KACYEEŊKII 14

1Lire kàntugo ka mii i wíi mà Mpabilini niɲjyereni ɲya Siyɔn ɲaŋke ɲuŋ'i. Shiin kampwɔhii ŋkwuu ná beeshuunni ná sicyɛɛre (144.000) mpyi ná l'e. Mpabilini mɛge ná li Tuŋi mɛge mpyi a sémɛ pire shiinbii byahigii na. 2Ka mii i mɛjwuu lógo l'à fworo nìɲyiŋi i mu à jwo lufoomɔ tùnmɔ, maa mpyi mu à jwo kiletinnɛ. Li mú mpyi mu à jwo pìi pi ɲyɛ na ŋkɔ̀nnii bwùun. 3Pi mpyi Kile saanre yatɛɛnŋke ná ɲyii yaayi sicyɛɛreŋi ná kacwɔnribii yyaha yyére na mɛɛ nivɔnnɔ cêe. Pire shiin kampwɔhii ŋkuu ná beeshuunni ná sicyɛɛreŋi ɲùŋɔ Kile à wwû diɲyɛŋi i ke, pire baare e, sùpya mpyi na sì n‑jà lire mɛɛni taanna mɛ. 4Tire sùpyire ɲyɛ a mpyi a ɲɛn'a tiye ɲwɔ́hɔ ná cibahani i mɛ. Ti ɲyɛ a mpyi a ceewe shi cè mɛ. Tire mpyi maha ntaha Mpabilini fye e li tasheyi puni i. Tire ɲùɲyi y'à wwû yyecyiige na sùpyire shwɔhɔl'e, maa ti pyi Kile ná Mpabilini wuu. 5Ti ɲyɛ a sìi na fini mɛ, ɲcɛ̀ɛgɛ cyaga ɲyɛ ti na mɛ. 6Lire kàntugo ka mii i Kile mɛ̀lɛkɛŋi wabɛrɛ nintorowo ɲya fo nìɲyiŋi i. Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ tèrigii puni wumpe ke, puru mpyi u á ɲjwuŋi mɛɛ na sùpyire pun'á. U mpyi a yaa u a pu yu kìrigii puni ná tùluyi puni ná shɛɛnre puni jwufeebii ná supyishiŋi pun'á. 7Ka u u wá na yu fànha na: «Yii a fyáge Kile na, yii raa u kêre, ɲaha na yɛ tèn'à nɔ u diɲyɛ sùpyire yíbe ti kapyiiŋkii na. Uru u à nìɲyiŋi ná ɲìŋke ná suumpe lwɔhe ná lùbilibii dá ke, yii a u pêre.» 8Kile mɛ̀lɛkɛ shɔnwu mpyi a pa niɲcyiiŋi kàntugo maa ŋko: «K'à jya! Kànbwɔhe Babilɔnni à jya! Kuru k'à ku ɛrɛzɛn sinmpe kan supyishiŋi puni u a bya. Lire ɲwɔhe ku ɲyɛ, k'à supyishiŋi puni pyi u à jacwɔɔre pyi ku fiige.» 9Ɲyɛ Kile mɛ̀lɛkɛ tanrewu mpyi a pa mpii shuunniŋi kàntugo, maa ŋko fànha na: «Shin maha shin ká ŋke sige yapege ná ku nàɲjaŋi pêe, ka ku fyèŋi si bwɔ̀n u byaani, lire ɲyɛ mɛ u cyɛge na ke, 10urufoo sí ɛrɛzɛnŋi sinmpe nintanhampe bya. Puru pu ɲyɛ Kile lùyirini. Yyefuge sí nɔ u na nage ná ŋkìrigiŋi cye kurugo, Kile mɛ̀lɛkɛɛbii ná Mpabilini ɲyii na. 11Nage e u sí n‑pyi ke, kuru sì n‑sìi n-fùgo mɛ. Mpii pi à sige yapege ná ku nàɲjaŋi pêe, ku mɛge fyèŋi sí ɲyɛ pi na ke, pìlaga bâra canŋa na, ŋɔmɔ sì n‑pyi pir'á mɛ.» 12Lire e ke mpii pi ɲyɛ Kile wuubii, maa u toŋi kurigii ɲaare maa ntaha Yesu fye e ke, pir'à yaa pi kyaage kwú piye e. 13Lire kàntugo ka mii i mɛjwuu lógo nìɲyiŋi i na: «Yi sémɛ na mà lwɔ́ numɛ na, sùpyire ti sí n‑kwû si ti yaha Kafooŋi wwoɲɛɛge e ke, tire wuun'à ɲwɔ.» Kile Munaani à jwo: «Sèe wi, tire sí ŋɔ̀ ti báarawage na, ɲaha na yɛ Kile sì funŋɔ wwɔ̀ ti báaraŋi niɲcɛnŋi na mɛ.» 14Ɲyɛ ka mii i núr'a wíi mà ɲahaŋke kà nivyinge ɲya, wà mpyi a tɛ̀ɛn ku na mu à jwo sùpya. Sɛɛn ɲùntoŋɔ mpyi urufoo ɲùŋke na, kɔ̀ɔnŋa nintan sí ɲyɛ u cyɛge e. 15Ka Kile mɛ̀lɛkɛŋi wabɛrɛ si fworo Kileɲaarebage e, maa jwo fànha na ná ɲahaŋke ɲùŋi wuŋi i na: «Ɲìŋke sùmaŋi tèekwɔɔnn'à nɔ, sùmaŋi pun'à nɔ, ma kɔ̀ɔnŋaŋi lwɔ́ ma a u kwùun.» 16Ŋge u mpyi a tɛ̀ɛn ɲahaŋke ɲuŋ'i ke, ka uru si u kɔ̀ɔnŋaŋi lwɔ́, maa ɲìŋke sùmaŋi kwɔ̀n. 17Lire kàntugo ka Kile mɛ̀lɛkɛŋi wabɛrɛ si fworo Kileɲaarebage e nìɲyiŋi na, kɔ̀ɔnŋa ɲwɔtanga wu na mpyi uru cye e mú. 18Ka Kile mɛ̀lɛkɛŋi wabɛrɛ si fworo sárayi tawwuge e, uru u ɲyɛ nage ɲùŋɔ na. Ka u u kɔ̀ɔnŋaŋifoo pyi: «Ɲìŋke ɛrɛzɛnŋ'à nɔ, u kwɔ̀n ná ma kɔ̀ɔnŋaŋi i.» 19Ka Kile mɛ̀lɛkɛŋi si u kɔ̀ɔnŋaŋi lwɔ́, maa ɲìŋke ɛrɛzɛnŋi kwɔ̀n mà wà ɛrɛzɛn lwɔhe tawwuge wyige e. Kuru ku ɲyɛ Kile lùyirini. 20Ka pi i ɛrɛzɛnŋi fwòoŋɔ kuru wyige e kànhe kàntugo. Mà pi yaha pi i u fwòoŋi, sìshang'à fworo wyige e mà dùg'a nɔ shɔnyi ɲwɔyi na, maa fwu a kàre sumare kampwoo ná ŋkwuu baani (1.600) ɲìŋke na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\