KACYEEŊKII 18

1Lire kàntugo ka mii i Kile mɛ̀lɛkɛŋi wabɛrɛ ɲya u à yîri nìɲyiŋi i na ntîri. Ɲùŋufente mpyi u á sèl'e, u sìnampe mpyi bɛ̀ɛnmɛ ɲìŋke cyeyi puni i. 2Ka u u ŋkwúulo fànha na: «K'à jya! Babilɔnni kànbwɔh'à jya! K'à pyi numɛ jínabii tatɛɛngɛ, maa mpyi múnapegigii puni ná màpɛngɛ saɲcyɛnɲwɔhɔyi puni taŋwɔhɔgɔ. 3Lir'à pyi, ɲaha na yɛ k'à supyishiŋi puni pyi pi à jacwɔɔre pyi ku fiige, ka lire si mpyi mu à jwo pi à ku ɛrɛzɛn sinmpe bya. Ɲìŋke saanbil'à jacwɔɔre pyi ná k'e, ɲìŋke cwɔ̀hɔmpil'à pa mpyi kàmpyaafee ku pùcyage yaare cye kurugo.» 4Ɲyɛ ka mii i mɛjwuuni labɛrɛ lógo nìɲyiŋi i na: «Mii shiinbii, yii fworo Babilɔnni kànhe e, lire e kapegigii k'à pyi ke, yii nàzhan sì n‑pyi cyire e mɛ. Amuni li mú ɲyɛ, yyefuyi yi sí nɔ ku na ke, yii nàzhan sì n‑pyi yire e mɛ. 5Yii li cè na ku kapegigil'à bínni cyiye e, mà dùg'a nɔ fo nìɲyiŋi na. Kile funŋɔ ɲyɛ a wwɔ̀ ku ntiimbaaŋi karigii na mɛ. 6Nde k'à pyi pi sanmpii na ke, yii lire fiige pyi ku na. Yii ku nimpyiini fiigii shuunni pyi ku na. K'à yaage ŋkemu kan yii à bya ke, ŋkemu fànhe k'à ɲyaha kuru woge na tooyo shuunni ke, yii kuru le ku byabya ceni i. 7Bà k'à yasinayi ná nàfuuŋi tɛ̀g'a kuye pêe mɛ, yii kyaage ná nàvunŋke pyi ku nɔ ku na amuni, ɲaha na yɛ k'à kuye pyi saancwo, na kuru ɲyɛ leŋkwucwo mɛ, na kuru sì n‑sìi yamɛɛ sú mɛ. 8Lire kurugo, yyefuyi yi ɲyɛ ku mɛɛ na ke, yire yi ɲyɛ: kwùŋi ná yamɛɛni ná katege. Yire sí nɔ ku na canŋa niŋkin. Nage sí ku súugo, ɲaha na yɛ Kafooŋi Kile u ɲyɛ na yoge kwùun ku na ke, fànhe na ɲyɛ ur'e.» 9Ɲyɛ ɲìŋke saanbii pi à jacwɔɔre pyi ná k'e, maa ku pùcyage loŋgara yaayi ta ke, pire ká ku súugo súugo naŋguruge ɲya, pi sí raa ŋkwúuli s'a yamɛɛni súu sèe sèl'e. 10Pi sí n‑yyére tatɔɔnge e, ɲaha na yɛ pi sí raa fyáge ku yyefuge kà ŋkwɔ̀ nɔ pire na mɛ, s'a ŋko: «Kànbwɔhe Babilɔnni wuun'à kɛ̀ɛge! L'à kɛ̀ɛge! Nàmbaa kànhe! Yoge ku kwɔ̀n mu na, lire ɲyɛ a pyi kamɔnɔ mɛ, tère nimbilere kanna.» 11Diɲyɛŋi cwɔ̀hɔmpii mú sí raa ŋkwúuli s'a yamɛɛni súu ku kurugo, mà li ɲùŋke pyi pi yapɛrɛyi saha ɲyɛ na shuu mɛ. Yire yaayi yi ɲyɛ: 12sɛɛnŋi ná wyɛ́rɛfyinŋi ná loŋgara kafaare ná loŋgara kɔ́ɔnŋi ná shire vàanɲyi ná vàanɲyɛyi nisinaɲyi ná vàanntufagare loŋgara woore ná nùguntanga cire ná ntàsuuŋi ŋkyaangil'à tɛ̀g'a yaayi ɲjemu yaa ke, ná loŋgara cir'à tɛ̀g'a yaayi ɲjemu yaa ke, ná dàɲyɛŋi wuyi ná tɔɔnnte wuyi ná kafaayi loŋgara wuy'à te mà pyi yaayi ɲjemu ke, 13ná cyangayaare nùguntanga woore ná làtikoloŋi ná miri nùguntanga sìnmpe ná wusunaŋi ná ɛrɛzɛn sinmpe ná sìnmpe ná farini mbyìmpe ná mɔ̀ɔŋi ná nìiyi ná mpàabii ná shɔnyi ná wòtoribii, ali bilibii mú. 14Pi sí raa ŋko: «Yaayi mu mpyi a cya ke, yire pun'à fworo mu cye e. Uru nàfuuŋi ná yire kakyanhala yaayi pun'à pînni mu na, mu saha sì n‑sìi yi ta mɛ.» 15Cwɔ̀hɔmpii pi à nàfuuŋi ta ku cye kurugo ke, pire sí laaga tɔɔn ku na, ku yyefuge kà ŋkwɔ̀ nɔ pire na mɛ. Pi sí raa mɛɛ súu s'a ŋkwúuli, 16s'a ŋko: «Kànbwɔhe wuun'à kɛ̀ɛge! L'à kɛ̀ɛge! Ku sí mpyi a yal'a ɲwɔ ná shire vàanɲyi ná vàanɲyɛyi ná sɛɛnŋi ná kafaare loŋgara woore ná kɔ́ɔnŋi loŋgara wuŋi i. Yire puni y'à kɛ̀ɛge amɛ tère niŋkin!» 17Bakwooyi ɲùŋufeebii puni ná yi kùsheebii ná mpii pi ɲyɛ na báare yi e ke, ná shin maha shin u ɲyɛ na u ɲwɔlyiŋi taa suumpe lwɔhe ɲuŋ'i ke, pire pun'à pa yyére tatɔɔnge e, 18maa kànhe wíi tasogoge e, maa jwo fànha na: «Kànha mpyi a sàa pêl'a ŋke kànbwɔhe kwɔ̀ mɛ.» 19Pi à cwɔɔnre wu pi ɲùmbogigil'e, maa yamɛɛni kwuuni wà, maa jwo: «Kànbwɔhe wuun'à kɛ̀ɛge! L'à kɛ̀ɛge! Ku loŋgara yaayi yi mpyi a bakwooyi feebii puni pyi yaarafee ke, tère niŋkin funŋ'i kur'à pînni. 20Nìɲyiŋi, ta múgure ku ɲjyaŋi kurugo! Kile wuubii ná Yesu tùnntunmpii ná Kile tùnntunmpii, yii a múgure mú, ɲaha na yɛ Kile à yogo kwɔ̀n ku na, maa yii ŋkooŋi wwû ku na.» 21Ɲyɛ ka Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà si kafaabwɔhɔ lwɔ́ mu à jwo tiraga, maa ku wà suumpe lwɔhe e, maa jwo: «Amɛ Babilɔnni kànbwɔhe sí n‑wà fànha na, wà saha sì ku ɲya mɛ. 22Ŋkɔ̀nnɔ ná mɛceeŋkuruŋɔ ná tìinmpire ná mpurugo mɛɛ saha sì n‑sìi n‑lógo wani mɛ. Cyebaarapyi saha sì ɲya wani mɛ, tiraga mɛɛ saha sì n‑fworo wani mɛ. 23Fùkina bɛ̀ɛnmɛ saha sì n‑fworo wani mɛ, tacwokwɔngɔ ná ku poo jwumɔ saha sì n‑lógo wani mɛ, ɲaha na yɛ mu cwɔ̀hɔmpii pi mpyi diɲyɛ shinbwoobii, mu sìŋkanma karigil'à diɲyɛ sùpyire puni wurugo. 24Mà bâra lire na, Kile tùnntunmpii ná Kile wuubii ná sùpyire puni t'à bò ɲìŋke na ke, mu yyére pire puni sìshang'à ɲya.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\