FILIPI SHIINBII 4

1Ɲyɛ mii ntàannamacinmpyiibii, mii la à sìi si núru yii ɲya. Mii funŋk'à táan yii kurugo, yii à mii ɲùŋke yîrige. Mii ntàannamacinmpyiibii, yɛrɛyi mii à kan yii á numɛ ke, yire kurugo, yii kwôro Kafooŋi Yesu wwoɲɛɛge e. 2Mii na li ɲáare Evodi ná Sɛntisi á, pi i bɛ̂ niŋkin na, pi i ŋkwôro Kafooŋi wwoɲɛɛge e. 3Mu u ɲyɛ mii báarapyiɲɛɛŋi sèe wuŋi ke, mu wi ke, mii à li cya mu á, ma a mpii cyeebii shuunniŋi tɛ̀gɛ, ɲaha na yɛ pi à fère sín ná mii i, ka wuu u Jwumpe Nintanmpe jwo sùpyir'á, mà bâra Kilema ná wuu báarapyiɲɛɛbii sanmpii mɛyi y'à sémɛ shìŋi niŋkwombaaŋi tafeebii mɛyi tasemɛge e ke. 4Yii pyi funntange e Kafooŋi kurugo tèrigii puni i. Mii sí yi taha yii á sahaŋki, yii pyi funntange e. 5Yii sùpyire puni yaha pi li cè na yii na ɲyɛ ɲùmpiŋɛfee. Kafooŋi ɲyɛ yii ŋkere na. 6Yii àha zìi kyaa tɛ̀gɛ yiye funŋɔ pɛn mɛ, ŋka yaaga maha yaaga kyaa ku ɲyɛ yii na ke, yii kuru cya Kile á, yii i u ɲáare sèl'e, yii i fwù kan u á. 7Lire ká mpyi, yyeɲiŋke Kile maha ŋkaan ná k'à tòro sùpyaŋi sɔ̀nŋɔŋkanni taan ke, kuru sí n-kwôro yii zòompii ná yii sɔ̀nŋɔre na Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e. 8Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, jwumpe nizanmpe mii sí n‑jwo yii á ke, puru pu ɲyɛ mpe: kyaa maha kyaa li ɲyɛ sèe ke, pèente na ntaa kyaa maha kyal'e ke, kyaa maha kyaa l'à tíi ke, kyaa maha kyaa l'à fíniŋɛ ke, kyaa maha kyaa l'à táan Kile á ke, kyaa maha kyaa l'à yaa l'a mpyi ke, kyaa maha kyaa l'à ɲwɔ ke, kyaa maha kyal'e sùpya sí n‑jà ŋkèe ta ke, yii a sɔ̂nŋi cyire karigii shiŋi na. 9Mii à yii taanna karigii ɲcyiimu na, ka yii i ɲcyiimu ta, maa ɲcyiimu lógo mii ɲwɔ na ke, mà bâra yii à mii ɲya ɲcyiimu tapyige e ke, yii a cyire pyi. Lire ká mpyi, Kileŋi u maha yyeɲiŋke kaan ke, uru sí n‑pyi ná yii e. 10Mii funntanga wuŋ'à fwù kan Kafooŋi á sèl'e, ɲaha na yɛ yii à li cyêe mii na sahaŋki na yii na sɔ̂nŋi mii na. Yii mpyi a fyânha na sɔ̂nŋi mii na, ŋka pyiŋkanna ɲyɛ a mpyi yii á si mii tɛ̀gɛ mɛ. 11Yaaga kurugo bà mii ɲyɛ na yi yu mà dɛ, ɲaha na yɛ yaaga na ɲyɛ mii á yo, yaaga ɲyɛ mii á mà yo, cyire puni maha bɛ̂ mii á. 12Fòŋke e yo, yaarafente e yo, mii à naye pyiŋkanni cè. Pyiŋkanna maha pyiŋkanna na mii à sìi cyaga maha cyag'e ke, lire maha bɛ̂ mii á. Yalyire na ɲyɛ mii á yo, mii na ɲyɛ katege e yo, yaarafente e yo, yaare kuuŋi i yo, mii à têe cyire puni na. 13Kirisita à fànhe ŋkemu kan mii á ke, kuru ku maha mii pyi mii u jìni cyire karigii puni na. 14Ŋka lire ná li wuuni mú i, yii à mii tɛ̀gɛ mii yyefuge tèni i, yii à kacɛnnɛ pyi. 15Yii Filipi shiinbii pi ke, yii à li cè na tèni i mii à yîri Masedoni kùluni i mà pa Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi ɲwɔ cû ke, yii baare e, dánafeebii kuruŋke kabɛrɛ ɲyɛ a cye le mii á na báaraŋi i mɛ. Yii à tɔ̀ɔn ta mii báaraŋi i, maa mii tɛ̀gɛ ná yii cyeyaayi i. 16Ali mà mii yaha Tesaloniki kànhe e, yaayi kuuŋi u mpyi mii na ke, yii kanni pi à yire tùugo mii á fo tooyo shuunni. 17Li ɲyɛ mu à jwo yii cyeyaayi yà kurugo mii ɲyɛ mà dɛ, ŋka mii la ku ɲyɛ Kile si jwó le yii á, yii cyeyaayi niŋkanyi kurugo. 18Yaayi puni kyaa li mpyi mii na ke, yii à là taha yire na mà kan Epaforoditi u à pa ŋkan mii á. Numɛ mii funŋk'à ɲíŋɛ, ɲaha na yɛ yaaga kuu saha ɲyɛ mii na mɛ. Yir'à pyi mu à jwo sáraga nùguntanga wogo ŋkemu na Kile à ɲɛɛ ke. 19Mii Kileŋi sí yii màkwuɲwɔyaayi puni kan yii á mà tàanna ná u yaarafente tɛgɛlɛ baa woore e, Yesu Kirisita kurugo. 20Pèente ti taha wuu Tuŋi Kile na fo tèekwombaa. Amiina! 21Yii Kile wuubii puni niŋkin niŋkin shɛ́ɛre Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e. Cìnmpyiibii pi naha naha ná mii i ke, pir'à yii shɛ́ɛre. 22Kile wuubii puni pi ɲyɛ naha ke, pir'à yii shɛ́ɛre. Ŋka mpii pi ɲyɛ na báaraŋi pyi Ɔrɔmu saanbwɔhe Sezari pyɛnge e ke, ɲcyì bá a taha pire u fwùŋi niŋkanŋi na. 23Kafooŋi Yesu Kirisita u ɲwɔ yii na, u u jwó le yii á.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\