FILEMƆ 1

1Mii Poli u ɲyɛ kàsuŋi i Yesu Kirisita kurugo ke, mii ná wuu cìnmpworoŋi Timɔti u à ŋge lɛtɛrɛŋi tun mu Filemɔ á, wuu cevooŋi ná wuu báarapyiɲɛɛŋi, 2ná mu Afya á wuu cìnmpworocwoŋi ná mu Arisipi u à wuu tɛ̀gɛ zhìleni na Kile jwumpe yyaha yyére zhèŋi kurugo ke, ná dánafeebii pi maha piye bínnini mu Filemɔ bage e ke. 3Wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi i yyeɲiŋke kan yii á. 4Filemɔ, tère o tère e mii à Kile ɲáare ke, mii maha u shɛ́ɛre mu kurugo, 5ɲaha na yɛ mii à lógo na Kile shiinbii kyal'à táan mu á, ali numɛ mu à maye tíiŋɛ Kafooŋi Yesu na. 6Lire kurugo mii na Kile ɲáare mu á, Kile kuni l'à wuu pyi wuu à wwɔ̀ ke, bà kuru wwoɲɛɛge si mpyi s'a sì yyaha na mɛ, yaayi niɲcɛnɲyi wuu à ta Kirisita á ke, kuru wwoɲɛɛge ku ma pyi mà yire cè a ɲwɔ. 7Pyiŋkanni na Kile wuubii kyal'à táan mu á ke, lir'à mii funŋke táan maa màban le mii i sèl'e. Mii cìnmpworoŋi, lire mpyiŋi cye kurugo, mu à Kile wuubii zòmpyaagii waha. 8Lire kurugo mii sí kyaa niŋkin cya mu á. Mà tàanna ná wuu wwoɲɛɛge e Kirisita na, mii mpyi na sí n‑jà fànha cyán mu na mu u li pyi. 9Ŋka Kile wuubii ntàannamagare ti ɲyɛ mu i ke, tire kurugo mii sí mu ɲáare ma a li pyi. Funŋɔ cwo li na na mii Poli yyecwugo wuŋi pi à cû a tò kàsuŋi i Yesu Kirisita kurugo ke, mii u na mu ɲáare. 10Onɛzimu kurugo mii na mu ɲáare, ɲaha na yɛ u à pyi numɛ mii pyà Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e naha kàsuŋi i. 11Tèni l'e, u kaɲwɔɔ mpyi mu á mɛ. Ŋka numɛ, u kaɲwɔɔn'à ta mii ná mu á. 12Ali mà li ta u kyal'à waha mii na bà mii yabiliŋi kan'à waha naye na mɛ, mii sí u núruŋɔ n‑tùugo mu á. 13Mà mii yaha naha kàsuŋi i Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi kurugo, li mpyi na sí n-táan mii i mà u yaha naye taan, u raa karii pyi mii á mu cyaga. 14Ŋka mii à li sɔ̂nŋ'a ta na mii ɲyɛ a yaa mii u kyaa pyi mu kàntugo ná mii ɲyɛ a li jwo mu á, ka mu u li ɔɔn shwɔ mà yɛ. Mii la ɲyɛ sì mu kárama mu u kacɛnnɛ pyi mii á mɛ, fo ndemu ká fworo mu i ke. 15Li sí n‑jà n‑ta Onɛzimu à láha mu na tère nimbilere e, si núru ŋkwɔ̀ mpyi ná mu i fo tèekwombaa. 16U saha sì n‑pyi mu biliwe kanna mɛ, u sí n‑pwɔ́rɔ biliwe na, u sí n‑pyi mu cìnmpworo. U kyal'à táan mii á sèl'e, ŋka u kyal'à yaa li taan mu á mà tòro mii na, ɲaha na yɛ u ɲyɛ mu wu, maa mpyi Kafooŋi Yesu wu mú. 17Ɲyɛ kampyi mii à sìi mu cìnmpworo mà tàanna ná Kile kuni i, mii n'a mpyi a shà mu yyére, mu mpyi na sí mii cû ɲwɔ cùŋkanni ndemu na ke, mii na li caa mu á, Onɛzimu ká nɔ mu na, ma a u cû a ɲwɔ amuni. 18U aha nta u à kakyara pyi mu á, lire ɲyɛ mɛ mu fwoo ká nta u na, mii sí cyire puni tò. 19Mii Poli yabiliŋi cyɛge k'à mpe jwumpe puni sémɛ na mii sí mu fwɔhigii puni tò, mii sì na wuuni jáara mu na mɛ, lir'à li cyêe na mii fwoo ɲyɛ mu na, ɲaha na yɛ mii à mu le Kile kuni i. 20Mii cìnmpworoŋi, mii la ɲyɛ ma a lire kacɛnni niŋkinŋi pyi na á Kafooŋi Yesu kurugo, ma a màban le mii i Kirisita wwoɲɛɛge e. 21Mii à li cè na nde mii à cya mu á ke, na mu sí lire pyi mii á. Lire kurugo mii à ŋge lɛtɛrɛŋi tùugo mu á. Mii mú à tɛ̀ɛn ná l'e na mii à jwo a kùuŋɔ cyage ŋkemu na ke, mu sí li pyi n‑tòro kuru cyage taan. 22Ɲyɛ ta na bashɔnge bégeli, mii à tɛ̀ɛn ná l'e, Kile sí yii ɲareyi shwɔ pi i mii cye yaha mii i sà fworo mu na. 23Epafirasi u naha naha ná mii i kàsuŋi i Yesu Kirisita mɛgɛ kurugo ke, u à mu shɛ́ɛre. 24Mii báarapyiɲɛɛbii Marika ná Asitariki ná Demasi ná Luka à mu shɛ́ɛre mú. 25Kafooŋi Yesu Kirisita u ɲwɔ yii na, u u jwó le yii á.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\