuu cyeere fànha baa woore kɛ̂ɛnŋɛ mpyi cyere nisinana u woore fiige ná u sífente e, tire ntemu ti sí yaayi puni pyi yi kúu u á ke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\